VAN HEEL Co. Reisgidsen Winterdienst 1930 3a™ Nieuw Landbouwers- zakboek Goederenvervoer goedkoc Gaat Ge Trouwen C. Laban, Th< een woonhuis beste kalfkoe bakkersknecht THOOLSCHE MAP 15 CENT. AANBESTEDING. de HOFSTEDE Schrijf* N. V. CORONAE ONTMASKERD. N.V. INSULAIRE HYP0THEEKB/ te ZIERIKZEE stelt verkrijgba; 4'|2 °|o Pandbrieven a 10012 Tandarts De Rijke M0NDARTS ïr BERNHARDI Tandarts v.d. Velde Drukwerk Je adres Drogisteri| Je adres.;; W. A. If J Hoogstraat 9 THOLEN Telefoon 35 EFFECTEN, COUPONS, - REKENING-COURANT - DEPOSITO ASSURANTIE - BEWAARGEVING - SPAARBANK RENTEVERGOEDING Deposito met drie dagen opzegging 21/, voor drie maanden vast 3 zes S'/j twaalf 4 Spaarboekjes 4 30 9987 Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van onze geliefde Moeder, Behuwd- en Groot moeder 18 40033 Mej. Jannetje Huberdina Stoutjesdijk, betuigen wij onzen hartelijken dank. Namens de Familie, D. J. AM PTLindhout en Echtgenoote. Oud-Vosseraeer, 30 Januari 1931. PIET GEFELICITEERD. MARIEN. 23 Januari 1931. 5 40029 UIT DE HAND TE KOOP met winkel en flinken tuin plm. 40 roeden. 15 40031 Het liuis is voorzien van Elec- trisch licht en waterleiding, staande in de buurtstraat B 161a Direct te aanvaarden. Te bevragen bij A. G. HAVER- MANS Pz., Oud-Vossemeer. TE KOOb van goede afstamming. N. POLDERMAN, 4U032 8 St. Maartensdijk. Met Mei een aankomende gevraagd bij C. N. KRIJGER Mz., Poortvliet. 7 40030 12 vel postpapier met 12 witte enveloppen. 10 3U733 Firma J. M. C. Pot, Tholen. Het BESTUUR vao bet WATER- SCHAP OUD-VOSSEMEER tal op Vrijdag 13 Februari 1931, des namiddags halt 8, ten huize van den heer M. J. Aiupt, aldaar tracbteu aan te besteden de levering fraLCO op den wal vao 9. 375 a 400 M3 zuivere DUITSCHE GRINT, afm. 2/4 cM.; b. 1075 a 1100 ton DUITSCHE of BELGISCHE BASALT STEENSLAG, afm. 2/3 cM., te leveren met regelmatigen aanvoer MÓót 1 Joli e.«. Aanbiedingen steenslag moeten ver gezeld gaaD van eeD monster, Nader inlichtingen en voorwaarden worden verstrekt door den Ontvaoger- griffitr. 38 40022 Htt Bestoor voornoemd, J. L. VAN GOR8EL, Dijkgraaf. G. W. J. DE GRAAFF, Ontv,-griffier. Bij inschrijving te pachten voor deojtijd van twee jaar, ingaande direct na de gunoing, 19 40025 in den van Haaftenpolder in da G*nieente Oud-Vo'atmeer, th.n. in p.chi bi] dm Heer G. J. DB WILDE, ter grootte ven H.A. 73.98.80. De voor».arden en inlichtingen rijn verkrijgbaar bij de 6 ma FRAN SEN VAN DE PUTTE ZOON, Groole Kade, GOES, «aar ioechrij- vingabiljptleu konoen «orden inge leverd voor 8 Februari o.k. maken wij spoedig gereed. Prima uitvoering door vakkundig personeel. 1e kwal. papier. Billijke prijzen. 8U 39508 Aanbevelend, FIRMA J. M. C POT DRUKKERII THOLEN Telefoon 16 Voorhanden 15 CENT PER STUK, bij Firma J. M. C. POT, Boekhandel, Tholen BENOÓDIGDHEDEN zooals Vulpenhouders, Vulpen- inkten, schrijfinkten, zegellak. Postpapier en enveloppen. Prachtsorteering doozen post papier vanaf 55 cent. Aanbevelend, 28 39540 FIRMA J. M. C. POT Papierhandel - Tholen Telefoon 16 Steeds voorhanden: 8 36108 PRIMA SIGAREN, ils: Uiltje, La Bella, Velaaqoe'a K. L. M., Keizer Karei, enz., benevens verschillende merken tabak. Mooie sorteering tabakspijpen J. M. SCHOT. Hoogstraat, Tholen MAGAZIJN VAN GRAFMONU MENTEN EN MARMEREN SCHOORSTEEN MANTELS Stecnbonwerij, Marmerhardsteen voor Bruggen,Sluizen,Geboaweo Slijpsteenen, enz. Straatkeien AUG. VAN DYCKPETIT, Stationstraat - Bergen op Zoom Zuivelstraat 35, BERGEN OP ZOOM 8493 over bet Poetkaiitoor Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verplegings-artikelen Homoöpatische Geneesmiddelen van Dr. Wilmar Schwabe Heden ontvangen een mooieenrteering Heeren- Dames- en Kinderschoenen Tevene verkrijgbaar Oiiej.ssen en pijpen. Motorpijpen en jasten. 8 85109 Aanbevelend, D. EVERAERS, Hoogstr. 