Üg l»T| k mat en Polt inkoi lijst vat r Een lepelslikker. V®muC,l|°P Januari voor de Bredascha recht- ct Thole# jaak werd behandeld van de in den in 23 op 24 Oct. bij de firma Hoeckel nogjig gepleegden inbraak waarbij een braüd- Maarteoj,r(j geforceerd en f 300 werd medege. ®r» had een van de verdachten, de 80- d, 6. ^affeerder J. H. oil Botterdam zich ziek Juyze, Stijn ij vertelde den steel van een lepel ^===j te hebben, doch de rechtbank die aan b dacht liet hem toch verschijnen. Na Jer rechtzitting wist H. in het hnia van geslaagcg nog een lepelsteel in te slikken, be- Presiden^enige metalen deelen van zijn kleeding, et v°f gevolg, dat hij in het ziekenhoie moest f tot °PgeDoa,eI1, ^aar bee^ bij een operatie is°ook'i» w,arbi-j d® '•'gwl'kte voorwerpen oit wijl Tacn ingewanden werden verwijderd. Echter e laken ^«efledco. De officier van jostitie had ge- oet nu t.fcn onderzoek naar zijn geestvermogens ri|iinstellen. |;en goed te pas komende erfenis. ;oed Duj|c,fDer8'®l ,n Oost-Friesland heeft een k rijn *a arbeider twee millioen Mark geërfd die lijfd. Eoor een tante in Amerika waren nagelaten. "indsn| Te'8n het Carnaval, zingenKg werd naar de Grondwet verneemt, in tichersrken te Bergen op Zoom, vanaf den kansel, i beroofde geestelijke overheid, het verzoek ge- ic.ht ""mede met het oog op den slechten econo- 9 'o toestand, niet aan de openbare carnaval- ■offon'Ü dee' le D9meD• 'let ministerie van Defensie en de d gaf Pi Paardenfokkerij. >riaana meldt aau de Md. Crt. ®gega»heer D. C. M. André de la Porte, reserve- "e 1 der artillerie, directeur van het remoute- heeft zich bereid verklaard op de te ilgemeene vergadering tot bevordering 'denfokkerij op 4 Februari te Den Haag lenzetting en een overzicht te geven van iregelen van het Ministerie van Defensie <rderiog der paardenfokkerij. :op ml ,nbraak en P°9'n9 daartoe. it nieijP(l*gDacbt is ten huize van mevroow J. de J. lijkhed Overschiesche straat te Schiedam, tijdens jheid van de bewooers door middel van etGhidschen sleutel ingebroken. Een linnenkast uh ontijn klein kastje in de tusschenkamer zijn era%roken en de inhoud is overhoop gehaald, uitkom e°uden ®u z'iTereu voorwerpen, als arm- B, halskettingen, horloges, enz., zijn ge- den nacht van Zaterdag op Zondag werd de flge mevr. W., wonendeTuinlaan te Schiedam, rdgpj|QQr wakker door gestommel in de voor stand^ dame draaide het licht op, maar ijte dP.D'et8 meer- Naowelijks had zij het licht de spll3edraa'd, of eeo man in lange overjas aar vÖfarteD bolhoed op verscheen voor het brd, pro»|? begon te gillenDe iodrioger legde '8tell:^Dd °P baar mond en ried haar aao zich i onu e boaden. Zj kon zich echter omdraaieo bet ®e^ om hulp roepen, waarop de man de gezc nam- (je familie G. was door het gegil wakker ge- jeha eo W88 oaar heoeden gegaan. Bij onder- j w leek de man aan de voorzijde vao het vrij unueogekomeo te zijn door een raam op r tat/*"n'*eD» dat niet op de penuen zat. Er iUtDj). niets vermist. io Een flinke jongen. ID i/ejdaBmor§on heeft een uit vier mannen ,se "and complot te Rotterdam tevergeefs getracht 1 .,"16«jarigen kantoorbediende een actentacb, Idetogsveer f2000 bevatte, afhandig te makeo. deze poging oiet slaagde, is in hoofdzaak anken aan den krachtigen tegenstand van joDgeroan. T 16-jarige kantoorbediende J. van E., die letrekking is bij de firma v. E., was dien {en voor zijn fi-ma geld gaan halen bij een prjjnstelliog ter stede. Met bet geld (f 2000 y bankpapier) io een acteDtasch keerde hij B elf our naar zijn kantoor terug. In het echter de straatdenr stonden twee man- r die, zoodra hij binnen was, hem tegen den id sloegeD en vervolgens trachten Hem de I yjl te ontrokken. Een derde maD, die eveu- Bj' bet portaal stond, hield de tochtdeor it» wslke toegang geeft tot de trap, eo eeo lec man bleek boiieo op den uitkijk te staaD. mannen bewerkten v. E. met hnn vuistao kten bard aan de tasch, doch de joDgen jet los. Hij verweerde zich zoo krachtig j kon, onderwijl luidkeels om hulp roe- Het kantoorpersoneel werd hierdoor ge meerd en schoot te hnlp. 