IERSEKSCHE ER THOOLSCHE COURJUT I NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Dank U wel, ik gebruik uwe en Roode Handen door koude, door schoonmaak of ander werk, 2405 Vrijdag 3 April 1931. Acht en veertigste jaargang uien, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, SI. Annaland en OudVossemeer. Eerste Blad. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad fl,376, franco per post fl,05 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 4 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 171/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. KOSTELOOZE INENTING. pmeeiter en Wethouders der Gemeente Tholen bekend dat op Woensdaf, den 8 April aan- i, dei middags te 12 are, de gelegenheid sal ingesteld tot kos'eloote inenting bd herineming ingeeetenen, die zich daartoe ia het gebouw 1. ickool aanmelden. ikondigd en aangeplakt te Tholen. dep tart 1131. 10 voor mijn wasch uitsluitend PereH AANKONDIGING. kemeesler en Wethooders der gemeente Tholen id ter kennis van belanghebbenden dat te be- op 11 April 1931 van wege de Gemeente neming sal worden gehouden van de Wegen etpaden mat de Kunstwerken, len, den 1 April 1931. RECHTZAKEN. Kantongerecht te Tholen. Maart 1981. Dooi deD Heer Kantonrechter zijn beden veroordeeld, wegens: Overtreding der moterwet. R. te Anna Jacobapolder gemeente 8'.- nland, voorwaardelijk tot t 50 boete fob*, gen hechtenis, met een proeftijd van een jaar. Jachtovertreding. D. B. te Poortvliet tot f 15 boete subs. lagen hechtenis met bevel tot uitlevering van beweer of te betalen f 15, snbs. 10 dagen pms. Overtreding Politieverordening. J. E, te 8t. Philip.il&od tot f 10 boete dagen hechtenis. C. R. te Ond-Vossemeer S. te Steenbergen ieder tot f 5 boete dagen hechtenis. P. v. D. en G. P. G. Ond-Vosieineer ieder tot I 2 boet»- $2 dageo hechtenis. A. P. te StMmrteoe- ]jjot f 1 boete of 1 dag hechtenis. D. W. H. Temeldinge tot fl boete of 1 dag hechtenu. P. te Wemeldinge tot f 1 boete of 1 dag pnis. Overtreding der Iovaliditeitewet. C. D. te Oud-Vosiemeer tot f 15 boete ol [ageo hechtenis. in over eens anders grond zonder vergunning. 'M. D. te Sint-Annalaud tot f 5 boete of >gen hechtenis. reding van het Motor- en rijwielreglement. B. te Scherpenisse tot f 3 boete of 3 dagt-n M. L te Sint-Aonalaod tot f 2 boete dagen hechtenis. Verstoren der orde. J. K. te Poortvliet tot f 6 boete of tois. Overtreding van het polderreglement. 4. V. te Anna Jacobapolder, Sl. Philipsland, rjarige, teruggaaf aan de oaiers zonder Ming van straf. V politie is er achter gekomen, toen dezer dagen in een juwelierswinkel was inge broken. De deur was aan den binnenkant gesloten geweest, ann het slot was niet de minste beschadiging te ontdekken en de knippen waren van de deur geschoven de dief moest door een of ander ventilatie kanaal naar binnen gekomen zijn. Spoedig vonden de dedectives den afdruk van een apenhand, waarmede het raadsel was op gelost. Het is inderdaad fraai! Over de ontbindingsverschijnselen in de en niets anders. Ik heb dit schit- VI groote Engelsche politieke partijen en de terende waschmiddel reeds jaren lang tot mijn groote tevredenheid gebruikt en weet, dat het aan alle eischen voldoet. Waarom zou ik dus wat anders nemen ?i Ik laat me niet beïnvloeden door gezeg den als „even goed als Persil" of „beter dan Persil" en kan met de grootste overtuiging verklaren dagen BUITENLAND klaarde in den Senaal de tot stand koming der Unie niet te zullen dulden en dreigde zelfs met oorlog. Engeland is er niet zoo erg tegen, mits er slechts geen juridische bezwaren tegen de Unie aan te voeren zijn welke restrictie natuurlijk niet veel om het lijf heeft. Verwonderen doet ons deze houding van Engeland niet. Immers zal de tolunie niet weinig bijdragen tot vergrooting van de economische kracht van Duitsch- land. Als tegenwicht van den in militair opzicht machtigsten staat op het vasteland, Frankrijk, kan deze Duilsche krachtsver- grooting Engeland niet anders als aange naam zijn. Aan dergelijke overwegingen zijn wij reeds gewend geraakt. lntusschen wordt of liever blijft Europa een waar wespennest, een Balkan in het groot. En middelerwijl versterkt zich het Russisch monster, wakkert de tegenstel lingen aan, speelt de partijen tegen elkaar uit om strakswanneer liet zoo hopeloos verdeelde Europa zelfmoord gaat plegen zijn slag te slaan. Bolsjewistisch Rusland