IERSEKSCHE El THOOLSCHE COURABT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Sproeten komen vroeg in Sprutol. Bij alle Drogisten Vo. 2409 Vrijdag 1 Mei 1931. Acht eti veertigste jaargang rholen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaiand en Oud-Vossemeer. Eerste Blad. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. 'rijs per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad fl,376, franco per post fl,05 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEP. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot4regels 75 ct.; iedere regel meer 17'/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. Ingang Zomertijd. De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat vervroeging met een uur van den wettelijken lijd tl aanvangen den 15 Mei 1931. De overgang geschiedt in dier voege, dat wanneer middelbare zonnetijd op den dag, waarop de ver- roeging aanvangt, twee uur aanwyst, in den voor- iddsg, het wordt geacht te zijn drie uur op dien oormiddag. Tholen, 28 April 1931. 12 Uitvoering van de Tarwewet. De Burgemeester maakt bekend, dat volgens mede- eeling van den Minister van Staat, Minister van linneulandsche Zaken en Landbouw ter uitvoering men vragen de tarwewet gewestelijke larweorganisaties zjjn pgericht, wier gezamenlijk arbeidsgebied zich over et geheele land uitstrekt. De tarweorganisaties voor de bieronder genoemde istricten zijn gevestigd op de daarachter vermelde dressen 1. Voor Groningen en Drenthe Landbouwhuis, Martinikerkhol 33, Groningen voor Friesland secretariaat van de Friesche Maatschappij van Landbouw, Willeiuskade li, Leeuwarden 3. voor Gelderland, Utrecht en Overijssel secre tariaat van den Aartsdiocesane!) 11. K. Boeren- en Tuindersboud. Arnhem 4. voor Noord- en Zuid-Holland secretariaat van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, Anna Paulownastraat 20, ,s-Gravenhage; voor Zeeland Zeeuwsch Landbouwhuis, Groote Markt Goes 6. voor Noordbrabantsecretariaat van den Noord- brabaniscbeu Cbristelijken Boerenbond, Spoor- laan 50, Tilburg 7. voor Limburg secretariaat van deuLimburgscben Land-en T'uinboowbond, Neerstraat 11,Roermond Deze organisaties hebben o. a, lot taak de bevor- ering vaD de belangen der tarweverbouwers in haar rbeidsgebied in overeenstemming mei de bepalingen sn de tarwewet en de, ingevolge die wet, van Bgeeringswege vast te stellen maa'.regelen en voorts et in haat arbeidsgebied uitoefenen van controle op jd tarwebouw en op de bewaring, verzending en ivering van de tarwe. Aan de tarweverbouwers wordt medegedeeld, dat j zich voor do levering van de door ben hier tej sode verbouwde en bij hen aanwezige tarwe en voor erkrijgen van inlichtingen omtrent alles wat asrmee in verband staat tot die organisaties kunnen enden. jaren voorviel ligt niet in mijn bedoeling, het zouden namen, jaartallen, of datums van uitvoeringen en wedstrijden wezen. «Olymp a" heeft jaren van groote vooruit gang en medewerking gekend maar ook evengoed van achteruitgang en helaas, ook thans nog van tegenwerking. Want niet allen kunnen of willen het groote nut inzien van goede lichaams oefening. Willen niet inzien dat het »Mens saua in corpore sano" zoo zuiver en waar is. Slechts een gezonde ziel in een gezond lichaam. Kan het anders Kan iemand hetzij man of vrouw, jongen of meisje die zwak of ziekelijk is, zich zelfstandig door het leven slaan Zij die gezond en sterk zijn hebben al hun energie nog noodig, om fier en frank vooruit te komen. En vanwaar dan die tegenwerking zal gebied der maritieme bewapening. Beide openbare straat tegen de gevaren der nupf n iirv RAiiftAn 6f »<\11 t 7 fï lï Q1111111 0 1 IgL* U iïfl.