IERSEKSCHE TH00LSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. O. 7240 Vrijdag 13 Februari 1931. Acht en veertigste jaargang holen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. Bij Griep Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. •jjs per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,375, franco per post fl,65 4- 15 ct. disp. kosten. UITQAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.iedere regel meer 171/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bi] Abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. Hondenbelasting. Burgemeester en Wethouders van Tholen maken kend, dat houders van houden aan wie ór of op 1 Februari 1931 geen beschrijving*- jet voor de Hondenbelasting uitgereikt werd rplicht zgn, binnen een maand na genoemd tijdstip srvan aangifte te doen ten kantore van den meenle-ontvanger. Houders, wier belastiugschuldigheld na ket ver- rgken van de maand Januari ontstaat, moeten ui en 14 dagen na dat ontstaan geljjke aangifte doen De houders ego verplicht, het aan heu uitgereik e nieeken door de bonden, waarvoor de belas' ing taald is, aan een halsband zichtbaar te doen •gen. Tholeo, den 9 Februari 1931. 18 De Burgemeesier van Tholen maakt bekend, da' i 23 en 24 Februari a.s. telkens van 8 uor v m. I 4.30 uur n.m. door het 3e Regiment Infanterie i het terrein Hildernissen (gemeente Woensdrecht) schoten aal worden met lichte mitrailleurs en geweer. Tholen, 12 Februari 1931. De Burgemeester van Tbolen verzoekt aan dengene e van Josepbus Bernardus Borghouts, reiziger in 'Uien eD woonachtig te Bergen op Zoom, tkaD* i verdacht van oplichting, gedetineerd in het buis n Bewaring te Breda, een bril of iels dergelijk* aft gekocht daarvan zoo spoedig mogelgk aan bem ededeeling te doen. 8 CANDIDAATSTELLING voor de PROVINCIALE STATEN. D. Burgemeester van Tbolen brengt bel volgende •r openbare kennis. Op Dinsdag 10 Maart aanstaande zal plaats hebben ll candidaatstelling voor de Provinciale Staten. Op dien dag kunnen, van des voormiddags Degen tr tot des namiddags vier uur, bg den Voorzitter ia bet hoofdstembureau in den kieskring, ter secretarie U gemeente worden ingeleverd Lijsten van Candidaten, Ie bedoeld in artikel 35 der kieswet. Op dezelfde lgst mogen ten hoogste twintig can- idaten worden geplaatst, Iedere lgst moet worden bderteekend door ten minste vijf en twintig personen ie volgens de kiezerslijst, geldende op kei oogenblik er inlevering, kiezers zgn voor de Provinciale Staten innen den kieskring. Acbter den naam van ieder der onderteekenaars loet de gemeente worden vermeld op welker kiezers- jjst bjj voorkomt. Tenzij een onderteekenaar voor- omt op de kiezersljjst der gemeente waar het hoofd- embureau ia gevestigd, wordt bg de inlevering der jjst een verklaring overgelegd vaD dan burgemeester er gemeente, dat de onderteekenaar voorkomt op de iezerslgst in die gemeente. Dezelfde kiezer mag niet teer dan één lijst onderteekeoen. De candidaten moeten, met veruteldiog van hun oorletiers en woonplaats, op de Igsten geplaatst rorden in de volgorde waarin door de onder'teeke- aars aan hen de voorkeor wordt gegeven. Indien de candidaat is een gehuwde vrouw ol vaduwe, wordt zg op de lgst vermeld met den aam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot mder toevoeging van haar eigen naam, voorafgegaan ioor bet woordgeboren" of een afkorting van lil woord. Bg de vermelding van een candidaat mogen de roorletters geheel ol ten deele door de voornasuen irorden vervangen. -Dezelfde candidaat mag niet voorkomen op meer lap een van do lijsten, ingeleverd in denaelfden kieskring. Bg de lgst moet worden overgelegd de in art. 4 ran het Koninklijk besluit van 12 December 1917 Staatsblad no. 692 bedoelde schriftelijke verklaring ran iederen daarop voorkomenden candidaat, dat bg bewilligt in rijn cannidaatsielling op deze lgst. Indien le candidaat zich builen het Rijk in Europa bevindt, kan de bier bedoelde verklaring telegraphisch worden gedaan en is zij niet aan bel olficieele formulier gebonden. De inlevering der Igjt moet geschieden peisoonlgk ioor een der onderteekenaars. De candidaten kunnen daarbg tegenwoordig zgn. De Voorzitter van hel booldstembureau geelt een bewijs van ontvangst al. {«'Formulieren, voorde Igsten eu voor de schriftelijke verklaring van bewilliging, hierboven vermeld, zgn lek secretarie dezer gemeente kosteloos verkrijgbaar tot en met den dag der candidaatstelling, doch niet ▼roeger dan 17 Februari 1931. Tholen, 7 Februari 1931. 