IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. O. 2404 Vrijdag 27 Maart 1931. Acht en veertigste jaargang Riolen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer; Eerste Blad. Verzuim niet tijdens de schoonmaak Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. •jjs p*r kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post f 1,05 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEP. INTERC. No. 16. Advertentiênvan 1 tot 4 regels 75ct.; iedere regel meer 171/» ct Grootte der letters naar plaatsruimte. BIJ abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. Bargeneeiter en wethouders ven Tholen brengen ter kennii dat aangifte voor ruiming van privaatpuiten legen Donderdag 2 April a.i. kan geickieden. De aangiften te bezorgen in de brievenbui van het Stadhuis. 1 holen, 25 Maart 1931. 7 DIENSTPLICHT. INSPECTIE. Behoudena onvoorziene omstandigheden zal in Juni M* het jaarlgkich onderzoek plaats hebben voor de gewone diemtplicktigen der landmacht van de lichtingen 1919 en 1922. Plaata en tyd van het onderaoek zullen nader worden bekendgemaakt. Tholen, 27 Maart 1931. 12 De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat legen Woensdag den len April 1931 des namiddag* \2«30 ure eene openbare Vergadering van den Raad beleed. Punten van behandeling Ingekomen stokken. Benoeming van leden der scbattingscommissie. Aanbieding van het jaarsverslag over 1930. Vaststelling van een ambtenaren-reglement. Verkoop van bouwterrein. Eiectrificatie der gemeente. Tholen, 26 Maart 1931. 14 Uw banden ook vooral 'b avonds in te wrijven met Porol, dan blijven ze, ondanks al het natte en ra we werk, toch gaaf en zacht. PUROL doos 30 ct. Bij Apoth. en Drogisten. 10 RIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP »Do zon schijnt voor allo menschen II. Zooals wij in ons vorig artikel ter in- «iding in herinnering brachten, trokken den winter van 1794 op 1795 de Fransche igerbenden ons land binnen om ons )o het heette te brengenVrijheid, elijkheid, en broederschap Evenals er gelijk we zagen van e beloofde, schoone vrijheid niets terecht wam, zoomin werd de toegezegde „ge lijkheid" werkelijkheid. Gelijkheid werd door de Franschen in uitzicht gesteld, maar hoe bedrieglijk was ook deze tweede belofte. Want.gelijk heid" is onnatuurlijk en onbestaanbaar Dacht ge, dat er gelijkheid is onder de menschen Meent ge, dat ze ooit bestaan 4heeft of ooit bestaan zal? Neen, nimmer was er gelijkheid, zelfs niet onder de natuur volken van voor twee a drie duizend Jarennimmer zal en kan er gelijkheid lijn op aarde. Kent ge onder de millioenen planten ;nzer aarde er twee, die in alle opzichten rerkelijk „gelijk" zijn Die zijn er in de [arische natuur niet te vinden Het is alge- een bekend, dat er aan eenzelfde boom [iet eens twee volkomen gelijke bladeren vinden zijn. Gelijkheid is er niet op aarde. Er zijn [een gelijke menschen, geen gelijke dieren, een gelijke planten Zeker, ze kunnen eel, zelfs zéér veel overeenkomst hebben, laar daarnaast zijn toch steeds groote ver gillen, ze kunnen op elkaar gelijken, naar dat wil nog lang niet zeggen, dat r „gelijkheid" is. De Schepper, Wiens werk. wij als vol- ïaakt aanvaarden, heeft geen gelijkheid eschapen. Menschen wei hoe nauwkeurig naar een lodel gemaakt, is dan ook nimmer zuiver i elyk. Zij, die rondgaan met de belofte van gelijkheid" zijn dan ook opzettelijk of on- >ewust bedriegers. H Duizenden bewijzen zijn hiervoor te geven n ge kent ze bij tientallen. Kent ge twee lensehendie in alle aJle oip/.ichten werke- ök „gelijk" z in? Die zijner op den ganschen ardbol niet ie vinden 1 Moge dit dan tot leerling zijn voor ons Hen! Moge hef. nstot waarschuwing zijn, tn onze krachten niet nut teloos te willen ebruiken ter bereiking va.n de onnatuur- ]ke gelijkheid, een streven dat vooral in ezen tijd te dikwijls gec