IERSEKSCHE Eli THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. 0. 2408 Vrijdag 24 April 1931. Acht en veertigste jaargang holen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. Eerste Blad. - >sws.-.b1,I3L Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, ijs per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f1,376, franco per post f 1,05 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEP. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer \lil2 ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. BUITENLAND ilai Df Het aftreden van koning Alfons onze irkvrouw spreekt van Aa-le-fons is het derwerp van de week geweest. Ieder .eresseerde zich voor het geval. Zelfs mijn ootmoeder van 88 was er vol van. Zoo moest niet magge, was haar oordeel, is die abdicatie of beter dat vertrek wel plotseling gekomen. Dat er in anje iets broeide, wist iedereen. Des- ndigen als bakkers, slagers, groente eren, om de kappers en handelsreizigers et te vergeten, hebben dan ook heel wat oeite gehad om aan hun „geachte clien- e den toestand in Spanje duidelijk te iken. Blijkbaar was er dus voor den Spaanschen ans ex-koning geen andere uitweg, als te rtrekken. Want geloof maar niet, dat inneer Don Alfonson nog een klein gaatje d gezien, hij zou zijn weggegaan. Dat wijst wel de atscheidsbrief aan het laansche volk. Alleen had hij nog een ltste poging knnnen doen zich door raid- van het geweld te handhaven, hetgeen larschijnlijk stroomen bloeds zou hebben kost. L)at Alfonso deze poging niet ge- an heeft, pleit voor hem. In hoeverre en wel eigen lijfsbehoud daarbij een lordje heeft meegesproken, wagen wij ir niet uit te spreken. Bij aanslagen op leven heeft Don Alfonso t- het zij tot eer gezegd herhaaldelijk bewijzen persoonlijke dapperheid geleverd. Vragen wij naar de oorzaken van den van het Spaansche koningsschap, dan oeten wij eerst een beetje weten van de ructuur van den Spaanschen Staat. Spanje in van het oogenblik, is eenigszins te irgelijken met Frankrijk van vóór de volutie van 1789. Koning, hooge adel en loge geestelijkheid (wel te onderscheiden de lagere), groot grondbezitters dus, de daaraan verbonden groepen, b.v. hoogere officierscorps (de generaals) de geldschieters van de kroon deelden de lakens uit. Spanje was dan ook een ndbouwstaat, de industrie is er met tzondering van enkele gedeelten zooals italonië nog slechts weinig ontwikkeld. ™'il zij zich volledig ontplooien, den Spaan toen staat op een hooger plan brengen, .a.w. van Spanje een industrie staat aken, dan is noodzakelijk een totale aan- quw der bestaande wetgeving, welke ge- n. :el gericht is op de belangen van den ndbouw. Aan de industrie- en handels- langen zal een eerste plaats moeten wor- 'n ingeruimd, het groot-grondbezit zal lenen afstand te doen van vele zijner oorrechten. Het is nu vooraL de hoogere sestelijkheid, groot grondbezitters als ze jn, die zich tegen het doen van conces- es hebhen verzet. Thans is koning Alfons et slachtoffer geworden van de clericale eactie. En nadat Don Alfonso het gelag eeft betaald is het de koningsgezinde ers, het clericaalste blad „El Debate" ooraan, welke niets als vriendelijke woor- en voor de republiek heeft. Zal de republikeinsche regeering, onder iiding van conservatieven, liberalen en ociaal-democraten, aan den Spaansche aat weer een stevig fundament kunnen even? Dat is op het oogenblik de alles verheerschen de vraag. Ongetwijfeld heb- ea deze groepen op het oogenblik de meer- erheid van het Spaansche volk achter zich. Het land is er echter in de laatste jaren conomisch hard op achteruitgegaan, de conomische toestand is allerellendigst, en prachtige voedingsbodem voor het olsjewisme. Moskou ligt op de loer. Er 'oet geld uit het buitenland komen om >panje op te bouwen. Zal de regeering chter deze noodzakelijke credieten krij- en? Dat zal wel hoofdzakelijk afhangen an de vraag, of zij de beeren van Moskou