wordt met den dag sterkernu de Duitsche industrieelen zulke goede resultaten in Moskou bereikten, willen de Fransche, ltaliaansche, Poolsche en Unie industrieelen ook naar Rusland. Van alle kanten krijgt het bolsjewisme hulp en zoo bouvyt Europa in het Oosten eene macht op die straks dit zelfde Europa zal vernietigen. Maar .hoe staan nu eigenlijk de kansen voor eene Europeesche federatie? Slecht, zegt, zegt Mr. Struyeken, de adjunct-secre taris van het Hof van Arbitiage„Europa bestaat uit een groep staten, die in politieke, economisch en cultureel opzicht 7PP.' nnm.Inlrn.Ao.j: jn tegen oorzaak daarvan spreken we ik i et volgend weekoverzicht. BINNENLAND. ;tgeen wij de vorige week voorspelden itgekomen. De executie van de drie ch-Indiers, die den moord op den j zeej' ongelijkwaardig zijn, missaris van politie pleegden heeft een ichtsche uitwerking gehad en talrijke tjes tot gevolg gehad. Op verschillende sen zijn dooden gevallen, tar des ondanks is de invloed van n, in tegenstelling met de verwachtin: tot V. S. van Amerika Binnen het kader van een Europeesche Federatie, waarin het nationaal isolement als betrouw bare verschansing tegen ongewenschtexpan- jfde.n levenstaal wegvalt, zal het heeft besloten opTApriFa F 'ri e "coupon- -.1L n V00r r?,™'a ere.°'eehlerlijke staten rente op de leeningen niet te betalen. Mocht van de daaraan verbonden offers bereid zal zijn. Dat wil dus zeggen naarmate het besef zal zijn doordrongen, dat het algemeene welzijn van de Europeesche volken mede brengt, de plicht rekening te houden met de belangen van anderen, desnoods ten ten koste van eigen onmiddellijke voordeele n lntusschen is de in Rome door Mussolini geopende tarweconferentie weer een schit terend voorbeeld hoe weinig opofferings gezind de staten zijn. Allen zijn het er over eens, dat het tot productiebeperking moet komen, behalve dan de Russen. Maar wanneer men dan tot daden moet over gaan, heeft iedere staat voor zich een reden Qin zelf niet van die beperking te lijden. Iedereen begrijpt, dat op deze wijze van de conferentie geen steek terecht kan komen. Misschien dat de Oostelijke Landbouw- staten nog iets zullen bereiken. Hun voor raden zijn maar klein en zonder groote opofferingen door middel van preferentieele rechten weg te werken. De Noorsche maatschappijen, die zich met de walvischvangsl bezig houden, staan er ook al slecht voor. De markt is over voerd, er is een voorraad voor twee jaar, van de productie van het laatste seizoen zijn ongeveer (5UO.OOO vaten traan nog niet verkocht. De vereeniging der Noorsche Maatscpappijen heeft deswege besloten de walvischvangst gedurende het seizoen 1931- 32 geheel stop te zetten, geen enkele Noorsche walvischvaarder zal zich in dat tijdvak in de wateren der Zuidelijke IJszee vertoonen. Hetgeen wil zeggen, dat niet minder dan 14.000 Noorsche zeelieden zonder werk komen. Wist gij, dat de be- teekenis van deze vischvangst zóó groot was? In de laatste vijf jaar werd niet minder dan voor 443 millioen kronen (d. i. 292 millioen gulden) walvischlraanverkocht! Het brood werd geleverd door drie groote De eerste minister van Nw. Z.-Wales verbruikscoöperatiesSamenwerking, As- sumptio en Eigen Hulp, tegen een prijs, Koninklijk bezoek aan Vlissingen. De Kuoiuimi, de Prins en de Prinses komeu voor de opening van de nieowe haveo op 17 April middags 12.38 te Vlissingen aaD. Eerst wordt inspectie over de marine gehouden, dan volgt de openiog van de haveD, en vervolgens maakt de Koninklijke familie een rit door de stad met bezoek aan- het in aaubouw zijode ziekenhuis Bethesda. Het vertrek is bepaald op rnim 4 uur. Rijkssteun voor den afzet van zuivelproducten. De Alg. Ned. Zmvelbond (F.N.Z) beeïi zich met een adres tot den minister van Binnet'linduche Zaken gewend met het verzoek om regeeriogs- *<teun lot het maken vau algetneeue propaganda voor het gebruiken van boter, kaas eo melk in '•ionen- eD buitenland. Eo door bet gebruik van leze zoivelprodocten te bevorderen door middel •'ener goede voorlichting bij het onderwijs en door 'egeeriogsstenn tot bet stichten van een propa- naodafonds ten bedrage van een millioen ter be vordering van den afzet. Amsterdam heeft feest gevierd. De klok ken hebben geluid en er wapperden vlag gen van de openbare gehouwen, van de trams en van vele particuliere huizen De Eerste Kamer had het wetsontwerp betref- lende de