IERSEKSCME EN THOOLSCHE COURANT 1 NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Ruwe en Roode Handen door koude, door schoonmaak of ander wen o. 2403 Vrijdag 20 Maart 1931. Acht en veertigste jaargang lolen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. Eerste Blad. Bij Kiespijn Hoest, Keelpijn Dit blad verschijnt eiken .Vrijdagavond, per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad fl,37B, franco per post 11,05 -|- 15 ct. disp. kosten. UITQAVE: FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. 1NTERC. No. 16. 4 Maart 1931. III. loe werkt Kalksalpeter IG op den grond? )e kalk id Kalksalpeter IQ is, eveoals de atof, direct in water oplosbaar en wordt daar- r, ia tegenstelling aiet de meeste andere kalk- aieo, direct zeer fijn door den nodeuo verdeeld. Lalksalpeter IQ brengt dos kalk in den grond, {een zoowel voor de zand- en veengronden, voor de kleigronden, van groote beteekeois ts. )e groote waarde van Kalksalpeter IG voor kleigronden is een gevolg vao het feit, dat een gnnstige werkiug op de structuur van grond heeft. Niet alleen verkorst Kalksal- :r IQ deo grond niet, doch deze wordt losser beter van strnctanr, hetgeen door een gemakke- it bewerking merkbaar is. Voor gronden, die lakkelijk dichtslibben of verkorsten, is om jra s redenen Kalksalpeter IQ das van de grootste B lekeni*. Ir. O. J. Cleverioga, Rijkslaudbonw- W,inleot te Zatphen, acht Kalksalpeter dau ook •^^MDgewesen stikstof mest voor alle meer ot y.fJ{«r kalkarme kleigronden, zooals blijkt uit wD „Onderzoek der humnszaud- en kleigronden Noord-Gelderland in de „Mededeelingeo en 'chten der Qeldersch-Overgsselsche Maat- ippij van Landbouw" over 1929, Deel II. )e hierboven genoemde gunstige invloed van ksalpeter IQ op de strnctuur vao den grond Ipeonstateerd door vele Kalksalpetergebraikers de kleigronden in Zeeland, Groningen, Fries- 1,Noord- en Zaid-Hollaud, Gelderland, Utrecht Overijssel. loe frappant die werking in sommige gevallen M\n is, blijkt o. a. uit proeven vau Ir. C. d. Slikke, Rijkstoinbouwconsulent te arden. Over zijn waaroeunogeo hij een ijkingsproef met verschillende stikstofmest- fen op vollegrondscultnres schrijft hij 10 het >m den proeftoin van de „Afslag" te l* likum over 1927" o. m. het volgende II, „De ontwikkeling van de gewassen op het „perceel met Kalksalpeter bemest, was bet „beste De stroctoor vao het Kalk- „salpeterperceel bleef prachtig de groei 3J; „van de gewassen en de hoedanigheid van „den grond was das op het met Kalk- „salpeter bemeste pereeel 't beste te noemen." Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 17% ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. n ziek door gevatte fconde, alsmede bij A'ijneo van velerlei aard, zullen een van de lieionder Benoemde 15 40260 Mijnhardt's Poeders tpoedig helpen :'Mijohardi'a Kits.njnpoeders- eppoeder». Hoofd pijn poeders. Yer- idheidspoeders.Maagpoeder?. Rheoma- tpoeders. Op poeders en doos staat de naam uhardt. Let bij het koopeo hieropPrijs per eder 8 ct. en per doo* 45 ct. Verkrijgbaar Uw drogist. BUITENLAND 2en groot gezelschap Duitsche groot- jj^lustrieelen is naar Rusland toe geweest, reis is zeer goed bevallen, want de aren zijn met een opdracht van niet nder dan 600 miilioen Mark terugge* ;rd. De eenigste onzekere factor der trans- de was nog, of de heeren bolsjewisten zijner tijd (ze wilden en kregen ook (lAige credieten) zouden willen en ook nnen betalen. Welnu, de Duitsche re- j pring en verschillende groote Duitsche, Aieenten hebben zich samen voor 70% door de Russen verschuldigde sommen /ant gesteld. Bovendien betalen de Russen tk»/° v.ooruit- 200 staat niets meer aan Duitsch-Russische samenwerking in den lidjfc. Er valt aan zaken doen met het land rtiBsovjets goed geld te verdienen en voor •IjBargument zwicht blijkbaar elke be- Scbfiking, welke men tegen het