'e vier manneu hebben daarop het hazeDpad »zeo, achtervolgd door het kantoorpersoneel, ïkwaardigerwijze riep geen van de kantoor- lenden of trachtte op andere wijze de aan- Qt van het pnbliek op de vluchtelingen te ligen. Sr weren heel wat menschen op de., been, ;h niemand heeft een hand.-uitgestoken, om rluchteliDgen te grijpeD. Later bleek, dat publiek dacht met een stoeipartijtje te doen nebben. De daders ontkwamen. Brutale inbrekers. lu den nacht, van Zondag op Maandag zijn de Eijnderstraat te Heerleerheide twee man- de woDiog van den beerH., bionengedron- 'i Zij drongen vervolgens door tot de slaap je, waar de vronw des huizes en haar dochter )en. De eerste werd wakker en zag tot haar fik in het schemerdonker een map, die eeo >l»er op haar gericht hield en zeide, dat ineer zij schreeuwde, hij zou schieten. Ook dochter,, die intosschen wakker was geworden, bij den keel, gegrepen en zoo in bedwaog >uden, door het tweede iudividu. Door het >mmel waren de manlijke bewoners wakker geworden eD op kon komst namen de indringers de vlucht. De politie te Heerlen heelt een onderzoek ingesteld met het resnltaat, dat Maan dagavond vier mijnwerkers zijn aaDgehooden. Iets over symboliek van.den visch. Do zee wordt nog eu werd zeker in oode dagen steeds geheimziuDig gevouden en haast bij alle volkeren der ondheid werden de be woners der zee beschouwd als een zeker teeken des doods, zoodat dao ook de Phoecicische, Assvrische en Egyptische priesters geen visch aten. Door de volgelingen van Pythagoras, den beroemden Griekschen wijsgeer, die steeds aan- droDg op een kloosterachtig leveo, werd de visch evenwel een bepaalde vereeriDg toegedragen, daar hij gold als het symbool der stilzwijgendheid mede in het oog hunner, een der grootste deugden. Niet de Egyptische priesters, zooals we reeds zeideo, maar wel het Egyptisch volk kende de ongeluk aanbrengende beteekenis der vischen nibt, maar voor hen was de visch een gezocht voedings middel eu tevens een bron van rijkdom en welvaart ln het oude hyroglypeo schrift beduidt het beeld van den visch dan ook vermeerdering van aardsche goederen. Bij de nieuwere volken, bij de opkomst van het Christendom, kreeg de visch een nieuwe symbolieke beteekenis en wel in tweeërlei zin. We mogen bekend veronderstellen, dat de apostel Petros, een visscber, toeu Jezus hem riep te volgeu met de woorden, dat hij zijn volgeling zoade maken tot een visscher van menschen. Men Doemde hem dan ook deapostelder menschen- visschers en de Paus, door de Katholieken als opvolger van hem aangemerkt, draagt een zegel ring, waarop de beeltenis van de meDscheo- visschers is afgebeeld dergelijke ringen werden door alle eeoweo heen aan alle Hoogwaardigheids bekleders dier Kerk gegeven. O?deze wijze werd de visch bet symbool der priesters en tevens dat der menschelijke zielen, die in de zegenbrengende netten der Heilige Kerk moesten gevaugen worden. Van daar ook, dat men gedurende de middelleeuwen de doopbekkens Piscauae, d. i. vischvijvers noemde, terwijl men thans nog op de verscheidene oude doopvonten het beeld van den visch ziel geprent. De letters van het Grieksche woord visch, zijo !e icbtys, vormen de aanvang van de Grieksche woorden die iu het Hollaodsch overgebracht luiden „Jesus Christus, Zoon Gods, de Verlosser" Daarom werden in de dagen der vervolging, onder de eerste Christenen de persoon des Heiland9 io hun brieven, op zegels en grafsteeuen aan geduid met het zinuebeeld van deu visch en tot ver in de