'i MAAK OOK UW TIJDBALANS OP L s ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING Fordsoiv Goederenvervoer goedkoopt Behandeling van alle Bankzaken en Assurantiën. BOEREN-INSPAN te Oud-Vossemeer. II paarden, BOEREN-INSPAN te Oud-Vossemeer. 12 paarden, Piano's en Orgels ANTOINE MES, LINCOLN Tandarts De Rijke MONDARTS BERNHARDI Tandarts v.d. Velde MAGAZIJN VAN GRAFMONU MENTEN EN MARMEREN SCHOORSTEEN MANTELS N. V. CORONAE N. V. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK.» te ZIERIKZEE stelt verkrijgbaar 4'|2 °|o Pandbrieven a 100'|2 Q| Drogisterij Je adres. KAPITAAL ƒ50000.000 RESERVE f20.000.000 KANTOOR THOLEN. Postgiro no. 3025 Zitdag St. Maartensdijk, St. Annaland O Oud-Vossemeer 78 724074 Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen za), ten verzoete van deD heer G. J. DE WILDE, landbouwer te Oud-Vosaemeer, op Dinsdag 24 Februari 1931, 's voormiddags 10 uur op de door hem bewoonde hofstede in den Van Haaftenpolder aldaar, in het openbaar verkoopen allen merries, als 9 j- grijs, veulendr. Stamb. A, lij. vos, veuleodr. Stamb. A, 10 j. brnin, venlendr. Venlenb., 15 j. veulendr. Stamb. A, 6 j. bruin veulendr. Stamb. B (bekroond), 4 j. bruin, Veolenb., 8 j. brnin klepper, 3 j. vos, Veuleob. (bekroond), 2 j. zwart, Veulenb., 1 j. merrie Venlenb., 1 j. merrie Venlenb. 2 Melkkoeien, gekalfd 20 Dec. 1930 en rekening 10 April '31, 1 vaarskalf. Landbouwwerktuigen 4 pers. rijtuig met gummibanden, tilbury met gummibanden, 4 wagens (waarvan 3 met breed beslag)2 karren, 2 wentelploegen, 3 Saksploegen, 8 tweescbarploegeo, vierwielig wied- machine met aardappelscharren, zaai- machtne „8miji", ijzeren rolblok, hooihark, peemoltn, 8 P.K. Motor (Lifter), snij machine, 2 zigzageggen, 3 groote eggen, 2 18 balkseggen, 3 kIeggen, windmolen met paard en geeseisteen, ladders, voerbakken, trappen, tolbouten, raiters, palen, draad, zakken, halfmod, vijfkop, zeelten, klaver- en Locernehooi, maugelbieten, bietenloof, 2 klepper, tuigen, rijzadel, 2 monslerloigen- aardappelbakkeo, fornuis, waterbak keu (vau bout bd van cement), stal— gereedschappen, vorken, rieken, schop pen, enz. Met den verkoop der paarden wordt om 1 UUR aaDgevaDgen. Onbekende en niet solide koopers moeten solide borgen stellen of cou- tant betalen. Bergplaats voor fietsen. Geen stalling. vóór of op 1 Sep tember 1931. 73 4UU70 Kijkdag 23 Februari van 2—4 uur. Steeds voorhanden: 8 86108 PRIMA SIGAREN, als: Uiltje, La Bella, Velasqut's K. L. M., Keizer Karei, enz., benevens verschillende merken tabak. Mooie sorteeriDg tabakspijpen J. M. SCHOT. Hoogstraat, Tholen BOEKHANDEL S. OCHTMAN ZOON Hofleveranciers Hoek Appelmarkt, Zierikzee blijft steeds voordeeliger in blanco en bedrukte papieren winkel- en banketzakken, apparaatrollen enz. 39804 H. H. Winkeliers vraagt prijs! Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke van den heer J. C. KOOLAARD, landbouwer te Oud-Vossemeer, op Donderdag 26 Februari 1931, 's voormiddags 10 uur op de door hem bewoonde hofstede in den Hol- larepolder aldaar, io het openbaar verkoopen als: Vos 10 j. veulenboek vos 10 j. Boek A; vos 9 j. Boek B; vos 6 j. Boek B; vos 4 j. Boek B; vosSj. veuleoboek vos 2 j. Zeeuwsch-Bel- gisch Trekpaard braioe aftaodscbe merrie; brnio 2 j. veulenboek; vos 2 j. veulenboek vos 2 j. vealen- boek. Vos, 1 jaar veulenboek. Hoornvee 2 koeien, waarvan ée'n kalfdragend, 7 kalfvaarzen, 6 jaarling vaarzen, 1 jaarling os, kippen. Landbouwgereedschappen Gesloten rijtuig, dogcart, 6 boereu- wagens, 2 karren, rolslede, 3 gewone sleden, 2 sleepers, zaadslede met zeii, ploegen en eggen in soorten, 2 ket- tingeggeD, ijzereD en houten rolblok, zaaimachine, aardappelmachine met toebebooreu, windmolen, gaeselsteen met paard, ros met snijmachine uittrek- en gewone ladder, telhouten, klaverruiters, booneDstoehjes, gecreo- soteerde draadpalen, aftuiodraad, vlechtwerk, bouteD en betonneo drink bak, stalgereedschap, zeelten, schop pen, bandkam, een partij klaverbooi, een partij voederbieteo, enz. Met den verkoop vau de paarden en het vee wordt om 1 uor aange vangen. Onbekende en niet solide koopers moeten solide borgen stellen of con- taDt betalen. Bergplaats voor fietsen. Geen stalling. Betaaldag vóór of op 1 Sep tember 1931. 