feet te verslaan. De débacle van den eseja-koers, die van 48.90 op 11 April tot 8-85 in het pond-sterling op 14 April is eruggeloopen, wijst wel op een geschokt ertrouwen. Het verdwijnen van Dr. Leo Moulin, resident der Belgische studenten vereeni- ing »De libre examen", op zijn studiereis oor Italië, heeft in België heel wat con- ternatie verwekt. Dr. Moulin stond'bekend pegens zijne anti-fascistische gevoelens en I men begrijpt dus, dat men vrees koestert, dat hem iets is overkomen. De Italiaansche legatie, uit geheel ver gelegen van de I Brusselsche universiteit, wordt door de politie dag en nacht bewaakt. Een proces tegen den Dusseldorfschen moordenaar is afgeloopen. Hoeveel moorden die vent op zijn geweten heeft, mag Joost weten, maar het aantal is niet gering. „Bij zijn terechtstelling zou hij geen spier van zijn gelaat vertrekken", moet hij gezegd hebben. Het lijkt wel of die vent meent, dat hij ook nog het grootste gelijk van de heele wereld heeftEen onmensch. Men heeft den doodstraf tegen hem geëischt. Het schijnt dat één der opdrachten van Moskou aan de Duitsche communisten be staat in het verraden van fabrieksgeheimen aan Rusland. Zelfs moet het een wijdver takte organisatie zijn, die zich hiermede bezig houdt. Desw#ege worden o.a. in de Farben-industrie niet minder dan 23 ar beiders ontslagen. Toen de finantieele secretaris van de schatkist gisteren in het Lagerhuis de salarissen van den procureur-generaal en den advocaat-generaal meedeelde, weer klonken kreten van verbazing van de banken der arbeiderspartij", lezen wij. Geen wonder ook, want de procureur- generaal heeft in een Ld perk van 21 maan den.... niet minder dan 39.218.getrok ken, terwijl de advocaat-generaal in 18 maanden 12.762.verdiende. Omgere kend dus resp. vijf en anderhalve ton guldens. Hunne Nederlandsche collega's doen het voor heel wat minder. Het Maasdal is waarempel weer opge schrikt, doordat er vergiftige gassen ont snapten uit de fabrieken. Gelukkig zijner geen menschenlevens te betreuren, slechts één kindje van 8 maanden is er heel slecht aan toe geweest. Tusschen de Italiaansche fascisten en de Paus zijn af en toe nog al eens verschillen, welke wel voornamelijk uitspruiten uit de 1 actie die van Katholieke zijde uitgaat en zich beweegt op sociaal gebied. Deze laatste 1 wenschen de fascisten niet. Volgens hun oordeel heeft zich de Katholieke kerk j slechts op geestelijk gebied te bewegen, j Zondag jl. heeft de Paus zich nog eens j over deze zaak uitgesproken. „Het sociale vraagstuk", zoo zeide hij, „en vooral het arbeids-vraagstuk" is niet zuiver materia- listisch en economisch, doch ook van over wegend moreel belang. Het zedelijk man daat van de kerk legt haar den plicht op allen ter hufp te hulp te komen. Hiertoe is de katholieke actie niet alleen bevoegd en noodzakelijk doch ook overvanghaar". Hieruit blijkt wel dat de verschillen tusschen Paus en fascisme nog lang niet opgelost zijn eenerzijdsanderzijds volgt er uit, dat het arbeidsvraagstuk ook in Italië nog in vollen omvang bestaat. Het geen tusschen haakjes ook wel van alge- meene bekendheid is. Wij zagen eens eenige cijfers welke ons een blik gaven inzake den crisis welke het economisch leven der V. S. op het oogenblik doormaakt. Zoo liepen b.v. de spoorwegmaatschap pijen terug met 25 in 1930 werden 25 minder auto's verkocht als in 1929, de petroleumproductie loopt sterk terug, in den scheepsbouw is het malaise, enz. 7 millioen werkloozenhet is daar nog erger dan hier. Genees hef huidje 941 van de kleine met en houdt het droog met PUROLPOEDER 10 40232 BINNE1NLAND. Bieten voor België. Do heer Van Dijk heeft aaD deD minister van staat, minister van binnenlandsche zaken en land- boow de volgende vragen gesteld: le. Is bet jnist, dat in verband met de maat regelen, door de Belgische regeering geDomen tot steun van de suikerbietenindustrie, do invoer van Nederlandsche suikerbieten in België voors hands zal «orden stopgezet? 