PUROL Qmmxk Huid van 1773 en bij bet afbrekeu beeft men nog restanten gevonden van een vroegere slui*. DaarvaD heeft men geen officieel jaar van bouw kannen opsporen. Waarschijnlijk 18 deze reeda gelegd bij inpoldering in 1599. Aanstaande Woensdag 25 Februari zal de nieuwe sluis ofGcieel geopend worden. Uitnoodigingen tot bijwoning zijn gezonden aan den heer Commissaris der Koningin in deze proviucie, dhr. A. van der Weijde, lid van Ged. Staten, Mr. P. Dieleman en Mr. v. d. Beeke Callenfels, als Bcstaur van den Waterschapsbond, het Bestuar en de Ingelanden van bet Water schap „Stavenisse", de bestoren van de aanlig gende polders, de heeren van den Prov. Water staat in Zeeland, Borg. en Weth. der Gemeent», den Waterb. Ambtenaar eu diens voorganger, deo, aannemer eu de Pers. L.l. Maandag werd alhier het stoffelijk overschot van dhr. Jac, Droogeodijk, die na een langdurig lijden in den ouderdom vhd 81 jaar van de zijnen ontnomen was, ter aarde besteld. Aan de geopeude grorve sprak de heer HaosneDs eeeige gevoelvolle woorden en roemde de groote eerlijkheid, de onkreukbare trouw, den hooger» eenvoud en de nederigheid van den overledene. Hij dankte hem voor het vele, dat hij io ver schillende betrekkingen, zoo aau de polder als gemeente heeft verricht. Oe oudste eooo van den overledene dankte den spreker voor diens woorden en verder allen voor de laatste eer -an den overledene bewezen. OUD-VOSSEMEER. Woensdagnacht onge veer twaalf uur werd de autobus van Van der Klundert per veerpont van den Brabantschen wal uaar Oud-Vossemeer overgezet. Te Oad-Vessemeer reed de autobus van de veerpont, evenwel door een mankement kwam de bus gede< lelijk opjpont en dam te staaD, waar door de pont acbteruitdreef, en de bos tusscheu wal en pont iu het water terecht kwam. Oe drie inzittenden hadden zich tijdig weten te reddeD. Eerst Woensdagmiddag mocht het gelukken na vele vergecfcche pogingen de autobus op den wal te krijgen. Alhier werd door de R. Kath. Tooneel- vereenigiüg St. Joseph een tooneeUoorstellirig gegeven in het café „Het Vosje". Een tweetal blijspelen en een kluchtspel, beoevens enkele voordrachten, boden genoeg afwisseling. Er werd zeer goed gespeeld, zoodat de opgekomenen er vaD genoten. Alle ruwheid en roodheid, pukkeltjes en uitslag, worden weggenomen door 852 8 4U"85 THOLEN. Woensdagavond j.l. trad alhier voor het Departement van het Nut op,de heer Mr. Kamp uit Den Haag. Na een welkomswoord van den Voor zitter begon spr met ons terug le voeren naar de Middeleeuwen ten tijde van de pel grimstochten naar het graf van den mar telaar Thomas a JBecket te Canterburg (Kent Z. O. Engeland) uit de beroemde „Canlenburg Tales" van Chancer, de ver halen die de pelgrims elkaar deden om den tijd te korten en vervolgens vergastte de heer Kamp ons op een geestig- fragment uit „das Buch Le Grand" van den Duit- schen dichter Heinrich Heine, duidelijk weergevend den indruk, dien het bezoek van Napoleon aan zijn geboorteplaafs Dusseldorf op den, toen nog 14-jarigen knaap zijnden, dichter gemaakt had Na de pauze vielen, van de zuiver ko mische voordrachten, wel het meest in den smaak Samueltje of de droom van de reïn carnatie en Het elixer van Melhusalem. Zoo zelfs, dat de lieer Kamp zich genoopt zag tot een toegiflje, hetwelk de liefhebbers van eeri gebraden haantje deed watertanden Uit de instemming der toehoorders met de woorden van dank door den voorzitter den spreker gericht, bleek dat men met genoegen aan dezen mooien avond zal