IERSEKSCHE EAI THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. 2411 Vrijdag 15 Mei 1931. Acht en veertigste jaargang olen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. ONTMASKERD. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post fl,65 -f- 15 ct. disp. kosten. U1TC1AVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75ct.; iedere regel meer 1772 ct Grootte der letters naar plaatsruimte. BI] abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. slissing over ingeleverde caDdidatenlijgten voor itemming ter verkiezing van de leden van den leDteraad. Voorzitter van het hoofdstenobureau in de ge le Tholen maakt bekend, dat hel boofdstem- m op 16' Mei 1931 des voormiddags 1 l^/g °Qr it Gemeentehuis in een openbare zitting zal over de geldigheid der op heden voor boven- imde verkiezing ingeleverde lijsten en over de having van de daarop voorkomeode candidaten. olen, 12 Mei 1931. 15 De Voorzitter voornoemd, A. J. VAN DER HOEVEN. inzage legging lijsten van candidaten. Voorzitter van het hoofdstembureau in de ente Tholen maakt bekend, dat de bij hem in- 'rerde lijsten der candidaten gesteld voor de op ioni a 8. te houden stemming ter verkiezing van eden van den Gemeenteraad, ter gemeenteiecre- vooreen ieder Ier inzage zijn nedergelegd. holen, 12 Mei 1931. 10 Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat Woensdag den 20 Mei 1931, des namiddags ure eene openbare vergadering van den Raad elegd. Punten van behandeling Ingekomen slokken. Verhooging van subsidie aan het Algemeen Armbestuur over 1930. Wijziging gemeentebegrooting voor 1930. Vaststelling van een ambtenaren-reglement. Uededeelingen inzake uitvoering van havenwerken holen, 13 Mei 1931. 14 orgemeester en Wethouders van Tholen maken md, dat ter Secretarie vanaf 30 Mei 1931 ge ïnde 8 dagen voor een ieder ter inzage ligt een van hen die aan de loting voor inlijving bjj de idweer zullen deelnemen, at de loting voor de brandweer is bepaald op Juni 1931 voorm. 11.30 uur. 'holen, den 15 Mei 1931. 9 GEMEENTERAAD. )U D-VOSSEMEER, 11 Mei 1931. Voorzitter Burgemeester J. G. Hamer. Secre- j beer W. v. d. Ploeg. Afwezig met kennisgeving de beer J. L. van sel. )e notulen der vorige vergadering worden igelezen en ongewijzigd vastgesteld, ogekomen stokken leo schrijven van de beeren de Laater, L. de Ide, M. C. Polderman en J. Nuts dat zij «herbenoeming tot lid van de schattings- missie aannemen. Een schrijven van den Minister van Onderwijs ondeode de outheffiog volgens art. 54 2e lid de Onderwijswet. Deze stukken worden voor kennisgeving aan looien, Een schrijven van de Bond van landarbeiders Prov. Groningen wordt gezonden naar en W. om prea-tadvies. '.aogeboden wordt bet gemeenteverslag 1930, bij de leden zal circuleereu. Een verzoek van W. J. vao Engelen e.a. vergoeding voor bun schoolgaande kinderen gene art. 13 der l.o, wet en wel 2 cent' K.M. FEUILLETON. (Naar het Engelsch). Iemand in nooneokleereD deed open en ik zag lelijk dat Nina er niet was. Etbel zat op den ïnd van allerlei onzin te babbelen. Zij schonk en aandacht aan mij en ik voelde mij weer «geleverd aan een doortrapt paar menscheD, t zeker voor niets terogdeinsdeD. Zuster Grace sprak bijna nietze zette enkel stoel voor mij neer en begon Le breien. Ik ng mij nn afvragen of Nina eigenlijk beelemaal •1 dat briefje geschreven bad I Alle boeken en papieren waren weg; er hingen iel ntlg een paar platen aan den wand. De «tand was dan al heel weinig rooskleurig IJQ eenige hoop was daarop gericht, dat ik zou BQ oit te komen en kapitein Darrow op te eien. Het is waar, ik had nog één troef uit spelende slaappoeper die veor Nina be- B®d was. Ik verwonderde er mij ook wel over dat ze l) vrij gelaten en gebonden haddeD, tenzij isschien ook, dat ze juist ban^ waren mij nu