IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. PUROL 1 U?a$ch o.' 2400 Vrijdag 27 Februari 1031. Acht en veertigste jaargang holen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. Eerste Blad. ONZE TAAK. De Persii-methc de (j|r is de zuinigste en goedkoopste Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, fc p«r kwartaal f 0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37B, franco per post fl,65 4- 15 ct. disp. kosten. UITQAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.iedere regel meer 171/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. 3urgeneeiter en wethouders Tan Tholen brengen ter inis dat aaDgifte voor ruiming van privaatpoiten |P Donderdag 5 Maart a.i. kan geichieden. Da aangiften te bezorgen in de brievenbai van Stadhuis. Tholen, 25 Februari 1930. 7 De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dal en Woensdag, den 4en Maarl 1931. dei namiddags 10 nor eene openbare vergadering van den Raad belegd. Ponten van Behandeling i Ingekomen slokken. Wijtiging van begrootingen voor 1930. Voorschotten aan de Bijzondere Scholen voor 1931. Vaststelling van een ambtenaren-reglement. Benoeming leden van stembureaox. Verlenging van boor van een nood9lachtplaats. Bijdrage voor een politiecursus. Verleening van schadevergoeding. Verkoop van boawterrein. Electrificatie der Gemeeute, Tholen, den 26 Febroari 1931. 19 Openbare Lager Onderwijs. De Burgemeester en Welhonders van Tholen ken bekend, dat tegen 1 April aanstaande gelegen- id bestaat tot plaatsing op de openbare lagere tooi in die gemeente van kinderen, die vóór of October 1931 den leeftgd van zes jaar zullen bben beieikt. Ouders, voogden of verzorgers, die hun kinderen pupillen op de openbare lagere school wenschen plaatst te zien. worden in do gelegenheid gesteld trvan aangifte te doen bjj bet hoofd der openbare {ere school op eiken schooldag. Tholen, 23 Februari 1931. 16 Vaststelling der Kiezerslijst. Burgemeester en Welhonders van Tholen maken kend, dat de op heden door ben vasigestelde eserslijst voor het jaar 1931-1932 van 23 Febr. en met 16 Maart a.s. ter secretarie der gemeente or een ieder ter inzage wordt nedergelegd en, {en betaling der kosten, in afschrift, en stemdistricts- wyze, in uittreksel, verkrijgbaar wordt gesteld. Tot en met 9 Maart a.s. is een ieder bevoegd bij t gemeentebestuur verbetering van de vastgestelde f ezerslijst te vragen, op grond dat hij zelf of een der, in stryd met de wet, daarop voorkomt, niet hoorlijk voorkomt of al dan niet voor eenige ver- Jzing aangewezen is als bevoegd bij volmacht stemmen. k>|iHot verzoekschrift kan op ongezegeld papier worden Mpteld. Tholen, 23 Februari 1931. 20 „Heil, die zijo brood mag eten Door eerlijk zweet gewijd, Enniemand dank behoeft te weten Daa God en eigen vlgt 1', Teneinde onze gedachtengang in goede )tffnen te leiden, is het nuttig, te denken an den man, die in vierjarige ballingschap iDdsefdeRobinson Crusoë ad Deze eenzame mensch moest op het ckeiland zelf zich verschaffen talles, wat hij sDiiót zijn leven noodig had Nitemand hielp jtstem in het zoeken en toebereiden van zijn V.Poedsel, in het bouwen van de hut, in het tr.e:ervaardigen van kleeren. Zijn denkbeelden kon hij niet kruisen 57het de gedachten van medemenschen, I6.|WÜ1 ,ef tengevolge van zijn alleen weinig prikkels waren om zijn werk volmaken, zelfs niet om het zoo goed 'gelijk te doen. Gelijk iemand, die alleen "s is, met den maaltijd weinig omslag iakt, zoo deed Robinson Crusoë met was zouden we ïn vergelijking Jeminnen zeggen nooit anders dan „alleen thuis", en zijn tehuis was het gansche eiland En danhoe dikwijls gevoelde, hij de diepe behoefte om met een medemensch te spreken over allerlei gevoelens die de Natuur hem ingaf of over plannen en moeilijkheden van velerlei aard Zyn gedwongen volmaakte afzondering deed hem meermalen zeker haast vergeten dat hij Mensch was, terwijl op andere momenten zijn Mensch-zijn des te sterker sprak. Het sterkst ongetwijfeld toen eindelijk zijn oog een zeil, een naderend zeil, een schip met „menschen" zagtoen zijn oor den klank eener menschenstem mocht hooren en toen zijn hand weer een menschenhand drukte Wat moet er veel omgegaan zijn in den ziel van Robinson, die als het ware opnieuw geboren werd door het herstelde contact met zijn medemenschen. Vier jaren had hij eenzaam geleefd in Gods heerlijke Schepping, maar des ondanks 1 had hij gevoeld, dat zijn plaats was onder de menschen Dat hier ons aller plaats is, dat het wezen