68 eu ziek door gevatte koude, alsmede bij pijnen van velerlei aard, zullen een van de hieronder genoemde 16 40067 t Mijnhardt's Poeders U spoedig helpenMijnhardt's Grieppoeders. Hoofdpijn poeders. Verkond heidpoeders. Kiespyopoeders. Hoestpoeders. Maag poeders. Rheuroatiekpoeders. Op poeders en doos staat de naam Mijnbardt. Let bij het koopen hieropPrijs per poeder 8 ct. en fer dooi 45 ct. Verkrijgbaar bij Uw drogist. SNIJDER f Te Halsteren, waar hij lange jaren woonde, is op ruim 68-jarigen leeftijd overleden de heer J. A. Snijder, die op velerlei gebied familie I ging, wier oprichter hij was, heeft gedaan en van welke hij steeds voorzitter is ge weest. Zijn naam op het gebied, waarop de vereeniging werkzaam was, werd ook buiten Bergen op Zoom genoemd. Namens de Bergen op Zoomsche vereeniging bracht spr. hem een laatsten hartelijken groet. Burgemeester Hanssens memoreerde dat de overledene zich steeds naar Stavenisse voelde gelrokken en dan ook een recht Slavenissenaar is gebleven, dit blijkt wel dat hij den wensch uitte om hier zijn laatste rustplaats te vinden. Spr. betuigde de familie zijn hartelijke deelneming en hoopt dat de hier betoonde belangstelling voor de familie balsem moge zijn voor de geslagen wonde Oud-Burgemeester Snijder, broeder van den overledene, dankte hierna namens de familie, allen voor de betoonde bewijzen van belangstelling en voor de eer den over ledene bewezen, inzonderheid dankt hij hen die hier uit belangstelling aanwezig zijn, bewijs van belangstelling door hem en de in ons eiland nuttig werk heeft verricht. Zoo richtte hij in 1904 op de O. V. T., een onderlinge maatschappij, waarvan de landbouwers in ons eiland zeer vele vruchten hebben getrokken. Hij werd secretaris- penningmeester en men kan wel zeggen dat hij zijn werk als zoodanig met liefde vervulde, de O. V. T. was zijn troetelkind. Vanaf 1904 als zoodanig deze maatschappij beheerende, bleef hij tot aan zijn dood op zijn post. De O. V. T. is den overledene grooten dank verschuldigd. Vanzelfsprekend voelde hij, uit een land bouwersgeslacht komende, zich tot alle zaken, met landbouw in verband staande, aangetrokken Zoo vervulde hij van 1906 tot 1918 de functie van secretaris der afd. Tbolen van de Z. L. M., waarna hij van 1918 tot 1921 voorzitter dier afdeeling was. Voor al hetgeen hij dau ook in dit opzicht gedaan heeft, kende de kring Tholen hem het eerelidmaatschap toe. Voor het veilingwezen voelde hij even eens veel, de overledene vervulde in de veiling Tholen eenige jaren een bestuurs functie. Toen de brugplannen voor Tholen weder tastbaren vorm gingen aannemen, dit was in 1911, meende men dat een lokaalspoorweg voor ons eiland, met het oog op de land bouwbelangen, van groote beteekenis zou kunnen zijn en ijverde de heer Snijder als secretaris van de afd. Tbolen der Z. L. M. zeer om deze plannen tot ver wezenlij kiug te brengen. Van zijn hand verscheen een zeer uitvoerig rapport, terwijl later een N. V. is opgericht waarin de overledene eveneens zitting had als secretaris. Jammer genoeg kwam de oorlog deze plannen ver hinderen en zag de overledene dit plan niet tot uitvoering gebracht. En kwam men bij den heer Snijder om raad, dan was hij steeds bereid om de menschen terwille te zijn en zijn rijke ondervinding op velerlei gebied kwam menigeen te stade. De teraardebestelling had Maandag te Stavenisse onder