2e. Indien dit juist is, is de minister dan be reid de in Nederland te treffen maatregelen tot instandhouding van de snikerbietencnltnnr ook van toepassing te doen zijü op de verbouwers van suikerbieten, die lot nn toe aan de Belgische fabrieken leverden? De heer Kersten heeft aan den minister van financiën de volgende vragen gesteld: Is het Uwe Excellentie bekend, dat op be trekkelijk groote schaal consomptiemosselen nit Zuiderzee op de Zeeuwsche gronden, met name io den Val van Zierikzee, worden aangevoerd en vandaar als Zeeuwsche mosselen worden verkocht? Acht Uwe Excellentie dit geen gevaar voor den Zeenwschen mossel en voor het bestaan van den Zeenwschen mosselkweeker, die hooge pachten moet betalen? Ia U»e Excellentie bereid maatregelen te oemeo tegen het uitzaaien van consnmptiemosselen van Zuiderzee op Zeeuwsche grondeo? Op het gebied van de spelling van onze taal, bestaat er op het oogenblik de grootste anarchie. En het laat zich aanzien, dat de jongste decreten van minister Terpstra niet veel verandering in dien toestand zullen brengen. We vernamen deze week weer een frappant staaltje. Dr. K. te Heerlen schreef voor eenigen tijd aan Pater Dr. Gerlachus Royen van de R. K. M.B.S te Heerlen, den leeraar in de Nederlandsche taal van zijn zoon, een brief, waarbij hij dezen erop wees, dat aan zijn zoon ver schillende fouten waren aangerekend die z. i. geen fouten waren, omdat het ge schrevene was in overstemming met de spelling van de Vries en Te Winkel. Een heele correspondentie is er het gevolg van geweest. De minister kwam er zelfs aan te pas en het slot is geweest, dat de jongen van school is genomen. En dat alles van wege het spellingsvraagstuk. Men herinnert zich wel het geval van den Nederlandschen zanger Thunis. De Saksische regeering had hem wegens zijne anti-Duitsche uitlatingen uitgewezen. Maar wie nu gemeend had, dat de zaak daarmede geëindigd zou zijn geweest, is er naast. Want bij het eerste optreden van Thunis in Dresden is hij door een deel der be zoekers uitgefloten en bij het einde der voorstelling moest hij, in verband met tegen hem gerichte demonstraties, onder bescher ming van een aantal politieagenten worden genomen. De vraag: „Wat nu?", zal wel moeilijk te beantwoorden zijn. Wat er waar is van hetgeen door „Het Volk" over een rijksveldwachter te Amster dam wordt beweerd, zal het onderzoek wel uitwijzen. Beweerd wordt dan dat deze politeman een ondersteunde van Maatschap pelijk Hulpbetoon, onmachtig de hem op gelegde boete van f0.50 te betalen, zonder eenige noodzaak met een sabel een aantal ernstige verwondingen heeft toegebracht, nadat een achterlijk kind van dien man den Rijksveldwachter van achteren bij zijn uniform had beetgepakt. In verband met deze zaak heeft het Tweede Kamerlid v. d. Heide aan den minister van Justitie eenige vragen gesteld, evenals de heer Ossendorp in de Eerste Kamer. Het algemeen bestuur der Tuchtunie heeft eene prijsvraag uitgeschreven over het onderwerp „Onderzoek naar de oor zaken van de tuchteloosheid". Het gebeurde nabij blok 11 op de spoorlijn GoudaUtrecht kan heeren inzenders van antwoorden wel licht als leiddraad dienen. Een drietal kin deren gingen bij het naderen van den trein op de rails liggen. De machinist remde uit alle macht en hij slaagde er in den trein nog juist bijtijds tot stilstand te brengen. Toen de trein stilstond lag op niet meer dan 2 M. vóór de locomotief één der kin deren, een 11-jarig meisje, nog op de rails. De machinist sprong uit den trein, doch de deugnieten gingen er van door en ver dwenen in den polder, zoodat hij gedwongen was zijn achtervolging op le geven. Het scheidsgerecht, dat door de baan- wachteres te Blerik was aangevraagd, heeft de uitspraak van de directie der Neder landsche spoorwegen gehandhaafd. En de baanwachteres blijft dus ontslagen. Ze heeft wel zwaar moeten boeten voor dat verzuim. De