IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT m NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. kook 2397 Vrijdag 6 Februari 1931. Acht en veertigste jaargang ibaafholen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. Eerste Blad. Hoest, Keelpijn HARMONIE. o Tho en aa T Tholej Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, til Qfrtis per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37®, 2 1» franco per po9t fl,65 15 ct. disp. kosten. den. U1TQAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Adver ten tiénvan 4 tot 4 regels 75 ct.iedere regel meer 177a ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bi] abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. :l,h« itadh^ Verjaring van Vorderingen. Burgemeester en Weihouder» der gemeente Tbolen ogen belanghebbenden in herinnering, dat alle PQ rachtivorderingen ter cake van geldechulden ten tasie ^'*an bet Rjjk. een provincie, een gemeente ol e»-n iboVfiwaterichap. veemchap of veen polder in elk geval verjaren door verloop van 5 jaren na den 3 laten December van hel jnar, waarin de schold opvorderbaar UkWfi' 8ewordeD» tenzij zij reeds ingevolge de bepalingen ▼au bet Burgerlijk Wetboek aao een kortere verjaring flls onderworpen zyn. Het vorenstaande la niet van toepassing op vorde- lUWIringen wegena rente en afiosaiDgen van geldieeningen ji.ttP wegens pensioenen. ff Belanghebbenden worden verzocht Diet den uitersten otermijn al te wachten, maar de indiening hunner Vorderingen zooveel mogelyk te bespoedigen Met I Jbetrekking tot den dienst 1930 worden de vorderingen 'ten laste dar gemeente gaarne ingewacht ter ge- POQjmeenteaecretarie vóór 15 Februari a.a. Ottf Tbolen, 31 Januari 1931. 23 ^"Lijst van eigenaars en houders van paarden. ri De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat ZOOgedurende de maand Februari voor ieder ter inzage rfl is gelegd de alphabetische lijst van de namen van eigenaars en houders van paarden, welke lytt is op engemaakt ingevolge artikel 17 van het bet inkwar- lieer lieringfbealuit. pap Tholen, 31 Januari 1931. 10 itzak Burgemeester en Wethouder* vau Tholen maken 3 bekend, dat de Algemeene Politie Verordening voor schrijft, dal eigenaars ol gebruikers vau grooden in gtljde maanden Februari en Maart hunne boomeD en heggen moeten zuiveren en vryhouden van poppeD L_ftn rupsennesten. Zjj zyn gehouden die nesten te storen eu weg te nemen en zorgvuldig te vernietigen. Tholen, 2 Februari 1931. 10 Burgemeester en wethouders van Tholen brengen ter kennis dat aangifte voor ruiming van privaatpuiten tegen Donderdag 12 Februari a.s. kan geschieden. De aangiften te bezorgen in de brievenbus vaD iet Stadhuts. Tbolen, 5 Februari 1930. 7 MIJnhardt s Hoesttabletten Doos 30 ct. Mijnhardt's Keelpijntabletten, 60 en 30 ct. Bij Aputb, co Drogl.ieo 7 4U047 Uw handel en wandel, groot en klein, Zij als het licht der zon, zoo reiu 1 Hoewel wij onze gedachten willen bezig houden met de heilzame noodzakelijkheid van harmoniein de samenleving der Menschen, denken we begrijpelijkerwijze allereerst aan de Muziekleer, die ons in staat stelt, een zoo juist mogelijk beeld te verkrijgen van 't geen er met harmonie bedoeld wordt. Onder harmonie verstaat men het samen- klinken van tonen, welker verhouding van i. zoodanige beteekenis is, dat hun samen- klank döor het oor als een geheel wordt opgevat. ■'V Hieruit volgt dus, dat er slechts sprake f'J kan zijn van „harmonie" onder ons menschen als de verhoudingen zóó zijn, dat er een ■f!' geheel bestaat. En als we dit geheel duidelijk gevoelen, is er een evenwichtstoestand aon~ wezig, die verkregen wordt door in de schalen van de weegschaal als gewichten te plaatsen alle daden, die voortvloeien uit den oprechten wil ter beoefening van de Christelijke en Maatschappelijke Deugden waarover wy schreven op 23 Januari 1931. Waar „harmonie" is, bestaat bij eenige uitbreiding de melodiewelke ontstaat door een geregelde opeenvolging van tonen, die zich onderscheiden door verschillende hoogte