Hoest, Keelpijn 't schoonste sieraad van Uw huis. Het radicale Schuur- en Reinigingsmiddel. ming gebracht en aangenomen met 6 tegen 1 stem, die van dhr Vroegop. Met alg. st. werd hierna besloten te vragen aan Ged. Staten betreffende de f 15000 of de gemeente daar ook in valt. Met alg. st. wordt goedgevonden een wijziging der begrooting voor 1930. Dhr Vroegop vraagt om zoo spoedig mogelijk de reductie van pacbtverlaging uit te keeren. De voorz. zegt toe dat dit zoo spoedig mogelijk zal gebeuren. Met alg. st. worden goedgekeurd enkele wijzigingen van de politieverordening. Bij de rondvraag vraagt dhr Vroegop ol alle leerkrachten op de school noodig zijn, kunnen wij daar niemand van missen. De voorz. meent van niet. Dhr Vroegop zegt als dat zoo is, dan vindt hij dat Scherpenisse die door de ge meente wordt betaald met 1600 een zeer sober loontje ontvangt, voor het werk dat hij verricht, hij zou het dan ook niet on billijk vinden, daar Scherpenisse nu reeds 4 jaar werkt, om zijn salaris te verhoo^en met f400 en te brengen op f'1000. Dhr Koopman meent daar het Rijk deze kracht niet betaald, deze overbodig is. Als Scherpenisse het hiervoor niet kan doen, dan moet hij weggaan. Dhr Vroegop acht dit geen reden om Scherpenisse geen verhooging te geven. De gemeenteraad heeft dit indertijd gedaan in het belang van het onderwijs en dit is nog zoo. Dhr Koopman meent dat men in dezen tijd sparen moet. Er is den laatsten tijd te veel met geld omgesprongen, waarspr. zelf ook aan mee heeft geholpen. Weth. Hage merkt op dat Scherpenisse is aangesteld omdat men 9 maands klussen hier heeft en nu er '1 jaars klassen komen zal dit wel veranderen. Dhr Koopman zegt dat het gemeente bestuur altijd boven den minister heeft willen staan, want die achtte deze kracht overbodig, anders zou die wel door het Rijk betaald worden. Dhr Vroegop acht dit in het belang van het onderwijs en stelt dan ook voor het salaris te verhoogen tot f'1000. Dhr Koopman meent dat wij deze kracht niet noodig hebben. Dhr Vroegop merkt op dat er meer menschen zijn dan de heer Koopman in de wereld en indertijd is het gedaan in het belang van het onderwijs en op advies van het hoofd der school. Daar het voorstel van den heer Vroegop niet ondersteunt wordt komt het niet in stemming! Dhr Koopman vraagt naar hekken om die te verbeteren. De Voorzitter antwoordt dat daarstraks jn besloten vergadering over gesproken zal worden. Dhr Vroegop vestigt de aandacht van B. en W. op de rijbaan en achter Bosch en naar de gemeentemestvaalt. Deze zouden rnet een paar karren macadam in orde zijn te brengen. De Voorz. zegt toe dal dit zal worden nagezien en verbeterd. Dhr Nelisse zegt dat er ambachtslui klagen over de levering van buizen door Knuist, daar zij deze ook kunoen leveren. De Voorz. antwoordt dat als Knulsteen werkje aanneemt hij zelf de buizen levert maar anders worden ze bij andere menschen gehaald. Weth. Quakkelaar zegt dat de laatste keer Geluk de metselaar er ook bij was en toen Knuist hem vroeg of hij de buizen ook voor dien prijs kon leveren zeide hij dit niet te kunnen. Dhr Nelisse zegt dan verkeerd ingelicht te zijn. Hierna werd de vergadering gesloten, en werd overgegaan is besloten vergadering. THOLEN, 30 Januari 1931. Uit de Oude Doop. In de weervisjcherijen op de Ooaler-Scbelde