terugdenken. De heer W. Moelker dankte uit naam van allen den heer Kamp voor den pret- tigen avond ons verschaft en sloot de bijeen komst. Up de lijst, die door de meisjesver- eeniging „Dorcas" alhier is gepresenteerd, is een bedrag van f200 bijeengebracht, zoodat aan daarvoor in aanmerking komende gezinnen weer warme kleeding kan worden verstrekt Naar wij vernemen zullen door de A.R. partij voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing worden candidaat gesteld de b h. H.Goossen aftrA. A. Kegge, J. Wagenaar en P. W. Potter. De heer P. J. Blaas te Tholen heeft onlangs bedankt voor een candidatuur voor lid van de Prov. Stalen bij de V. D. Thans is de heer Blaas op verzoek van de Federatie Zeeland en de Afd. Tholen van de Vnjz. Dem. Bond op zijn besluit teruggekomen. Hij zal de hem bij referendum aange wezen plaats van No. 7 innemen op de voor ge'heel Zeeland gelijkluidende lijst. Als verdacht van diefstal van bananen ten nadeele van C. Nelisse alhier, gepleegd op 13 Februari 1.1. des voorrniddags tusschen 9 en 12 uur, is tegen een tweetal jongens door de politie proces-verbaal opgemaakt. Woensdagmiddag had op de Markt hoek Oudelandsche straat een aanrijding plaats tusschen een vrachtauto van de „Shell" en een luxe auto van M. Geuze. De auto van Geuze werd licht beschadigd, doch de vrachtauto kwam er minder goed af en bekwam ernstige schade. Door majoor Voerman, die met den deur-, waarder en den gemeenteveldwachte Van Os in de luxe auto zat, is proces-verbaal opgemaakt Op Dinsdag 17 Februari werd in Hotel Hoek de algemeene vergadering ge houden van de vereeniging „School voor Hand- en Bouwkundig Teekenen" te Tholen. .Na het openingswoord van den Voor zitter, den heer W. Moelker, werden de heeren. Orné en Krijger verzocht de reke ning en bescheiden na te zien. De rekening werd accoord bevonden en vastgesteld in •ontvang op f2487.81 en in uitgaaf op f2726.81. Voorgelezen werd het verslag over'1930, waaruit bleek, dat de school werd bezocht door 32 leerlingen. Aan twee leerlingen werd een diploma uitgereikt. De begrooting werd aangeboden en na behandeling vastgesteld in ontvang en uit gaaf op f2825. De aftredende bestuursléden W. Moelker en P. J. Blaas, resp. Voorzitter en Penning meester werden herkozen. Getracht zal worden dit jaar een ten toonstelling te organiseeren. De wenschelijkheid werd besproken de ouders van de toekomstige ambachtslieden te wijzen op het groote nut, dat het be zoeken van de school heeft. De Vuorz. sloot de vergadering onder dank aan de commissie voor hare verrichte controle, zijn medebestuursleden voor de prettige wijze van samenwerking en de Directeur en leeraren voor hun krachten, die zij aan het onderwijs gaven. GEMEENTERAAD OUD-VOSSEMEER, 19 1 ebruari 1931. Voorzitter burgemeester J. G. Hamer. Secretaris de heer W. van der Ploeg. Aanwezig alle leden. De voorz. opent de vergadering en spreekt als volgt Mijne Heeren In de eerste vergadering van dit jaar heet ik U allen welkom. Ik uit mijn beste wenschen voor 1931 voor de leden persoonlijk als voor hun gezinnen en zaken, met de hoop, dat uw arbeid in het nieuwe jaar vruchtdragend moge zijn en dat onder Gods zegen eendrachtig moogt samenwerken tot heil van de gemeente. Ook U, secretaris der gemeente alsmede de pers, dje onafscheidelijk zijn van onze vergaderingen, wensch ik een gelukkigen voorspoedig jaar toe en dat ook op uw arbeid Gods onmisharen zegen mag rusten. Weth. de Wilde spreekt daarna: Mijnheer de Voorzitter! Ik dank U