IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Bij Ruwe Handen PLROL. Doos 30 ct. 2402 Vrijdag 13 Maart 1931. Acht en veertigste jaargang tien, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. Eerste Blad. m Jfcen. Bij Hoesten Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, ptr kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad fl,376, - franco per post fl,65 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.iedere regel meer 17Ya ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. i Vocziiter van hei hoofdstexihDreaa in den kriug Tholeu maakt bekend, dat he. hoofdstem- mi len randhoize dier gemeente op 16 Maart de» voormiddag» IOI/2 uur in een openbare ig zal beslissen over de geldigheid der op 10 •1 1931 voor bovengenoemde verkiezing inge- de lijxen en over Ue handhaving van de daarop komende candidmen. ïolen, 10 Maan 1931. VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP 10 r inzage-legging lijsten van candidaten. s Voorzitter van het hoofdstembureau in den tring Tholen maakt bekend, dat de by hem in- rerde lijsten der candidaten, gesteld voor de op April a.». Ie honden stemming ter verkiezing de leden van de Provinciale Staten, ter ge- itesecretarie voor een ieder ter inzage zijn neder- lolen, 10 Maart 1931. 10 KEURING VOOR DEN DIENSTPLICHT. Bnrgemee&tei van Tholen maakt bekend, dat ^KenriDgnraad voor de ingeschrevenen voor den -otiplichl dezer gemeente zitting zai honden te rcMaartersdyk in de gemeente-bewaarschool op vMg 24 April 1931, de» voormiddag» te 9 nor, k dc eerste drie man, en om 10.15 nur voor de 3##r nadere bijzonderheden raadplege men de ■lakbiijetten. itoleD, 10 Maart 1931. 13 kan op hem bouwenHij verkoopt zijn dierbaar pand, de Vrijheid, niet om aan hangers te krijgen, maar is een ■persoonlijk heid, die liever oprechte vijanden wil hebben dan bedrieglijke vrienden! Dit doet ons dus inzien I. Vrijheid rust op beginselen •u gaat gepaard met zelfstandigheid B terwijl ze beschenen wordt door oprechto afhankelijkheid H. E.D. Om tot juist begrip te komen van ons bovenstaand motto, dat bij eerste lezing bij velen mogelijk eenige vraagleekens voor den geest roept, dienen wij in gedachten eerst even de bladen der Historie op te slaan. Daarin wordt ons beschreven „De Noord-Brabantsche boeren, die in December 1794 groote benden volk lacgs hun hoeven zagen trekken, keken vreemd op. Naar de bewapening te oordeelen, moesten zij ze wel houden voor legerafdeelingen, maar naar de kleedij leken bet wel landloopers. Het waren mannen van donker uitzicht, ruig in den baard, velen met klompen aan, anderen zoo goed als barrevoets Geen knoopen aan de jas, de sabel soms met een touw om den middel gebonden, de officieren soldaterij En te" het een j gewassen een goede stikstofbemesting niet achter wege mag blijven. ONDERWIJS. dat de ware Vrijheid rust op M T nU n°?' 7°0r Ch.r- beginselen, waarmede dan tegelijkertijd 5?.al; Onderwijs te Jlroogendijk (gemeente komt vast te staan, dat Vrijheid - naar Dinteloord) is tot onderwijzeres benoemd Vrijheid haar juiste beteekenis genomen een kostelijk bezit is, dat misschien weinigen nog bezitten, al roepen ze 't zelf met luider stemme Wat de Frauschen in 1795 zeiden te scheppen voor ons volk was géén Vrijheid, maar misleiding Wie gunsten uitdeelt om aanhangers te verkrijgen, die hem mogelijk een begeer lijke bestuursfunctie, een betrekking of rang onder zijn inedemenschen kunnen be zorgen vertrapt de heerlijke Vrijheid en daarmede zijn persoonlijkheid! Waar bestaande Besturen elkaar (trachten) aan (te) vullen door zélf bepaalde aanbe velingen op te dringen, is het gedaan met de Vrijheid van inwoners of leden, zooals de achttiende eeuw met haar familieregee- ringen bewezen heeft. Dan gaat met de STEMMING. burgemeester ran Tholeu brengt Ier openbare lis, dat op Woensdag, 22 April 1931, van des _{6Di acht uur tot des namiddags syf unr zal ge- aden de stemming ter