en tydmaat en die een voor het gehoor aangenaam geheel opleveren Alzoo moet ook in onze samenleving de zoetklinkende Melodie, klinken, die het resultaat is van harmom, uie vereeniging der ongelijke factoren, waaruit de Maat schappij is opgebouwd. Want niemand denke, dat er gelijkheid is in de Maatschappij die slechts een deel is van de Schepping of Natuur (zoo men wil) waarin n ergens gelijkheid is geconstaleevd tot heden 1 Wie beseft, dat eventueele gelijkheid (laten we ter vergelijking weer denken aan de Muziek) noodzakelijk leidt tot eentonig heid, zal het als een heilzaam feit waardeeren, dat er is de ongelijkheiddie grondslag is voor de heerlijke Melodie, welke kan klinken uit de waardevolle Harmonie, die voorloopig helaas nog wel lang gemist zal worden in onze samenleving Waardoor? Doordat de noodzakelijke elementen wel bekend zijn, maar niet be schikbaar worden gesteld door de éénlingen van 't Menschdom. Het constateeren van dit feit legt aan ons allen niet aan anderen, maar aan ieder Mensch zelf! den plicht op, mede te streven naar het bereiken van het ge- wenschte. Waar menschen gelijktijdig zingen, is daardoor nog geen «harmonie" aanwezig. Aan die gelijktijdigheid toch moet verbonden zijn een evenredigheid, die de stemmen met juistheid samenvoegt; anders noemen wij den samenklank valsch I Er moet zijn samenwerking van allen tot hetzelfde doelverscheidenheid dus in verband tot eenheid enomgekeerd I ook eenheid opgebouwd uit verscheidenheid! I Gelijk alzoo in den Zang, alzoo ook in de samenleving, waar wij Menschen als «Arbeiders" in allerlei combinatie's samen werken.... moeten Helaas is deze samen werking door onwil, onoprechtheid, afgunst nog te vaak afwezig en wordt de schoone „Harmonie" gemist om plaats te maken voor wat we hierboven bij den samenzang „valschheid" noemden. 't Ernstige gevolg van die afwezigheid der „Harmonie" issteeds,dat het gewenschte resultaat niet bereikt wordt of althans in liooge mate geschaad. Hier hebben we dus gevonden de oorzaak van zooveel mislukkingen in onze Maat schappij mislukkingen, die menigeen blijk baar nog al eens verwonderen, maar die toch zoo begrijpelijk zijn voor allen, die het voorrecht genieten oprecht te kunnen, zien „Harmonie," d.i. samenwerking tot een- schoon geheel van deelen treffen we overal als mogelijkheid aan harmonie van tonen, harmonie van kleuren, harmonie van lijnen, harmonie van zielen .harmonie van volkeren, harmonie van «Arbeiders" in werkplaatsen en in instellingen en in de verschillende regeeringslichamen en in vereenigingen en in den omgang van huisgenooten, van familiën, van buurtgenooten, van dorps- genooten, van stad- en latidgenooten Mogelijkheid worde werkelijkheid door den wil tot het Goede, door bereidheid tot oprechte samenwerking, door wederzijdsch vertrouwen, door vernietiging van afgunst en haat en vleierij Waar ouders en kinderen tegenover elkaar geheimen hebben op hebzuchtige gronden, daar is niet de ware Harmonie Waar Bestuursleden persoonlijke nei gingen laten heerschen boven wederzijdsche waardeering in doen en laten, daar is niet de Harmonie Waar de eene mensch den ander lot slaaf wenscht te zien afdalen, is geen Harmonie Waar vleiers en lasteraarsongestraft kunnen woekeren, daar is geen Harmonie Zoo zou men voort kunnen gaan met het verzamelen van omstandigheden, waar de rijke Harmonie ontbreekt. Daar tegenover zou men kunnen wijzen op de velerlei middellen ter bevordering van Harmonie, liggende in spreuken als 1. Wees meester van uw wilen dienaar van uw geweten 1 2. Spreek over afwezigen altijd zóó, dat gij u niet zoudt schamen als zij het hoorden 3. Laat uw daden steeds in overeen stemming zijn met uw woordenen uw woorden met uw hart 4. Acht u zelf, maar acht anderen ook 5. Zoek het goede en schenk vertrouwen Met het oog gericht op het Goede, dat omstraald wordt door het reine zonlicht, zoeke de mensch die geestelijke rust, welke door evenwicht de Harmonie doetschilteren Naar die Harmonie wordt onze tijd met diepen ernst gewezen door