vraag, wie de opvolger van jhr. de Graeff zal worden, bestaat nog steeds Men schijnt het onder elkaar nog niet eens te kunnen worden. Nu dr. H. Colijn definitief te kennen heeft gegeven niet in aanmer king te willen komen voor het belangrijke ambt, schijnt jhr. Mr. dr. H. A. van Karne- beek, commissaris van de Koningin in Z. Holland thans het meest op den voor grond te treden. Teun de Klepperman van de V.A.R.A., wel bekend, heeft volgens vele luisteraars op ergerlijke wijze den spot gedreven met den afgetreden Spaanschen Koning. In dezen spot zou ook betrokken zijn de in ons land gastvrijheid genietende ex-Keizer, terwijl er alles volgens die luisteraars duidelijk op gezinspeeld werd, dat een dergelijk gebeuren ook ons vorstenhuis zou kunnen overkomen. Desgewenscht heeft zich het „Landelijk Comité" Belangen Luisteraars" tot den minister van Water staat gericht. In de bosschen bij Leuth, nabij Venlo, hebben de Duitsche douanebeambten een smokkelaar, die 300 papegaaien uit ons ons land over de grens had gebracht, aan gehouden. Eerlijk gezegd, wisten wij niet dat de Duitschers zoo'n behoefte hadden aan die sprekende vogels. De Belgische suikerfabrikanten moeten zich verbonden hebben tot de campagne 1934/35 geen buitenlandsche suikerbieten meer in te voeren. De fabrikanten, die tot dusver deze bieten kochten, zullen 1.800.000 j francs schadeloosstelling per jaar krijgen, [welke betaald zal worden uit de meerdere winst, die de contracteerende fabrieken zullen maken uit de daardoor gestegen te verwerken inlandsche quanta. Het gevolg van een en ander zou zijn, dat de hóeveel heid bieten, welke tot dusver uit ons land naar België, wordt uitgevoerd, ongeveer de opbrengst van 5000 a 6000 bunder, in i België niet zullen worden afgenomen. De bieten kwamen hoofdzakelijk uitZeeuwseh- Vlaanderen. i De laatste weken slaan wel in het leeken van de opening van tentoonstellingen en havens. We hebben een tentoonstelling in Amsterdam „De Suiker", in Maastricht „Enboutem", in Rotterdam eene groote bloemen- en tuinbouwtentoonstelling „Pri- rnavera", en waarschijnlijk nog wel eenige kleinere. Bovendien werden door de Kon. familie in Vlissingen en Scheveningen havenwerken geopend. Vermelden wij ten slotte den verjaardag van Prins Hendrik, ter gelegenheid waarvan in verschillende gemeenten festiviteiten plaats hadden. Al worden wij hier in Neder land in dit opzicht niet zoo erg verwend. Ook al vanwege de malaise? MIJNHARDT'S Hoofdpijn-Tabletten 60" Kiespijntabletten 60" Laxeer-Tabletten 60" Zenuw-Tabletten 75" Maag-Tabletten. 75" 40231 10 Bij Apoth. en Drogisten THOLEN, 24 April 1931. Uit de Oade Doos. Iets over oude munten in Zeeland. Men vindt in de geschiedenis aangeteekend, dat men van een eigenlijk montwezen in Zeeland niet kat) spreken voor 1580 wel waren in de bange jaren daaraan voorafgaande wel noodmunten van good, zilver, tin, lood of papier gemaakt tijden» het beleg van Middelbnrg en van Zierikzee. In 1579 besloten de Staten van Zeeland tot het oprichten van een Munt, wat heel wat tegen werking, vooral van de Staten van Holland, be werkte. Toen Zeeland na de afzwering van Philip» op 26 Juli 1581, talmde bet borstbeeld van den gebalen Philips van de munten te doen, brak er een storm van verantwoordiging los. Mr. Mock, gedeputeerde ter vergadering van de Algemeene Staten te Antwerpen, als Zeeuwsch vertegen woordiger moest daar heel wat nooren, volgen» zijn schrijven in October 1582, vooral over het slaaD van den dobbelen dukaat met 's Koning» beeltenis. Hij schrijft daarover letterlijk: frik heb", sprekende ozer dien dubbelen dukaat, met grooten moyte ende discretie der tongen wel dapper moeten defenderen niet sonder bescaempt- heyi, hoewel", zoo voegt hij er ondeugond bij, „tselve deur 't gebrek vat) myudpr naturen, die met brunicheyt overdekt ir, niet zoo merkelyck ontdect is geweest".

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1