Amsterdam-Rijnverbinding aan genomen. En daarmede aan eene door onze hoofdstad lang geveelde behoefte voldaan. Geregeld lezen wij over verbete ring van de verbinding van Antwerpen met den Rijn, over uitbreiding en ver nieuwing der havenwerken van Antwer pen men wenscht deze groote havenstad aan alle eischen des tijds te laten voldoen. De wenschel ijk beid dat Amsterdam in dit opzicht niet achterblijft behoeft wel niet te worden betoogd De heer van Tijen, export-manager van van Houten's Cacaofabrieken, die per Pandervliegtuig alleen den vliegtocht naar Ned. Iiidië gemaakt heeft, is weer in Ne derland terug. De huldiging werd echter voor een deel een strop. Immers zou hij op Schiphol gehuldigd worden en nu ver scheen hij, geheel onverwacht nog wel, op Waalhaven. lntusschen heeft het den heer van Tijen toch niet aan gelukwen- schen ontbroken, ook op Schiphol niet. In onze hootdstad is een knoeierijtje bij de levering van brood aan gemeente instellingen aan het licht gekomen. Of knoeierij was het eigenlijk niet, maar de gemeente betaalde in ieder geval te veel. er versterkt dan verzwakt en zelfs alleen mogelijk zijn, indien de sterkere het zoo'ver komen" dat Australië zhii ver- ebb™°èkozerCf)ST|thrSZiin P.ar'ij mis'he H h"" l'"litieke en econo" pl'chtiugen niet meer nakomt, dan zou dit nniri bleek uit destem mische expansiedrang binnen redelijke ook voor ons land vérstrekkende aevoh'en dT^n" in k^feh Confere,n,ift wflke f,re'li:en 'f houde'V Ka" men dat echter I,ebben. Het voorzieningslunds "oor het haaf &e°Pen,d werd en thans reeds verwachten personeel dor verbonden petroleummaat- haar goedkeuring aan de tusscben Zoo met dan behoeven de minbedeelde schappijen der groep Kouiniiklijke-Sheli blaten van Europa van eene Europeesche heeft b.v. niet minder dan «5% van haar Frederatie met veel heil te verwachten" actief of 70 millioen aaiden in Volgens den heer Struyeken is zulk eene verwachting ongegrond. Men rnoet eerst kweeken een „Europeesche geest" een geest l rr-j-"'aarvan wij nog ver verwijderd zijn. Dan net dreigement dat Gandhi zich, bij komt, omdat bet huidig nationalisme voor. 'oortduren van twisten, uit de beweging velen iu iederen staal een tastbaar voor- J te trekken en den hongerdood zal ''Re' beteekent en een bevoorrechte positie 'en zijne uitwerking niet mist. schept. „De idee van een Vereenigd Europa e toluni tusschen Duitschland en eiscb t echter het prijsgeven van die positie enrijk heeft veel beroering verwekt, 1)01 2a! vermoedelijk sleehls geleidelijk al Frankrijk schijnt er zich hevigkunnen geschieden en uok alleen maar te willen verzetten Briaiid ver- I wanneer men in alle Stalen van Eur ihi en den Onderkoning Irwin gesloten :enkomst zal moeten hechten. Intus- 1 houdt de strijd tusschen Mohamme- a en Hindoes aan, hetgeen natuurlijk minst bevordelijk is voor het bereiken hun gemeenschappelijk doel. Mogelijk, not L 1 - opa >o voonl 'f avonds inwrijven met of 70 millioen gulden in Australië belegd. Genoeg om te zien, hoezeer Nederland bij Australië geïnteresseerd is. Latere be richten luiden, dat zich de federale regee ring in de plaats van die van Nw.Z.-Wales gesteld heeft. Het nieuwste werktuig der Amerikaansche boeven is de aap. Waar de meiisch niet doorko.mt, door schoorsleenen, luchtkokers, enz gelukt dit den aap. En de beesten zijn zoo at ge richt, dat ztj op de handigste wijze de deuren weten open te maken. De die 4 a 5 cent per brood hooger was dan eldersde coöperaties hadden voor de levering aan de gemeente de prijsdaling op de Lloetnmarkl niet gevolgd. Het slot van het liedje is geweest, dat de gemeente in het vervolg openbare inschrijvingen voor de brood leverantie zal houden,, dat de genoemde coöperaties slechts kunnen deelnemen, wanneer /.ij deJ a 8000 gulden, door hen te veel berela in de gemeentekas storten. Een ander nieuwtje uit Mokum inval in een speelhuis in de Waalsl Er werden niet minder dan 22 spl aangetroffen, waarvan 4 bekenden justitie werden vastgehouden. Herhaall lijk kreeg de politie klachten van speletl die natuurlijk verloren hadden en ol exploitanten beschuldigden van valsch spel.1 De portier die de spelenden bij gevaar moest waarschuwen werd door de politie Parol, dan zijn ze reeds den rollenden morgen weer ga»f en zacht. Par»l ia doozea vso 30, 60 ea 90 ct. Bij Apoih. en D.-ogisteu. 40243

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1