regime mocht èsteren. Wij lazen, dat ook Fransche siustrieelen, bang achter het nel te vissche'n, t plan hebben opgevat om naar island toe te gaan. En het zou ons geeris- jps verwonderen, wanneer ook de V. S. onr en aanva^en» waarmede dan de strijd om de gunsten der bolsjewieksche heeren eeist recht een aanvang zou nemen. De reden waarom de Duitsche regeering haar tegenzin tot het aanknoopen van nauwere relaties met Rusland overwonnen heeft, schijnt wel te vinden te zijn in haar angst voor het spoor der werkloosheid. Een spook, dat zich solidair verklaard heeft met de uitersten van rechts en links, met fascist en communist. Toch gelooven wij, de Duitsche regeering in de naaste toe komst niet zooveel te vreezen heeft van de nationaal-socialisten. Alles wijst er op, dat deze laatsten op het punt staan terrein te gaan verliezen. Men lette b v. eens op de zeer besliste houding der Katholiekende katholieke geestelijkheid heeft het nationaal-socialsme met de kerkelijke veroordeeling getroffen. En in de tweede plaats duidt het terrorisme waartoe het nationaal-soc. zijn toevlucht heeft genomen, niet op kracht. Zoo'n houding neemt eene partij niet aan, die dadelijk het bestuur der zaken in handen zal nemen. Speciaal op com munisten, maar ook op socialisten en anderen hebben het de heeren voorzien. Geen dag gaat voorbij, dat iemand slachtoffer van hun terrorisme geworden is. Een aanslag in Hamburg van een fas- cistischen agent van politie op denregeerings raad Lassally trok bijzonder de aandacht Toen men den aanvaller vroeg, waarom hij den aanslag gepleegd had, antwoordde hij, zich niet door een jood te laten verhooren Ook het Fransche fascisme laat van zich spreken, al is dit heel wat minder ge vaarlijk dan het Duitsche. Maar toch hebben de heeren het maar klaar gekregen, dat de film ,,L' affaire Dreyfus" niet vertoond is kunnen worden. Ze maakten binnen en buiten den schouwburg zooveel spektakel, dat in Parijs de film niet meer mag draaien, terwijl het gebod spoedig voor geheel Frankrijk zal gelden. De groote rede van den Belgischen minister Hymans heeft nogal stof geleend voor alle mogelijke beschouwingen. Aan het slot zeide hij „België wil zich niet mengen in twisten en naijver, waarmede zijn levensbelangen niet gemoeid zijn. Be vrijd van de bij overeenkomst opgelegde neutraliteit, blijft België voorzeker vrij zijn daden te regelen volgens de omstandig heden, maar de richtingslijn zijner politiek kan nu reeds worden bepaald. België zal zich desnoods weten te verdedigen. Getrouw aan zijn verlede i, zijn tradities, aan zijn instinctmatige rechtschapenheid, zal het al zijn internationale verplichtingen nakomen. Het zal slechts de wapenen opnemen om zijn grondgebied en zijn onafhankelijkheid te vrijwaren en om de door zijn statuut opgelegde plichten te vervullen." Het klinkt niet kwaad en ook is het niet onmogelijk, dat eene nieuwe strooming komende is. Maar nog steeds is onopgehelderd, waar om België, naast het verdrag van Locarnó, uog steeds door een afzonderlijk verdrag met Frankrijk verbonden is. Wederom heeft eene schoonheidskonin gin, een zekere mevrouw Nirdlinger, de aandacht op zich gevestigd. Zij heeft haar man, een millionuair en eigenaar van vele schouwburgen in New-York en Philadel- phia, doodgeschoten, volgens hare verkla ring uit zelfverweer. Haar echtgenoot zou uit jalousie gepoogd hebbeu haar te worgen. Mevr. Nirdlinger had namelijk les van een knappen Italiaan, welke lessen al her haalde malen tot scènes geleid hadden. Hoe dit alles nu ook zei de schoon heidskoningin was zeker geen vrouwtje om met fluwcelen handschoentjes aan te pakken. Een Amerikaansche krant brengt het bericht, dat de hoeve, waar Lindbergh als kind gewoond en geknutseld heeft door den staat is aangekocht en als publiek park met Lindbergh-museurn zal worden ingericht- De opening voor