IERSEKSCHE EN TH00LSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Sproeten komen vroeg in 2401 Vrijdag 6 Maart 1931. Acht en veertigste jaargang oien, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. Eerste Blad. iTer'- Schoonmaak Hoest, Keelpijn Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post f 1,05 4- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.iedere regel meer 177a ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. rg«u>eei:er en Weibooden van Tholen breugen de aandacht van de inwoners, dat het verboden de wandeling en op de wallen pluimvee te laten D. {en overtreding zal atraf ver volging ingeateld ia. oien, 5 Maart 1031. 8 LAND- EN TUINBOUW. Vat elke maand te doen moes- en bloemtuin, keuken en kelder (le helft Maart), jl Nadruk verboden. Si den moestuinHet spitten begint gelukkig ftir. Het heeft van dezen winter ook lang genoeg l «kkeld. W ij beginnen dan met het land, dal ^roegsl bezaaid of beplant moei worden. Komt &u nog een nachivorsije over heen, dau is dat ?jja vooral voor onze kleigronden onbetaalbaar, ^erwtenland is dus wel mee bet eerst aan de Ji Door menigeen wordt dit op bedden gespit, ijn. men neemt strooken vao ongeveer 1 Meter en daartusschen één van zoo'n 30 cM. ""laatste wordt ééu steek diep omgemaakt, foud wordt op den kant gelegd, en daarna vfltelijk gevuld met mest. Sommigen nemen Dijoor opgelosten koemest, anderen weer half irden varkensmest. Daarna wordt het grootste van den grond er weer opgeworpen, en #;p de erwten hetzij gelegd of niigeplant. Het rordt er spoedig bijgezet, om daarna de lusschen- en om te spitten. Deze manier van werken het grooto voordeel, dat de grond tusschen de r< niet zoo vast getrapt wordt, hetgeen vooral op _ji van veel waarde is Men kan nu dezen grond ien met gewasson, welke vroeg geoogst kunnen in. Voor den liefhebber, die vanaf begin Juni September jonge erwtjes wil eten, is het ee- Aïhl, er op te letten, iederen keer, zoodra het zaaisel ougeveer 5 cM. hoog is, weer nieuwe 'raien. Doch dan moeten hot dezelfde variëteiten Heeft men de „64 voelers" eenige centimeters Si den grond, dan moeteD ook de «zes voet groeiende" zoo ver zijn, anders kan men niet eld door oogsten, en daarom verdient het aan ging bij de vroege soorten, die men in den bak ^oorkieming legt, ook een rijtje latere variëteiten den fruittnin Er is zeker niet één voortplan- nethode, die zoo onder het bereik van den j.)ur valt als hot stekken. Warmte en vocht zijn g onmisbare factoren voor het aanslaan van stek- Zijn we dus voornemens binnenkort wal stekken den grond toe te vertrouwen, dan zoeken we zen tuin een daarvoor geschikt plaatsje op, zeowel de zonnestralen de noodigc warmte 9n aanbrengen, als dat het door zijn ligging [j den eisoh van vocbthoudend te zijn, voldoet, il plaauje in de meeste gevallen zal dit wel Wn andere gewassen, die een weinig schaduw ttangon, inliggen wordt vooraf zoo noodig ,jit, gespit en behoorlijk fijn gemaakt, opdat we ekken gemakkelijk zullen knnnen plaatsen. Een '■tan wezen een tak, een twijg, een scheut een oog, 'n stuk wortel. Tn de vruoh'enteelt nemen we reeds voorjaar op den vrijen grond steeds stukken van eneen enkele maal, bij de vermeerdering van en, kunnen ook wortelstokken gebruikt worden, wqgen, waarvan we de stekken zallen snijden, "en rijp zijn, dat wil zeggen ze moeteD in den D;en zomer zóóveel reserve-*oedsel in zich opge- d( hebben, dat ze in staat zijn om de eerste Jjes, die te voorschijn