IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT fWM NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. TCBIKOL Hoofdpijn en Kiespijn No. 2407 Vrijdag 17 April 1931. Acht en veertigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Waartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. Eerste Blad. verzacht dé pijn geneest de wond Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Prijs per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f1375 franco per post f 1,65 15 ct. disp. kosten. UITGAVE: FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. RECHTZAKEN. Het mes. 'l Wat aa afloop der repetitie vao de zang vereniging ,de Lofstetn" te Siot Maartensdijk op 5 Maart jl, dat een der ledeo op de Markt werd opgewacht door J. v. B. die nog 'n ap peltje met dat lid te schillen had. De directeur der zaogver. en z'n broer wilden er zich mee bemoeien, waarom v. B. boo9 ge- wordeo, z'n mes greep r.n er den directeur 'o jaap mee over den aria gaf, door overjas eo hemd in den pol*. Da burgemeester, ter plaatse aanwezig, wilde v. B. (oailleeren, maar deze gooide z'q met bloed bevlekt knipmes weg. Wat hem naiaurlijk weinig kon baten, waDt er kou geen twijfel bestaan aan B.'s schuld. Maandag stond de messenheld voor den Poli tierechter te Breda terecht waar hij de soijparti} erkende, doch beweerde dat-ie iu afweer han delde omdat hij door de gebroeders G. geslagen was. Dit het onderzoek bleek hiervau echter niets. De 0£F. va» Justitie eischte tegen v B. we gens mishandeling f 60 boete sub?. 60 d. hech- teuis alsmede een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden met eeu proeftijd »ari 2 jaar; de Politierechter gaf deo messentrekker een boete van f40 subs. 20 d. hechtenis. Konijnendief. Wegens diefstal van een konijn nit een hok op 't erf van v. d. S. te Oad-Vossemeer, ge pleegd in den vroegen morgen van 23 Februari jl. werd Maandag de 18-jarige C. R., arbeider aldaar, door den Politierechter te Breda, veroor deeld lot f 20 boete eob». 10 d. hechtenis, cod- I form den eisch van bet O. M. Met vuistslagen. De commissiooair A. W. P. te Sint Maar tensdijk meende nog eenig geld te vorderen te hebben van v. d. R. aldaar. Toen hij onlangs probeerde wat los te krijgen lakte dit. echter niet, waarom P., driftig geworden, den ander met vuistslagen tot betaling trachtte over te halen, 't Lukte hem niet, maar bovendien kreeg-ie 'q verbaal wegens mishandeling eo in aanslui ting hierop van den Politierechter te Breda, waar de driftkop zich Maandag moest verant woorden, 'o boete van f 15 subs. 10 d. hech tenis, nadat er door de» OÖ'. van Jostiiie f 30 sobs. 15 d. was geëisebt. zallen spoedig bedaren door Mijnhardt's Poeders Vraag daarom Mijnhardt's HoofJpijnpoeder9 eo Mijnhardt's Kiespijnposder?. Alleen echt als op doos eo poeders de naam Mijohardt staa'. Let bij hetkooppn hierop. Per poeder 8 ct. en per doos 45 c'. Verkrijgbaar bij Uw Drogist 15 40278 BUITENLAND misère kunnen afhelpen, indien zeslechs wilden. Gentraal-Europa zou er b.v. voor een niet onbelangrijk deel bovenop zijn, indien de Yankees besloten de reparatie- betalingen Advertentiënvan f tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 171/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. J 1 ('e verdragspartners niel eene die b doop de Mjj Je|f a|g frankrijk _vmpr ®n oorlogsschulden kwijt te over de vervanging van verouderde schenen i u r\ schelden. Zullen zij daartoe besluiten Het die nieèfr'hTafcoord veUSdT"' eeD- ïraag' dle thalls druk I Hel is ïrra*. °f de deskundieen. met hun onderhandelingen kunnen door gaan. Toonaangevende Engelsche bladen ver zekeren. dat wanneer Frankrijk niet afziet van zijn onaannemelijke eischen, alle verder w. - i .raag, of de deskundigen, besproken wordt m verband met liet be- die