38,Tholen H.H. Landbouwers De zevende druk van A. GELUK J.Az. is verschenen Het is voor U, vooral met het oog op de belasting een on misbaar boek, Het is indertrjd samen gesteld oid U een gemak kelijke boekhooding voor Uw bedrijf te verschaffen. Al Uw inkomsten en uitgaven knunen er in worden opgeteekeud en zoodoende is het nimmer mogelijk dat Ge te veel belasting betaalt. 32 16820 PRIJS f 1.25, FR. PER POST f 1.37 FIRMA J. M. C. POT, THOLEN FEUILLETON. (Naar bet Engelscb). 6) Ik wist eigenlijk niet wat ik van hem denken moest Het eeue oogenblik was ik bang, maar bet volgeod bewonderde ik hem en dan was ik eer teu zerrate bereid zijo verzoek na te komen als hij op zoo onweerstaanbaar iu nemende wijze iets vrorg. Ik werd opgeschrikt nit deze gedacbteD door den zilveren lach van Mn». Wilmot. „Is u zoo zeer verbaasd over de vriendelijk heid van Sir Mark? O, ik verzeker u, als o ziju verlaugeos maar altijd stipt nakomt, dan is hij de aangenaamste werkgever die bestaatmaar mocht u hem ongehoorzaam wezeD, dan zonden de gevolgen noodlottig zijn. Ala n dd mijo raad volgt, gaat o dao den tnin eens rond, eer n weer met uw werk begint." Ik gaf met geooegen gevolg aan die nitnoo- digiog en met een grove cape over mijn keurig toiletje geslagen, liep ik deD tnin in, langs tal- looze paden, tot ik ten slotte ademloos weer voor bet huis stil hield, maar du aan den aodereu kant. „Dat zijn mijn vensters", dacht ik, „ik zie mijn bloemen op de vensterbank maar die vensters mei de koperen tralies zijn toch niet die van Doordat het tramstation te Tholen thans ia rechtstreeksche j staat met alle stations der Nederlandsche spoorwegen, lijn de tra vervallen en betaalt men al'éeo, zoowel voor aankomende als veil zendingen niets dan de 8poorvracht, van of Daar TholeD. Een spo die tol Bergen op Zoom bevracht b.v. f 0.95 zon kosten, kost t Tholen eveneens maar 95 ceDt. Geeft dus op te zenden Station Thol Zendingen voor plaatsen in het eiland TholeD, te Tholen aan worden verder vervoerd met den voerman nit die plaatsen. Doet Uw voordeel en vervoert Uw goederen rechtstreeks. Agentschap A. B. T. gevestigd Hoogstraat 1 Thoien, Telefc bij de Rotterdamsche Bankvereeniging te Thole Aan Pandbrieven in omloop voor pl.m. 21 millioen gulden BESTELT dan Uw trouwkaarten of circulairesbij ons of onze Agenten. LAGE PRIIZEN. 80 87882 NETTE UITVOERING en bovendien wordt Uw Ondertrouw-advertentie gratis geplaatst in ds lerseksche en Thoolsche Courant Firma J. M. C. POT, THOLEN. Tholen (Hotel Zeeland) Dinsd. 3'/2—6'/2 uur. St. Maartensdijk (Van IwaardeD} Woensd. 9—11.30 uur. St. Annaland f Havenzicht) 10 Zaterd. 9-12 uur. 80406 Zitdag des DONDERDAGS 10-12 ure, Hotel NELISSE te St. Maartensdijk. Tel, int. 3 THOLEN Markt 4 Zaterdags 1-2.30 en 6-7 uur. 6 86267 Bij deu ondergeteekende, Agent van de firma J. M. C. POT te Tholen liggen ter inzage modelboeke n van viite en ondertrouwkaarten en enveloppen - Bouwwerk wordt met den meeoten spoed geleverd alsmede ander Bcie.fi aanbevelend, A. i. DE GRAAFF. St. Maartensdijk. voor Breukbanden en Buik banden en verplegings artikelen, VAN DER 0U0ERAA Zuivelstraat BERGEN OP ZOOM. L G. V. ZALTBOMMEL, H( tegenover het Stadhi 86088 8 Aanbeve» BESTELT UW D Drukwi;; zooals e Trouwl,i Visitek® 15 88864. te Pooi* Agent Firma J. M. C. Pot tf BOEKHANDEL S. 0CHTMAN ZOOi Huflev.rancieis Hoek Appelmarkt, Zieiij blijft steed. voordelige! t blanco on bedrukte papi winkel- en banketzal apparaatrollen enz. Si* H. H. Winkelier, vraagt beveelt zich aan tot het; van orgelles en het st» van piano's. 6 EthelIk zie haar vogel» Diet en er hangen geen gordijnen, en ala het de vensters zij o van de vertrekken van Sir Mark waarom ter wereld, zijn ze dau getralied?" Mijn nieuwsgierigheid zoo niet bevredigd worden en ik liep verder, overtuigd, dat bet dat zeker een gril vaD Sir Mark en van de huis houdster