ïrü lo n il An I"» Tl., iin.1. partijen zouden tot volledige overeenstem ming zijn gekomen Meer en meer blijkt echter dat van het vlootverdrag, dat te Rome en Parijs in voorloopigen vorm werd opgesteld, geen sikkepit terecht komt. De Ilaliaansche regeering was bij de bespre kingen te Rome bereid Frankrijk een zeker overwicht in tonnenmaat aan verouderde schepen toe te staan. Maar nu probeert Frankrijk die tonnenmaat om te zetten in nieuwe schepen, hetgeen niet slechts voor Italië, maar eveneens voor Engeland, dat zelf door het bekende Londensche vloot verdrag niet mag bijbouwen, onaanvaard baar is. Hoopvol stemt dit alles niet. We moeten ons dan ook maar verzoenen met de gedachte, dat de wereld wedstrijd in bewapening in vollen gang is en dal slechts Velen zien in het werk der gymnastiek- finantieele kwestie daarbij de remmende vereenigingen nog te veel een zoeken naar ues ie 1S' Tholen, 28 April 1931. 45 Bargemeester en wethouders van Tbolen brengen ter snnis dat aangifte voor ruiming van privaatpatten igen Donderdag 7 Mei a.s. kan geschieden. De aangiften te bezorgen in de brievenbus van iet Stadhuis. Tholen, 30 April 1931 li Gemeentelijke Arbeidsbemiddeling erleent kosteloos haar lusschenknmst bij vraag aanbod van werkkrachten dienstpersoneel, e.d. Ingeschreven staan als weikzoekenden schoonmaakster-werkvrouw Inlichtingen kantoor Brugstraat 31. 901 1931 GYMNASTIEKVEREENIGING „OLYMPIA". „Olympia" jubileert en waar het hier 'en Thoolsche Vereeniging betreft die bij elen van onze burgerij in de harten mede- eeft, hadden wij reeds een artikel aan dit ubileum^gewijd, toen de wakkere Directeur an onze gymnastiek vereeniging de pen er hand had genomen en uiteenzet het lut dat Gymnastiek geeft. Wij laten den heer Bijl hier aan het woord: 21 April 11. was het 30 jaar geleden dat boven genoemde Vereeniging werd opge- 'icht. De drang om naast de geestelijke, ook lichamelijke opvoeding ter hand te »emen, was langzaam maar zeker ook te fholen naar voren gekomen, en waar kon dat beter tot uiting komen dan in de gym nastiekzaal Enkele maanden te voren was door U. D. I. uit Bergen op Zoom alhier een propaganda uitvoering gegeven en toen was het pleit gewonnen. Tholen kreeg een oymnastiekvereeniging. Al dadelijk werd flink aangepakt met Is resultaat dat in de winter 1901—1902 »01ympia" zelf haar eerste uitvoering gal met veel succes. Een opsomming te geven van alles wat er in de daarop volgende vermaak, zien in onze jongens en meisjes gymnasten nog te veel acrobaten, maar dit is het juist niet. Gymnastiek is juist een leeren oefenen en het leeren beheerschen van het lichaam, een gezond en goedkoop middel om ons lichaam zoo zuiver mogelijk te ontwikkelen. Gelukkig zijn er ook zeer vele voor standers van goede lichaamsoefening waarvan wij in de eerste plaats wel mogen noemen, het gemeentebestuur van Tholen, het Departement tot Nut van't Algemeen. H. H. doctoren en zeer zeker ook onze donateurs hoewel het aantal van laatstge noemden veel grooter kon zijn. Op 5 en 6 Mei a.s. zal „Olympia" een jubileum uitvoering geven, terwijl In Aug. met medewerking van vereenigen uit den Zeeuwsch Brabantschen Turnkring een Turndag wordt gehouden waarvoor we van verschillende zijden al toestemming en medewerking mochten ontvangen. Komt Burgerij van Tholen wij rekenen voor die dagen ook op uwe medewerking. Steunt ons moreel en finantieel doorwer kend lid of donateur van «Olympia" te worden stuurt ook vooral uwe kinderen naar de gymnastiek, goed werk verricht. »01ympia" waarmede U een zeer Hou zee" voortaan won geneest Dootcn 952 25 40259 BUITENLAND De heer Albert Thomas is directeur van het Internationaal Arbeidsbureau te Gencve en kreeg opdracht een rapport op testel len over de werkloosheid in Europa en voorstellen in te dienen tot bestrijding daarvan. Dat rapport is er, en we weten nu, dat naar het oordeel van den heer Thomas