verkiezing van de leden vda Provinciale Staten van Zeeland, erinnord wordt aan de verplichting, opgelegd by el> 72, tweede lid, der.kieswet, dat ieder, die de kiezerslyst bevoegd is tot de keoze mede legerbende van de Fransche Republiek. Die legerbende was op weg, om ons zoo het heette te brengenvrijheid, gelijkheid en broederschap'En 's avonds van den 18-den Januari 1795 werd op den Dam te Amsterdam officieel aan 't volk geprocla meerd, dat alle menschen in ons land voortaan vrij en gelijk zouden zijn, levende in broederschap! Maar welk een ontnuchtering volgde weldra op die schoone beloften, en hoe kon het anders geloopen zijn! Immers: toen in 't laatst van -de achttiende eeuw de Franscben ons land binnenkwamen, liet het volk zich verblinden met die schoon tijd ter uitoefening van zijn kiesrecht moei aan by het stembureau van het voor hem op de ^Brilijst aangewezen stemdistrict. évens wordl de aaDdacht gevestigd op rtikel 128 van hel Wetboek var. Strairecbt, lui- ?,l® Hy die opzettelijk zich voor een ander uit- 4nde, aan eene krachten» wettelijk voorschrift uil- .breven verkieziDg deelneemt, wordt gestraft met 'mgenisitraf van len hoogste een jaar. _rtikel 150a der kieswet, luidende: Hy die by 1 verkiezing als gemachtigde stemt voor een persoon, ;nde dat deze overleden i», wordt gestraft met jtieuis van ten hoogste een maand of geldboete ten hoogste duizend gulden, holen, 12 Maart 1931. 28 ■ken, zich binnen den voor de stemming be- j klinkende beloften, welke de grove onna tuurlijkheid inhielden, welke een bezadig- denkend mensch zeker helder ziet! Verblindenwant wat men zien woef en zien kan in de gedachtenwereld, door bet opschrift van ons artikel gevormd, besefte het volk niet. Daarvoor zorgden de Franscben wel, tenminste zoo lang mogelijk. Maar toen eindelijk het matglazen scherm weg trok, en men de werkelijkheid meer scherp omlijnd zag, bleek ten duidelijkste, dat de belofte was geweest: misleiding! Vrijheid toch is geheel iets anders, dan zeer velen helaas weten of anders uitge drukt, willen zien in de beteekenis van dit woord, dat in wezen een waardevolle, verheffende gedachte omvat! Vrijheid is reeds dikwijls verward met „onafhankelijkheid" en dit is eenigszins begrijpelijk, als we er aan denken, dat in dat geval ten onrechte de vrijheid gesteld werd tegenover slavernij! Tegenover „slavernij" komt dan helaas zoo vaak „losbandigheid" te staan en laten wij stevig vastleggen, dat losbandigheid eigenlijk geen vrijheid genoemd mag worden. Vrijheid toch moet worden gekenmerkt door oprechte afhankelijkheid, hoe tegenstrijdig zulks ook schijnt! Wij bedoelen met die oprechte afhankelijkheid de liefde en toe wijdingwelke banden vlecht tusschen ons en God, tusschen ons en onze Ouders, tusschen ons en onze Kinderen, tusschen ons en ónze broeders en zusters, tusschen man en vrouw, tusschen vrienden of buren, tusschen dorpsgenooten, tusschen de bur gers van een natie, tusschen den mensch en de menschheid! Alzoo dient de mensch Vrijheid te bezitten, welke gedragen wordt door oprechte afhankelijkheid. En deze Vrijheid zal dan gepaard gaan met zelf standigheid. Helaas, de waardevolle Vrijheid wordt dikwijls bevlekt met vleierij of ont aardt tot heerschzucht, in welke gevallen de slavernij van den een jegens den ander op den voorgrond treedt. Moge de band van liefde en toewijding bij bovengenoemde velerlei verhoudingen rein blijven van gevlei en heerschzucht, opdat onze Vrijheid blinke in het schijnsel van oprechte afhankelijkheid, als boven bedoeldDe waarlijk vrije mensch zegt wat hy denkt, en doet wat hij zegtmen 4 VERKIEZING PROVINCIALE STATEN. Stemmen in een andere gemeente. te Burgemeester van Tholen maakt bckeod, dal de verkiezingen voor de Provinciale Staten de ter, met inachtneming van het bepaalde indear- len 57b tot en met 57j der kieswet, in plaat» in de gemeente op welker kiezersly»; hy voor- it, in een andere gemeente in