IERSEKSCHE EN TH00LSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. NIJNHA JDuace&i^ 2406 Vrijdag 10 April 1931. Acht en veertigste jaargang lolen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. Eerste Blad. Bij Scheren Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, is per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f1,376, franco per post fl,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITQAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 177a c* Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. VISCHAKTEN. BinnenvisschertJ. Burgemeester ran Tholen maakt1'bekend, dat gemeenteiecretarie kosteloos verkrijgbaar zijn for- ieren voor da aanvragen tot bet bekomen van een h- oi hengelakte, voor hei jaar, aanvangende 1 Juli itaande en eindigende 30 Joci daaropvolgende, Doodigt belanghebbenden uit hnn aanvragen zoo mogelijk voor 1 Juni e.k. aan ham in te dienen. )e navolgende akten worden uitgereikt roote viicbakten, tot het viischen met alle ge- orlooide vischtuigeu, tegen betaling van twee uldcD vijf'Jg cents (I 2.50) ileine viscbakten. tol bei visschen mei een daarin enoemd viacbtuig, tegen betaling van een gulden (lij laogelakten, tol het visachen met meer dan één engel, tegen betaling van vijftig cenla (f 0.50.) 'oor het viaichen mat één hengel, geen loop- ol pheDgel en geen peur zijnde, behoeft geen aan- ig te geichieden. 'holen, 7' April 1931. 23 JACHTAKTEN. Iet Hoofd van plaatselijke politie te Tholen maakt ;end, dat ter gemeentesecretarie verkrijgbaar zijn aanvraagformulieren ter bekoming van jachi- en, voor bet tijdvak, aanvangeude 1 Juli aanitaande eindigende 30 Juni van bet volgende jaar. Belang eenden worden uitgenoodigd bun aanvragen ter loming dier akten, zooveel mogelijk, vóór 1 Juni in te dienen. Voor minderjarigen van achttien en ouder woideD de jachtakten aangevraagd door ouders of voogden, ogeietenen van het Rjjk, houders van een groote itakte, kunnen ten behoeve van niet in het Rijk onacktige personen, onder overlegging van dezer tret, een jachtakte, logeerakte genaamd, verkrijgen, dig gedurende veeitien opeenvolgende dagen. Pholen, 7 April 1931. IV CANDIDAATSTELLING VOOR DEN GEMEENTERAAD. VRIJHEID, GELIJKHEID, tabletten Bij Apoih 8S7 BUITENLAND Een vreeselijke aardbeving teisterde den midden-Amerikaansche Staat, vooral be kend door het Panamakanaal, Nicarague enspeciaal'zijn hoofdstad Managua. Volgens de berichten zijn er niet minder dan 2000 dooden benevens een groot aantal gewonden. En om den chaos volledig te maken zijn er ook nog rooverbendenop weg naar Managua die hun slag willen slaan. Reeds werden eenige lijkenschenders gefusilleerd. In een Hongaarscb dorp heeft zich een eigenaardig verschijnsel voorgedaan, dat met den naam „bloedregen" gegeven heelt Een roode vacht bedekte huizen en schuren en kleurde de op de bleek liggende i wasch rood. Men vermoedt dat de oorzaak j van den bloedregen was, dat bij het in- vallen van het zoele lenteweer de bijen De Burgemeester vin Tholen brengt hel volgende openbare kennis. Op Dinsdag, 12 Mei aanataaude, zal plaats hebben caudidaaistelling voor den Gemeenteraad. Op dien dag kunnen, van des voormiddags negen r tot des namiddags vier uur bjj den Burgemeester, secretarie der gemeente worden ingeleverd LIJSTEN VAN CANDIDATEN, bedoeld in artikel 35 der kieswet. Op deieifde lijst mogen ten hoogste 12 candidafen rden geplaatst. Iedere Igst moei worden onder kend door ten minste 25 personen, die volgens de izersljjst, geldende op het oogenblik der inlevering, izers zijn voor den Uemeentetaad in de gemeente. Dezelfde kiezer mag niet meer dan één lijst onder kenen. De candidaten moeten, met vermelding van bun orleiters en woonplaats, op de lijsten geplaatst rden in de volgorde, waariD door de onderteeke- ars aan hen de voorkeur wordt gegeven. Indien de candidaal is een gehuwde vrouw of dawe, wordt ty op de lyit vermeld met den naam haar echtgenoot of overleden