in de eerste plaats noodig is een stichting van een Europeesche arbeids beurs en het sluiten van internationale overeenkomsten tot het verleenen van be- wegingsvrijneid aan arbeidskrachten naar landen, die ze nog kannen gebruiken. Verder is dan noodzakelijk de invoering internationaal van automatische koppeling van spoorwegwagons en ten slotte de aan leg van een Europeesch autowegennet. Andere oplossingen heeft schijnbaar de heer Thomas niet. En het is daarom geen wonder, dat zelfs de arbeidersgedelegeer den zich van het rapport maar weinig zullen aantrekken. Wat is er al niet geschreven over de Fransch-I-taliaansche toenadering op het In België woedt de taalstrijd nog steeds voort en men krijgt den indruk dat.de Vlamingen daarbij aan de winnende hand zijn. Zoo heeft het leit, dat een aanzienlijk aantal studenten van de Katholieke uni versiteit in Leuven overgegaan is naar de Vlaamsche universiteit te Gent, tot gevolg had, dat de bisschoppen van België, die zich enkele jaren geleden r.og tegen alle universitair onderwijs in de Nederlandsche taal verzetten, doch sedert dien tot een vernederlartdschirig van de Leuvensche universitatie colteges besloten, thans kar dinaal van Roey hebben laten verklaren, dat er in Leuven zoo spoedig mogelijk een volledige Vlaamsche universiteit moet worden gesticht. De zaak Moulin is thans in zooverre opgehelderd, dat thans vaststaat dat de Ilaliaansche politie den jeugdigen anti fascist heeft gevangen genomen. De ge vangenneming berust op de beschuldiging dat dr Moulin onder meer anti-fascistische lectuur in Italië heeft binnengesmokkeld, en mede een brief van Bassanesi, de vlie ger, die den vorigen zomer brochures uit wierp boven Milaan, aan een bepaald adres zou hebben bezorgd. Bassanesi heeft even wel verklaard dat deze brief vervalscht is. Of nu Dr. Moulin voor de speciale recht bank zal moeten verschijnen dan wel voor een gewone is de eerste vraag, welke thans op beantwoording wacht. Inmiddels houden de demonstraties in België ten gunste van Moulin aan. Zoo langzamerhand worden de Ameri kanen een beetje kalmer. Van het Ameri- kaansche, laten we maar zeggen econo misch optimisme men leze slechts «Productie en Welvaart" van Ford is in den loop der jaren niet veel meer over gebleven. Zij, evenmin als wij, zijn in staat ge weest het spook der werkloosheid buiten de deur te houden. En ook de V S. zijn verplicht finantieele maatregelen te nemen prostitutie. Ook andere landen, b.v. Duitsch- land, hebben na de afschaffing van de huizen van ontucht, tot een dergelijk soort van maatregelen' hun toevlucht moeten nemen. De actie van de Portugeesche regeerings- troepen tegen de opstandelingen van Ma- deira schijnt in vollen gang te zijn. «De regeeringstroepen vernielden het radiostation der opstandelingen en keerden daarna aan boord van de oorlogsschepen terug", lezen wij. Wijst dit op de eerste nederlaag der regeering het voorjaar, koop tijdig een pot Pot 90 ct., Tabe 50 ct. Zeep 60 ct. 7 402-18 BINNENLAND. Het is thans niet in de eerste plaats het spellingvraagstuk, dat de onderwijswereld in Nederland op het oogenblik het meeste bezig houdt. Ook niet de kwestie van open baar en bijzonder, neutraal en niet-neutraal onderwijs. Veel helangeijker zaken zijn aan de orde. Men wil aan het onderwijs weer zijn natuurlijke basis geven, of liever terug geven, d.wz., men wil het onderwijsweer aanpassen aan de behoeften Van industrie, handel en landbouw Veel meer dan op het oogenblik wil men het oog gericht hou den op het doel van alle onderwijs: het jonge volkje klaar maken voor de taak, waarvoor het aanstonds komt te staan. En dit geldt niet slecht voor het lager en middelbaar, maar evenzeer voor het hooger onderwijs. Algemeen vormend onderwas, alles goed en wel, mits