Middelleeawen bleef dit teeken het symbool van het Christendom. Ook reclame. Op het kerkje der Ned. Herv. Gemeente te Blaricnm kan inen het volgende reclamebord opmerken in den vorm van een uitroepteekeo Wij zijo het met U eeDB, deze kerk moet gerestaureerd wordeu", Ea met bescheiden let ters staat in de punt van bet uitroepleekeD .Giften in de bus, of aan H. Soer, Blaricum, Eemnesserweg 16, giro 1091U5". Een algemeene oproep voor ieder, omdat het verzamelen van gelden, noodig voor de restau ratie, in eigen knug niet voldoeode heeft opge bracht. Ernstig spoorwegongeluk te Groningen. Maaudagavond heelt ie Grouingen een ernstig spoorwegongeluk plaats gehad. De trein uit Winschoten, die te 19.02 uur te Groningen moet binoeDkomeD, liep op het statioDsemplace- ment met dondereud geraas op een rangeereod treindeel. De bagagewagen van den binnenko menden trein vloog oit de rails, sloeg om en vernielde tota-1 het daarachter gekoppelde tweede klas rijtoig, waarin zich acht passagiers bevoodeo. Twee daarvaD werden onmiddellijk gedood, één stierf kort daarna en vier werden licht gewond. De wagon gaf een ontzettenden chaos te zien. Van het vernielde rijtuig stond elechts ééo zij wand nog overeind, de rest was totaal versplin terd en bet leek onbegrijpelijk, dat daar oog iemand levend was aitgekomeD. In den omgeslagen en eveneens geheel ver nielden bagagewagen bevond zich de hoofdcon- duclenr Meijer uit Leeuwarden, die zwaar ge wond naar het ziekenhuis werd vervoerd. De schuld ligt gedeeltelijk bij deD rangeerder vau een goederentrein die den trein door een oDveilig signaal liet rijdeo, terwijl eveeeens de machinist van dien trein schold treft, omdat hij niet aan den last van dien rangeerder had mogen voldoeD. f Reeds aanstonds bleek, dat er drie dooden te betreuren zijn. De beer J. Bollegraf, wonende te Amsterdam, directeur dér llitg.-Mij. „Rem- braodt", was onmiddellijk dood. Hij was 51 jaar oud en vader vao een groot gezin. De heer D. 8. Diddens Jr., 57 jaar, gehuwd. Mauritsstraat 22, te Groningen, timmerman en aannemer, bezweek vrij spoedig aau de bekomeD verwoDdiogen, zoo ook de heer H. D. van der VeaD, oud 33 jaar, ODgehawd, eveneeüs te Gro ningen, van beroep handelsreiziger, wonende Ged. Zaiderdiep 56a, die zwaar gewond naar h^t bureau van den stationschef was vervoerd. De machinisten van beide locomotieven zijn er goed afgekomeu en de machinist van den personentrein heeft nog kannen remmeD, zoodal de schok verminderd werd. Boeren, organiseert U! Wat het Tweede Kamerlid Weitkamp er van zegt. In deze tijden van crisis en malaise wordt er steeds meer op gehamerd „Boeren, organiseert U Eo meer dan één heeft gezegd „De boerenstand als één geheel, als ééu mae- sief blok, geleid door de kranige orgauisatoreD en voormannen, die er voldoende zijn, welk een macht en kracht zoo daarvan konnen uitgaan J" De heer J. Weitkamp, de practiscbe land bouwer en agrarisch specialist in de Tweede Kamer, schreef hierover in „De Veldbode". Hij had d.1. bij de bespreking van den overheidssteun de vraag gesteld, wat de boeren zelf hebben ge daan en zegt o.a. „Zijn organisaties (hoewel men, in aanmcrkii-g nemende, wat ze vroeger waren Diet zonder hoop behoeft te zijn) niet slechts eeD begin van wat ze kuDDen zijn? Moeten wij ons op dat pont Diet diep, zeer diep zelfs, schamen voor de ar beiders 1 Een paar voorbeelden. De typografen offeren plm. 90 ct. per week en per man voor hun organisatie, de onderofficieren f2 per maand. Vanwaar die onmacht der boeren dikwijls tegen over den handel, het kapitaal en ook tegenover de Regeering Konden wij niet op allerlei ge bied de herders zijo, en zijn wij Diet meestal de schapen Als dan ook deze crisis den boeren, op het terrein der organisatie, eens fliuk wakker schudt, zal men 