De Voorzitter aotwoordt dat een dergelijke verzoek van dezelfde beeren ook reeds was in gekomen en toen is er een(beslait genomen. Alleen van de Zaode beeft medegedeeld dat bij bier geen géBoegen mee nam en hem is ge antwoord dat hij dao maar in beroep moest gaan bij Ged. Staten, er is niets meer van gehoord en nu is er een nieuw verzoek. B. en W. stellen voor dit voor kennisgeving aan te nemen, waartoe met alg, stemmen besloten wordt. Een verzoek van de Politie-Radio commissie om een jaarlijksche subsidie. B. en W. stellen voor een subsidie te geven van f 10 per jaar. Dhr deo Engelsman vraagt of er dan verder geen kosteD. meer bijkomen. De Voorzitter antwoordt dat er geen verdere kosten bijkomen alleen de kosten van telegram of telefoon. Met alg. stemmen wordt bet voorstel aan genomen. Ingekomen is verder de kostenberekening van I. van Dalen voor zijn kiod dat naar Delft is gegaan. De Voorzitter zegt dat de manier waarop van Dalen beeft gehandeld wel iets anders bad kannen wezen. Men mag toch zeker verwachten dat wanneer iemaud van de gemeente geholpen wordt dat men er dan wel, eenig meeleven kan ondervinden. Maar van Dalen beeft niets mee gedeeld omtreut de keuring van zijn zoon. De rekeuiog die is ingediend door van Dalen is groot f 101.70. Of van Dalen deze berekening uit het hoofd heeft gemaakt Waut vergeleken met de nota's dan komt men tot een bedrag van f 92.45 dat is dos een vergissiog van f 9.25 Of dit nu een vergissing is of wat aoders dit zollen wij in het midden laten. Nu voert van Dalen aan dat bij een groot ge zin heeft en dat is zoo, maar hij weet zeker dat van Dalen tnsscben f30 en f40 eiken week verdiend. Nu vraagt spr zich af iodien iemand nu f30 a f40 per «eek verdiend is bet dan niet mogelijk dat hij ook wat helpt bijdragen. De gemeente betaalt nu reeds ieder jaar f600 en dd weer een nota van f 92.45. B. en W. hebben dan ook geen voorstel, maar willen het aan den raad overlaten. Weth. de Wilde zon gaarne zien dat de Voorzitter oog enkele diogeo meedeelde. De Voorz. zegt dat er b.v. op de rekening eokele dingen staan en op de nota staan er minder, zoodoende bet verschil. Dbr den Engelsman acht dit geen vergissing bij stelt dan ook voor de helft of f45 te ver goeden aan Van DaleD. Het geheele bedrag te betalen dat zou te veel wezeD. De Voorz. gaat biermede accoord. Dbr Heijboer zou het willen brengen op f 50 dit wordt echter niet ondersteund. Met alg. stemmen wordt op voorstel van den heer den Engelsman besloten 'hem f 45 ver goeding te geven. Met alg. stemmen wordt goedgevonden eeo wijziging der begrooting voor 1930. Bij de rondvraag zegt de heer Heijboer bet is een malaisetijd en de toestand in het land bouwbedrijf is ernstig. Hij zon willen vragen of B. en W. de festiviteiten wil weren, daar zij de bevoegdheid daartoe hebbeD. Hij zoo gaarne willen dat de kermis dit jaar afgedaan werd. De Voorz. antwoordt dat dit niet meer gaa) weg te zenden, terwijl ze zich toch immers vol komen tegen mij opgewassen voelden om mijn plan te verijdelen. Eindelijk was bet tijd en zei ik tegen Nina's plaatsvervangster- ,/Nu ga ik zaster'. Ten antwoord ging zij naar de telefoon en zei »Miss Rowe gaat no, sir.' *Dqs werd ik in al mijn bewegingen gade geslagen; op de trap kwam ik dao ook al Mr». Wilmot tegen. »We.zijn verplicht Miss Rowe, o te verzoeken ow wandelingen te bepalen tot hier binnen de moren van het goed, en niet er buiteo.' Die woorden werden zeer hoffelijk gesproken maar toch met iets gebiedends in den toon. Ik was dos een gevangene met eeD schijn van vrijheid, want in waarheid was ik gebonden aan banden en voeteu. Ik kon niet spreken met Etbel, omdat de vrouw met den arendblik ons steeds in het oog hield, dat wij toch niet uitgaan om kapitein Darrow op té zoeken. Ik kon niet