worden, behalve haring en aosjovm, ook nog allerlei andere visschrn buit gemaakt, als elft, zalm. rog, geep enz. enz. Iu de onde Kroniek v»n Smallegange, ieder bij name bekeud, al is htt aanlal bezitters van dit boek maar gering, wordt reeds io de 17e cenw als io de Zeenwsche wateren voorkomendezalm, de eerste onder de visschen, elft, „om bare menigte in vele plaetsen weinig geacht" (dan moet men zeggen, dat ze thans zeer zeldzaam zijn), steur die soms in Zeeland ter markt kwam, maar meestal naar Antwerpen gevoerd en daar door verkocht werd ansjovis kwam ook veel voor omtrent Bergen op Zoom en werd in tonnen om te vervoeren inge legd. Spiering kwam toen veel voor en werd zeer gezocht ofschoon men er van zeide: „Spie ring voile viecb, Die stinkt eer zij gevangen is". Ook Pieterman was een gezochte spijs, ook kwamen veel voor eeehaneo, in Holland knor hanen geDoemd. Een groot hoofdstak is door Smallegaoge gewijd aan den baring, toen een vrij «at belangrijker tak der Zeeuwsche visscherij dan thaus. Makreel, thans zoo schaarscb, een enkele maal bij overvloed, kwam toen op zijn tijd zeer overvloedig voor; „een droge en slechte visch", zegt Smallegange, „niet bijzonder aange naam". De verloting voor het Minahassa comité heeft plaats gehad. Er zijn trekkingslijsten aan gevraagd, die binueokort geraadpleegd kannen worden. ST. ANNALAND. Op Vrijdag 23 dezer werd ten huize van den heer Adr. Soherpeniise gehouden de Algemeene Vergadering van de Vereeniging „Het Groene Kruis", bijgewoond door slechte 18 leden, Uit het jaarverslag bleek dat het ledental in 1930 was vermindord en nu bedraagt 419 en dat 14 uit reikingen van verplegingsartikelen hadden plaats gehad Volgens de rekening bedroegen de ontvangsten f2998.185 en de uitgaven f 273.23 Batig saldo alzoo f2724 955. De begrooting voor 1931 werd vastgevleld in ont vang en uitgaaf op «en gelyke som van f 3394.955. Met algemoene stemmen werd tot bestuurslid her kozen de heer D. Quakkelaar. •SINT MAARTENSDIJK. Op 13 Februari a.s., des avonds 8 uur, hoopt voor liet nutsdepartement alhier in het hotel van den heer P. J. van Iwaarden op te treden de heer Jac. van Eltiicker nit Rotterdam, met het volgende programma Eenige korte fragmenten uit Remarque's werk Van het Westelijk Front geen nieuws. Een schets van Top Naeff. Vlaamsche en Hollandsche humor van Ernest Claes, F. de Sinclair en 3amuel Falkland. De heer van E. behoort tot de beste declamators uit Nederland, die raeu zei fa tot ia het buitenland gaarne hoort gezien zijn optreden te Weenen enz. Het is dan ook voor het deparlemeut alhier een buitengewoon geluk dat zij den heer van E. bereid heeft gevonden hier op te treden. Overal heelt hij volle zalen, zoodat ook hier zeer grooie opkomst mag worden verwacht. Leden hebben toegang op vertoon van bewya van lidmaatschap, maar ook met-leden kunnen toegang krijgen, tegen betaling van een gulden, voor heer en dame te zatnen fl.50. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij den heer Kshuis Tot de bezoekers wordt het verzoek gericht precies op tijd aanwezig te zijn. Waar in het algemeen lelaat- komers zeer storend werken op de s'emming geldt dit hier in dubbele mate voor het ragfgne werk vbd Remaique. Het geheel belooft een prachtigen avond te zullen worden. OUD-VOSSEMEER. Medegedeeld wordt dat onder leiding van den hoer F. H. Clement, hoofd der R.K. Jongensschool te Nieuw-Vosmeer, land-en tuinbouw- onderwijzer, een boerinnencursus zal worden gehouden waarvoor zich 22 deelneemsters uit Oud- en Nieuw- Vossemoer hebben aangemeld. In de laatste jaren is aan het Veer van Oud- op Nieuw-Vossemeer heel wat veranderd ten gerieve der passanten aan de Oostelijke zijde van den veer- dam is voor voldoende verlichting gezorgd, een wachtlokaal aangewezen en voor ie- en uiistappen bij hoog water, als niet aan den kop van den veer- dam kan worden aangelegd, een paar kleine steigertjes gemaakt aan de zijkanten van den veerdam. Een en ander zal door hei publiek wel worden gewaardeerd. E' wordt vermeld, dat Oud-Vossemeers's Mu ziekvereniging Zaterdag 31 Jan. a.s. in het lokaal van den heer E. H. Verhees in besloten kring weder een soirée zal geven, dat 's namiddags 5 uur begint 8D kwart voor 10 eindigt en waarbij alleen toegang hebben de personen, die daartoe volgens het Regle ment der Vereeniging het recht bezitten. Na afloop wordt een bal gegeven, dat evenwel kwart voor tien eindigt. Dinsdagavond had alhier de vergadering plaats van hei tnusschengilde, waarvoor de belang stelling al zeer gering was te noemen. De Voorzitter opende de vergadering, waarbij 3 nieuwe leden toetraden. Anth. Hage leverde 190 mussr.hen in en werd tot koning uitgeroepen op hem volgde Joh. Daane met 167 en C. Koolaard met 163. In het geheel waren 2675 musschen ingeleverd, De landboawvereeniging gaf weder f 30 subsidie, waardoor het mogelijk is het mosschengilde iu stand te houden door uitkeering van 3 oent per ingeleverde musch. SCHERPENISSE, Door het bestaor van de moziekvereeniging ie als zoodanig ontslag ge nomen. Getracht zal worden een nieuw bestour te vinden. De repetities zijn yoortoopig gestaakt. De voerman P. G. nit Tholen had bet oogelnk doordat zijo paard van een anto schrok, met zijn kar van den dijk te tuimelen. Behondent wat matericele schade liep alles goed af. Vergadering 0. V. T. Dinsdag werd, ouder voorzitterschap van den heer D. W. Klompe de alg. vergadering van de O. V. T. gehouden, die de aanwezigen welkom heette. Wegeüs ongesteldheid van den heer J. A. Snijder kon het kasoverzicht niet op de gebrui kelijke wijzo aan de leden wordeo voorgelegd, doch was de heer A. J. W. Smitb, kassier te Tholen, zoo welwillend om aan de hand van de hem verstiekte gegevens, den leden hieromtrent in te lichten. Door het Bestaar is aan de P.Z.E M. ge vraagd wie eventueele achade moet vergoeden indien door draadbreak der electriscbe leiding een dier wordt gedood. Waar het antwoord van de P.Z.E.M. niet bevredigend is, zal nader onderzocht wordeo welke wettelijke bepalingen in deze voorzien. Na een langdorigs discussie wordt het voor stel van het lid Buys om het salaris van den secr.-penningm. te bepalen op een i/i vast gesteld, waarop dat van den directeur eveneens op hetzelfde cijfer wordt gehandhaafd. Waar de schatter, de heer M. Hage Jz. in de vorige vergadering is benoemd tot secretaris- penningmeester, eo dus als Bchatter moet aftredeD, wordt door de vergadering uit 12 sollichauteu benoemd de heer M. J. Hoek Gz. te Stavenissp, die 66 van de 119 uitgebrachte stemmen op zich vereenigde en die zoodoende schattor is geworden voor het geheele eiland. Nadat de voorzitter de