zullen komen, uit dien 'dtsd te doen ODtstaan. Een volgende maal meer l*B zijn pas in de eerste helft der Lentemaand, kunnen we nog genoeg barre koude krijgen we voorgoed kunnen zeggen: het is Lente, hebben in 't midden der maand reeds eenige ch haar komst aangemeld en staan de eerste en op de zonnige plekjes al weer in bloei, ittroos, Win eraconiet en Sneeuwklokjes betwisten pjrden voorrang, die, nu ja, wel aan de Kerst- zal moeten worden toegekend, maar overigens ipm ze gelijkelijk aanspraak maken op onze dank- erkentelijkheid, die des te grooter is,\waar we -•r moeten wachten. Stellig hebben we althans e steden 's winters geen gebrek aan bloemen, ige de rijke bloemenpaleizen, die ondanks het seizoen met een weelderigen overvloed prijken, jr ze geven toch dat niet, wat het eerste bloempje ^én tuin geeft, eu waarvan Goethe zoog Ick kano sie kaum erwarten jfl», Die erstt Blum' im Garten. g.«nt daarom, lezer en lezeres, voorjaarsbloemen tuin: Kerstroos, Wiuteracuniet, Sneeuwklokje, a*. Hepatica, Sneeuwroem, Primula, Scilla, J®®nen> Arabis, Bulbocodium, vroege Irissen, enz. heel den bloemensehat zijn het de eerstelingen, |fP veel genoegen bereiden. ^Algemeen is nog niet doorgedrongen, vanrwelke beteekenis het is, dat de boeken van de 'frbouwer» behoorlijk moeten bijgehoudsn worden jj*w gecontroleerd, al was het maar alleen om tegenover den fiscus op eerlijke wijze gedekt te zijn. Dezer dagen lazen wij in bet Zeeuwsche Land bouwblad nog een actueel artikeltje, ontleend aan dat boekhouden, niet alleen voor juiste aangifte belasting, maar ook voor overzicht van het bedrijf en voor de leden van de Z. L. M. is het eigen Bureaa het aangewezen instituut. Waar thans op landbouwgebied zoo'n misère heerscht, achten wij het noodzakelijk dat een duidelijk overzicht van den gang van zakon steeds geraadpleegd kan worden. Er zijn helaas nog 9teeds landbouwers, die in dit opzicht te kort schieten. 40139 geeft meoige huisvroow en dienstbode ruwe eu roode werkhanden. Deze worden weder om Rpnedig gaaf, zacht en blank door Parol. I. 4 Maart 1931. Een stikstofmest voor de kleigronden. De voordeelen van eea kalkhoudende salpeierstof worden meer en meer door de landbouwers erkend. In verband hiermede noemt onder de nieuwe stikstof meststoffen Kalksalpetor 1G een zeer belangrijke plaats in. In de laatste jaren is hei gebruik zeer sterk toe genomen, dank zij de goedo werkin?, de verbeterde uitat^ooibaarhoid en den lagen prijs. Wanneer wij zien, dat in 1924 in Nederland slechts 20.000 zakken werden uitgezaaid en dat dit getal in 1926 tot 399.000 zakken is gestegen, terwijl drie jaar later in 1929 het verbruik reeds was gestegen tot 893.000 zakkeD, dan blijkt hier wel ten duidelijkste ntt, dat Kalk- salpeter IG een buitengewoon goede meststof moet zijn. De twee belangrijkste grondstoffen voor de fabricatie van Kalksalpeter 1G zijn salpeterzuur en kalksteen. Hel salpeterzuur bevat de stikstof en de kalksteen levert de kalk. Deze twee stoffen laat men op elkaar inwerken, zoodat een kalksalpeteroplossing onstaat, die na een zuiveringsproces als een vast, mooi strooi- baar product in de bekende nieuwe speciale zakken in den baudel wordt gebracht. Aangezien Kalsalpeler 1G thans de goedkoopste salpeierroeststof is en in vergelijking met de j«ren vóór 1914 veel en veel goedkooper dan de stikstof in dien tijd, bestaat voor den landbouwer de mogelijk heid, om toet behulp van eon goed gebruik van dit goedkoope productiemiddel zijn