hartelijk voor de wenschen, die U hebt uilgesproken en ik hoop dat God ze.mag bekrachtigen, en dat het jaar 1931 een alleszins voorspoedig jaar mag zijn, en dat we verder in liefde en eens gezindheid mogen samenwerken, tot eere Gods en tot opbouw en heil voor de ge meente, dat er op financieel en geestelijk gebied vooruitgang mag worden waarge nomen. En ik meen de tolk te mogen zijn, van den gebeelen raad en burgerij, om U dezelfde wenschen te doen genieten, die U den Raad en de burgerij hebt toege- wenscht. En moge er dit jaar verandering komen in de samenstelling van den ge meenteraad dan hoop ik dat het mag zijD tot vooruitgang van de belangen der ge meente. En verder Mijnheer de voorzitter wenschen wij ook U en de uwen zoover wij die kennen Gods onmisbaren zegentoe. Dhr Heijboer sluit zich bij het gespro kene van wethouder de Wilde aan. De notulen van de spoedeischenda ver gadering worden voorgelezen en ongewij zigd vastgesteld. De voorz. stelt voor om de notulen der vorige vergadering, daar deze nogal lang zijn. ter visie te leggen. Dhr Heijboer zegt de agenda is niet zoo rijk en acht het wel goed dat zè worden voorgelezen. Dhr Vermet houdt zich bij zijn meening dat de notulen veel te lang worden ge maakt en acht voorlezing wel gewensebt. De notulen worden voorgelezen. Naar aanleiding van de notulen voor wat betreft de verlichting van Knipdorp, merkt dhr Heijboer op dat hij gezegd heeft dat hij vóór zal stemmen. De voorz. zegt dat dit niet waar is, maar dat dhr Heijboer wel tegen heeft gestemd. De notulen worden ongewijzigd vastge steld. Ingekomen Stukken Van de bewoners van Knipdorp dank- betuiging voor de aangebrachte verlichRng. Een schrijven van Ged. Staten inhou- 1 dende mededeeling dat de goedkeuring i van de begrooting voor 1931 is verdaagd tot 1 April. Van het gem.bestuur van Scherpenisse dat het geen adhaesie betuigt aan het adres aan den Minister betreffende den finan- eieëlen toestand der N. V. Waterhmn. Tholen. Weth. Daane merkt op dat er een spreek woord is dat zegt een goed verstaander heeft maar een half woord noodig. Men I kas de menschen van Oud-Vossemeer voor dom houden, maar ze weten toch goed waar de klepel hangt. Jhr van Vreden- burch, voorz. van de Mij., zeide in een conferentie van 12 Jan. jl., het is verkie- zingspolitiek, maar als dat waar is, was dit dan ook al naar aanleiding van den brief van 18 Juli 1929 Als 'men er toen mee begonnen is, dan is dat toch zijn schuld. Dhr Heijboer 'had nog een vraag waarom de begrooting nog niet is goed gekeurd, is er misschien een post die niet goed gekeurd wordt. De Voorzitter antwoordt dat dit komt doordat Ged. Staten voor Januari niet zijn klaar gekomen met het nazien. Eenige missive van Ged Staten be treffende goedkeuring raadsbesluiten. Een rapport van de Z. L. M. betreffende de werkloosheidverzekering. Deze stukken stukken worden voor kennis geviug aangenomen. Op voorstel van B. en VV. wordt de pensioensgrondslag van den burgemeester en de Ambtenaar van den Burg. Stand vastgesteld op f1800 en f315. B. en W. stellen voor het voorschot overeenkomstig art. 10L L.O. wet 1920 tenbehoeve van de R K. school, den school met den Bijbel op f400 en f600. Metalg. stemmen wordt dit goedgevonden. Herbenoemd worden tot leden van de commissie tot wering van schoolverzuim de heeren M. A. Vermet, G. J. Rombouts, J. Fluijt, A. Gunst en A. Toornstra. Dhr Vermet zegt het is nu bijna30jaar gel.eden, dat hij van burgemeester de Oraalï de mededeeling ontving dat