echtgenoot onder voeging van haren eigen naam, voorafgegaan door t woord „geboren" ol een afkorting van dit woord. Bjj de vermelding van eeo candidaat mogen de orletters geheel of ten deelt door de voornamen »rdeu vervangen. Dezelfde candidaat mag niet voorkomen op meer o één l(jst. Bjj de ly»t moet worden overgelegd de in artikel ran het koninklijk besluit van 12 December 1917 laatsblad no. 692) bedoelde schriftelijke verklaring Q iederen daarop voorkomenden candidaat, dat hij willigt in zgn candidaatstelling op deze lijst. Indien candidaat ziek buiten bet Rijk in Europa bevindt, de hierbedoelde verklaring telegrafisch worden daan en is zy niet aan het offlcieele formulier ge- mden. De inlevering der ljjst moet geschieden persoonlijk '°r één der onderteekenaars. De candidaten kunnen «rbjj tegenwoordig zijn. Van de inlevering wordt D bewyt ?an ontvangst afgegeven. Formulieren voor de lijsten en voor de schriftelijke rklaring van bewilliging, hierboven vermeld, zyn secretarie dezer gemeente kosteloos verkrijgbaar oif 21 April tot en met den dag der candidaatstelling. Tholen, 9 April 1931.' 54 BROEDERSCHAP! III. «Onze omgang mot de menschen drago het adellijk stempel van het Koninkrijk der Hemelen." In het slot van ons vorig artikel zeiden wij: „Dan zal door zegenrijke Tevreden heid tot haar recht komen de heerlijke BroederschapWare er dus meer tevreden heid onder de menschen, zoo zou er zeker meer oprechte Broederschap zijn en laten we 't niet verbergende Christelijke Naasten liefde zou veelvuldiger te constateeren zijn, dan thans het geval is, ondanks den be drieglijken schijnWant naar den schijn te oordeelen, zou men geneigd zijn, te denken dat de Menschheid nog al gesierd wordt door Broederschap. In werkelijkheid is het, helaas, daarmee treurig gesteld Oorzaken? Gebrek aan Christelijke en Maatschappelijke deugden, die toch den mensch tot Mensch moeten-maken, al zijn er in de samenleving, die op egoïstische gronden dit tegenspreken! Met deze laatste uitspraak zijn we dus weer gekomen bij het beginpunt van dit artikel en wordt bevestigd de onomstoote- lijke waarheid, dat Tevredenheid en Egoïsme elkaar uitsluiten Onze omgang met de menschen drage het adellijk stempel van het Koninkrijk de korven verlieten en deze bijen het roode j der Hemelen!Verdraagzaam zijn tegen- vocht hebben afgescheiden. over ieder onzer medemenschen en waar- In La Cheze, een plaatsje in Frankrijk, deering bezitten niet alleen voor eigen heeft een jonge vrouw niet minder dan Ik, maar ook voor den arbeid van anderen,veertien en een halve dag achtereen ge- voor de plaats van onze medemenschen in slapen. Kerk en Maatschappij. Bij haar ontwaken was zij niet in staat Wie zich op een voldoend hoog stand- haar oogleden op te lichten en gaf nauwe- punt plaatst, niet denkt en zegt alléén Gods lijks teekenen van leven. Men hoopt haar wijsheid te hebben verkregen, zal met volle 1 erkenning van de Ongelijkheid waardeering toonen met anderer opvattingen en prin cipes, zal als een verdraagzaam mensch leven ondanks teleurstellingen, gehuichel en geklets of laster, welke laatste drie den bedrijver op den duur méér vernederen dan het tijdelijke slachoHer, dat zich er boven verheft door het rijke bezit van op rechte Broederschap I Broederschap moet ons in staat stellen, vriendelijk te denken en spreken en doen, een Zegen te zijn voor onsze f en anderen (Genesis 12:2), te arbeiden aan onze be langen zonder die van anderen te schaden, strijden, volgens hun verklaring niet voor In figuurlijken zin zouden we zeggen: Wie de partij en partijbonzen, maar voorDuilsch- uitzicht wil hebben,bouwezijn eigen woning land. Een Hitier staat hen bij dien strijd hooger, maar breke zijns buurmans huis blijkbaar in den weg. De aantrekkings wet af! Allen, die voorgangers of leiders kracht der nalionaal-socialisten schijnt niet zijn, dienen dit standpunt onbeperkt in te 1 meer zoo groot te zijn verschillendé dingen