producten tegeneen lagen kostprijs te verbouwen. Op den prijs der pro ducten zelf kan de boer weinig invloed uitoefenen, alleen is hei hem in bet algemeen mogelijk, eon ver laging van den kostprijs van zijn producten te be reiken, o. a. door gebruik te makeD van de goed koope luchtsiikstofmestsioffen, bijvoorbeeld van Kalk salpeter IG. Wanneer hij byvoorbeeld 17.000 K.G. aardappels van één H A. zou halen zonder een Kalksalpeterbemesiing en 25.000 K.G. met toediening van ruim 500 K.G. Kalksalpeter IG per H A., zoo zal hem iedere H.L. aardappelen in bel laatste geval minder kosten om ze voort te brengen, dan ieder mud, dat hij voortbrengt zonder een kalksalpeter bemesiing. Zoo is het ook met de andere landbouw- producieu. Indien men dus met lage prijzen der gewassen moet rekenen, dan heeft diegene, die lage productiekosten per H.L. graan of aardappels, of per 1000 K.G. bieten heeft, de meeste kans op winst en de geringste kans op verlies. THOLEN, 6 Maart 1931. Uit de Oude Doos. Iu 169U bemoeide de Kerkeraad van een Zeeuwsche dorpsgemeente zich met het kwaad, dat tot op den huidigen dag de pest der Maat schappij wordt genoemd, de dronkenschap. Bedoelde Kerkeraad bepaalde dat dronkenschap censorabel was, maar op zijn zachtst uitgedrukt was het wel eenigszins belachelijk, dat deze Rsad besloot mr. Malliaert de Hout over dronkenschap vermaneudr, hem wel ten Avondmaal toeliet, maar „met het voorstellen van eeu predikstoel sijner ouden en verswijginghe sijrs naeros, mtdts ver- c'arende de circumstanliën (omstandigheden) der saecke ende tijd waer en waoueer de sonde ge schiet is." Het bedoelde dorp was Aruemoiden en dit was natuurlijk niet zoo groot, dat de ge meente de Hout niet kon herkennen, zoodat die verzwijging van naam al heel weinig beteekenis zal hebben gehad. Rijkspostspaarbank. Aan het postkantoor Tholen en ds daaronder res9orteereode hulppostkantoren werd gedurende de maand Februari 1931 ingelegd f21957.49. Terugbetaald f 11872.20. Het laatste door dat kantoor oitgegeven boekje draagt het nnmtner 14422. Woensdagmorgen is door de Rijkspolitie naar Ginneken overgebracht de 16 jarige L. van M. alhier, tot het ondergaao van 10 maanden tuchtschool, hem opgelegd bij vonnis van den kinderrechter te Breda d.d. 19 Januari 1931. Mijnhardt's Hoe?ttabletten, Doos 80 ct. Mijühardt's Keelpijotabletten, 60 en 30 ct. 7 Bij Apotb. en Drogisten 40141 Een nieuwe garage. Geraimen tijd i* men bezig geweest met den aanbouw van de nieuwe garage aan de EendrachU- weg voor rekening vao deQebr. P. C. en A. A. Hage te St. Maartensdijk, op het terrein dat zoo Jaugeo tijd, na den doorbraak ten behoeve van de brug, braak heeft gelegen. Vanzelfsprekend is voor een moderne garsge ruimte en licht uoodig eu hieraan is wel tu alle opzichten voldaan. 'Voor men de garage betreedt is er eerst over de geheele breedte, die ongeveer 16 meter bedraagt, een open ruimte die gelegenheid geeft tot het tentoonstellen van wageos, of zoo noodig, tot het innemen van benzine uil deu voor de garage staandeu Shellpomp Eeo breede schuifdeur geeft toegang tot de garage die eeu oppervlak heeft vau 320 M2. de diepte ervan bedraagt 20 meter. Licht is er in overvloed, hiervoor gezorgd door een kapcon structie, die io vereeuigiog met groote veuslers heillicht overal laat toetreden. Vanzelfsprekend is er een werkkoil, terwijl een ijzereu takel langs een jjzeren balk aaa de zoldering over twintig meterlengte zware lasten kan verplaatseD. Eeu aantal