de onsterfelijke woorden van den stichterdesChristendorns! H. E. DIJKEN. THOLEN, 4 Februari 1931. Uit de Oade Doos. Ooze oude schoolmeesters stonden over hel algemeen als echte schrijfkunsteuaare bekend Petras Nijtthus solliciteerde naar de post van schoolmeester te Oostbarg in 1783. Hij leverde proefschriften in, maar men twijfelde of hel pennewerk met eigen haod was vervaardigd of althans geen kunstgrepen waren gebruikt om dit schrift te maken. Hij verzocht twee stukken krijt en schreef op de tafel in de Raadskamer, waar het examen werd afgenomeD, met rechter en linkerhand tegelijk „Gemeentebestuur van Oosiburg". Mtn was overtuigd van zijn kunst vaardigheid en hij werd 4 Maart 1783 tot schoolmeester, voorzanger en koster benoemd. Tot aandenken aan dit schrijven op tafel werd het met krijt geschreven, met witte verf over trokken. In 1832 kon deze merkwaardige proeve van bekwaamheid in schrijveD nog wordeu getoond, maar is «edert verdwenen. Aan het postkaotoor Tholen eo de daar onder ressorteerende hulppostkaotoren werd ge durende de maand Januari 1931 op de Rijks postspaarbank ingelegd f 24924.77, terugbetaald f 12210.65. Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 14396. Een mooi heerschap. Zooals men weet is al herhaaldelijk ge waarschuwd door deu commissaris vau politie tegeo sekere J. B. B. uit Bergen j>p Zoom die zelf naar het schijnt onder gebruikmaking van valsche namen, als reiziger van de fa D. alhier, tevens kans gezien heeft het eiland Tholen eens grondig te leeren kennen. Te Poortvliet is ds politie er ook in geslaagd een fraai staaltje van 't mans oplichterspraktij ken ie achterhalen. Zoo vervoegde hij zich in den voormiddag van Zaterdag 10 Janaari bij M. Geuze te Poortvliet met de vraag of G. een bril moest hebben, daarna liep hij naar binnen, G. vertelde B. dat hij een goede bril had, doch B. wist te vertellen dat die bril Diet deugde. Hij gaf zich voor als te zija de oogarts uit Vlissingfen die zoo even per auto van dr, Tazelaar uit St. Maarteusdijk was komea meerijden, die hem had gezegd G'uze's oogen te moeten ooderzoekeo. Hij verwijderde zich eveu eu kwam toen met een koffertje waaruit hij zwarte staven eu brillen te voorschijn haalde, waarna bij met die staveo Geuze boven zijn oogen bestreek en vertelde dat indien hij de onde bril bleef dragen Geoze bmneo drie maanden stekeblind zon zijn, omdat G. aan een sterke oogverkalking leed! De man is toen bang geworden, geloofde B. omdat die dr. Tazelaar noemde en wilde wel overgaan tot koopen van een bril die hem binnen 3 maanden zou genezen. Daarna zou B. terugkomen, eu aan Geuze dao de betaalde som van f 34 teruggeveuG. die niet meer dan f 22 beschikbaar bad, gaf dit te kenneD waarop B. een bonboek oit zijn zak nam en een kwi tantie ran f 22 afgaf, die kwitantie vergetende van zegel te voorzien. Hij dei 1 le mede dat Geuze alleen t 22 behoefde te belaleo, het restant ad f 12 zou de gemeente Poortvliet betalen, die zulks verplicht was te doen veor bejaarde mer.- ecben. En de arme man, die met moeite dat geld bijeen gekregen had, stond zijn peooiogen af aan B. voor een bril die hoogstens f 7 kost iD den gewonen handel en voor G. niet eens geschikt is. Ook te Tholen schijnt B. slachtoffers te hebbeD gemaakt. ij zit thans te Breda in vooiloopige Hechtenis en zal voorloopig wel niet meer reizen, zeker tot voordeel ook van mderen. Vrijdagavond 30 Januari j.1. gaf Tholen's Mannen-, Dames- en Kinderkoor onder leiding van den heer Directeur den heer H. J. Schutte een uitvoering in de zaal van den heer M. J. Hoek. De voorzitter, de heer Vos opende precies om acht uur en hield een kort openings woord. Hierna werd het programma afge werkt. Om elk lied de revue te laten passeeren zou te veel van onze plaats ruimte eischen, wij willen echter ieder koor op zich zelf bespreken en beginnen met het kinderkoor. Door de kinderen wérd lief gezongen en viel al dadelijk voor de pauze met zijn een stemmige liederen zeer goed bij het publiek in den smaak ook al door de personen