nemen; daardoor zullen zij tot voorbeeld wijzen daarop Zoo b.v. het toetreden van zijn ten gunste van de gewenschte Broeder- drie, wegens nationaal-socialistisehe kuipe- sehap! Maar niet alleen de hooger geplaats- rijen bij de rijks weer, in de gevangenis ten, allen hebben hier een taak, immers zittende officieren tot de communistische Het flauwe lampje zoowel als de vuurtoren partij. hebben ter juister tijd een roeping te ver- j Hitier heeft de extreme elementen niet vullen i kunnen bevredigen. De eerstdaags te honden Wie we ook zijn, de lamp of de vuur- verkiezingen voor den Thüringschen land- toren, laten wij allen zijn: Mensch! Hul- dag zullen het bewijs leveren voor de juist digende de leer van Christus waarover veel I heid dezer verwachting, gesproken, maar waarnaar weinig gehan- j De Belgische flnantieële Kamercommissie deld wordt, hoe bout deze uitspraak schijnt, j besloot om de vergoeding der Kamerleden nog in leven te kunnen houden. De Duitsche fascistische partij slaat voor groote moeilijkheden 't is er hommeles. »In de stormafdeeling Oost werd een com plot gesmeed, dat tot een zware, ja zelfs een definitieve catastrophe voor de geheele partij zou kunnen leiden" schrijft Hitier zelf. In Berlijn hebben de opposilioneele groepen zelfs geruimen tijd het verenigingsgebouw bezet gehouden. Het schijnt dat de Berlijn- sche nationaal-socialistisehe stormtroepen alsmede verschillende andere afdeelingen Pruisen, het optreden van Hitier te slap vinden en hem weg willen hebben. Zij In onze vorige twee artikelen lieten wij onomwonden de naturlijkheid uitkomen van de overal voorkomende splitsingen in 't welke thans 42.000 francs, dit is dus on geveer f 2940.— bedraagt met 10% te ver lagen. Voortaan krijgen dus de Kamerleden geen stukgaan en pfjn meer en ook geen naschrijnen der huid, als men1 vóór het inzeepen de huid even inwrijft met slechts, een weinig 11 4U6*3 Maatschappelijk leven, zoowel op Gods- maar f2646^per jaar.^ Van ^schillende dienstig als op Politiek terrein. Die split singen behoeven evenwel niet in de" weg te staan voor de heerlijke Broederschap, hetgeen ook in het eerste gedeelte van dit artikel spreekt. Als alle gevels doorzichtig waren en alle harten open stonden, zou er minder afgunst en meer Naastenliefde zijn. De Christelijke leer zou, Gode tot Eer juister tot haar recht komen en Broeder schap zou groeien en bloeien en vruchten afwerpen voor de gansche Samenleving, die thans zoo deerlijk verminkt is door grof egoïsme! Unze omgang met de menschen drage het adellijk stempel van het Koninkrijk der Hemelen! Mogen onze daden voort vloeien uit den wil tot het Goede! Mogen onverdraagzaamheid, afgunst en egoïsme, gehuichel en laster worden vernietigd en vervangen worden door opbouwende ge dachten en daden tot heil van de Mensch heid, die in aller belang en tot eer van haarzelt gegierd dient te zijn met Broederschap H. E. DIJKEN. kanten wordt hier in Nederland op actie aangedrongen, om ook de Nederlandsche Kamerleden te bewegen vrijwillig van een deel van hun salaris dat f5000 per jaar bedraagt, afstand te doen. De Zweedsche luciferstrust beschikt over reusachtig kapitaal en menige regeering is er door deze trust al bovenop geholpen, zij het dan tegen het verleenen van een monopolie van lucifersfabricage. Ook de Uoemeensche regeering schijnt in de;zen vorm steun te hebben ontvangen. Want anders kunnen wij ons niet voorstellen, dat er in Roemenië en wetsontwerp in be handeling komt, dat het gebruik van sigaren aanstekers oi straffe van een boete van 200.000 lei en drie maanden opsluiting verbiedt. Wanneer de malaise de zaak niet in de war stuurt, za in het vooijaar van 1933 een Zeppelin-dienst tusschen Europa en Amerika worden geopend. Dr. Eekener heeft verklaard dat het be drijf gemakkelij winstgevend kan worden gemaakt. Hy heeft berekend, dat de passage- prijs van Europa naar Amerika ongeveer 2000 a 2500 gulden zal moeten bedragen, een som die niet