deze week in Londen bij elkaar komen zoek, dat Norman, de gouverneur van de machtige Bank van Engeland aan Washing ton heeft gebracht. Ondanks de geruststellende berichten, die de Portugeesche regeering over den toestand geeft, komen door de mazen van de strenge censuur heel wat berichten die van ernstige onrust in Ijet land spreken. De muiterij van het garnizoen op Madeira, die overgeslagen is naar de andere eilanden van de Azoren zou op zichzelf wel te be dwingen zijn, maar de muiters vinden blijkbaar steun in Portugal zelf en het is een bedenkelijk verschijnsel, dat de oorlogs schepen, die president Carmona naar die eilanden wilde zenden, op het laatste oogenblik tegenbevel hebben gekregen en nog op de Taag liggen. De gehouden verkiezingen in Spanje, de andere staat vanhet Pyreneesche schier eiland, hebben een overweldigende over winning voor de republikeinen gebracht. In niet minder dan 47 van de 50 hoofd steden zouden de republikeinen en soci alisten de meerderheid hebben behaald. Als gevolg van deze overwinning van de republikeinen is Koning Alfonso afgetreden en de Republiek uilgeroepen. Het is uitgekomen zooals we eenigen lijd geleden schreven, dat het Koningschap in der machines zijn natuurlijk de dupe. Geen week, neen geen dag gaat er voorbij zonder dat een verkeersongeval met nood lottige afloop plaats heeft. Laatst is er een statistiek verschenen over het aantal ver epraat overbodig is. Voor wie eenige kijk keersongelukken, zij wees aan dat dit aan- heeft op politiek, is commentaar onnoodi; De prins van Wales is van plan weer raar Engeland terug te keeren. Zooals men weet, heeft hij met zijn broer een reis naar Zuid-Amerika gemaakt als handelsreiziger. Op alle mogelijke wijzen heeft hij reclame voor de Engelsche industrieele producten gemaakt. Deswege heeft de federatie van Engelsche producten industrieëlen hem een telegram van dank gezonden voor zijne bemoeiingen. Mac Donald en Henderson hebben rijks kansel.er Briining en minister Curtius uit- genoodigd gezellig bij hen te komen praten, in Londen of op Chequers. Oorspronkelijk heette het dat ook Grandi en Briand uit- genoodigd waren, zelfs werd er gemompeld dat Mussolini in hoogst eigen persoon zou komen Maar het is nog de vraag of Briand de uitnoodiging za' dat er iels broeit. Voorloopig js echter uit tooningen met gedresseerde dieren. Een tal onrustbarend omnoog loopt. Den Haag maakt in dit opzicht nog een gunstige uit zondering. Hoewel ook daar toenemend, is de toename althans niet zoo sterk als bv. in Amsterdam en Rotterdam. Deze week reed te Smilde een auto te water, waar door niet minder dan vier dooden te be treuren zijn. Het s.s. «Statendam», trots der Holiand- Amerikalijn, de grootste boot der Neder- landsche handelsvloot, liep op de Bramblos Bank aan den ingang van het Southamton- water aan den grond. Gelukkig is het goed afgeloopen, want hoewel de eerste pogingen om het schip vlot te brengen mislukten werd later met behulp van acht sleep- booten toch dit resultaat verkregen. De reis naar New-York is gewoon voortgezet. In den Haagsehen gemeenteraad werd zal accepteeten. Zeker is, behandeld eene motie tot verbod van ver t. Voorloopig JS echter Uit fnnninrron oe zaak niet goed wijs Ie worden. Er is in de wereld zoo ontzaggelijk veel te koop Vermelden w Geregeld kan men voor de St. Johannes Kathedraal in Nw. York, Dr. Eliot White, de in zijne bediening geschorste predikant bij de Protestantsch Episcopaalsche kerk, zien slaan met een schild op zijn borst, waarop te lezen staat: „Bisschop, ik vraag U om recht". Het vermeende recht bestaat hierin,, dat Dr. White met zijn aanhang pro paganda wenschen te maken ten gunste van het „huwelijk in kameraadschap", eene pro paganda waartegen zich bisschop Monning heeft verzet. Men is