IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Po. 7241 Vrijdag 20 Februari 1931. Acht en veertigste jaargang holen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Ond-Vossemeer. Eerste Blad. Bij Qriep Wie zenuwachtig is Mijnhardt's Zenuwtabletten Di! bJ*<J wraehfc'nt eiken VrijdagaTond. i per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad fl37s franco per post f 1,65 15 ct. disp. kosten, UITQAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiën»an 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 17</. ct Grootte der letters naar plaatsruimte. BIJ abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. RECHTZAKEiT Een mooi heer. Zitting dd. 19 Foöroori 1931. f 195 Voor de Arr. Eechtbonk te Breda etond Daderdag o.a. terecht. 10. Joiophui Beroardui B. ran beroep winkel- i_odieDde, geboren te Bergen op Zoom 2 Cèi 1898, wonende te Bergen op Zoom, thans detineerd in het Hnit ran Bewaring te Breda. Deze moest zich verantwoorden omdat hij ilefo St. bet ADnaland op vereehillendo tijdstippen tijdvak van 15 December 1930 tot 20 DEP00"1 laQ Chr. Burgers van wien hij wist kNKËi !-.ID ^nant'ee'° ntoeilijkheden verkeerde Drdat hij als borg voor zijn schoonzooo A. B. ird aangesproken voor een vordering welke ze in verband mot een schip ten leste van in schoonzoon had, met bet oogmerk om zich derrecüterlijfc te bevoordeeleo, listliglijk eD «tegelijk en in atrijd met de waarheid aan jieo Burgers beeft medegedeeld, eerst dat bijaiies hem in orde zou brengen, dat hij bij een ■f1"1 V> Be'gon op Zoom ,de Groot" was freest, dit deze hem gezegd hzd dat bij de Ik altijd zon winnen, dat hij voor de daartoe toodtgde reizen nasr Botterdam en Moerdijk melld noodig had, eeDigon tijd later dat hij naer terdijk eenige stakkeo had geschreven, be- Hm8 hebbende op dat schip, daJru» dat deze zijnen poot had teruggetrokken" doch dat hij, k ij hem helpen zoo,, doch dat hij dan' (2!,or gold voor reiskosten moest hebben, ver- steilgons dat hij bij advocaat ,de Groot" te Bergen Hait Zoom was geweest en voor dezen f 11 moest Hbben voor ren- en verblijfkosten en werk- ■^«beden, weer liter dat advocaat »de Groot" schoonzoon door oen rechercheur had laten upakken en hem had doen overbrengen naar ,J ponbobnreau te Botterdam, alwaar de politie amt, a'S" 'P»"b»okboekje had afgenomen waar trtn 'L f"g ,,0°d '3200 dat „de Groot" tooit' n»edegooomoo en hg, nu apoedig nit tot'. moeI"jkhedeo zon zijn, nog weer later dal voor de Botterdameche rechtbank wae af- tdeld en ,Mr. de Groot" hem een bedrag go d «ou uitbetalen, aithana mededeelt,gen £FR|i1kA llnatVinrv L.-.UIl_ t Verdachte voorde oog tot eigen verdediging aan dat ie altijd alleeo door de wereld had moeten gaan, nimmer was hij door iemand ge holpen. Hij smeekte de Rechtbank hem door een voorwaardelijke veroordeeling in de gelegenheid te stelllen zijn leven te verbeteren. De Off. van Justitie merkte naar aanleiding hiervan op dat Borghonts al eens meer beterschap beloofde maar hij inplsats van die belofte te ver vollen, telkens weer opnienw als oplichter te werk ging, eich niet ontzag zelfs de menschen, die hem wilden helpen, te benadeeleo! De President beloofde verdachte dat de Recht bank stellig met een en ander rekening zon honden en bepaalde de uitspraak op 2 Maart a.s. en ziek door gevatte koude, alsmede bij pijnen van velerlei aard, zullen eeovande