onstateerd kan 'orden Het streven is goed, rtia;.V Het doel on- ereikbaar. En wal niet verzwegen mag 'ordende gronden van t streven naar e gelijkheidsidee zijn dik wijls zeer im moreel. Afgunst en onverdraagzaamheid gevoelen wij op den achtergrond bij een uitspraak als: „Ben ik minder dan die of die Mogen wij menschen de erkenning met ons dragen, dat «gelijkheid" iets onbestaan baars is, maar er naar streven werkelijk „Mensch" te zijn, opdat we onder de onge- lijkheiddaarin gelijk mogen zijn, dat wij onze plaats op Aarde met eere innemen Moge aller streven zijn in de samen leving de plaats te bezetten, die we over eenkomstig onze karaktereigenschappen en aanleg en capaciteiten waardig geacht wordenDan zal ons kostbaar leven, schitteren in het heilig licht der Tevreden heid en de ongezochte gelijkheid geboren zijn, cfte er verborgen ligt in ons motto «De zon schijnt voor alle menschen Dan zal door zegenrijke Tevredenheid tot haar recht komen de heerlijke Broederschapy waarover in het volgende artikel H. E. DIJKEN. BUITENLAND In Duitschland houdt men zich in den laatsten tijd ernstig bezig met de maat regelen, welke moeten worden genomen ter bestrijding van de anti-religieuze propa ganda, welke speciaal door de communisten gevoerd wordt en door den elhnoloog Pater Wilhelm Schmidt beschreven wordt als eene „krachtsinspanning van zoo geweldigen aard, van zulk een bitteren, verterenden ernst als de wereldgeschiedenis nauwelijks voorheen heeft gekend". Dat er maatregelen genomen moeten worden, daarover is men het allen met elkaar eens. Maar welke Daarover loopen de meeningen nogal uiteen. Kan zulk een beweging met verbodsbepa lingen alleen, hoe streng ook, worden ge stuit? Neen, zegt Pater Schmidt. „Waar is", vraagt hij, „aan de andere zijde, ook aan de zijde der bestreken religie, eene concentratie, een ontwikkeling van gelijke kracht en grootte te ontdekken Deze is nergens te ontdekken en dan besluit Pater Schmidt met een woord, dat behartigenswaard is. Hij spreekt daarbij als Katholiek van de Katholieken, maar zonder eenige wijziging geldt zijne uitlating ook voor de protestanten en voor alle andere gezindten. „Een bestrijding van het bolsjewisme door de Katholieken, die niet den helden moed en de grootheid van het bolsjewisme overtreft, is bij voorbaat tot onvruchtbaar heid gedoemd, ja zal nog ergere gevolgen hebben". Ciriositeitshalven namen wij deze regelen ietwat gewijzigd over van den correspondent der N. R. C. te Berlijn. Zij geven ons een blik op den ernst van den toestand. Niet minder critiek is de economische toestanden, wat natuurlijk daarmede ten nauwste verband houdt, de volksgezondheid. In Deutschland schijnt het thans weinig beter te zijn dan in de slechtste jaren van den oorlog cn ondervoeding is reeds een normaal verschijnsel geworden. Speciaal de werkloozen, een leger van 5 millioen zijn er slecht aan toe. Waar dat op den duur naar toe gaat weet geen mensch, maar dat fascisme en communisme een goeden voedingsbodem hebben, daaraan valt niet te twijfeleu. Onder voorzitterschap van Dr. Bormsis in België een nieuwe Raad van Vlaanderen gesticht. Hij stelt zich ten doel de zelf standigheid van Vlaanderen ook in staal kundig opzicht te verwezelijken de wet gevende-, bestuurs- en rechterlijke macht dient, v lgens het uitgegeven manifest, ge heel en uitsluitend in handen gelegd te worden van eigen Vlaamschevolksgenooten. Vlaanderen dient zijn plaats in te nemen ift de rij van vrije volkeren, om zijn be trekkingen met andere Volkeren en Stalen zelfstandig naar zijn eigen inzicht te regelen. Een ook voor Nederland belangrijke ge beurtenis was het sluiten der tolunic tusschen Duitschland en Oostenrijk, waardoor het handelsverkeer tusschen deze Staten ten zeerste wordt bevorderd. In hoeverre Neder land daaraan de nadeelige gevolgen zal ondervinden is nog met geen mogelijkheid te zeggen, maar een gevaar bestaat omdat de Oostenrijksche landbouwproducten in de toekomst een grooten voorsprong zullen j hebben. Er tegenover staat natuurlijk dat Nederland veel dichter dan Oostenrijk ge legen is bij het dichtbevolkte Roergebied en Rijnland. 