aanwezigen had be dankt voor hun opkomst, werd de vergadering gesloten. STAVEN1SSE. L.l. Vrijdagavond werd alhier gebonden de jaarvergadering van bet Musscher- gilde. Uit de aanteekeniDgen vaD den Boekhooder bleek, dat er in 1930 ingeleverd zijn 3276 musschen enz. Geproclameerd werden als Koniüg, Hoofdman en Deken de heeren M. C. Wielaart, L. E. Neele en Adr. Tazelaar, die hadden in geleverd reep. 365, 130 en 128 mnsschen. Herbenoemd werden als boekhouder de heer J. Beekman en als bestuursleden de heeren C. Steendijk en M. P. Tazelaar. STAVENISSE. Donderdagavond gaf het Muziek gezelschap: „O. B. K." alhier in het Hotel Potappel haar eerste uitvoering. Voor een zeer volle zaal toonde de Vereeniging zich in het eerste jaar van haar bestaan flink ge oefend te hebben. Eenige tooneelstukjes en een paar voordrachten zorgden van de noodige afwisseling. Een gezellig bal besloot den zeer aangenomen avond, Naar men ons mededeelt zal de lijst vati V.B. (Lib. Staatsparty) voor de a.s. verkiezijp van de Prov. Staten in het district Thole, als volgt uitzien 1. W. Moelker, Tholen (aftr.), 2. H. Haring - Colijnsplaat, 3. C. G. Hage, St-Masrteo.J 4. J. L. van Gorsel, Ood-Vossemeer, 5. 1^ van Nienwenhoyzen, Si-Philipsland, 6. Vtl 7. J. W. H. F. Bnyze, St Klompe, Tholeo, nisse. BUITENLAND Myiihardt'» Hoesttabletten. Doos 30 c». Mijnhardi's Keelpijntabletten, 60 en 80 ct. 40027 7 Bij Apoth. rn Drogisten. BINNENLAND. Prov. Statenverkiezingen. Door Ged. Staten is als dataun waarop de verkieziog voor de Staten van ons gewest zullen gebonden worden bepaald op 22 April a.«. Door de A. R. Staatsparty zijn in het District Tholen caudidaat gesteld: 1. C. Sooke, St. Maartensdijk (aftr.) 2. J. van Dis te ColijDsplaat3. mr. A. J. van der Hoeven te Tholen; 4. A. Wisee te Anna Jacobapolder 5. J. Hamer te Ond-Vossemeer6. P. C de Boer te Wissekerke 7. H. Goossen te Tholen; 8. P. Vogelaar te Anna Jacobapolder9. M. K. Krijger te Poortvliet en 10. P. L. Dees te Kort- gene. De Staatk. Ger, Staatsparty komt in alle kieskringen met de volgende lijst 1. D. Kodde te Zoulelande (aftr.); 2. D. Jo- ziasse te '«-Gravenpolder (aftr.); 8. C. Boender te Tholen (aftr.); 4. J. J. van Klinken te Ni-u- werkerk 5. Ie. de Feijter te Axel; 6. A. C. Hrijboer te Oud-Vossemeer7. M. van Ftaassen ie Waarde; 8. A. v. d. Wekken te Noordgonwe 9. C. v. d. Berge te Tholeo 10. H. Cijsouw ie Weslkapelle; 11. C. Graveleijo te Kerkwerve 12 M. Rtogelberg te Zienkeee 13; J. Moens te Koudekerke14. P. Cijsoawj|te Wemeldioge en 15. A. M. Coomaos te Haamstede. In Frankrijk is men er al spoedig in geslaagcg nieuw ministerie samen te stellen. De Presideofl republiek gaf senator Laval opdraeht tot het vo> van een nieow ministerie en deze slaagde er rL spoedig in om met verschillende politici tot o?«'. «temming te komen. In dit ministerie is ook opgenomen oud-mini«ter Tardieu en terwijl vatn sprekend als minister van buitenlandsche zaken optreedt oud-minister Brinnd. Men moet nu J weer afwachten of dit ministerie een lang levrfl beschoren zijn. In Daitsehland heeft men natuurlijk met li oogen aangezien dat geheele stukken die goed Dui1 waren, na den oorlog van het oude rijk zijn nomen en bij andere staten zijn ingelijfd. Em Polen vooral maakten wel eens misbruik doo: achtergebleven Duitschers, voornamelijk in Sil4 