hieronder genoemde 16 400 Mijnhardt's Poeders U spoedig heipeuMijnhardt's Gneppoeders- Hoofdpijnpoeders. - Verkoodheidspoeders- Kiespijnpoeder, t Hoestpoeder - Maag poeders. - Rheu mat iek poeders. Op--poeders en dooa slaat de naam Mijnhardt. Let bij het koopen hierop Prijs per poeder 8 ct. en per doos 45 et. Verkrijgbaar bij Uw drogist. LANDBOUW EN VEETEELT. Uit het rapport tot eD met December vaD den vierden Zeenwsche Legwedstrijd blijkt, dat van de 13 deelnemende toornen, de gemiddelde productie in de vier wedstrijden tot en met December respectievelijk is: ie. 15,2, met grootste aantal van één hen 412e. 13,3 en 31 stuks 3e. 22,6 en 57 ataks. en de un loopende 22,8 eo 59 stuks. Al de toornen zijn nu aao den leg gegaan, ook die welke in de eerste maanden nog te jong wareü, o. a. de toom van den heer Ampt te Ond-Vossemeer. De toom van den heer D. Vermaas staat thaus no. 1 met totaal-einde Dec. 237 eieren, gevolgd door die van den heer Óruinooge met 212 stuks. «ueucuGGil'JKCU gelijke .trekking, hebbende hij, verdachte j Bu'S°" bewogen hem, .erdaehte, door tOte mededeel.ogen, acbtereeu.olgeo. meerdere Jrsgeo in geld «f te geven. - ,tn deze zaak werd .Heen als getuige gehoord E\fgedupeerde Chr. Borgera nit Sint Annaland uitvoerig vertelde hoe z'o .cboonzeou een' Hfiechip op afbetalieg kocht, voor welke af be ng hij borg bleef. Toen de zaken verkeerd Bil,gen geraakte de schoonzoon in moeilijkheden 5 -vreesde getuige dat ook hij in moeite zon \ofD' lnJdle, daS°° kreeg de man bezoek van ichte, de bnllenkoopmau. Men vertelde deze e zaken stonden en door de manier waarop de oode Burgers en z'n vrouw im een redder in den nood. Op z'n verzoek de bullenkoopman f25 mee om 'n advo- in den arm te kunnen nemen. Enkele dagen bracht Borghouts dit evenwel terng omdat niets mee bereikt had. Door deze handel- dachten de onde menschen wél met 'n fat BINNENLAND. - iuGuni,ueu wei met u tat- raijlt meuech te doen te hebben eu gaven dos, reA °f™,D laler M 130 voor reiskosteu dit geld grif. deze wijze wist de verdachte de menschen tos weer geld af te troggelen. o president der rechtbank kreeg op zijn vrsag jetoigo er toch toe gekomen was, een hem kend min zooveel geld te geven, ten antwoord Ie hrtlleokoopman zoo mooi kon praten I Paar welen 10 one eiland meerderen vao. Bed.) erdaehte, dairna vódr geroepen, bekeode zijn den; bij Wtldo Burgers z'n vrouw brillen ppen en kreeg toen naar aanleiding van een oettng met een kleinkind het heele verhaal e moeilijkheden der familie Borgera. «eb.„ J°"",e echetste de tegenstelling schen gel0]ge eD [erdachle De Mrste> JS vondtge mao in moeilijkheden, die tegeu ieder- ïid'."°"r |'l';l7 ('e SDdert 'n brillenkoopman K 'die Tvjk.tle'leD dM a°d" die arme drommel nog méé, al te zetten manier tjpeert de verdachte als een groole "*ar de ,eeds meerdere slrsffen trirse°,ft °P1,cl,tiDg en verduistering, ^«t mi A V8n dualll'e -cgeus hel voort- llL«ng"Jni,,.,°,.0fPhC','i°g'1 Bn d"e maa- r.Bloemaerts Jr„ advocaat te Breda, wilde lieh 'r'g6M8 'erdediger niet bepalen tot kriek. e-re° ,a° het oordeo1 det Rechtbank e®D'ge verzachtende omstaudighedeo itMl riL k' d" lOt dMr bem bekende daad gekomen. Het Tweede Kamerlid ds. Kersten, heeft den Minister van Waterstaat er op gewezen dat bij den aanleg vau den nieuwen rijksweg tnsscheu Kruiniageo en Krabbeodijke, hoofdzakelijk werkkrachten uil N.Brabant zijn tewerkgesteld. Hij heeft den minister van Walersl.at verzocht ziju invloed aau te wendeo dat hierbjj zooveel mogelijk werkloozen nit de streek waar de werken worden uitgevoerd te werk knotten worden ge- steiu. 