L ^ekëndmaking7 C. Laban, Tholen WEILAND Het Woonhuis Ambachtsschool Bergen op Zoom. Aangifte van nieuwe leerlingen, Teun Kladde B 921 dr. S. E. B. BIEREMA, Lid der 2e Kamer over: de Landbouwcrisis en hetgeen daarmee verband houdt. het dij 'en de kosten zijn f600 zonder klee- ho°g?g en schoeisel en geneeskundige hulp 'v- en W. stellen voor om het kind daar gevetpiaatsen en de kosten van kleeding en is in lieeskuudige hulp voor rekening van van !kwan{en te stellen, daar hij thans hiervoor ersch^ï ook zorgt. 3er gflhr Vermet meent dat "de kleedings- ïgen\ï5jen daar wel iets meer zal kosten dan ïodslajfi. Geneeskundige hulp is zoo goed als degetjts. etalen()hr Van Gorsel zegt dat als de kosten ent oor Van Daalen te hoog waren, hij dan J-Vos$t overlegging van de kosten een verzoek 1 dien den raad kon doen, om een vergoeding hij l>- dan kan men nog zien. De voorz. kan daarmede accoord gaan. ens i\Veth. Daane zegt dat de kosten voor lar 'eeding wel meer zal zijn, want dit is a l-lijd in een gesticht. Maar als de last te 3r 0 bot is, dan kan Van Daalen altijd nog veld* een verzoek komen. rd 1 Met alg. st. wordt besloten het kind in stichting Nazorg te plaatseu. B. en W. stellen voor adhassie te be- 'ekeiigen aan een adres van de gemeente dj vepbemuiden inzake het vak lich. oefening. ader'Met alg. st. wordt dit goedgevonden. ïer HBij de rondvraag vraagt dhr van Gorsel aa» het lichtpunt op de haven. mo®e voorz. antwoordt dat dit de volgende en t»rgadering aan de orde komt. daao Weth. de Wilde wil nog iets opmerken °oieingaande de Walerl. Mij Hij heeft zich deierover al dikwijls warm gemaakt. Spr. aorde dat ze beide een anderenaam hadden •'^kregen. De heeren werden echter overal irdeijn ontheven als zij maar zwart op wit ven, dat men nooit geen beroep zal doen e gemeentekassen, noch op de inwoners, ls ze dit nu doen, dan is alle actie uit. e voorz. antwoordt dit ook medegedeeld ebben in den Raad van beheer. Weth. Daane dacht niet nog iets over vyor| Waterleiding te zeggen. Hij wil echter dieit er nog aan toevoegen, dat zoo lang de nWaterleiding Mij. op dat standpunt blijft van;aan, deze er niet op moeten rekenen dat e Lor. zijn mond houdt. Hij kan en mag dit t dhiet als hij ziet dat de gemeente-van Oud- oeopssemeer ten gronde gaat. Zoolang het dus niet veranderd zal hij zijn mond niet houden. Dhr Heijboer vraagt wanneer de nieuwe politieverordening komt. De voorz. antwoordt dat er druk aan gewerkt wordt, maar ze is nog niet gereed. Dhr Heijboer acht het een zeer omvang rijk werk. Hij hoopt echter dat er ook een artikel komt voor Zondagsheiliging, want zooals het tegenwoordig op den Zondag toegaat, dat is vreeselijk. Op de voetbal velden is het een gejoel en voor het Kanton gerecht, daar hield de Kantonrechter hun nog de hand boven het hoofd. Hierna sluiting. KERKNIEUWS. St. AunalaDd. Op Dinsdag 24 dezer zal alhier door de stemgerechtigde lidmaten der Ned. Her». Kerk de stemming plaats hebben om te beslissen of *oor het volgend tienjarig tijdvak, het beroepen van predikanten enz. zal worden opgedragen aan den kerkeraad dan wel aan een kiescollege. Deze stemming zal na geschieden onder luiding van het Classikaal Best nor te Zierikzee dat zooals jl, Zondagdamiddag van den kansel werd afgekondigd, en dezen zal doen dat des kerberaads is. Het Classicaal Eesinnr heeft zoo moeten ingrijpen omdat de Kerkeraad, ondanks alle aanmaning daartoe volstrekt weigerachtig bleef de kiezerslijst van de vrouwelijke lidmaten op te maken. Dit geval is wellicht voor geheel ons land anicam Oad-Vossemeer. Ds. F. de Gidts alhier i» beroepen bij de Ned. Herv. Gem. te Daarle, getn. Hellendoorn. Zondagavond 11. hield ds. Vreugdenbil pred, bij de Ger. Kerk te dezer plaatse, een leling over het ontstaan enz. der Ger. Kerk, Zondagavond a.s. wordt deze lazing nogmaals voortgezet, Tholen. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. WolfeDsberger en nam. 2 uur ds. Van Rootselaar, Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2.30 dr. Veltenaar Geref. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 cn 's avonds 6 uur leeskerk. In het gebouw Vischstraat no. 12 voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 unr dhr Baaij. Poortvliet. Ned. Herv. Kerk /oorrB. 9.30 ds. van Rootselaar en nam. 2 uur leeskerk. Ger. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 nar ds. Donner te Den Haag. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 nor leeskerk. Scberpenisse. Ned. Herv. Kerk v0orm. 9.30 leeskerk en nam. 2 nnr ds. Moerman. Geref. Gem. voorm. 9.30, nam 2 od 's avonds 5.30 leeskerk. St. Maartensdijk Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk en nam. 2 uur ds. de Bfes. Oad Ger, Gem., voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.30 leeskerk. Stavenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.80 ds. Moerman eD nam 2 unr leeskerk. Oud Geref. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en 's avonds 6.30 leeskerk. St-Annaland. Ned. Herv. Kerk voorm. 930 leeskerk en nam. 2 uur ds. Wolfensberger. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.30 leeskerk. Oud-Vossemeer. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. de Gidts. Doopsbed. Geref. kerk voorm. 9.30, en nam. 2 nnr ds. Vreugdenhil. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam 2 en'savoDds 6 nar letskerk BUITENLAND Zal het mogelijk zijn in Spanje do monarchie te behouden Luider en luider wordt van verschillende zijden den koning te kennen gegeven dat hg at dient te treden, doch weer andere raadgevers doen hem besluiten hieraan geen gehoor te geven. Men geeft den raad om zijn bevoegdheden tijdelijk niet uit te oefenen en eerst algemeoue verkiezingen af te wachten wat deze aangeven als oitiDg van den Volkswil. Langdurige conferenties zijn er door den Koning met verschillende partijleiders gehouden en het slot is geweest dat er een ministerie is gevormd, be staande uit monarchisten. Of deze, waar alle par tijen zoo roerig zijn, den toestand zullen kunnen redden Het is te betwijfelen. Intusscheu zijn overal in de hoofdstad de troepen bijeengetrokken en in de straten machinegeweren opgesteld. In Duitschland heeft men met vijf millioen werk- loozeu te kampen. De indusirio heeft alleen een derde werkloos eu de steun die het rijk verleent eischt zulke enorme sommen dat men inziet er iets anders gedaan moet worden. Men heeft thans een commissie ingesteld die deze zaak in studie moet nemen, doch daarmee zijn voorloopig de werkloozen niet geholpen (erwijl de slaat hoe langer hoe meer moet besteden. In Engelsch Indic schijnt men tot elkander te komen. Ghandi is door den onderkoning ontvangen en men meent dat er een. oplossiDg zal kannen worden gevonden zoodal de rust zal wederkeeren. BINNENLAND. De Eerste Kamer heeft aangenomen met 23 tegen 20 stemmen het ontwerp tarwewet. BURGERLIJKE STAND. Gem. THOLEN van 1319 Febr. 1930. Geboren Adriana, dv. J. G. v. d. Boom en M. P. Soorners. Catharina Jozina, dv. A. Remijn en J. Vermue. Overleden Elisabeth Adriana de Looft, 82 j., echtgenoote van W. van de Velde. SPORT. Oud-Vossemeer. De voetbalver. O. V. C. hield Zondag jl. te Bergen op Zoom een wedstrijd tegen M E V.O. 111 met uitslag 21 in voor deel O. V. U. Correspondentie. Wegens pleatsgebrek moesten w.ij hoofdartikel en Tweede Kamer deze week lateD vervalleo. MARKTBERICHTEN. THOLEN, 20 Febr. 1931. Boerenboter f0.85 per pond. Roomboter f 0.95 Eieren f 4.50 per 100 stnks. Noteering te Middelburg, 12 Febr. Boerenboter (part. prijs) f 0.925 ST. MAARTENSDIJK, 19 Febr. 1931. Per 100 K.G. Tarwe Braine booDcn Groene Erwten Schokkers Maanzaad f 4-.