het publiek zal met groote festiviteiten gepaard gaan en Lindbergh zelf zal al die lees.ten mee maken. Men moet ons niet kwalijk nemen, wanneer wij als onze meening uitspreken, dat een dergelijke persoons verheerlijking toch wel een beetje te ver gaat. Waarschijnlijk ten gevolge van den grooten regeval, hebben er in Frankrijk, speciaal in Savoye. vele aardverschuivingen plaats gehad Ook in Zwitserland en Duitschland was een geweldige sneeuwval, als gevolg waarvan Nederland, zooal geen aardverschuivingen dan toch op andere wijze de nadeelige gevolgen van het water, te veel zal ervaren. In Buenos-Aires ontplofte, toen iemand de tram instapte en struikelde, een bom met het gevolg, dat hij en nog twee per sonen gedood, vele anderen gewond wer den Nu is op het oogenblik juist de En- gelsche kroonprins en zijn broer in Buenos- Aires. Voor bevordering van den Engel- schen handel zooals men weet. En nu is de politie van Buenos-Aires op het oogen blik druk in de weer om te onderzoeken of wellicht deze bom voor de koninklijke' familie bestemd was. In Belgrado eveneens een bomaanslag. In de regeeringswijk ontploften vier bom men een officier werd gedood, terwijl verschillende voorbijgangers werden ge wond. De autoriteiten vermoeden met een actie van communisten te doen te hebben. Ghandi. Een Amerikaansch journalist heeft dezer dagen een analyse gegeven van zijn ka rakter. Hem genoemd een merkwaardige combinatie van een heilige en een George Washington voor Indië, een visionaire, mystiscne profeet, rechtsgeleerde, staats man en leeraar, de personificatie van de geestelijke krachten van Indië Een man, die door zijn geestelijken en zielkundigen invloed regeert in Azië over meer millioenen zielen dan eenig ander mensch buiten Indië. Mijnhardt's Hoesttabletteu. Doos 30 ct. Mijnhardt's KeelpijntabUtteo, 60 en 30 ct. 7 Bij Apoth. en Drogister-, 40207 BINNENLAND. Eén van de dingen, waarmee men zich in den laatsten tijd nogal bijzonder bezig houdt, is de kwestie van slavernij en dwang arbeid. Speciaal de Amerikanen hebben op dit gebied al eene reputatie gekregen. Het is begonnen met de Russische goederen, thans in Ned Indië aan de beurt. Zooals men weet, zijn er op Java arbeidskrachten te veel, in de buitengewesten arbeids krachten te wein g. Het is nu vanzelf sprekend, dat de groote cultuuronder nemingen, tabaks- en suikerplantages enz. trachten de overtollige werkkrachten op Java te brengen naar plaatsen, waar die werkkrachten goed gebruikt kunnen worden Zoo ontstond een koeliecontract. Alleen stond de cultuuronderneming tegenover een contractant, die zich vaak niet zoo heel veel van de op zich genomen ver plichtingen aantro hij weigerde eenvoudig werk te verrichten of liep weg. Zoo ont stond de poenale sanctiemen verplichtte den koelie zijne belofte na te komen Thans wenschen de V. S. den arbeid der koelies als dwangarbeid te betitlelen, waardoor zij dan bereiken, dal de invoer in Amerika van verschillende Indische producten on mogelijk wordt. Een leugen meer of minder komt er niet op aan, wanneer het doel maar bereikt wordt. Maar zoo zouden wij aan de Yankees willen zeggen hebben jullie eigenlijk wel het recht een oordeel te vellen over de arbeidstoestanden in andere landen? Knap eerst de toestanden in jullie eigen land op en wanneer je misschien mocht denken, dat daar alles in orde is, ga dan eens naar je landgenoot Upton Sinclair. Die heelt jullie bepaald nog. wel het een en ander te zeggen. De procuratiehouder Van Oudheusden is dus vrijgesproken van den hem ten laste opgelegden moord op den heer Lans. De ovatie aan den heer Kokosky. verdediger van den beklaagde gebracht, bewijst, dat het publiek met de uitspraak van het Bossche gerechtshof accoord ging. Wat is er er nu nog mooier dan dat de publieke opinie geheel in overeenstem ming is met het oordeel der rechtbank, speciaal