overgroote belangstelling plaats Behalve de familie, merkten wij onder de aanwezigen de heeren A F. Hanssens, burgemeester van Stavenisse, D. W. Klompe, directeur O. V T., mr. van der Meulen te Bergen op Zoom. Nadat de kist in de grafkelder was bij gezet trad de heer D. W. Klompe naar voren en sprak namens de V. T. zijn dank voor hetgeen de overledene, die oprichter der maatschappij was, voor de U. V. T. beeft gedaan als secretaris-penning- meester, waarvoor de Mij. den overledene grooten dank schuldig is hetgeen men nimmer zal vergeten. Namens de O. V. T. legde spr. een krans op de kist. Mr. H. van der Meulen, aanwezig als secr. der vereeniging van de Nijverheids school te B.o.Zoom, deelde mede, dat hij. daar de voorz. verhinderd was, namens dezen het woord voerde. 14 jaren lang heeft spr met dhr. Snijder samengewerkt en het Bestuur heeft immer geprofiteerd van de adviezen die de overledene in het belang van de school wist te geven. Namens het Bestuur der school condoleert hij de familie met dit sterfgeval. Namens de afd. Bergen op Zoom van de Natuurhistorische vereeniging sprak dhr. Lothering. Met den heer Snijder is heen gegaan een man die veel voor de vereeni- zeer op prijs gesteld. Met een laat sten groet aan zijn broeder eindigde spr. GEMEENTERAAD. STAVENISSE, 6 Februari 1931. Voorzitter eo Secretaris burgemeester A. F. Bansaens. Aanwezig alle leden. De Voorzitter opent de Tergadering eo spreekt ongeveer alzvolgt Mijne Heeren Ik heet U allen welkom in de eerste Ter gadering van dit nieuwe jaar. De gewoonte getrouw zal ik een kort woord tot U spreken. Het jaar 1980 heeft in alle op zichten een zeer economiecben drok ondervonden en die is erger geweest dan in 1929 en dit jaar zal dan ook niet spoedig vergeten zijn. Ook over de gemeente Staveoisse is deze druk ge voeld vooral in het landbouwbedrijf. Er was een goede oogst, waarvoor wij dank verschuldigd zijn de prijzen waren echter zeer laag, zoodat onze landbouwers zeer groote schade leden. Gelukkig is de wet op de fioancieele verhouding tnsscheo Rijk en Gemeenten tot stand gekomen, zoodat een billijker regeliüg is verkregen. Ik hoop dat er spoedig verbetering mag komen, zoodat onze inwoners een behoorlijke inkomst ootvangen. In het afgeloopen jaar zijn geen werken van bijzonderen aard tot stand gekomen, alleen de Provincie bonwde een nieuw steiger, dat zijn voltooiing nadert eu het Waterschap bouwde eeu nienwe sluis wat de landbouwers ten goede zal komen. Ouze gemeente werd door geen bij zondere ziekte getroffen en laten wij hopen dat de iotlueDza die tbans heerscht, spoedig moge wijken. De bevolking der gemeente ging achteruit en het zieleoaantal kwam van 1954 op 1909. Deze achteruitgang komt door d» groote trek der arbeidskrachten naar elders. Laten wij hopen dat de crisis onze fioanciëa niet zal schaden eu daarom is een zuinig beheer noodig. Ik vraag weer U medewerking voor de verschillende besluiten en ik eindigt met den weDsch dat God Zijn zegen mogen geven, al is het dat het niet gaat zooals wij zelf zouden willen en ik wensch U en Uwe gezinnen een gelukkig jaar toe. Dhr van Iwaarden daokt den Voorzitter voor de gesprokene woordeD. Zijn laatste woorden in de vorige vergadering waren, dat hij hoopte dat zij allen in het nieuwe jaar terug mochten komen eu die is vervuld geworden. Misschien zullen dit jaar wel wijzigingen komen, maar hij hoopt dat zoolang wij nog s*meu zijü, wij in het be lang van de gemeente mogen samen werkeo. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen eo ongewijzigd vastgesteld. De ingekomeo stukkeu van de vorige ver- gaderiog welke bij de ledeo hebben gecirculeerd wordeu voor kennisgeving aangenomen. Ingekomen stukken Een verzoek van Abr. van OevereD, C. van Gorsel, W. Potappel, D. van de Berg en J Stout- jesdyk om ODthelfiog van hondenbelasting. B. en W. stellen voor deze ontheffiog te ver- leenen, waartoe met alg. stemmen besloten wordt. Een circulaire vau Ged. Staten inzake uit- leenen van gelden door de gemeente. Mededeeling van den Inspecteur der Dir. Belastiogeo te Zierikzee dat de hoofdsom der personeele belasting en de opcenteu daarvan zijn geraamd op f 3600 en de hoofdsom der grond belasting op f 8000 en de opcenten op f1800 Eön scbrijveo van de Ver. Ned. Gemeeuten betreffende abritage io geschillen bij aitToering avn gemeentewerken Dit Btok zal bij de leden circnleeren. Van Ged. Staten mededeeling dat goedge- keord is de begroot.ing voor 1931. Van den Minister van Onderwys, Konsten eo Wetenschappen dat over 1929 door de gemeente Staveoisse voor het lager onderwijs te weinig werd outvaogen f 130.56, Van den Ver. van Ned. Gemeenten inzake art. 41 der invaliditeitswet. Van den Minister van Binnenlandsche Zaken mededeeling betreffende de bijzondere voorziening met betrekking tot de verkiezingen in 1931. Van denzelfden minister betreffende Nederl. Nijverheid. Van Ged. St. inzake vergoeding kantoorhuor Gemeente-ontvaDger dat deze wederom f25 ver goeding daarvoor ontvaDgt. Van Ged. St. goedkeuring raadsbesluit tot het aangaan van een geldleening voor pensioeninkoopen Een verrekenataat over 1930 inzake de Vleesch- kenringswet. Deze zal bij de leden circnleeren. Voor de werkloosheidsverzekering moet betaald worden over hel 2e kwartaal f32 51. Een circalaire van Ged. Staten betreffende de werkloozenzorg. Het rapport van de Vleeschkeariogsd'ent te St. Maartensdyk over het 4e kwartaal 1930. Al deze stukken worden voor zoover niet wordt rondgezonden voor kennisgeving aangenomen. Een verzoek van C. M. P. W. Hanssens om ontslag als onbezoldigd ambtenaar van den Burg. StaDd. 5 B. en W. stellen voor dit ontslag eervol te verleenen met ingang van heden. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Van het gemeentebestnnr van Haarlem dat verschuldigd is een bedrag van f2.31 voor het bezoek van een leerling op een der scholen. Proces-veibaal van kasopname bij deD gemeente ontvanger. Het verslag van de commissie tot wering van schoolverzuim. Deze stukken worden voor kennisgeving aan genomen. Herbenoemd worden tot leden van de commissie tot wering van schoolverzuim Mej. Suurland eu de heeren J. Oodeslnijs, M. P. Tazelaar, A. G. van Ysseldtjk, P. C. H. ran Ooit en J. Leune. Tot leden van de scbattiogscommissie de heeren P. van Iwaarden, Antb. Stontjesdijk, J. Hage en J. Leune. Aan de orde komt verkiezing leden voor stem bureau voor de verkiezing van leien voor de Prov. Staten en do Gemeenteraad. Van het stem bureau is de burgemeester ambtshalve voorzitter. Tot ledeo vau het stembureau voor de verkiezing van leden voor de Prov. Staten worden gekozen de heeren A. G. van Ysaeldijk eu M. P. Taze laar en als plaatsvervangende leden de heeren J. Leune en Aoih. Slootjesdijk en voor het stem bureau voor leden van den Gemeenteraad de heeren L. C. Potappel en J. Leune en als plaats vervangende ledeo de heeren Antb. Stouijssdyk eo P. vau IwaardeD. Benoemd wordt tot onbezoldigd ambtenaar van den Borg. Staod de heer W. Hanssens. Op voorstel van B. en W. wordt de pensioen grondslag voor den ontvanger van kaaigeld, de heer J. Suurland, vastgesteld op f 282. Met alg. st. wordt goedgevonden een wijziging der begrooting voor 1931. Dhr D. Stontjesdijk vraagt of een bedrag van f 25 voor de werklooten niet te weinig is. De voorzitter meent dat dit voorloopig is, maar mocbt bet echter noodig zijn,, er meer worden uitgetrokken. B. e» I dit nn des te gemakkelijker na z' de raad bet goed vindt. B. en W. wordt machtiging verkoopen van óud materiaal.^ Bij de rondvraag vraagt of er al iets bekend is, w/j van de straatverlichting. De voorz. antwoordt datj niet bij zich heeft en dcj zenden. Hij kao wel i Dhr D. Sioutjesdij^ weging vooral met V veel door die mens^ dit mogelijk is. De voorz. anj open houdeoj hen wordt i na is komt J Dhr Leo/ eens te vr/| De ongeluk Dhr gelijk licbtiüg I De

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1