erg benieuwd naar het resultaat van dezen met echt Ameri- kaansche middelen gevoerden strijd. Ja, het is een eigenaardig land, Amerika. Zoo werd een groot alcohol-syndicaat ont dekt, dat de beschikking had niet slechts over snelvarende booten maar ook over vliegtuigen, ja zelfs over een eigen draad loos station in een der voorsteden van New-Orieans, waarmede het syndicaat in lichtingen ontving over de plaats van de kustwachtschepen en in verbinding stond met zijn talrijke agenten. Smokkelaars met een eigen zender het is inderdaad wel ^het nieuwste. Diezelfde V. S. hebben echter op finan- land vertrokken, terwijl de Koninklijke familie den volgenden dag per trein naar Frankrijk is gegaan Onlusten hebben er nagenoeg niet plaats gevonden, het is een vreedzame revolut e geweest en in een manifest heeft de afgetreden Koning ver klaard dat als het Volk hem weder als koning terugwenseht, hij daartoe bereid is. De uitersten raken elkander. De „Italia" het orgaan van de anti fascistische concen tratie te Parijs, meldt dat niet slechts een economisch maar ook een politiek verdrag tusschen Rusland en Italië zou zijn gesloten. In dit verdrag zijn een aantal mil taire werken opgenomen, die Italië voor reke ning van de Sovjets zal uitvoeren, alsmede waarborgen, die Moscou aan Italië geeft in geval van internationale conflicten. De Sovjets-regeering zou zich verplichten Italië van steenkolen, naphta, ijzer en vooral van granen te voorzien, in het geval Italië, zonder zelf aan een oorlog deel te nemen, de Sovjet-politiek zou moeten verdedigen en zich in conflict zou bevinden met zijn vroegere bondgenooten. Of dit alles waarheid is, is natuurlijk de vraag. In een vorig overzicht hadden wij gelegen heid te wijzen op de verschrikkelijke ar moede, welke in Hongarije heerseht. Er moeten allerlei maatregelen genomen wor den om zelfmoord tegen te gaan. Maar is het dan te begrijpen, dat onder zulke om standigheden nog besloten wordt tot de oprichting van een gedenkzuil voor de in den oorlog gevallendieren? Het geld ware beter besteed door althans enkele van de invaliden en weduwen en weezen, die belachelijke kleine pensioenen ontvangen iets meer te geven. Een jong Parijzenaar met leege beurs, maar het hoofd vol romantische lectuur, wilde naar Amerika gaan. Hij liet zich in een kist pakken, welke kist naar New-York verzonden werd. Meer dood dan levend is hij in Amerika aangekomen, doch zal met het eerste het beste schip naar Frankrijk worden teruggezonden. Want zijn Groot vader, wien de vrachtnota werd aange boden, verzocht telegrafisch zulks te doen. Misschien hadden de Amerikanen hem nog wel als held binnengehaald. Scolt, een Australiër, heelt het record van Kingsford Smith geslagen door de vlucht LondenAustralië in 9 dagen 12 uur 45 minuten te volbrengen. Kingsford Smith schijnt er 24 uur langer over te hebben gedaan. Wie gemeend had, dat tusschen Frankrijk Italië en Engeland een vloolaccoord was visschersbooten ten slotte nog, ffiBBrUau zijn vergaan dat aan rfiraére schers om het leven kwamen. 942 ll 41)280 BINNENLAND. Voor de Utrechtsche rechtbank stond terecht Sono, de Indische bediende die op zoo'n gruwelijke wijze de vrouw en twee kinderen van zijn meester vermoordde.Toen de Officier v. Justitie nog eens het gebeurde de reveu liet passeeren, stopte de onge lukkige vader en echtgenoot watten in z'n ooren hij kon het niet aanhooren. Ge noeg om u te doen zien, hoe tragisch de zaak wel is. Laat ons de beschrijving van de bijzonderheden der zaak daarom i overlaten, die onderwerp, dat 'niet lang geleden ook in het Engelsche Lagerhuis behandeld werd. Een Labourparlementslid zorgde voor 40=: note S\lie door ongewapend een wilde en l-o vlb iuu Zeiue üe' Ourgeuiccoici„oteta als een der grootste dierenvrienden, de dressuur