moderne olietanks in de garage laten automobilist of motorrijder de keuze uit eenige soorleu olie, die op zoodanig wijze ge tapt jvordt, dat morden met bet vette goedje altgesloten geacht kan worden. De eigeuaars heboen gezorgd voor eeo eigen electrischa installatie, zoodat men overal over vloedig kunstlicht heeft, hetgeenvooral voor een dergelijk bedrijf een groot gemak oplevert. Vanzelfsprekend is er waterleiding terwijl de garage is aaagesloten aan de rijkstelefoon onder uo. 70. Gezien bet vloeroppervlak van ruim 300 M2. kunnen er veel wagens worden gegareerd, die zoolang zij in de garage zijD, tegeo hraud ziju verzekerd, zeker een service die men ten platte- lande weinig aantreft. Vakkundig personeel zorgtdatalle voorkomende reparaties degelijk eu vlug geschieden. Waar het pand een Qitgang heeft aan de Dalemsche straat, hebben de eigenaars daar een wiukel gemaakt, die met een ruime etalage die straat opvroo'ijkr. Hier zijn rijwieleu en auto- en motorouderdeelen uitgestald, terwijl ook dc winkel eleclnsch is verlicht. De leidiug van de zaak te Tboleo is opge dragen aau den heer A. A. Hage. Eo waar de zaak van Gebr. Hage goed bekend is iu ous eiland en de firmanten als vlotte zakeului staan aangeschreven, wenscben wij hun veel succes toe met hun zaak, die Tholen, waar ze aan deu drnksteu verkeersweg is gelegen, eeo beter aan zien ter plaatse heeft gegeven. SCHERPENISSE. Woensdag werd aanbesteed de vernieuwing eu het onderhoud der werken aan de Walerteering van het Cal. Waterschap Scherpenisse. Inschrijvers waren G. Bolier, Scherpeoisse f 18390. S. Polderman, Si-Maartensdijk f 18500 (van onwaarde). M. L Duijnhouwer, Scherpenisse f 18600. J. Duijnhouwer, id. f 18840. Antb. v. d. Werff, Si-Maartensdijk 'f 18992. R. Verschelling, Terneuzen f20100. W. J. de Bruyn, ld. f 20315. Adr. v. d. Werff eo J. L. Dorst, Scherpe- uisse f20400 (van onwaarde). Voor de vacante betrekking van onder wijzeres aan de O. L. school, hebben zich 5 sollicitanten aangemeld. In de gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders van dc muziek ver. „Een dracht" werd besloten geen eigendommen der vereenigiug te verkoopen, doch ze tijdelijk op te bergen. Een commissie vau 3 leden, bestaande uit de bh. G. Bolier, F. A. Bolier eo I. Vinjé, werd beooemd, die de belangen der aandeel houders zal behartigen. Deze week had de eindles plaats, van ben die deu motorcursus bezocht had leu, in tegen woordigheid van deD heer Stevens uit Goes eu plaatselijke bestuursleden. Over het algemeen was de cursus met vracht gevolgd en was men zeer tevreden over de keuuis die de leerlingen op dezen cursns hadden opgedaan. STAVENISSE. Vrijdagavond 1.1. hield de afdeeling vau het „Groene Kruis" alhier hare jaarvergadering. De voorzitter, de heer Hansgeus, heette allm welkom, in het bijzonder dhr Driessen, als ver tegenwoordiger der Philipsfabrieken te Eindhoven. Daarna verkreeg Dr. Berubardi van bier hei woord om in een heldere en duidelijke rede, zooals wij dat vau genoemden spieker gewoon zijn, de Röatgeoapparaten of de X stralen (onbekeode stralen) te behandelen en te bespreken, aan de hand van lichtbeeldeu. Daaruit bleek duidelijk, hoe nuttig voor een patiënt een Röutgenapparaat kan werken, niet alleeu bij been-en armbreuken eu bij verwondingen, maar ook bij aandoeuÏDgen van meer zachte deelen, als hart, maag, inge wanden, slokdam, loogeu enz., zoodat het bezit er van niet alleen van een groot belang is voor de genees- en de