— f8.— Eigenheimers, witte Zeeuwsche bonte Zeenwsche blauwe tl Potèrs Kleine uien per 60 K.G. f Groote h n t n f0.90 5 5.- 9.— 28.— Per 70 K.G. f 4.— f 5— 4.50,, 2.~, 8.50 7.— 13.50 29.— 5.25 5.25 onze een smar- 'de c_ Heden overleed l diepe droefheid na dcu oujai 9 'j telijk doch geduldig gedragen jijden onze geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Groot- [inoeder Mejuffrouw ELIZABETH ADRIANA DE LOOFF, den oaderdom van bijoa 83 jareD. Tholen. W. van de Velde. Utrecht. J. M. Frij-vao de Velde. J. J. Feij. Tholeo. D. H. van de Velde. Jvan de Velde-de Leen w. Utrecht. 33 40096 H. van de Velde. C. van de Velde-Genze. eo Kleinkindereu. Tholen, 14 Februari 1931. Heden overleed na een kortstondig lijden, geheel on verwachts, onze geliefde Echt genoot en Vader Marinus J. Scheffelaar, op deD leeftijd van ruim 45 jaar. 20 40091 A. G. SCHEFFELAAR— Amsing. LIE. NICO. Apeldoorn, 16 Februari 1931. Postweg 1. Eenige algemeene kennisgeving HedeD overleed te Apeldoorn na een korte ongesteldheid, onverwachts, onze beste Be- hnwdbroeder Marinus J. Scheffelaar, op den leeftijd van roim 45 jaar. 16 40092 G. AMSING Jr. J. M. E. AMSING— GltOSJKAN. Tholen, 16 Februari 1931. Voor de vele bewijzen van deel- eming ontvangen bij het overlijden 'au' onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd,- Groot- en Overgrootvader Hendrik Schot, Ibetuigen wij onzen hartelijken dank. f0090 12 Uit aller naam, Wed. H. SCHOT-van Hoeffelen. '^holen, 20 Februari 1931. Hierdoor geven wij met groot leedwezen kennis van bet overlijdeo van onzen Procu ratiehouder, 24 40095 Den Weled-dgeb. Heet Petrus Johannes van den Berg Bijna 40 jaar aan ons kan toor verbonden, zullen zijn groote toewijding en plichts betrachting bij oos steeds in (laakbare herinoeriog blijven. De Directie der Amsterdamsche Bank N.V. Bijk. Bergen op Zoom Betgen op Zoom, 18 Febr 1931 Openbare verkooping te Poortvliet. Hiermede betuigen wij onzeo hartelijken dank voor de vele be wijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van onze geliefde Moeder, Bebnwd- en Grootmoeder Catharina Wilhelmina Lammerse. C. C. DE KORTE— 40087 PoldermaD. W. DE KORTE. C. M. POLDERMAN. 14 J. A. DE KORTE. Tholen, 20 Februari 1931. Voor de vele bewijzen van deel neming ontvangen bij het overlijden van onze grlirfde Dochter en Zuster Janna Pieternella Quist, betuigen wij onze. ttarteiijfcen dank. Tevens onzen hartelijken dank aan allen, die hebben medegewerkt aan verpleging en behandeling tijdens haar ziekte. 16 40089 Uit aller naam, J. QUIST Az. P. J. QUIST-van Haaften. Tholen, 20 Februari 1931. Voor de vele bewijzen van deel neming ontvangen bij het overlijden van onze geliefde Moeder, Behuwd,- Groot- en Overgrootmoeder Maatje Soetens, betuigen wij onzen hartelijken dank. Namens de Familie, 40088 12 J. QUIST Az. Tholen, 20 Februari 1931. Bij inschrijving te pachten voor den tijd van 7 jaar een perceel te POORTVLIET groot 1 heet. 80 cA. of 2 gem. 1705 roeden in pacht geweest bij Mej. Wed Anth. van der Slikke, Malland te Poortvliet. 40101 Briefjes in te leveren voor of op Donderdag 26 Februari 1931 ten kantore van Notaris Meulen- berg te St. Maartensdijk. 