van ons menschen is - aangelegd op het leven onder menschen, dat volgt uit de geheele inrichting van het menschelijk wezen om maar iets te noemen het volgt o.a. uit jijn spraakvermogen als uiting van het denkvermogenImmers de éénling heeft de spraak niet noodig. Robinson Crusoë was vier jaren éénling zijn denk- en spraakvermogen juist deden hem gevoelen, dat zijn plaats was (behoorde te zijn) onder de menschen! Zededen hem sterk gevoelen, dat hij geschapen was om deel uit te maken van de Gemeenschap, om een plaats in te nemen in de samen leving, in de Maatschappij Wanneer dan vaststaat, dat „de plaats van den mensch is onder de menschen dan moet dit ons allen tot het innig besef brengen, dat wij als plicht hebben, die plaats onder de menschen op waardige wijze in te nemen. Het moet ons de over tuiging geven, dat wij als Mensch een laak te vervullen hebben Als iedereen zich dit bewust was, zou dit artikel hiermee kunnen eindigen en zou het zelfs een overbodige gedachten- ontplooiing zijn Het is evenwel genoegzaam bekend, dat er vele menschen zijn, die denken "zelfs zeggen, dat zij geen taak hebben op aarde Menschen, die niet (willen) begrijpen, dat het „mensch-zijn" reeds een taak oplegt I Menschen, die alleen „nemen" en niets „geven", doordat ze elk moreel gevoel missen. Na deze groep volgt een groep menschen die (blijkbaar) wel een taak op zich willen nemen, maar hun plicht niet kennen, het geen blijft uit de vraag„Welke is mijn taak als Mensch Het antwoord op deze vraag is zóó veel omvattend, dat het ons niet mogelijk zou zijn, het volledig te geven. Voor diegenen, die van ons een antwoord verwachtten, zij het a'dusDoe overal en altijd uw Plicht Maar wij willen met dit eenigermate onbegrensd antwoord niet eindigen, omdat ieder weldenkend mensch de groote tvaardë van het vervullen onzer Taak zeker eenigs- zins nader omkleed wil zien met eenige leidende gedachten. Die gedachten zijn oogenschijnlijk van uiteenloopenden aard doordat ze op zeer verschillende wijzen in woorden zijn ge goten, doch bij diepzinnige beschouwing blijken de kernen nauw verwant te zijn en in 't kort hierop neer te komen: Wees waarlijk Mensch Dal''waarlijk Mensch-zijn heelt gelijk een diamant veel zijden, die ons met schil tering tegenblinken. De besten onder ons, of zoo men wil dë moreel zienden onzer samenleving stonden, figuurlijk ge sproken, aan verschillende kanten van den Diamant en zagen dus verschillende zijden schitteren. De één bracht zijn indruk aldus onder woorden „Vertrouw op God en sla de hand aan de ploeg; arbeid met ijver en toe wijding 1" Een ander uitte zich alsvo'gt: »Wees oprecht in denken, spreken, doen 1" Een derde zei»Wees stipt in alles Vergeet niet, dat één minuut over tienen geen tien uur is 1" Een volgende gaf ons ter overdenking „Laat ons leeren rondom ons vreugde te verspreiden, ge)ijk de zon haar stralen uitgiet over hergen en dalen 1" Weer een ander hield ons voor»Wees onomkoopbaar 1 Acht u zelf te goed, om voor eigen voordeel den rechten weg te verlaten 1" Een zesde spraknMen tooie zijn kleed met Christelijke en Maatschappelijke deugden!" Moge ons allen als Mensch duidelijk zijn wat dit artikel beoogt en zoo mooi is vastgelegd in het volgende Zoowel het flauwe lampje in de armoedige stulp als het licht op den vuurtorenbeide hebben een taak te vervullen Wie we ook zijn, we zijn, Mensch, en dat wijst ons op onze Taak 1 H. E. DIJKEN. Ruwe Huid Ruwe Handen Ruwe Lippen Doos SU ceDt 6 40111 BINNENLAND. De invloed der malaise is over bet belastingjaar 1929'30 Dog niet tot uitdrukking gekomen. Dit zal pa3 in de volgende belastingjaren ge schieden. Een ministerieele aanschrijving. Naar verluid», heeft de minister van Binn. Zaken en Landbouw zich met een schrijveD be treffende het gebrnik van Nederlaudsch sniker- bietenzaad o. a. tot de centrale landbouworgani saties gewend. Aanleiding tot dit scbiijven moet de minister hebben gevonden in den niet onbe- langrijken invoer van suikerbietenzaad, en in het feit, dat bet zaad, dat in ons land wordt geteeld, niet voor bet buiteolandsche zaad behoeft onder te doen. Daarvoor beroept de minister zich in zijn schrijven op de resultaten van de proef nemingen, welke op de proefvelden van het In- stitnot voor de Soikerbietencaltour te Bergen op Zoom met soikbieteorasaeu worden geoomeD. Hoewel de resnltaten van die proefnemingen niet worden gepubliceerd, zijn de leiders, der suiker fabrieken hiervan wel op de hoogte. Boveobedoeld schrijven van den minister be