minder aangenaam te zijn. Bij de verkiezingen 1» den Opper Silezischen landdag waren Duitschersf] de Polen mishandeld on van hun rechten berooft Daitsehland had dit feit ter kennis gebracht vanB Volkenbondsraad. De Poolscho afgevaardigd# l0. dit feit erkend, en toegezegd dat de schuldige am, naren zouden worden bestraft en de getroffen schers schadeloos zullen worden gesteld. if De Voorzitter van den Volkenbondsraad gaf Pi en Duiischers in overweging om zich voortaan te leereo versiaaD. In Mei zal worden nagegarh Polen zijn belofte heeft nagekomen inzake de], gezegde schadevergoedingen. Vau toenadering tusschen Duitschland en Pols f echter niet veel te bespenren. l/g van zijn inkouv besteedt Polen aan zyn bewapening, dit is noJf zegt de regeering om ons tegen Duitschlam** wapenen. Van Duitsche zijde wordt beweerd dat zieuing van Duitschlands oostelijke grens noodzak?' is en generaal von Seeckt liet zich in een openfe vergadering uit dat buitenlandsche politiek op m» en niet op recht berust en degene die dat nietB ziet het gevoel mist voor practische mogelij klieÉ1 Erg frissche gedachten jl De Britsche regeering is nog niet klaar met Ghiji en zijn volgelingen. Deze is losgelaten, doch oon^ uellijk weer bagonnen met maatregelen te berar.^ tegen het Britsch Indische gouvernement, hoewel Eugelsche regeering toch wel heeft doen uitkop dat ze een oplossing ten goede wil. 1 LAND- EN TUINBOUW. Voor het Eiland Tholen is de aardappjp teelt van groote beteekenis, want in Zeeland^ het algemeen genomen staat percentsgewijze d? teelt tegenover andere proviociëo, wat de |P teelde-oppervlakte aangaat, zeer hoog, maar vK Tbolen geldt dit weer teD opzichte van de proiF cie. Geen wonder, dat met de grootste belangstellr steeds de prijzen der kleiaardappelen ten ontK worden gevolgd. Van de aardappels, wat betiK' handel, werd in de voorafgaande week gezcjR dat deze lcalm was en dat in Friesland de r langrijke hoogere grijzen niet ten volle gehaf hsafd konden blijven, doch nit Zeeland, »r gezegd, werden voor booten en blaowen vrijt* onveranderde prijzen opgegeven, terwijl er tatfl lijk veel voor de binnenlaodeche consump verkocht werden. De verbouwers namen in algemeen 'n terughoudende bonding aan b'even bij hon vraagprijzen. Prijzen wissel^ af van verschillende Zeenwsche gemeenten vc^ bonten tnsschen f4.en f5.blaowen ide^ Bevelanders f3.50 enz. GEMENGD NIEUWS. Dertigjarig huwelijksfeest van het .e Kon. Echtpaar. Op 7 Februari zallen de Koningin en Prn Hendrik den dag berdenken, waarop zij 30 jfc geleden in bet hnwdijk traden. Reizigersvervoer op de luchtlijn Amsterdam —Batavia. De K.L.M. beeft besloten geleidelijk voer van reizigers op de lijn Amsterdam via over te gaan. Voorloopig zal het aantal reizigers slecr beperkt zijo. Wanneer echter dit najaar de grotr vliegtuigen in geregeld verkeer worden gebrfc# zal het aantal reizigers per vliegtuig ook grooik kannen zijn. ju t tot d— Be1 40084 Als een spiegel blinkt Uw fornuisplaat. Ata neemt alle roest en vlekken weg. Ge bruik slechts Ata het is zonder weerga in 't gebruik. Alles blijft als nieuw door .1.. Amstcrdim Fabrikant..' H<-nk»l Ai Cif A C. Eenig Importeur E. Ostermonn Co"» Handel M.j.. Amsterdam Fabrikante: Henkei flt Cie. A. G.. Düsseldorf *ena

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 2