hij be noemd was tot lid van de commissie tot wering van schoolverzuim. Ik zou dan ook thans van deze benoeming willen afzien en zal ze niet aannemen. De voorzitter dankt den 'eer Vermet namens den raad voor de diensten die hij al die jaren heeft verricht. De Voorzitter stelt voor dadelijk over te gaan tot benoemen van een ander lid. Benoemd wordt nu met 7 stemmen de de heer C. D. Ampt. Aan de orde komt het voorstel van B. en W. voor de curcus plattelands ge meentepolitie. De Voorzitter licht deze zaak toe en vfijst op het nut voor de gemeente politie van deze cursus. De kosten zullen bedragen f25 a f30 voor een 2-jarige cursus, indien er minstens 10 personen aan deelnemen. Dhr Heijboer zegt als deze cursus maar niet bevordert dat ook de politie kan sol- liciteeren naar een groote stad. Als de politie dan benoemd wordt dan zitten wij weer en moeten deze weer opleiden. Spr. kan zich er niet mee vereenigen ook wat betreft de kosten De Voorzitter antwoordt dat wij dus iemand in den weg moeten staan om pro motie te maken. De veldwachter*zou dus nooit naar een andere pleats kunnen gaan. Dhr van Gorsel zegt dat hij het nut voor de politie er van toestemt, maar hun salaris is zoo geregeld, dat zij die kleine uitgaven zeil knnnen gedoogen. Spr. is er dan ook tegen het is toch hun belang en -daar be hoeft de gemeente niet voor te zorgen. De Voorz. geeft toe dat hun belang is, maar het is nog meer in het belang van de gemeente, want als er iets voorvalt en d,e politie is .niet bp de hoogte, dan staat ze machteloos. Dhr van Gorsel merkt op dat er toch tegenwoordig ook gevraagd wordt naar diploma. De Voorz. antwoordt dat wat betreft het het salaris ze verre achter staan dan in andere provincies. En als er.gevraagd wordt een veldwachter met diploma dan staat er bij dat daar voor gegeven wordt f 100 en met aanteekening f 150 en dat is hier het geval niet. Dhr Vermet zegt dat als wij als leeken bekeurd worden en wij zeggen dat wij wisten het niet, dan krijgt men ten ant woord ieder is verplicht de wet te kennen en nu zouden de veldwachters de wet moeten gaan leeren, die zij behoorden te kennen. De Voorz. geeft toe dat dat-er staat, maar ook zij moeten veel weten, maar daar komt zoo ontzettend veel, waar navraag over gedaan moeten worden. Daarom is ook de gemeente toegetreden tot de vereeniging van Ned Gemeenten omdat die hun dan kan voorlichten dit is nu ook de bedoeling voor de gemeenteveldwachter en den rijks veldwachters krijgen dit reeds. Dhr Vermet meent dat hoe meer wetten ze kennen, hoe kwader ze worden. Dhr Heijboer zegt dat de voorzitter zegt dat de salarissen in deze provincie zoover beueden die van andere provincies zijn maar nu kan hij niet begrijpen dat als'er een plaats vervuld moet worden er zoo'n overvloed van sollicitanten komt. Hij vindt dus dat dit argument niet opgaat. De Voorzitter antwoordt dat dit komt door de overproductie. Maar als de toe stand weer gewoon wordt is dit voorbij, want dan dan komt een agent uit de stad niet naar het platteland, maar de nood dringt hun nu, afgezien van het kleine salaris. Weth. Daane zegt dat er over dat diploma in de wethoudersvergadering gesproken is, nu heeft men altijd op het standpunt ge staan om geen vergoeding voor helt te geven, daar men het salaris hoog achtte. Nu meenden B. en W. t kleine vergoeding te kunnen gev hem te zenden naar den cursus in om zich dan zoo verder te bekwa op de hoogte le stellen van de verse wetten. Dit acht spr. een zeer nuttig werk want men leest tegen! veel van diefstal, moord en doods Nu zou spr. wel willen dat deg zoo aandringen, dit ook zelf betal dit gebeurt nu niet. Spr. meent wanneer er nu eens wat op Oud-V( gebeurde en de politieman had d gevolgd, dan gelooft hij dat hij zou kunnen treden. De cursus is niet om nu eens wat zegt dit of dat artikel maar op de hoogte van alles in het te stellen, spr.