heelkunde, maar in de eerste plaats van de lijdende menschherd zelve. Heeft men zoo'u apparaat in de onmiddellijke nabybeid, dan heeft men ook die groote kosten van ver plaatsing enz. niet te maken, als er een onder zoek gewenscht is. Eea bezit vau een Rö ïtgen- apparaat is zeer aa"u te bevelen, voornamelijk als men ook kennis van fotografie heeft. Daarna verkreeg genoemde beer Driesseo het woord, die hel op hoogeo prijs stelde hier namens Philips eeB bespreking en een demonstratie van genoemd apparaat te mogen geven. Aan de band van lichtbeelden, 'liet hij duide lijk de werking er van zien en hij roemde de groote en goede resultaten ervan. Op een paar personen uit het gezelschap werdeu proeven van doorzichtigheid genomen en een foto van een voet (geheel ontwikkeld) klaar gemaakt. Alles was bnitengewoou interessant. Beide sprekers werden door den voorzitter de dank der vergadering betuigd. Daarna kreeg uien de ledenvergadering. Uit het verslag van 1930 bleek, dat de afdeeling 270 leden telt, de ontvangsten waren f 1589.74 en de uitgaven f476.71, zoodat het saldo op 31 Dec. 1.1. was f 1103,03, «elke geldeD renti- gevend belegd zijo in de B. L. B. De penningmeester, dhr. Boijze, die tevens bij acclamatie als zoodanig werd herbenoemd, is onder dankzegging gedéchargeerd voor zijn ge houden beheer. Van de diverse artikelen, die alle in goeden staat verkeereu, was een ruim gebruik gemaakt. In den loop van 1930 waren er 3 ligletten in gebruik gew est. Den magazijnmeester, dhr. van Prooyen, werd dank betuigd voor zijn goede zorgen inzake het materiaal. Behalve kleinere artikelen was er dit jaar ook eeu Hoogtezou aangekocht, waarmede Dr. B. reeds Herhaaldelijk succes heeft gehad. Medegedeeld werd, dat de pigingen iuzake wijkzuster ook na de lezing van Mej. de Raadt uit Middelburg, om finaucieele redenen geen succes hebben gehad. Dr. Bernhardi bepleitte nogmaals het groote belang van Röitgenopnamen voor de geneeskunde en drukte den wensch nit, dat de afdeeling een dergelijk toestel tot hare beschikking krijgt. Er werd besloten de leden iu de volgende werk opnieuw bijeen te roepen teneinde alsdan definitief over den al of niet aankoop ervau te beslissen. Daarna sluiting. Tot assistente op de Bewaarschool alhier is benoemd mej. P. Letnsoo van hier, die deze week hare functie aanvaard heeft. het voorjaar, koop tijdig een pot SprUtOl. Bij alle Drogisten. 40140 6 POORTVIET. 27 dezer wercl alhier in de Chr. school de ouderavond gehouden. De vergadering werd geopend met het- zingen van ps. 68 10, waarna gelezen werd Spr. 12. Hierna ging de heer De Vries voor in gebed en riep de voorzitter de talrijk opgekomen aanwezigen het wel kom toe. Op duidelijke wijze zette de heer De Vries uiteen het doel der ouderavonden, die het contact tusschen ouders en onderwijzers hechter maakt, terwijl spr. er op aandrong den onderwijzer te sterken in zijn taak, de opvoeding. Daarna sprak de heer Hollebrands over de Vaderlandsche geschiedenis öp de Chr. school, waaruit blijkt de wonderen des Allerhoogsten betoont aan land en volk in den loop der historie. De hh. Slings en Overbeeke hadden eenige opmerkingen die door dhr Holle brands werden beantwoord. Daarna hield dhr. Van As een lezing over malaise en hare gevolgen ook voor de Chr. school en wekte op niet te ver- Hauwen in liefde voor de Chr. school. Hierna werd een tractatie rondgediend, waarna gelegenheid werd gegeven het werk

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1