schrijven, waot ik was zeker, dat mijn brieven ouderscbept zouden worden, en ik kon niet zelve' naar de post gaan omdat ik dau vast wist, dat dit mijn ootslag tengevolge zoo hebben. Een hoop had ik nog dat Eric als hij niets hoorde in persoon zou komen. Die gedachte schonk mij althans nog eenigen tijd moed. Hij heeft er reeds in B. ea W. over gesproken en zij zijo tot de conclusie gekomen dat er feest is te Bergen op Zoom of elders, dan gaat men er ook naar toe en die nn onder de mailaise lijdt zal er wel niet aan meedoen. Dhr Heijboer zegt alles goed en wel, maar hij voelt zich verplicht dit in den raad te breDgen om deze festiviteiten tegen te gaan. Het is eiken Zondag bijna kermis in de gemeente en men moet niet vergeten dat men ook hiervan reken schap zal moeten geveD. De Voorzitter antwoordt dat wat betreft de Zondsg het is hier zeer rostig. Maar met de kermis is de heer Heijboer te laat, daar bad U eerder mee moeten komeo om die stop te zetten. Dhr Heijboer had gedacht dat B. en W. daar wel mee hadden gekomen, hij gelooft dat dit op hno weg ligt om daarmee voor den dag te komeD, maar ze denken zeker ook geei meerderheid te vinden. De Voorzitter antwoordt dat dit jnist een punt uitgemaakt heeft in B. en W. en hij vindt dat het niet goed is om daar telkens mee te komen als men zeker weel dat het niet gaaf. Het is toch geen propagandamateriaal. Dhr Heijboer antwoordt het niet als propa gandamateriaal te willen gebrniken. Spr. vraagt of die zaak voor de bestrating het moortje aan de haven al in opgenomen. De Voorzitter antwoordt dat de heer Vriens de vorige week is geweest en dat hij een rap port met de kostenberekening zal iozendeD. Wethouder de Wilde zon gaarne zien dat B. en W. machtiging werd verleend om het werk uit voeren daar bet anders te laat wordt De Voorzitter kan daar wel mee meegaan, maar het zal misschien de begrootiBg overschrijden en dan moet er een leening voor worden aan gegaan. Wetb. de Wilde vraagt of de Waterl. Mij, geheel is ontheven vau de onderhond van straten want het verbeteren vao de Veer9traat komt door de Waterleiding. Hij zon weer maar eens willen vragen en bun dao op bon plicht te wijzen. Dhr Vermet vraagt of het niet beter is het werk nit te voeren in twee jaar. Wetboader Daane raadt dit af, daar men het volgend jaar weer wat aoders heeft en als meD nu weer wacht dan worden de kosten te groot en men kan er niet oit? Hij is er ook voor om er een geldleenicg voor aan te gaan. Dhr Heijboer kan er ook mee meegaan om er een geldleeoing voor aan te gaan. Met alg. stemmen wordt B. en W. machtiging verleend om de verschillende werken uit te voeren. Hierna sluiting. QELAATSMASSAGE. Altijd een mooie en gezonde hoid door een of twee maal per week des avonds tegen het naar bed gaan, het gelaat eeo paar minaten met Parol te masseeren, waarna meD de niet in de hoid gedrongen Purol met een droog doekje kan afvegeo. De door massage in de hoid gedrongen Purol zal dan gedurende den nacbt eeo ver zachtende en reinigende werkÏDg op de hoid- weefsels uitoefenen en bij eenigszins regelmatige toepassing der hierboven aangegeven eenvoudige behandeling, aan de huid eea bijzondere zachte en mooi teiot geven. 16 40297 HOOFDSTUK VII. Het was weer het gezellige thee-ourtje in de kinderkamer bij de Rowes. Het roodachtig licht van de ondergaande zon deed duidelijk uitkomen een brief die op de tafel lag en waar in duide lijke band op geschreven stond: Persoonlijk*. Miss DOR1S ROWE The Homestad, Rillington. Toen de tweelingen weg waren, zei Helen rDaar is een brief voor jou, Doris'. „O 1' zei het zusje verrast en stak deu brief bij zich met een zoo vast besloten air, dat Helen beel goed wist, boe het niets zoo geveD, of zij er haar verder naar vroeg. Dien Zaterdagavond, al wat later, toen Helen