1 De socialistische pers is erg opgetogen over den uitslag der gemeenteraadsver kiezingen in Stockholm, waarbij de sociaal democraten de meerderheid hebben be haald. Dat regeeren intusschen ook niet alles is, zullen ze wel bemerkt hebben in Duitschland bij de behandeling van het wetsontwerp inzake den bouw van een j tweeden pantserkruiser. Een dochter van een Poolschen kleer- maker is getrouwd met den keizer van Abessinië. De eenigste vrouw van den keizer is zij natuurlijk niet, want de macht hebber heeft er vele. Rachel Brauwer, zoo heet het meisje, is beeldschoon en werd op achttienjarigen leeftijd geschaakt door een Russ schen generaal, die in Constan- tinopel stierf, waarna de jonge vrouw als danseres haar brood verdiende. Ras Tafari, toen nog geen koning, werd op haar verliefd en zooals dat meestentijds gaat, trouwde met haar. Het schijnt anders een goeie meid te zijn, want zij stuurde aan haar vader, naast het bericht van haar huwelijk, een bedrag van zestig duizend Mark. Hetgeen de man waarschijnlijk wel goed gebruiken kan want in Polen is het ook al geen vetpot. Een ander nieuwtje is, dat Prins August Wilhelm, vierde zoon van den ex-keizer, in botsing i§ gekomen met de politie en daarbij verschillende slagen meteen gummi stok te incasseeren kreeg. Te verwonderen was dit niet, want de prins bevond zich in gezelschap van een acht honderd Duitsch-nationalisten en die heeren maken het de politie vaak heel lastig. Wal zijn echter de tijden veranderd dat had vóór 1914 eens moeten gebeuren In Spanje werd vonnis geveld over 77 militaire samenzweerders van Jaca, die in December j 1. tegen de regeering in opstand waren gekomen. De uitspraak luidde'1 officier noodstraf, 3 officieren en 1 onder officier levenslange gevangenisstraf, terwijl de overige beschuldigden werden veroor deeld tot gevangenisstraffen van 6 maanden tot 20 jaar, behalve 4 die werden vrijge sproken. Deze vonnissen van den krijgsraad moeten nog worden bekrachtigd door den kapitein- generaal van Saragossa, waarna hooger beroep mogelijk is. De ter dood veroordeelde werd verdedigd door kapitein Domingo, die nu weer vanwege zijn pleidooi kans loopt ver volgd te worden. Intusschen is het waar schijnlijk dat het met dat doodvonnis zoo'n vaart niet zal loopen. In verhand met deze veroordeeling hehben er blijkbaar in Madrid ernstige ongeregeldheden plaats gehad, waarvoor de regeering op zij is gegaan. Immers liet zij bekend maken, dat het vonnis in geen geval voltrokken zal worden. Zij had daarover met den in Londen ver- toevenden Koning telegrafisch overleg ge pleegd en deze heelt zich gehaast, gratie te verleenen. In Amerika wordt, zooals men wellicht weet, de vropw bijzonder beschermd tegen over den man. En wee den man, die zijne vrouw mishandelt. Dat ondervond een zekere John Kawalski in Baltimore. Hij stond terecht omdat hij zijne vrouw geslagen had en werd door den rechter veroordeeld tot het ontvangen van tien zweepslagen op den naakten rug. Zooiets kunnen wij hier tóch niet! In Britsch-Indië heeft de terechtstelling in Lahore van drie ter dood veroordeelden wegens moord op den commissaris van politie opwinding veroorzaakt. Het komt' ons voor dat de regeering heter gedaan had den raad van Gandi op te volgen en de terechtstelling voor onbepaalden tijd uit te stellen. Het kost Gandhi toch al veel moeite de extremistische elementen in bedwang te houden. Zulke dingen maken het zijn laak nog veel lastiger. H. BINNENLAND. In ons vorig weekoverzicht gaven wij reeds eenige gedeelten uit de rede van dr. Colijn