IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Vrijdag 8 Mei 1931. Acht en veertigste jaargang len, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. Eerste Blad. O ai Ir Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f 0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37®, franco per post f 1,05 -j- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT THOLEN. TELEP. INTERC. No. 16. Advertentie-- regels 75 ct.; iedere regel meer 17% ct v ^ÊÊk "»ar plaatsruimte. PUBLICATIEN. STEMMING. Burgemeester van Tholen brengt ter openbare dat op Vrijdag 12 Jani 1931, van des na acbt aar tot dei namiddags vyf our, ia! iden de atemming ter verkieeing van de leden en Raad. 'innerd wordt aan de verplichting, opgelegd bij r- I 72, tweede lid, der kieswet, dat ieder, die is de kiezerslijst bevoegd is tot de keuze mede erken, zich binnen den voor de stemming be en tyd ter uitoefening van zijn kiesrecht moet jlden bij het stembureau van het voor hem op •RA; ezerslyst aangewezen stemdistrict. kiezer, die aan deze verplichting niet voldoet. tenzij van eene geldige reden van verhinde- blykt. gestraft met geldboete van ten hoogste golden. lien% tydeni het plegen van de overtreding nog twee jaren zijn verloopen sedert eene vroegere rdeeling van den schaldige wegens gelijke over- onherroepelyk is geworden, wordt geldboete ea hoogste tien galden opgelegd. olen, 8 Mei 1931. 001 Bargemeester van Tholen maakt bekend, dat inderzoek van verlofgangers, bedoeld in art. 41, lid, der dienstplichtwet, voor deze gemeente worden gehoudeo te Oud-Vossemeer in het Ge- tehais op Maandag 22 Jani 1931, des namid- 21/2 uur. ie by bet onderzoek moeten verichynen hei onderzoek moeten deelnemen de tot de jacht behoorende grooi-verlofgangen, ingelyfd «en der lichtingen 1919 en 1922. Voor nadere ve Hingen raadplege men de aanplakbiljetten, ram lolen, 7 Mei 1931. 17 erti poot tol iliss DIENSTPLICHT. Onderzoek van Verlofgangers. lente en Zeggingsrecht. «Men erkenne naast het geschreven recht ook het ongeschreven recht Wanneer wij onze gedachten concen- 2 ren op het bovenschrift van dit artikel, komen wij billijkheidshalve tot de mning, dat er vele soorten van »Recht" jnze samenleving voorkomen iigenlijk zouden wij moeten kunnerJ laan met beschouwing van twee sooif 1 a. Wettelijk rechtb. Moreel rechk wij zouden rtog een stap verder willjH 1, door te beweren, dat er slechts cj'H :ht moest zijn, nl. het Moreele rec|jB vele tekortkomingen, die ons aankleven, zijn echter oorzaak! I •den, dat hoe onnatuurlijk dit nj ken het Wettelijk recht en |sj§ •eel recht elkaar niet dekken, hei rmalen aanleiding geelt tot g;l rassingen Jeder toch heeft wel I aren, dat het geschreven Wettelijk! I eel anders is, dan hijzelf op1 I nden verwachtte, hetgeen in reeds een bewijs mag heet^f enstaande bewering relerlei omstandigheden zijn aai H wij spreken van Wettelijk ree I reel recht, van het Recht aHste, van het Recht der mine' S eerstgeboorterecht, van 't RJ 3 b0 Iers, van 't Recht der Kind mrecht, enz. enz.! VI en ZeggingsrechtDit wil get 3 eekenis hebben, dat wij »recM J| i te zeggenMeermalen tocj er mee, dat wij verwacht h t ons rekening ««hnnJ }p( ifiitWJid in 't o'pmaken, waarin beoogen, dat rnemens waren ware gehou<j| wij daadvv te zeggen ebei a? hij tr reven wettelijke rechten sonen te verkleinen, dan b jd met het zeggingsrecht Benen, die Moreel recht daarmee op de hoogte worc ïans, dat aan hun aansprr fdt. Wanneer in een belt lering vele leden niet aanv gelijk tengevolge van ern ingen niet in staat wan angstelling blijk te geven opgekomenen toch te den igingsrecht van -** ,af"'ezjo ïlidmaatsclLpp°vve' rechte aifiben. Wéceerm °nze door PPerW fvra" en geen rekening houden met billijke wenschen vande minderheden, dan wordt het zeggingsrecht van deze laatsten ergerlijk met voeten getreden, hetgeen ontegen sprekelijk een smaad werpt op hen, die de lakens uitdeelen. ZeggingsrechtMen verwarre de betee- kenis van dit woord niet met het verwante woord «Recht", dat door beperkteren om vang natuurlijkerwijs een ruimere betce- kenis heeft, gelijk bijv. het woord »Huis" een veel uitgebreideren zin heeft dan het daaraan verwante «Gemeentehuis" bijvoor beeld Vrije Nederlanders en eveneens Gevan genen hebben op grond van onze GrondjA wet allen «rechten", maar de laatsb hebben door tegenwettelijke daden v een deel hunner «rechten", duid/M gesproken»hun «zeggingsrechti^R verloren Oorzaak plichtsverzaü® Onze Grondwet noemt 0. en Plichten des VolksIr onzerzijds op die Plichterb^B lijkerwijs verlies van Re<AM wat gewoonlijk neerkoi^H «zeggingsrecht" en...v verbloemendoor eidH In aansluiting m^H beschouwing verp-'H van het terrein jfl naar dat der M<^| logisch tot d^H door eigen s^H zelf zijn mo^H en dus zv j$i opzichte v:|qH Moge bedacht momeiu I De go^M blik I erke arti de communisten den® hun houding werd Hjj gekozen. A I Is een dergej^R wachten Wj misschien is./ I vallen en b.r'' thans ni< 'H De r zich dH de g1 I D en ^esylissinj

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1