dezelfde provincie de stemming kan deelnemen. De kiezer kan in andere gemeente niet by volmacht stemmen. )e kiezer, die van deze bevoegdheid gebruik wil j;en, deelt uiterlijk veertien dagen vóór den voor jittmming bepaalden dag, in persoon ter secretarie een gemeente aan den Burgemeester of aan den Hoe door dezen aangewezen ambtenaar mede in 3ke gemeente hij aan de stemming deelnemen wil. geelt daarbij op zyn naam en voornameD, de dag- lening en plaats zijner geboorte, de gemeente in ke hy op de voor deze verkiezingen geldende serslyst voorkomt, en een adres in de gemeente in ;ke hij aan de stemming wil deelnemen, zoo mo- jk met aandoiding van straat en nammer. fan de mededeeling wordt een schriftelijke ver- Tiug opgemaakt, waarvan een afiChrilt aan den eer wordt uitgereikt. ÏNf kiezer,' die heeft medegedeeld in een andere netnte dan die op welker biezerslygt hij voorkomt 1 de stemming te willen deelnemen, behoort tot Stemdistrict in hetwelk hij het door hem opge- en adres heeft. By onzekerheid hieromtrent be- •rt hy tot het eerste stemdistrict. De kiezer en zijn aachtigde mogen niet meer deelnemen aan de strm- >g m de gemeente op welker kiezerslijst de kiezer irkomt. kan het opgegeven adres ontvangt de kiezer, die 'oegd is aan de stemming deel te nemen, van den rgeineesier der gemeenie van dit adres de oproe- gskaart voor de stemmiDg in die gemeente, rhoien, 12 Maart 1931. 42 Gelijkheid, waarover in 't volgend artikel H. E, DIJKEN, en ziek door gevatte koude, alsmede bij pijnen van velerlei aard, zullen een van de hieionder eenoemde 15 40175 Mijnhardt's Poeders U spoedig helpen Mijnhardt's Hoestpoeders- Grieppoeders. Hoofdpijnpoeders.Ver- kondbefdspoeders. Kiespij opoeders Maagpoeders. Rheomatiekpoeders. Op poeders en doos staat de uaam Mijnhard». Let bij bet koopeo hierop! Pjijs per poeder8ct.en per doos 45 ct. Verkrijgbaar bij Uw drogisf. II. Kalksalpeter IG. Deze kalkkoudeode salpe'ermest bevat 15,5 0/o stikstof en ongeveer 28 0/o kalk rekent meu deze kalk om tot koolzure kalk, zoo komt dit ongeveer overeen roet 50 koolzure kalk. Zoowel stikstof als kalk zijn twee voor de be mesting zeer belangrijke bestanddeeleo, waarvan de stikstof zeer speciaal deo groei bevordert en de kalk niet alleen als pluDteuvoedsel van groot belang is, maar ook op de stroctuor van den grond een zeer guustigeo iuvloed uitoefent. Het bevat geen spoor van bijmengsels, die voor de planten schadelijk zouden konneD zijn. De land bouwers weten reeds bij ervaring hoe deze mest stof verpakt is; de nieuwe, speciale zakken, die van #ooreu" voorzien zijn, geven veel gemak bij het transport en de verdere behandeling op de boerderij, terwijl de zakken zonder beschadiging gemakkelijk kunnon worden geopend. Indien Kalksalpeter IG 09 een droge plaats wordt opgf- slageo, blijft het uitstekend strooibaar, zoodat malen overbodig is. De teeenwoordige korrel vorm, waarin Kalksalpeter IG wordt geleverd, maak', dal het uitzaaien zoowel roet de machine als met de band zeer gemakkelijk geechieit. Het blijkt, dat niet alleen kleiue bedrijven, maar ook de groote bedrijven hierin aanleiding hebhen gevonden, om io de afgeloopen jaren groote hoeveel heden van deze goedkoope salpetcrmest te luien uitzaaien. Bij het beantwoorden van de vraag, of het thans gewencebt is stikstof, bijvoorbeeld Kalk salpeter IG, oit te zaaien of uiet, diene inen het volgende in aanmeiktng te nemen: Grarieu, die gebrek aan stikstof hebben, groeien ijl op, leveren weinig stroo en slecbt gevulde aren. Dat niet alleen maar een slecht met stikstof bemeste akker levert veel oukruiden, wal gelijk staat mei hooge onkosten voor het schoonhouden. Bij een slecht gew&s is daarom de kostprijs per H.L. zeer hoog, de k^ns op winst dos zeer gr- rtog. Bij eeu goer en oo^st worden de uitgavpn over een grooter aantal H.L omgeslagen, zoodat. Op de voordracht voor onderwijzeres aan de O. L. School te Eikerzee komt als No. 1 voor