in Genève. Dr. Colijn heeft gelijk gekregen de economische Volkenbondscon ferentie is eene volslagen mislukking ge weest. «Ik wil geen eigenlijke sluitingsrede houden", zeide onze landgenoot, want dat zou slechts een lijkrede kunnen zijn Maar toch wil ik iets zeggen over economisch werk van bijna 4 jaar. Ieder zal moeten erkennen, dal men volslagen gefaald heeft in de pogingen om de aanbevelingen der economische wereldconferentie van Mei 1927 tot ook maar een begin vau verwe zenlijking te brengen. Wat de toekomst betreft, kan ik slechts de hoop uitspreken, dat de Staten, die nu met 1 April vrij zullen zijn om de tegenwoordige handels verdragen op te zeggen, van deze vrijheid geen gebruik zullen maken. Slechts wan neer de regeeringen die verdragen laten voortbestaan, behoeft men de hoop niet op te geven, dat liet de Europeesche commissie "in haar zitting van Mei a.s. wellicht nog gelukken zal het doel te bereiken waar naar deze conferentie heeft gestreefd zonder te kunnen slagen. Commentaar is overbodig. De afgeloopen week bracht verschillende vliegongelukken. Niet alleen Italië, maar ook Nederland kreeg zijn deel. Twee dooden één op Schiphol, één op Waalhaven. Had den wij op Schiphol te doen met een ge routineerde vlieger, op Waalhaven was dit niet het geval. Hier verongelukte een student, die nog slechts enkele vluchten gedaan had. Hij heeft iets gedaan, wat nog te moeilijk voor hem was en waarvoor hij geen toestemming had n.1. gas afstooten. Het was het eerste ernstige ongeluk, dat in de praktijk van de Rottenlamsche lucht- vaartschool is voorgekomen. In de radiowereld is weer een conflict. Het betreft de kwestie van de uitzending der «Matthaus Passion'' en van een verslag van den voetbal wedstrijd Holland België. De wedstrijd gaat tusschen de V.A.R.A. en een Landelijk Comité. Eerlijk gezegd hebben wij geen zin gehad ons in de strijd vraag in te werken en nog minder om ons partij te stellen. Wie in een en ander be lang stelt raadplege maar de dagbladen en tijdschriften. Een ergelijk geval van dierenmishande ling kwam voor in Warmenhuizen in de buurt van Alkmaar. Een drietal landbou wers wilden een paard per schuit naar het land vervoeren om het voor de ploeg te spannen. Het paard wilde echter de schuit niet in en daarom werd een touw om zijn tong gebonden, waarna de drie beulen zoo hard aan het touw trokken, dat de tong van hst dier werd uitgetrokken. Daarna heelt men het nog werk laten ver richten, hetgeen natuurlijk niet ging. Ge lukkig werd het afgemaakt. Maar wat nu te zeggen van zulke kerels. Voor hen was het zeker noodig, dat ook hier in Holland rottanstraffen werden ingevoerdwoorden helpen hier toch niet. We zijn intusschen benieuwd naar de uitspraak van den rech ter. Er werd nl. proces-verbaal opgemaakt. Een grensincident deed zich voor bij Dixperloo Zekere Jacobi uit Dixperloo werd verdacht van fraude bij den invoer van sigaretten en moest voor persoonlijke aan gelegenheden op het grenskantoor zijn. Men gaf hem te kennen, dat men hem in hechtenis wilde nemen, waarop Jacobi de beenen nam. Blijkbaar hebben hem toen Duitsche rechercheurs op Nederlandsch grondgebied gearresteerd en door den modder in Duitsche richting over de grens gesleurd. In Groningen hebben ze nog altijd een bioscoopconflicl en dit dreigt nu een ge vaarlijke richting uit te gaan het wordt een prestige zaak. Zooals men weet, gaat de kwestie over de belasting. De bioscopen kunnen niet meer rendeerende belasting van 25% der brulo-ontvangslen is te hoog. UI het waar is, willen we niet beoordeelen. Wij weten slechts dat de wethouder voor Financiën adviseert hoogere entree's te hellen en minder onkosten te maken de eigenaars zijn echter overtuigd dat dit zou leiden tot vermindering van het bezoeken tot definitieve sluiting.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1