65 4UU69 Vraagt ook bij ons prijsopgaaf bij aankoop, inruiling of reparatie Wij staan U steeds gaarne met prijsopgaaf en condities zonder eeuige verplichting ten dienste. 4058 14 MIDDELBURG. N CO n o T3 N O O 3 Boek zorgvuldig al de uren, die in het afgeloopen jaar met wachten op tram en trein verloren zijn gegaan. U zult ver steld staan over het verlies, dat U door deze schadelijke „tijdiekkage" werd berokkend. Fordrijders maken in het intercommunale verkeer zelf hun aansluitingen. Fordrijders weten dat hun wagen de doel matigste auto ter wereld is en dat zij, waar zij zich ook be vinden, van de ongeëvenaarde Ford service kunnen profi- teeren. Vandaar ook, dat Fordrijders met hun rijd- en zakenbalans zoo tevreden zijn. De kei id wc N.V. NEDERLANDSCHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK, ROTTERDAM A. A. J. WIELEMAN'S AUTOMOHIELEB DRlJf, OFFICIAL FORD DEALER --- ANTWERPSCHE STRAATWEG 94 BERGEN QP ZOOM. 40099 261 J® 34092 10 Tholen (Hotel Zeeland) Dinsd. 3Vj—6V2 uur, St. Maartensdijk (Van IwaardeD) Woensd. 9—11.30 uur. St. Annaland (Havenzicht) 10 Zaterd. 9—12 uur. 80406 Zitdag des DONDERDAGS 10-12 ure, Hotel NELISSE te St. Maartensdijk. Tel. int. 3 THOLEN Markt 4 Zaterdags 1-2.30 en 6-7 uur. 6 62673 Steenbouwerij, Marmerhardsteen voor Bruggen,Sluizen,Gebouwen SlijpsteeDen, enz. Straatkeien AUG. VAN DYCK—PETIT, Stationstraat - Bergen op Zoom 12 39135 Zuivelstraat 35, BERGEN OP ZOOM bij de Rotterdamsche Bankvereeniging te Tholen, Aan Pandbrieven in omloop voor pl.m. 21 millioen gulden. Doordat het tramstation te Tholen thans in rechtstreeksche verbinöe staat met alle stations der Nederlandsche spoorwegen, zijn de tramvrsri I vervallen en^ betaalt men apéé", zoowel voor aankomende als vertrekkeil: zendingen niets dan de spoorvracht van of naar Tholen. Een spoorzemlot die tot Berge», op Z-om bevracht b.v. f 0.95 zoo kosten, kost tot stabel Tholen eveneens maar 95 ceDt. Geeft dos op te zenden Station Tholen A.Pot Zendingen voor plaatsen in het eiland Tholen, te Tholen aankomeei worden verder vervoerd met den voerman uit die plaatseD. j Doet Uw voordeel en vervoert Uw goederen rechtstreeks. 80 87&e Agentschap A. B. T. gevestigd Hoogstraat 1 Tholen,Telefoon 16. 12 8493 over het Postkantoor Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verplegings-artikelen Homoopatische Geneesmiddelen van Dr. Wilmar Schwabe SANGUINOSE. Aanbevolen teeen slapeloosheid, gebrek aan kracht en energie geil durige vermoeidheid, lusteloosheid en moedeloosheid, zenuwhoofdpijn gebrek aan eetlust, pijn in de maag, in den rug en de lendenu kortom alle vprschijust-leu van BLOEDARMOEDE EN ZENUWZWAKTE. SANGUINOSE kost per fl. f2.—, de 6 fl. til.—, 12 fl. 121. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. 30 17651 De Riemerstraat 2c/4 VAN DAM Co. Den HasgË L G. v. ZALTBUMMEL, Hoogstr 7 tegenover het Stadhuis 36088 8 Aanbevelend. Heden ontvangen een mooiesorteeriig Heeren- Dames- en Kinderschoenen Tevens verkrijgbaar Uliejassen pijpen. Motorpijpen en jassen. 8 35109 Aanbevelend, I D. EVERAERS, Hoogstr. 38, Thelq

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 4