oogt na, om er bij de Nederlaodsche afnemers op aan te dringen om in bet belang van de Nederlandsche kweekersbedrijvon zooveel mogelijk bieteuzaad te doen uitzaaien, dat in ons land is voortgebracht. De zomertijd. Bij Kon. besluit is bepaald, dat in 1931 de vervroeging met één uur van den wettelijken tijd, bedoeld in artikel 1 der wet van £3 Juli 1908, zal aanvangen 15 Mei en zal eindigen 4 October. Steun aan de Beetwortelsuikerindustrie. Op de vrageu van het Eerste Kamerlid den beer Westerdijk betreffende de indiening vaD een wetsontwerp tot 9teun der bectwortelsuiker- indostrie heeft de minister van binnenl. zaken eo landbouw geantwoord dat een wetsontwerp te dezer zake bet Departement verlaten beeft. Het is de bedoeling daardoor nog' invloed te oefenen op den uitzaai io dit voorjaar. Een zoo spoedig mogelijke totstandkoming vau de maatregelen wordt door den minister eveneens vaD groot belang geacht te zijn met het oog op het op te maken bouwplan en andere voorbereidende maatregelen voor bet komende oogstjaar. De regeering tracht dan ook de tot standkoming vóór uiterlijk 1 Maart- zooveel dat mogelijk is te bevorderen. De miuister is van meeaing, dat bet wellicht zoDder Rijksingrijpen, als bovenbedoeld, niet algemeen mogelijk zal zijn de fabrieken te laten werken. Wat de aardappelmeelindustrie betreft, ver wijst de miuister naar het desbetreffend ontwerp van wet, dat thaus reeds door de Tweede Kamer is aangenomen. Vermogens- en Rijksinkomstenbelasting. Toename in 1930 met 782 millioen. Blijkens het „Maandschrift van het centraal barean voor de statistiek" is het totaal der aan slagen in de vermogensbelasting over het belas tingjaar 1920'30 gestegen van 14 884 millioen gulden tot 15.666, dus met 782 millioen. Dit is bet hoogste tot dusver bereikte bedrag. Het be drag der belasting bedroeg f14.9 miilioeu tegen f 14.15 millioen in 1921'29. Het totaal der inkomens is iu 1929'30 geuegen vnn 4029 millioen tot 4285 mtllioeü .jalaen, dus met 256 millioen gulden. Tot dusver werd het hoogste bedrag aan inkomens bereik.t in 1921''22 met f 4292 miilioeu. THOLEN, 27 Februari 1931. Uit de oude Doos. Een doortrapt stuk. Iq onze oorlogsjaren hebben wij somwijlen eigenaardige verbalen geboord vao «smokkel- handel*, in den zin van ontduikingen vao be palingen der distributie-wet en bijoa elk, er zijn haa9t geen .uitzonderingen, trachtte op zijn wijze méér machtig te worden dan de wet toeliet, meest voor eigen gezin, vaak om anderen te helpen. Maar dat geschiedde 400 jaren ongeveer geleden ook wel. In 1557 werd in den voorzomer voor de tarwe vijfmaal zooveel betaald, als tik de in zameling van den nieuwen oogst. In Zierikzee werd er streDg opgepast, dat er geen brood uit de stad werd gevoerd. Een.slimmo, Dnivelandsche boer verschalkte evenwel de toenmalige k'. hij pakte een doodkist vol brood door de stadspoort naar bui' de kist een vrieud bevatte,. Daiveland begraven te wo< stok" is bet genoemd, ma van spot met bet ernstige, In dure en scbaarscbe tij De zakjescollecte ten ijgjM „Ktnderzorg" te Middelburg bracht f 67.74. Onbestelbare brieven en l welke de afzenders onbekend zijn:.. Postpakket. Mej. J. W. Bos, Oétsingel 105 Detu Nota. Aanbevolen wordt om het adres v\,_ afzender op de stukken te vermeldeo, opdat deze bij onbestelbaarheid kunnen wordeu terug gegeven. Voorts is het gewenscht alle per post te verzenden stukken steeds van een volledig adres - straatnaam en huisnummer te voorzien. *POORTVLIET. Oaderavood. Vrijdagavond 20 Februari j.1. werd in de O. L. School alhier, de eerste Ouderavond gehouden onder leiding van het nieuwe hoofd, deu heer H. E. Dijken. Als voorzitter heette hij de talrijk opgekomen aau- aanwezigeo hartelijk welkom, iu het bijzonder De. Van Roolselaar, die als gast aanwezig was en zich welwillend beschikbaar stelde een lezing te boudeu over den invloed van den Bijbel op de Volkstaal. De heer Dijken ontplooide zijn op- vattiugen betreffende de plichten als Hoofd der School, waarin hij alle ouders opriep met hem pal te staan voor de éénheid van de mcoie Groote School. Hij sprak zijc groote iugeoomeu- heid uit over het feit, dat bij de overtuiging bad \erkregen, dat ook Ds. Vau Rootselaar met groote belangstelling die éénheid huldigt. Ver volgens sprak de leider zija lof uit over de har- mouische samenwerking met 't personeel tot heil Eenig Importeur E. Ostermann Co' Handel Mij.. Amsterdam Fabrikante: Henkei 6, Cie. A. G.. Düaseldorf

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1