20 Notaris MEULENBERG te Sint-Maartensdijk zal, ten ver zoeke van den heer J. A. Voshol te Poortvliet op Zaterdag 28 Februari 1931, in liet koffiehuis van den heer Geene te Poort vliet, 's voormiddags 11 uur bij INZET en 's namiddags 3 uur bij TOEWIJZING in het openbaar verkoopen waarin herberg wordt uit geoefend, met schuur erf, en 40102 28 moestuin, aan de Molenstraat te Poortvliet groot 14 A 64 c.A. of 112 roeden. Aanvaarding uiterlijk 1 April a.s. Te bezichtigen eiken werkdag. Het BESTUUR van het WATER SCHAP „DE VRIJE POLDERS ONDER THOLEN" zal TRACHTEN AAN TE BESTEDEN het vervoer van 395 S T. steenslag in acht per- ceelen. Inschrijvingsbiljetten in te leveren uiterlijk Donderdag 5 Maart 1931 bij den dijkgraaf J. M. Wagemaker. Verdere inlichtingen en voor waarden te bekomen bij den Wa- terbouwk.-Ambt. J. J. Kramer. J. M. WAGEMAKER, Dijkgraaf. D. VAN DE VELDE, 40105 25 Ontv.-Griffier. Het BESTUUR »an het WATER SCHAP OUD-VOSSEMEER brengt ter keooiï van belanghebbenden, dat de Lijsten der Stemgerechtigde Ingelanden voor het dienstjaar 1931/32 voor de tot gemeld Waterschap behoorende Polders eu Combinaties van polders, overeeukomstig art. 35 van het Algemeen Reglement voor de polders of waterschappen in Zeeland, zijn HERZIEN en van 21 Febroari tot en met 7 Maart a.s. ten kantore van den Ontvaneer-griffi r TER INZAGE ZIJN GELEGD. Het Bestuur voornoemd, J. L. VAN GORSEL, Dijkgraaf. G. W. J. DE GRAAFF, 40094.29 Ontvanger-grifBer. Oad-Vosseineer, 18 Febroari 1931. Hiermede bericht ik U de ontvangst der stalencollectie. Mantel- en japonstoffen voor het a.s. seizoen aan de nieuw verlaagde prijzen. Zie de Etalage Tevens verkrijgbaar knippa tronen naar maat voor Dames- en Kinderk leeding. 40104 Aanbevelend, C. A. VAN SPLUNTER, -15 Kerkstraat 13, Tholen. beveelt zich aan tot het geven van orgelles en het stemmen van piano's 6 1392 o Het Bestuur der Ambachts school voor Bergen op Zoom en Omstreken geeft kennis, dat de Inschrijving van Leerlingen zal plaats hebben tot en met 28 Februari 1931, voor den cursus, welkè in April aanvangt voor de volgende ambachten Timmeren. Huis en Deccratieschilderen. Machinebankwerken. Huis en. Hoefsmeden. Electrotechniek en Instrument- maken. Rijwiel-, Motor- en Autoher- stellen. Aanmelding bij den Directeur der School, alwaar ook inlich tingen zijn te verkrijgen. Namens het Bestuur, 40098 32 DE DIRECTEUR. die op 1 April a.s. minstens 572 jaar oud moeten zijn, voor de Chr. School uitgaande van de Ger. Gem. te Tholen, kan plaats hebben op D. V. Zaterdag 21 Februari a.s. 's avonds na zeven uur bij het H. d. S. J. L. GELUK. 40097 18 HET BESTUUR. Bij vonnis der Arrondissements- Rechtbank te BREDA dd. 17 Febro ari 1931 is GERARDUS JOHANNES DE WILDE, lacdhoower. wonende te OUD-VOS SEMEER Wijk C. No. 69 verklaard in staat van faillissement met be noeming van den E. A. Heer Jhr. Mr. J. L. M. van Sasse van Ysselt, lid der Rechtbank tot Rechter-Com missaris en van ondergeteekende tot curator. 19 40093 Mr. J. H. VAN DER MEULEN. Bergen op Zoom, 18 Februari 1931. (Am. Asselbergsstraat No. 6). zal dekken a f21.— per merrie, contant. Herdekking na drie weken. Wordt rondgeleid Maandag en Don derdag waterkanten Bergschepolder. Dinsdag eu Vrijdag Oad- en Nienw- Vosmeer en TholeD. Woensdag en Zaterdag Westland en de Heen. 18 40068 A. C. M. DE WIT, Kladde, Steenbergen. 0p Donderdag 26 Februari a.s. des avonds 7 uur, zal in hotel van Iwaarden, St-Maartensdijk spreken 30 40103 Radiotoestellen geheel compleet met luidsprekers, accu en anode, voor slechts f 60.—. Wisselstroom-toestellen N. S. F., Philips, Tel^funken. Luidsprekers vanaf f 10. Avrofoon luidsprekers met bekrachtiging in eiken onderkast f72.—. Reparatie .„.houw van toestellen, 40100 NI. C. V. d. WEELE - ST-ANNALAND. Philips 2534 f125-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 3