bepaald hoog te noemen is. De reis van Amerika naar Europa duurt twee, de terugreis twee en een halve dag. De opening van internationale luchtver- bindingen zit anders in de lucht. Zoo ver trok uit Nanking een vliegtuig met bestemming voor Berlijn, waarmede de ge regelde dienst BerlijnNanking een aan vang nam. Het traject zal in vier dagen worden afgelegdde route gaat over Peking, Moekden en Mantsjoeri naar lrkoetsk, van waar de luchtdienst der Sovjets het verkeer overneemt tot Moskou. Daar zal echter de Luft Hansa den dienst overnemen tot Berlijn. Een correspondent van de N. R. G. wijdt eenige beschouwingen aan de Turksche verkiezingen. Interessant is hetgeen hij daarbij zegt over de vrouwen, die het kies recht bezitten voor de gemeente- en pro vinciale raden echter niet voor de Groote Nationale vergadering. „Een vrouw", zoo schrijft hij o. a. „behoeft niet te kunnen lezen of schrijven, anders bedriegt ze haar man, is nog steeds het oordeel van verre weg de meeste Turken. De positie der Turksche vrouw in de gemeenschap wijkt nog zeer sterk af van die van haar zusters in West-Europa. De huwelijkswetten mogen veranderd zijn, de huwelijksgebreken bleven ten minste op het platteland en ook wel in de meeste klingen [der bevolking in de steden, dezelfde. Nog steeds worden vrouwen gekocht, zooals ik weet door mijn verblijf buiten de centra van beschaving. De prijzen, die door den bruidegom aan den vader van het meisje worden betaald, loopen zeer uiteen. Deze prijzen worden bepaald door de algemeen geldende wet van vraag en aanbod, waarbij natuurlijk ook de „kwaliteit" der waar, de schoonheid van het meisje in dit geval, een rol speelt. Er worden sommen van 25 tot 500 Turksche ponden (29.25 tot 585 gulden) betaald. Daaronder en daar boven gaat men zelden. Van een werke lijke genegenheid is bij een Turksch huwe lijk nu nog gewoonlijk geen sprake. Het oordeel van de vrouw wordt niet gevraagd. Het is aan sterken twijfel onderhevig of de Turksche vrouwen, die bij de keuze van een levensgezel geen woord hebben in te brengen, zich bijzonder gelukkig zouden voelen, indien zij tenminste het recht van medespreken kregen bij de keuzo van de volksvertegenwoordiging. De vorige week beloofden wij een en ander te zeggen over de oorzaak der ont bindingsverschijnselen in de groote Engel- sch'e partijen. Plaatsruimte belet ons er veel over te schrijven, maar wij gelooven den spijker op zijn kop te slaan, wanneer wij de tegenstelling vrijhandel-protectie als de hoofdoorzaak der verdeeldheid alom aanwijzen. Graag of niet Engeland moet den weg der protectie op. Vrijhandelaren van huis uit als Stamp, Simon, Kevnes en de Labourman Kenworthy, steunen momen teel de beweging, welke om algemeene ver- hooging van de invoertarieven vraagt. De werkmethoden der Engelschen zijn nog zeer ouderwetsch, waardoor de Engelsche industrie tegenover de buitenlandsche concurrenten voortdurend terrein verliest. Iedere partij, die „Real politik" wil voeren dient met een en ander rekening te houden en dan is protectionisme de eenigste weg, die blijkbaar bewandeld kan worden. BINNENLAND. Over steden en dorpen hebben de Paaschklokken het zegelied der hoop, het jubellied der opstanding, geluid. Ontwaakt, zoo riep der klokken klank ons toe, ont waakt en gelooft in de onvergankelijke macht van het goede laten wij hierop de hoop uitspreken, dat lucht en vrijheid zal krijgen al datgene, wat de wereld opwaarts zal voeren en haar bewoonbaar maakt. Met de maansverduistering is het een strop geworden op velschillende plaatsen. Toen de maan door de schaduw der aarde verduisterd werd, was de lucht bewolkt en toen de wolken weg waren, was de maansverduistering opgehouden. We zullen nu maar moeten wachten lot eene volgende gelegenheid, om het werkelijk interessante schouwspel waar te nemen. Voor de Utrechtsche rechtbank werd behandeld de zaak tegen ds. R„ predikant

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1