't ontwaken der boeren kuDDen begroeten als een der weinige goede dingeD, die deze mise rabele tijd hoo schenkt. Want met deD Doilschen boer is Dooit zóó gesold als met den Neder- laodschen, en waarom niet? Omdat die Duitsche boer zich door geestkracht en organisatie heeft weten op te werken tot een macht, waarmede rekening moet worden gehoudeD, hoe ook de Dood nijpt, maar hier heeft men vaak do boeren onder den voet geloopeu en laten wij het maar eerlijk bekenneD, het was maar al te vaak hnn eigen schold. Medelandbouwers, gij die niet aangesloten zijt parasiteert toch met langer op het werk uwer georganiseerde standgenooten. Eu zijt gij aange sloten, schenkt dan uw organisatie uw geheele nering eD recommandatie, en toont in owe or ganisatie mannen van kracht en initiatief. Dat is brood-, broodDoodig, want ODze tijd predikt het als 't ware van de daken, dat alleen langs dezen weg der samengevoegde krachten iets te bereiken valt." Tot slot beziogt de heer Weitkamp in een kreupelrijm den Nederlandschen boer als volgt: Totdat bij op een goeden dag In de ppnarie komt, Op Overheid, op wat niet al Al naar behooren gromt. Dan roept hij om vereeniging Met eeu ontroerde stem. Gelukkig is er dao zoo'n ding, Maar nooit gesteund door h e m 1 Tegen Godslastering. Aan den minister van Justitie en de leden van de Tweede Kamer is de volgende motie gezonden »Het bestuur van de federatie van R. K. Vrouwenbonden in Nederland (met aan gesloten vereenigingen ruim 50.000 leden tellend), vergaderd te Utrecht den 13den Januari, gezien het satanische artikel van De Tribune, getiteld „Weg met het Kerst feest" overwegende het grof heleedigende en diep grievende hiervan voor de ver- hevenste gevoelens eener Christelijke natie, spreekt als zijn meening uit dat onze wet geving dringend aanvulling behoeft door het strafbaar stellen van Godslastering en van een, door haar kwetsende vorm, on duldbare wijze van meeningsuiting besluit deze motie ter kennis te brengen van Zijne Excellentie den minister van justitie, van de leden der Tweede Kamer der Staten- Generaal en van de pers." Ook de Nederl. Christen vrouwenbond heeft in een adres aan den minister van justitie instemming betuigd met de door de federatie der R. K. Vrouwenhonden in Nederland aan de Regeering en volksver tegenwoordiging gezonden motie inzake het strafbaar stellen van godslastering en van eer. door haar kwetsenden vorm onduldbare wijze van meeningsuiting als die, vervat in een artikel van De Tribune, getiteld Weg met het Kerstfeest. Relletjes. Te Dordrecht, waar 't getal werkloozen steeds stijgt, is het Maandagmiddag tot een relletje gekomen. De werkloozen trokken m optocht door de stad en wilden den tuin van de villa van cfbn burgemeester binnendringen. Toen zij vernamen, dat deze niet thuis was, trokkVlT zij naar het stadhuis, waar de burgemeester weigerde een deputatie te ontvangen. Daarop ver spreidde de politie de demonstranten, waarhij gevoelige klappen werden uitge deeld. Een man, die een politieagent te lijf ging werd gearresteerd. Motorschade. Het motorschip „Rbea" van de Kon. Ned. Stooinbootmaaatschappij dat op de thuisreis van West-lodië naar Amsterdam is, heeft volgeDB draadloos bericht motorschade. Het schip ligt 7 mijl West van Jéfémie Point (Haïti) op onge veer 800 voet afstand vau de rotsen, geankerd. De toestand wordt gevaarlijk geacht. Spoorwegongeluk. De sneltrein BordeauxParijs is Dinsdagnach. om kwart voor vier bij Augoulème ontspoordt De locomotief, de tender en twee bagagewagen! derailleerden nie», maar wel de. eerste passagiers- wagen, waar één reiziger gekwetst werd. Het onderzoek beeft uiigmaak», dat de lasch tusschen de twee buitenrails was losgemaakt. Een dergelijke misdadige aanslag is twee jaar geiedeu op bijna dezelfde