maar primair blijft het praetische gedeelte. Wat dit aangaat zijn de Amerikanen ons zonder twijfel de baas In dit licht nu moet men zien de verschillende voorstellen, welke in den kaatsten tijd ten aanzien van eene reorga nisatie van ons onderwijs worden gedaan. Meer kunnen wij over deze zaak thans helaas niet zeggen Wij hebben het verschenen rapport der eommissie-de Visser aangaande de gegrond heid van de beschuldigingen tegen dhr Vogt ingebracht, eens aandachtig gelezen en meenen de lijn, die door het rapport loopt, het best als volgt te kannen karak- teriseeren. Dhr Vogt had een drukke werk kring. Daarvoor werd hij betaald, zelfs zeer goed betaald. Maar van eenige fraude, corruptie of zelfs van een poging daartoe is geen sprake geweest. Waarmede een blaam geworpen is op al degenen, die be schuldigingen van dien aard hebben geuit, hetzij openlijk, hetzij bedekt. Daarentegen wordt afgekeurd hetgeen dhr Vogt gedaan IV/II HV/IIIUil. 1 ft - w •- Wij hadden plezier toen wij lazen dat de J omzetting van H.D.C. 111 A.N. voorzitter der commissie tot bestrijding eene omzetting welke plaats had om der werlvlnnelipirl Wnnric v™r rio a-aaaL van een knellend contract af te komen. der werkloosheid Woods voor de organi satie der werkloosheidsverzekering hij den ouden man, de verachte «old country", zijn licht gaat opsteken. In ons vorig weekoverzicht maakten wij reeds melding van de gespannen verhou ding, welke er tusschen den Paus en het Italiaansche fascisme bestaat. Eene rede van den algemeenen secretaris der fascis tische Giuriati voor de fascistische jeugd bonden heeft wederom de verontwaardi ging van den Paus wakker geroepen. «De fascistische aanspraken op bewind en staat", zoo verklaarde de Paus. «welke ook het bovenuardsehe leven willen om vatten. komen neer op eene openlijke profanatie. Hel zou eene monsterachtige onrechtvaardigheid zijn, indien deze aan spraken in de practijk zouden worden verwezenlijkt". Dit zegt wel genoeg! In Genève verklaarde de Fransche gede legeerde, dat zijne regeering op het stand punt staat, dat bordeelverboden niet be vredigend zijn uit het standpunt van be strijding der geslachtsziekten. De Fransche regeering overweegt daarom de invoering van wettelijke bepalingen, waarbij in de gemeenten die de reglementatie der pros titutie hebben afgeschaft, toch maatregelen zullen getroffen worden in het belang van de bescherming van de volksgezondheid en van de handhaving der orde op de een knellend contract af te komen. Terwijl dhr Vogt ook niet vrij uitgaat bij de kwestie aangaande het wezen van het bestuurslid Hulstijn, van wieii eenige op positie tegen bepaalde voorgenomen be stuursmaatregelen moest worden verwacht, waarbij laakbaar is het in den urm nemen van dhr Hoidert, van wien dhr Hulstijn finantieel afhankelijk was. „De Telegraaf' is er in het rapport al heel slecht afgekomen. Het verwonderde ons daarom ten zeerste, dat dit dagblad nog zoo'n toon durfde aanslaan na het be kend worden van hel rapport en konden ons daarom geheel vereemgen met hetgeen de „Haagsche Post" zeide, nl. «Dat de Telegiaal in haar nabeschouwing luchtig over dit gedeelte van het rapport heenglijdt, kan ingewijden niet verbazen. Dat zij ech ter den moed heeft, tegen dhr Verbiest van leer te trekken met termen als „laffe insinuaties", «onwelriekend", «misdadig", „enkele lieden zonder verantwoordelijkheid, zonder distinctie(f) en zonder scrupules", zij, de Telegraaf, die dezen man een jaar met bijna onbeperkte macht als leider heelt gehandbaaft in de hoogste redactioneele, ja zelfs in een dictatoriale functiedat ,aat onze begrippen van zelfrespect te boven." Onze alom bekende regen maker heeft zich tot den minister van Binnenlandsche

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1