geschiedt in het publiek, ieder kan haar zien en het systeem van dressuur sluit zich geheel aan bij de natuur der dieren. Wanneer dieren rnet wreedheid ge dresseerd worden, zouden zij zich wreken, dat geldt in ieder geval voor dé olifanten. Laat de dierenbeschermers zich maarliever bezighouden met de bescherming der arme menschen" en de motie werd verworpen, i Bij de bekende textielfabrikant Nico ter Kuile in Enschede is eene staking uitge broken met het gevolg dat eene uitsluiting 1 in de textielindustrie te Enschede dreigt. Mocht het werkelijk zoover komen, dan zouden meer dan 19.000 arbeiders daarbij betrokken zijn. De Christelijke en R.K. organisaties hebben de verantwoordelijkheid voor de verwerping van de voorstellen van deri rijksbemiddelaar G H. A van Ysselstein, niet op zich durven nemen, waardoor de strijd in zooverre voor eigen verantwoording der arbeiders gevoerd wordt. In „De Telegraaf" vonden wij een artikel waarin verklaard wordt hoe prof. Oswald maar aan de «grootc" per altijd zoo smalen 1 schrijft over de lectuur der plaatselijke blaadjes, en volstaan met. Gerhardt uit Berlijn er toe gekomen was dé opmerking, dat zelf dit geval van ver- f|en datum^ van Christus kruisiging^ op 7 tieel gebied heel wat in de «melk te brok kelen en ze zouden Europa van heel wat tot stand gekomen, is bedrogen uitgekomen. schillende wijzen kan worden bezien en met de mededeeling, dat tegen Sono 20 jaar gevangenisstraf werd geëischt. Een uitspraak voor alle handelaren van belang, was die van den Amsterdamschen kantonrechter. Aan een steuntrekker was door een handelaar een stofzuiger geleverd, natuurlijk in huurkoop, dus op afbetaling. I De kooper behoefde in het geheel niets vooruit te betalen de verschuldigde f(5 betaalde de colporteur wel voor hem. Aangezien de stofzuiger f 138 kostte, was er dus door den kooper nog 1132 te be talen. Maar hij betaalde niets, want hij had niets. De kantonrechter oordeelde nu, dal men den kooper zonder regelmatige verdiensten met had moged verleiden den stofzuiger te koopen, achtte den koop in strijd met de goede zeden en veroordeelde den handelaar ook nog in de kosten van het procos. De directie van „Wikuna" is met de noor derzon verdwenen. „Wikuna" was een onderneming, welke breimachines verkocht. Kocht men zoo'n machine, dan kon men aan «Wikuna" zooveel gebreide sokken leveren als men maar wilde. In het begin ging alles goed, de Mij kon toen blijkbaar nog voldoeude afzetgebied voor al die pro ducten vinden. Later stokte echter de afzet, April van het jaar 30 te stel/en. Alle ge schiedkundigen zijn het er, volgens den Berlijnschen prof. over eens, dat de kruisi ging valt in één van de vijf jaren 29-33. Het zou nu slechts de vraag zijn in welk van deze jaren na de nieuwe maan de le Nisan viel, zóó dat de 15e 'n Vrijdag was. Met behulp der sterrekundige methoden zou nu als datum der kruisiging 7 April 30 gevonden worden. Even wel wordt deze be rekening lang niet algemeen aanvaard. Twee dagen later vonden we in «De Tele graaf" een ingezonden stuk van Dr. G. de Leeuw te Dirkshorn, die beslist, ontkent, «Jat de geschiedschrijvers hel er over eens zijn, dat de kruisiging in één der vijfjaren 29—33 valt, terwijl ook inzake den datum der kruisigi ïg der berichtgevers niet homo geen zijn. Bij de Synoptici (Mattheus, Marcus en Lucas) valt de Vrijdag, waarop Christus gekruisigd werd, op 15 Nisan, bij Johannes op den llden dier maand. Wij durven ons geen oordeel dienaangaand aanmatigen. Nu eerstdaags de verkiezingen voor dc Prov. Staten gehouden worden, zijn de plakkers en schilders der verschillende politieke partijen al druk in de weer. We gelooven, dat wat beschildering der straten/ betreft, Amsterdam wel de kroon spant

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1