6 Provinciale Statenverkiezing. De lijst der Cbnst. Htst. ln den kring Tbolen is als volgt vastgesteld M. M. Schippers, aftr.. Kamperland 2. mr. B. M. vso DnsselJorp, Middelburg 3. W. Dronkers, Poortvliet; 4. W. M. Kloet, Si-Maartensdijk5. J. van Klutoker, Tbolen 6. Mslh. Heijboer, St-Anna- land; 7. W. J. Qelok, Tbolen; 8. 8. de Korte, Iholen. THOLEN, 20 Februari 1931. Dit de Oode Doos. Getrokken nit onde kronieken werd door Is. Vao Oosterzee melding gemaakt vao zeer zware braoden in Zeeland en o.a. wordt daarin ook verteld van het jaar 1452, dat noodlottig was voor Tholeo. Eao hevige brand verwoest»e, behalve het Gasthuis, nog zooveel huizen, poorteo, enz., dat nauwelijks een zesde deel van de stad gespaard bleef. Philips vau Bourgoudië gaf, om de geteisterde stad te holp te kotneo, den 12 Sept. van dat jaar te Rijssel een privilegie, waarbij aan de Stadsregeering vergund werd, lijfrenten van f 300 jaarlijks, uit te geven, waartoe de Hertog het maken van eeu zegelstempel vergoude, die, na het verkoopeu der lijfrenten, in bet open baar moesten verbroken worden. Waarschijnlijk zal de indijkiDgvauverscheideoeaanwasseD indenabij heid van de stad, die het vorige jaar was bewerk stelligd, mede hebben bijgedragen tot leniging der schade, ofschoon, waarschijnlijk het grootste voordeel die bepolderiog ingeoogst werd door de Brabautsche Heereo en Kooplieden, die de schorren deden bedijken. Vrijdag gaf „Concordia" in de zaal van den heer M. J. Hoek. alhier zijn winternitvoe- ring. De zaal was geheel bezet toen de voorzitter de bijeenkomst opende. Vol aandacht werden de mueiekoammers saDgehoord, die zeer goed werden ten gehuore gebracht,,waarbij een hartelijk applaus na ieder nummer wel bewees dat het gehoorde in den smaak viel. Na de paoze werden door eenige muzikanten een paar tooneelstnkjes ten beste gegeveD, die de lachspieren aardig ontspanden en dan ook een welverdiend applaus oogstten. Het was eeD prettige aroDd bd het woord van dank door den voorzitter gebracht aan directenr Mnskens en muzikanten benevens aan beu die meewerkten bij de tooneelstnkjes, was zeker op xijo plaats. De avond werd door een prettig bal besloten. Te Bergen op Zoom is overleden de heer P. J. van den Berg, Procuratiehouder bij het bijkantoor van de Amsterdamsche Bank te BergeD op Zoom. Voordat de bank van de firma Lojk van Hasselt was overgegaan aan de Amsterdamsche Bank, was de overledene hier eveneens Procuratie houder. Hij trad bij deze bank in 1892 in dienst. In ons eiland, waar de overledene de zaken voor de Bank behartigde, was hij zeer gezien. Geslaagd te 's Gravenhage voor Leerares- Coupeuse mej. Pieternella Slager te Scherpenisse, die haar opleiding genoot bij mej. J. Boot-Schot alhier. ST. ANNALAND. Vrijdag 13 dezer werd alhier gehouden de gewone algemeene jaar vergadering van de Vereeniging Onder linge hulp bij het sterven van varkens waarbij 25 leden tegenwoordig wa^n. Uit het verslag bleek dat in 1930 drie leden waren toegetreden, twee hadden hun lid maatschap opgezegd en 2 waren geschrapt. De gezondheidstoestand was onder de varkens goed geweest, daar slechts 3 varkens waren