Mej. M. Vu, thans tijdelijk onderwijzeres te Poortvliet. THOLEN, 13 Maart 1931. Uit de Oude Doos. In ons Eilaud wordt wel eens bij hoogste uit zondering het oude volksvermaak, het riugrijden te paard, beoefend, maar in Walcheren is dit een jaarhjk*cbe terugkeer; toen Koning Willem I in 1823 van 12-15 Juni op Walcheren vertoefde, woonde hij een ringrijderij te Vrouwepolder bij, waar hij als prijs eeD zilveren tabakdoos uitloofde. De reis voortzettende was bij niet bij den totalen uitslag, maar de Kontogsprijs werd behaald door deo jeugdigen landbouwerszoon Jacob Wisse, die later aldaar landbouwer zijode, het genoegen had bijna 40 jaren later, d.1. 25 Mei 1862 aau Z. M. Willem lil, onder het wisselen van een kort en uatëf gesprek, dezen prijs nog versierd met het oorspronkelijke oranjelint, te laten zien. Misschien berust deze doos nog wel bij de nakomelingen vau dezen Wisse. Uit de Oude Doos. Flinke verhooging van Jaarwedde? GeeieD eude gelet op de oaedere endeiuteratieve instautiëu ous, door Genbel Cornelisae, onsen Schoolmeester te St. Anualandt gedaan, ons bij Rfqueste versoekende ororoe te hebben angmeD- tatie van Tractement, sonder het welke hij voor- gsff aldaer niet te knoueo bestaan Waarop wij ingenomen hebbende de berichten van oDse meest aldaar gequahficeerde Ingeseteoen eode ondervonden dat de Gemeijnte genoegen zou ueemen, de met de Instructie die hij dus verre, aen hunne respeciive kinderen hadde ge- gevet) en dat bet ous insgelijks waarachtigh was dat hij morytte hadde omme op siju voorigb Tractement te bestaen, soo hebben wij goed ge- vooden gelijk als wij doen bij deeseD, tot uan- moedigingb van zijo vorden ijver tot instructie van de Jengbt hem een jaarlijkse!) aogmenlum vau gagie toe te leggen, van vier ponden Vlaemscb, jaarlijksch gedurende den tijd van seseerstkomende jaereu, waer van het eerste jaer sal ryudigen met kerstmisse 1728, en soo voorts. De helft, dat is Twee Ponden te ontvangen door handen van den Thessaurier oijt Doopsmiddelen en de weeder helfie door kerkmeesters oijt de Laste de Kerke Dogh niet anders als op expres bevel, dat hij deese onse verguuninue te Secretarye vau S'. Annalandt behoorlijk sal hebben doen regis- treereu. Aclum Hofwijck den 5 October 1728. (getC. H nijgen?. Woensdagavond hield het Tholen's Mannen-, Dames- en Kinderkoor in de zaal van den heer M. J. Hoek haar algemeene jaarvergadering. Aanwezig waren 32 leden. Uit het jaar verslag van den secretaris bleek dat het ledenaantal op 1 Januari 1931 bedroeg van het mannenkoor 21, van het Dameskoor 27, en van het Kinderkoor 26, totaal 74 leden. I De rekening over 1930 en de begrooting voor 1931 werden goedgekeurd. Herkozen werden als bestuursleden de i heeren Van Elsiicker en Meerman en ge kozen de heer L. Deurloo en Mej. G. Deurloo. Enkele reglemenls-wijzigingen werden goedgekeurd. *ST. MAARTENSDIJK. De heer J. A. Stoutjesriijlc, thans particulier klerk ter kantore van den Rijksontvanger is benoemd tot Rijksklerk aan dat kantoor. ST. ANNALAND. In de vergadering van den Dijkraad der Waterkeering van den de kostprijs veel lager is en men de beste kans i Calamiteuzen Suzannapolder op Maandai nn ttMnat llPf.lt Milt hu ito tiomaah. n nnn nn.J 1 I 1 I t t lil op winst heeft. Ook bij de bemesting vaD aard appels en bieten dient uien zich erustig af te vragen, of een verminderde bemesting wel voor deel en roiuder risico zou kunneu opleveren men komt dan tot de slotsom, dat ook bij deze 12 40178 9 dezer gehouden, werd behandeld en met algemeene stemmen vastgesteld de begroo ting der Ontvangsten en uilgaven over den dienst 1931/32en wel in ontvang op f4109.81 en in uitgaaf op f5521 49 Vastgesteld werd mede het Dijkgeschot door dezen polder iu den dienst l 131/32 op le brengen op f2518 35 en de bijdragen der aangrenzende polders in de kosten der zeewering op f 1367.40, t. w. voor den polder

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1