\an zich dan er bij neerleggen. En wanneer de vel dan eens sollicileerde en hij werd dan zou ik zeggen proficiat. Dhr Heijboer zegt was Witte voldoende voor zijn taak berek zou hij het goed vinden, maar hij v dat hij zeer actief en goed ondt De Voorz. antwoordt dat de heeri' dan juist zijn stem er dubbel aa geven. Witte heeft zich zelf de nj daan om op de hoogte te komen neer hij dit zelf nu reeds geda dan moeten wij hem in het groo verder helpen en zenden naar d in Tholen. Dhr Heijbeor merkt op dat lj cieele gedeelte ook dient te worcl wogen. Het voorstel van B. en W. in a gebracht om den gemeenteveldwa den cursus te doen deelnemen w| genomen met 5 tegen 2 stemmen! de heeren van Gorsel en Heijboc Op voorstel van B. en W. w alg. stemmen ^besloten de subsidi alg. armbestuur te verboogen r Ingekomen was een verzoek v; Poortvliet om een lichtpunt aan te De voorz. zegt deze zaak met e Qois ie hebben onderzocht en toe bleken, dat als die menschen moeten worden, daar een paal g worden, maar als dit gebeurt, ds de menschen die iets verder wi vragen. Nu is \^et zoo, willen wij schen daar in eens helpen, dail er twee palen geplaatst worden schijnt die lamp juist op de de al die woningeu. B. en W. hebben echter in de voorstel, maar willen het aan over laten. Dhr Heijboer zegt er bij de a van het Knipdorp op gewezen te h( men een zeer gevaarlijk terrei want dat er dan, veel aanvragen komen en waar zal het einde nu een paal te verzetten om ter wille te zijn dat gaat nog. geloof'! zeker als dit wordt toege er spoedig 3 of 4 aanvragen zul hij zal er zijn stein niet aan gev De voorz. antwoordt dat men zoek alzonderlijk zal behandelen Dhr de Wilde zegt als dat nu om daar een paal te zetien, latei hun. een oude laataarnpaal vaJ geven en een lamp, en als ze I voor olie zorgen, zijn ze geholpe De voorz. zegt dat zou een zijn, maar dat is niets voor stra; tin g. Dhr Heijboer zegt als de k< Knipdorp nu f50 zijn, dan worc f 75 Dhr van Gorsel is er voor wa menschen daar ineens worden want het is daar levensgevaarlijk Weth. Daane zegt dat dit juisl doeling van B. en W. is, maar i; in plaats van 1 paal 2 palen. Dhr Heijboer zegt dat hij geen honden wil wakker maken, maa: voor willen stellen om de za; houden tot een volgende vergad daar zelf eens een kijkje te gaa De voorz. ziet daar het nut n Dhr Vermet zegt als men daa kijken, inen beter kan gaan ki het pad, want het zou beter zijn te verbetereu. Dhr Mees meent dat het daai4 hard noodig is als op Knipdorp. Weth. Daane zou maar liever willen doorhakken. Laten wij of neen. Weth. de Wilde weet ook nie er gewacht moet worden, wanll kent daar de situatie. Dhr Heijboer trekt zijn vooi uitstel in. Dhr van Gorsel wil deze zaak handen van B. en W. om ze uit Met alg. st. wordt besloten lichting aan te brengen door h; van twee palen, zoodat al die daarvan kunnen proliteeren. Met alg st. wordt het ver: M. A Lindhout om een paal te aangenomen. Aan de orde komt de zaak va van I. van Dalen. De voorz. antwoordt dat er ij gekomen van de stichting D elfen daar kan het kind gepl:

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 2