getorven. De waarde dezer dieren was bepaald op f 108 50 waarvan 80% werd vergoed. Het gemiddeld aantal verzekerde varkens was geweest 100. De ontvangsten hadden bedragen f695 28 en de uitgaven f340.06 batig saldo f355.22 waardoor het reservefonds steeg tot 11945.97 Herkozen werden de aftredende be stuursleden de heeren A. Goedegebuure Az. Jr., M. P. Lanooij en J. C. Moerland ieder met 22 stemmen. Het salaris van den bode werd bepaald op f50.en als zoodanig herbenoemd de lieer J. van der Male. De te betalen verzekeringspremie werd onveranderd gelaten doch besloten de maan den Januari en Februari premievrii te laten. De inenting de varkens tegen de vlek ziekte werd weder opgedragen aan den beer A. v. d. Sande te Steenbergen. Bij het sluiten herinnerde de Voorzitter er aan dat de Vereenigiug nu 30 jaar be staan heeft, waarom aan de Vergadering een zeker persentiegeld zal worden uitge keerd. 7~ Verleden week werd in tegenwoordig heid van den RijkslandbouAvconsulent, de heer Stevens, het Gemeentebestuur, de commissie van toezicht, ouders van leer lingen en enkele belangstellenden de open bare eindles van den tweejarigeu land- bouwwintercursus gehouden. Uit de antwoorden der leerlingen, op de hen door den leider van dezen cursus, de heer A. P. Bil, gestelde vragen bleek, dat de meesten de cursus met vrucht ge volgd hadden, waarna «le heer Stevens aan de 15 leerlingen het diploma kon uitreiken. Hij sprak daarbij den wensch uit, dat op het fundament door dezen cursus gelegd zou worden voortgebouwd door het volgen van een cursus voor volwassenen in Be- drijfcontrole, Veevoeding, Laiidbouwboek- houden ol anderzins. Hij hoopt ook dat de jongens in hun verder leven, de voor rechten van het gegeven onderwijs zullen kunnen plukken. Vervolgens bracht de heerC. J. Kooijman namens de Commissie van toezicht een woord van dank aan den leider, de leer lingen en aan allen die hadden medege werkt aan het slagen van dezen geëiodigden Win tercursus Dhr J. H. Hage van .Scherpenisse wekte de gediplomeerden op zich straks op te geven om lid te worden van den Bond van gediplomeerden in Zeeland, wel thans 650 leden telt, daar dit zeer in hun be lang zou zijn. De oudste der leerlingen C. Ridderhof dankte daarop den heer Bil, voor de aange- w9ze waarop, hy de leerstof bad be handeld en bood hem, ook namens zijne medeleerlingen tot aandenken aan een lijst der namen van alle deelnemers van *SINT MAARTENSDIJK. Voor het Nots- departement trad alhier in de zaal ?an den heer van Iwaarden op de heer Jac. van Eleacker uit Rotterdrm. De heer Brevet heette allen welkom, in het bijzonder den spreker en ook de aanwezige leden der Afdeeling Tbolen. De zaal was zeer goed bezet. Men had goede verwachtingen van den heer van Elsacker en naar geblekeu is terechl. Allereerst werden voorgedragen nit Remarque's werk Van het Westelijk front geen nieuws* de terugkeer van het front en het verlof. Wat pakte hij al spoedig het gehoor. Aan grijpend dat nummeren vau de compagnie. „Hij (de kapiteiD) kan laDg blijven roepen j in de hospitalen en in de trechters kannen ze hem toch niet hooren"Het is een poover groepje dat in bet vroege licht wegstapt32 man". We voelden mee die oDtmoetiDg met zijn zieke moeder en dien laatsten avond thnis. Hierna kwam vaD Top Naëff de schets Wan deling* Wat een liefde van dieD 17-jarigen knaap voor zijn moeder. Wat