van de kleine executanties zelf. Het twee- sternmig lied „Avondgebed" gezongen door 4 kleine meisjes en begeleid op orgel door den Directeur zelf, had een reuze succes en moest op veelvuldig verzoek na de pauze herhaald worden. Ook de tweestemmige liederen na de pauze werden zeer mooi uitgevoerd, jammer dat juist het laatste lied „Droefenis" een weinig onzuiver ein digde. Het Dameskoor liet zich niet onbetuigd. Frisch en mooi met goeden gezonden tooa werden de twee en driestemmige liederen gezongen Een goed, mooi Dameskoor, dat met ernstige studie wel wat belooft voor de toekomst. Het Mannenkoor nam 4 nummers voor zijn rekening, waarvan „Het Kerkje" met zijn mooi stemmig uitgevoerd kwartet en de „Tuf-luf Galop" wel de voornaamste waren. Het meeste succes oogstte vooral „Tuf-tuf Galop" wat een overweldigend applaus mocht verwerven en op verzoek herhaald, doch toen we! wat te ruw ge zongen werd. Het gemengd koor zong drie liederen, waarvan „De Morgen" het mooiste en moeilijkste werk was. Behalve enkele onzuivere en ruwe momenten werd het toch vrij goed uitgevoerd. Uit dit alles ziet men dat het koor op een succesvollen avond kan terugzien en het applaus dat na elk lied klonk, bewees dat het publiek zeer tevreden was. De voorzitter sloot hierna en richtte woorden van dank aan den Directeur, de heer H. J. Schutte, voor zijn goede leiding en ook Mej. Odink werd dank gebracht voor haar welwillende medewerking door de begeleiding van enkele liedepen op de piano en zij toonde ook een uitstekende muzikale begeleidster te zijn. Op de hofstede „De Karnemelkspot" van den heer Anth. Geluk, zijn door een koe 3 kalveren geworpen, die allen vol dragen zijn. Een gebeurtenis, die zelden voorkomt. Door den Commissaris dei Koningin zijn als leden van het hoofdstembureau in het stemdistrict Tholen voor de a s. Staten verkiezingen benoemd de h.h. J. M. Wage- maker, H. Goossen, H. J. Laban en Th. Aertsen, Mr. A. J. van der Hoeven is ambts halve voorzitter. Dinsdag reed voerman Jansen met een beladen mallejan in de Molenvlietsche straat een gaslantaarn omver. Personeel van de gasfabriek herstelde spoedig de aangerichte schade. De insluipingen zijn hier nog niet gedaan. Zondagmiddag hoorden de doch tertjes van L. J. van Vessem in de Voor stad alhier, gerucht. Toen ze gingen zien stond plotseling in het naast gelegen pak huis de jeugdige L. v. M. voor hen, die zegde dat hij maar eens kwam zien. De zaak is door de politie onderzocht, doch in dit geval schijnt de bewering van v. M. juist. Wij verwijzen naar een advertentie in dit nummer, waarbij mededeeling wordt gedaan dat de .muziekvereeniging „Con- cordia" Vrijdag 13 dezer een uitvoering geeft in hotel „Hof van Holland" alhier. 8T-ANNALAND. Door de vereeniging Land bouwbelang alhier is ua gehouden aanbesteding van verschillende kunstmeststoffen de levering geguod als volgt J. P. Mast te deu Bommel 371300 Kg. soperphosphaat 14% f2, 38800 Kg. id. 17 f 2.50. Firma Kooman&Co. te Dirksland 101000 Kg. ammoniak superpbosphaat f 4.73, 21600 Kg. Cbilisalpeter f 10.65, 12600 Ke. kahzout f 6.422, 65500 Kg. pateutkali f 6.949. Bataalfche Import Maatschappij te Bergen op Zuou) 253900 Kg. zwavelzure ammoniak (9.43. Fs. Kostense Zoon tc Kruiningen 57800 Kg. kalksalpeter f 9 62. Fa. D. J. van der Have te Kapelle 2390 Kg. wikken f 14.50. Alles per 100 Kg. franco op den wagen te S'.-Aooaland eo beboadeos eukele kleine par tij jes, alle in nieuwe groen streep zakken. Ten overslaan van notaris A. J. Bierens werd op 30 Januari j'. in bet hotel *de Gouden Leeuw" ton verzoeke der erven van de Wed. C. Goedegebuurevan der Wplle verkocht weiland en watergaDg aan den Mallandscben dijk te Poortvliet groot 2.51.01 H.A., te aanvaarden Da betaling der koopsom op 16 Maart a.s. Koo- pers werden de heereo P. van Bendegom te St-Acnaland en Jobs. van der Male te Rotter dam voor f 960 per 39 A. 24 cA. Een aandeel in de weegbrug fde Waarborg" voor f375 aao P. Snoep Wz. te St-Aonaland.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1