was, want ik had do wel tien getraliede vensters geteld 1 Maar verder dacht ik er niet over na, trad ijlings het hnis binuen en ging uaar boven, terwijl ik nn wel heel goed acht sloeg op mijn weg. Toch werd ik zeker bewaakt, want Jeaaie Mill atoud bij een van de tallooze deuren om mij weer terecht te helpen, in geval ik aoma verdwaald mocht zijn. Ik schelde zacht aao bij de deur van Ethel die rood en niet groen waa en werd open gedaaD door Nidp, die blij wat dat ze mij zag, daar dit vrijheid voor haar beduidde. Ethel waa lang niet meer zoo opgewekt, als toen ik ging zat stilletjes te mokkeD maar ik uam geen notitie van haar eD ging een pop aaokleeden, nit een mand met klearige lapjes, die ik ergens io een hoek zag etaan. Na verloop van reo nor werd ik beloond door eenig teeken van leven en om half vijf waa zij al weer kinderlijk verdrietig, toen ze mij zag gaan. Ik waa weer gauw terog, daar mijn thee bij mij op de zitkamer waa gebracht. Juiat waa ik nog getuige van een kleine achermotieling, want Nioa etond er op, dat Ethel melk zou drinken en Ethel bltef weigeren, tot zij ten slotte in drift, den beker op den grond wierp. Niua gaf toen maar verdere pogingen op, blijkbaar tot niet geringe voldoeDiDg van de opstandige. Nina hield zich maar goed tegenover mij en zoo was deze zaak gaow geaoat. De middag ging genoeglijk voorbij het arme ding stelde bijzonder veel belang in haar kinder lijk spel. Om zeven nor kwam Nina terng en zei, dat het nn tijd voor mij was om Ethel goeden avond te zeggen. Dit deed ik en het ging mij ter harte dteD blik van groote droefheid te zien, waarmee het arme kind mijn groet beantwoordde. „Kom morgenochtend vroeg bij Ethel I" drong zij. Dit beloofde ik en Dadat ik Nina ook goedeü avond bad geweDscht, ging ik Daar mijn eigen kamer, waar ik mij kleedde in het eenige witte avondtoiletje dat ik bezat. Het diner werd gebruikt in de „eikenhouten kamer" zooala ik ze doopte en Mr». Wilmot verscheen in een wiifluweelen toilet, dat baar prachtig kleedde. Sir Mark waa een zeer atteDt gastheer en ik vond bel zeer belangwekkend, wat bij vertelde. Wij werden bediend door eeu ouden balt Ier en een meisje, dat ik nog Diet gezien hadeven later zaten wij eeDigen tijd bij Mre. Wilmot in de zitkamer en dronkeD koffie. Om negen nor atoud Sir Mark op, zich ver ontschuldigend, dat bij midden in een gewichtig scheikundig onderzoek waa, en dat hij on3 tot zijo groote spijl moest verlaten. Toen hij weg waa, werd Mira Wilmot onmatig. worden spoedig door or geleverd, zonder verhei ging van prijs. Aanbevelend, 27 j FIRMA J. M. C1 BOEKHANDEL-T| Telefoon 16' Ze vroeg mij, of ik gelukkig of althans U waa geweest over mijn dagep ik «ei, k bet geval was en ik hoopte, dat ook zij teil over mij warer. ja»" sei ze. „Blijf du 166 doen ah daaD heeft, wyk in geeD enkel opzicht daarrti Teen iloeg ty voor, dat ik maar vrotjj bed moeat gaaD, na dieu eeraten drukke. Hieraan gaf ik gevolgeen oogeoblik: wenrchte ik baar dna goeden Dacht en til op mijn eigen vertrekken terng. BOOFDSTUK N. De eene dag leek precies op den ande Bleak Hallhet waa een verbazend er* leven. Sir Mark zag ik enkel bij de mast Mira Wilmot en ik hadden weinig gemeeu pelijke interesse; maar zij waa steeds zeer delijk voor mij. Ik bad lange veralagen du geschreven van miiD werk eD mijn levet op Bleak Hall en bad van allerlei brieven ontvangen lieve epistel*, n et wijze raadge' van HeleD met enkele bekladde velletjes tweelingen ook ontving ik eens, met zet' genoegeD, een schrijven van dokter Leeioi hoopte, dal ik gezond en gelukkig waa f ik met Paacben toch vooral eeDs even ot komen zoo Diet, dan zon hij eens een t voor zijn week-eod maken, myo richlio Mocht ik keoDisaeD ontvangen Zoo ja, ik het hem dan laten weten. (Wordt vervolg

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 4