plek gepleegd. SPORT. Oud-Vossemeer. Zoudag speelde de voelbal- clnb O. V. C. alhier tegen de Rooseudaalsche B. S. C. welke laatste de meerdere bleek od dit wist aan te dnidad door 5—1, welk laatste punt door O. V. C. op hot laatste tijdstip van het spel neg werd behaald. Oud-Vossemeer. Op initiatief van den lieer C. Boo onderwijzer aan de O.L. School, is alhier een korf- balvereenigiDg opgericht, waartoe aanvankelijk 22 leden zijn toegetreden. Do Vereeniging heeft den naam „Be Quick" aangenomen. Tot bestuursleden zijn gekozen de heer Boot, mej. Cor.Lindhout, mej. Jo Arnpi, dc heer VV. Rijnberg en mej. Th Ampt, resp. als voorzitter, vice-voorzilster, penningmeesieres, secretaris en gewoon lid. Men zal irachten een geschikt terrein te krijgen. Er is be sloten des Zondags niet te spelen. BURGERLIJKE STAND. Gemeente THOLEN van 23—29 Jauuari. GeborenMarinua Marup, zv. J. Kurvink en M. Bijnagte. Overleden Catbarioa Wilbelmiüa Lammerse 73 j. wed. van J. A. Polderman. Wilhelmina Verkamman 5S j. KERKNIEUWS. Tholen. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. de Gidts en nam. 2 uur di. Wolfeosberger. Doopbed. Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2.30 dr. Veltenaar Geref. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 cn 's avonds 6 uur leeskerk. In het gebouw Vischsiraat no. 12 voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur dhr tiaay. Woensdag 4 Februari Oud Ger. Gem. 's avonds 7 uur ds. Barth te Borselle Poortvliet. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30, ds. van Roolselaar en nam. 2 uur leeskerk. Ger. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 uur dhr de Vries en 's avonds 6 uar leerkerk. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. Woensdag 4 Februari Ned. Herv. Kerk 's avonds 6 uur ds. Van Rootselaar Scherpenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk en nam. 2 uur ds. van Rootselaar. Doopsbed. Coll. Ziekenfonds Geref. Gem. voorm. 9.30, nam 2 en 'a avonds 5.30 leeskerk. St. Maartensdijk Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk en nam. 2 uur ds. de Bres. Oud.Ger. Gom., voorin. 9.30, aam. 2 en 'a avonds 5.30 leeskerk. Stavenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Moerman en nam 2 uur leeskerk. Oud Geref. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 ou 'a avonds 5.30 leeskerk. St-Annaland. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. de Bres Doopsbed. en nam. 2 uar leeskerk. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.30 leeskerk. Oud-Vossemeer. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk en nam. 2 uur ds. de Gidls. Geref. kerk voorm. 9.30, en nam. 2 uur ds. Vreugdenhil. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam 2 en 'a avonds 6 uur leeskerk Woensdag 4 en Donderdag 5 Febr. telkens 's avonds 6 uur ds. Overduin te Dordrecht. MARKTBERICHTEN. THOLEN, 29 Jan. 1931. Boerenboter f 0.80 per pond. Roomboter f 0.87'/j Eieren f4.75 per 100 stnks. Noteering te Middelburg, 28 Jan. Boerenboter (part. prijs) f 0.90 ST. MAARTENSDIJK, 22 Jan. 1931. Per 100 K.G. Tarwe (Onverkoopbaar) f f-, Bruine boouen 8.10. Groene Erwteu 6.50 7.50 Schokkers 10.„13. Maanzaad 29. Per 70 K.G. Eigenheimers, witte f f Zeeuwsche bonte 4.50,, Zeenwache blaawe 4.50 Poters 2. Kleine uien per 60 K.G. f Groote nu» f 1. Hedeo overleed plotseling tot onze diepe droefheid, ogzo geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder 21 40035 Catharina Wilhelmina Lammerse, Wed. J. A. Polderman, in den ouderdom vau 73 jaar. C. C. DE KORTE— Polderman. W. DE KORTE. C. M. POLDERMAN. J. A. DE KORTE. THOLEN, 23 Jar. 1981. C0ÖP. BOERENLEENBANK THOLEN. Spaarboekjes kunnen vanaf MAANDAG a.s. worden af gehaald. 11 10086 HET BESTUUR.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 3