wanneer het een vrijspraak betreft? Men had niet voldoende bewijzen, de ver klaringen van de getuigen spraken elkaar tegen welnu, dan is eene vrijspraak geboden. Want het is beter, dat er tien misdadigers vrij rondloopen, dan dat er één onschuldige in de gevangenis zit. Dit was het oordeel van den heer Kokosky het is ook het onze. Een Rolterdamsche bioscoop verspreidde reclame-biljetten, waarbij de dienstplich tigen van een bepaald legeronderdeel wer den opgeroepen zich in verband met de gelaste mobilisatie in het Luxor- Theater aan te melden. Dsze reclame ver wekte nogal consternatie, weshalve de po litie verzocht de verdere uitgifte der bil jetten te staken, aan welk verzoek gevolg weid gegeven. Wij lazen, dat de afdeelirig Militaire Zaken op het raadhuis verschil lende malen opgebeld was, terwijl ook tal rijke jongemannen persoonlijk informaties waren komen inwinnen. Of de menschen den internationalen toestand ook somber inzien Het is een verheugend verschijnsel, dat in deze tijden van economische depressie, de tabaksliandel niet van zijne vitaliteit verloren heeft. De belangstelling voor de inschrijving op Sumatra-tabak, welke in Frascati gehouden werd, was buitengewoon groot. Deze buitengewone drukte werd ver oorzaakt, zoo lazen wij, doordat er een groote behoefte aan zandblad bestond eener- zijds, anderzijds doordat allerlei onzekere lactoren de marktpositie trachten te ver troebelen. In Amsterdam is weer de gewone „stille omgang" gehouden, i'e belangstelling was dit jaar bijzonder groot, hetgeen is loe te schrijven aan het feit, dat het Gezelschap van den Stillen Omgang dit jaar 50 jaar bestond. Uit alle deelen des lands waren de bedevaartgangers opgekomen, hun aan tal werd op niet minder dan 30.000 geschat. Het Nederlandsch gezantschap in Tsehe- choslowakije kan op een succes bogen. Dank zij zijne bemoeiingen zal het invoer tarief voor Nederlandsche kaas spoedig verlaagd worden, waardoor concurrentie weer moge ijk wordt. Vooral de Zwitser- sche kaasexporteurs schenen zich in eene bevoorrechte positie tegenover Nederland te bevinden. Terwijl het invoerrecht van Zwitsersche kas 210 kronen per 100 K.G. bedroeg, was dat voor Nederlandsche kaas niet minder dan 420 kronen per 100 K.G. dus juist tweemaal zoo hoog. Van de economische actie van de Vol kenbond schijnt geen zier te verwachten te zijn. In Genève verklaarde Dr. Golijn, voorzitter van de tweede zitting van de tweede Volkenbondsconferentie, o. m. „Met het oog op den ernstigen toestand van het oogenblik is de verantwoordelijk heid der conferentie groot. Indien zij er niet in mocht slagen eene bevredigende oplossing te vinden, dan zal de uitwerking daarvan op het economisch werk van den Volkenbond en in het bijzonder op het werk, dat verbonden is aan de economi sche toenadering van Europa, zeer ernstig zijn. Mocht zij er niet in slagen een op lossing te vinden, die in staat zal zijn de conventie in werking te doen treden in den een of anderen vorm, dan zal de deur openstaan voor een algemeen opzeggen van handelsverdragen en voor onbeperkte handelsverdragen en voor onbeperkte ta- riefverhooginyen, met alle rampzalige ge volgen daarvan op den internationalen handel." Wanneer we nu verder nog ver melden, dat dr. Golijn sprak van de „tra gische vooruitzichten", dan is de toestand wel voldoende gekaraktiseerd. „De tweede Woensdag van Maart", zoo^ lazen we in de N. R. Gt., „staat in kerkelijken kalender ingeschreven als I Overijsselsche Biddag. Zelfs onder deH dikanten zijn er, die omtrent de beteel^H en de pfactijk van dezen provincialej^B denkdag zoo goed als niets weten1.. llrB oet men vooral 's avonds inwrijven uiet Purol, dan zijn ze reeds den volgenden morgen weer gaaf eu zactit. Furol in doozeu vau van 30, öu en 90 c' bij Apolb. en Drog 20 4

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1