nog aan het verstelwerk zat, werd er hari aan de voordeor gebeld; en 16» eens. Het meisje was zeker een beetje lang blijven pra'en met boodschappen-doeo, dns moest Helen zelf open doen. Bij bet licht van de hall zag zij een beer, in groole jas gehuld. ,/Is u Miss Rowe vroeg hij, eer zij nog iets zeggen kon. rDie ben ik', antwoordde Helen. #Mag ik biunenkomen Wees maar niet ontsteld! Ik ben een vriend. Ik wilde u reken over uw zuster LANDBOUW EN VEETEELT. Keuring van merriën le Tholen op Maandag 11 Mei voor het Stamboek Nederlandsch Trekpaard, B.T. Goedgekeurd Gezina, vaD Jac. J. v. d. Slikke C.Pz. Poortvliet. Ada, van Jan v. d. Slikke Pz. Olga de Doel, van P. Burgers Doma, van J. B. Swagemakers, Tholen. Calo, van J. J. v. d. Slikke C.Pz. Poorivliet. Mirza, van P. v. d. Riet Oud:Vossemeer. Vivelte, Sabine en Manrije van M. Goorden Hilda, van P. J. (^oorden Dora d' Acbjal en Marion, van W. J. v. Engelen Lionne, Minerva en Caliue van M. J. C. Geluk Norelha v. Vosmeer, van Anth. Geluk Cora, van C. H. de Wit Blondine de Heen, van B. J. Friderichs n Bora en liermine v. Nieuwland, van J. P. van Gorsel Tholen. Lina van Tholen, van M. J. Sloutjesdijk n Nora, van C. Bierens Wz. Irma, van Th. A. Aerlsen Dasy en Victorine v. Molevliet en Marie, van Gebr. Klompe Chambertine de Welberg, vau E. J. Kosten Aangevoerd 37 paarden. Afgekeurd 9. Keuring te Tholen. Aangevoerd 1 stier en 7 koeien. Slier. Cornelis 10627 S. van de siierenvereen. Tholen 79.1 punten. Eerste prijs. Koeien. Mina, van M. J. C. Geluk 76.- punten. Clara, van W. L. Klompe 75 - Jans, van M. C. van Dijk 79.- Bles, van W. L. Klompo 78.5 n Rika, van W. L. Klompe 77.- n Ida, van M. J. Stouijesdijk 76.5 Emma, W. L. Klompe 76.- De belangstelling was niet groot. Het was zeer goed melkvee. THOLEN, 15 Mei 1931. Io de Maandagmorgen gehouden vergadering van het Waterschap Tholen, is besloten, aan deo aannemer vao de verleden jaar verrichte betonwerken J. Denrloo, welke ongeveer 8000 Kg. ijzer meer heeft verbroikt dan de beraming was, een vergoeding toe te kenoen van f 1000, evenwel met deze restrictie, dat dit gunst en geeo recht is. Aan Fr. Moelker werd eeo redoctie op zija pacht 1930 toegestaan van t 50. Een zelfde verzoek van I. Denrloo werd afge- wezeu. De lasten per H.A. werden vastgesteld 1930/'31 1931/'32 Schakerloo 29.— 29.— 1500 Gemeten «23.„22.— Dalemschepolder 15.15. Nieuwlaod 10.10. Puit 5.70 6.40 Peuke 11.9. Ond-Strijen 7.5.50 Aanwezig waren 62 ingelanden. Geslaagd voor het 2e ged. Taodheelkuodp, de heer J. M. van de Velde te Tholen. De volgende lijsten zijn ingediend van candidaten voor ledea vbo deu gemeenteraad: Staatk. Ger. Partij 1. J. Bogert, 2. C van *Over welke znster?' z/Uw zuster op Bieak Hall'; ik ken niet haar vooruaam. #Komt o binnen en vei telt n mij eens ganw is er iets niet in orde met Nanfcy?' z/Niets naar ik hoop. Maar mag ik mij voor stellen Mijn naam is Rubert Darrow'. /rRobeit Darrow?,... ïk ken deo naam. Maar, als q mij eveu tien miouten geeft, dan zal ik dokter Leeson halen. Nancy is met hein verloofd en hij moet weteo, waarover n spreken komt.// Haastig een cape omslaand, liep zij het laantje af, dat naar het hois van den jongen dokter leidde. In eens liep zij door, naar zijn studeer kamer en riep ademloos: i/O, Eticl Ga als-je-blieft meel Er is een heer gekomen, om over Nancy te spreken. Darrow heet bij.' fO riep Eric Leeson en sprong op. tfZeg Helen, dut is degeoe, dien Nancy ging opzoeken, op dien dag, dat zij later het telegram outving. Wanneer heb je het laatst van Nancy gehoord z/Ik heb niet meer van haar gehoord, sinds zij terug is gegaan. Daarom juist zit ik zoo in spanning'. #U brengt zeker tijding van Nanvroeg Eric, nadat de eerste begroeting voorbij was. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1