eiet dat oog scherp. Hij wil de verpleegster naar haar toestand vragen en is ook weer baDg het ergste te hoorea. Als hij het eindelijk vraagt en de zuster zegt ffIk weet het niet*, dan weet hij dat zijn moeder sterven gaat. We krijgen daD een stak vol ha mor te hooren van Ernest Claes, »De Witte krijgt eeD nienwe klak*. Het was of we met dat jongetje de reis meemaakten en zageD hoe het dien kiak van den boer afgreep. Zijn verontschuldigingen Waarom moet die boer ook zijn kop nit dat portier steken. Zoo gingen we in opgewekte stemming de paoze in. Daarna werd Dog voorgedragen »Vlaamsche en Hollandsche homor* van Samuel Falkland:,Ue Bons*, ^Zelfmoord* van F. de SinclairjTieöfiel eo zijnen Velo*. jDe brave Farielde* en ten slotte f De Rijksdaalders van Omeer*. Het zon te ver voeren van al deze slakken een korte inhond weer te geven maar van het begin tot het einde is het een succes geweest. De heer Brevet was zeker de tolk vao de geheele vergadering toen hij den heer van E. hartelijk dank zei voor het vele dat hij ons dien avond had doen genieteD en hem een rtot weerziens* toeriep. Onrustig en Overspannen [tn 'zijd gewoDe Kalmte wil herwicnen, gebrnike eeDigen tijd de kalmeereDde en zenuwsterkende Glazen Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten. II 40086 jezen cursus^op doek scsichildefd. SCHERPENISSE. Naar men verneemt worden albier pogingen in het werk gesteld tot oprichting van een bond van Nederl. Christel, landarbeiders. Een afdeeling van arbeiders in het land-, tuin bouw- en zuivelbedrijf bestaat reeds. STAVENISSE. Verleden jaar werd in de ver gadering van Ingelanden van het Waterschap „Staveoi&se" met algemeene stemmen besloten tot den boow vau een nienwe saatiesluis door den Zuid-Haveodijk ter plaatse van de aanwezige slois. Bestek en teekeoing werden opgemaakt door den Waterbouwkundige Ambtenaar, dhr. J. Nortier alhier. De aanbesteding van dit werk had plaats den 10 Mei 1930. Voor de uitvoering van dit bouwwerk moesten 2 gebouwen en eenige grond onteigend wordeD. De totale kosten bedragen circa f 85.000. De uitvoering van het werk werd opgedragen aan den heer Blijleven te Geertruiden- berg. Helaas moest de aaunemer tijdens het werÉ zijn zoon er bij verliezen, door het in aanraking komen met den electrischen draad. De verkeers weg werd tijdens den bouw geleid over een dam, die in de haven gelegd werd. De uieowgebouwde sluis heeft een leDgte van 30.5 M. met inbegrip van de vleugelmoren. Het overwelfd gedeelte is laog 25.50 M. De sluis heeft 2 overwelfde kokers, elk wijd 1.50 M. De doorstroomiDgsopening is dus 3 M., terwijl de oude sluis slechts een breedte had van 1.19 M. Wanneer de beweegbare lijwachter er op stond, was de breedte 1.70 M De bovenkant vao de aanslagdorpels is nu 1.85 beuedeo N. A. P., terwijl deze bij de oude sluis was 1.48 M. De deuren zijn voorzieD vbd veereDde tij wachters, zoodat de geheele doorstroomiDgsopeoiog vrij kan komen, daar de deuren geheel in daarover be stemde kassen gedrukt kunnen wor 'en. De oude sluis had slechts een breedte van 1.19. M. Daar de z.g. natte omtrek van de nieuwe sluis dus aanmerkelijk grooter is dan die van de oude, zal ook de afwatering belangrijk verbeteren en dos den landbouw en den landbouwers tot voordeel kunnen strekken. De afgebroken sluis dateerde

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1