IERSEKSCHE EN TH00LSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Ijandwopdjes Vrijdag 80 Januari 1931. Acht en veertigsfe jaargang Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. aarholen, >N| Bij Griep -g» Dien,-7- Dit blad verschynt eiken Vrijdagavond, is per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad fl,37«, franco per post fl,05 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEP. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.iedere regel meer 17ys ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. o»01 HINDERWET. Jorgemeester en Weihouders van Tholen brengen aa* 3, openbare kennis, dat ter gemeentesecretarie ter 0PP«« hgt een verzoek met bylagen van Levinus Po8tW5ob van Vessem, koeltecbniker te Tbolen, om ver- nning tot bet oprichten van een inrichting tot voort- SSmiCenging van jjs door ammoniak en de plaatsing van 3-artii banzine-motor in het perceel, kadastraal bekend iddelt,ec,ie F« n0, 1199- r SniOp Maandag 9 Februari a.s., des voormiddags 1/2 °"ri zal °P Gemeentehui» gelegenheid be- a om bezwaren tegen de inwilliging van dit ver- in te brengen en deze mondeling en schriftelijk te lichten. joowal de verzoeker, als zij, die bezwaren hebbeD, |nen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde glip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van Ier zake ingekomen rchriftoren. pe aandacht van belanghebbenden wordt er op ge- ■igd, dal volgens de bestaande jurisprudentie niet f beroep gerechtigd zjjn z\j. die niet overeenkomstig V 1 der Hinderwet up den bepaaldeu dag voor gemeentebestoor zgn verschenen, ten einde bun waren mondeling toe te lichten, frholen, 26 Januari 1831. 28 pe Burgemeester van Tholen maakt bekend dat op len 6 Februari a.s. telkens van 8 00 v.m. tot 41 j2 Ju. door het 3e Regiment Infanterie op het terrein uleroissen (Gemeente Woensdrecht) geschoten zal |»den met zware mitrailleurs. Tholon, 26 Januari 1931. 7 Influenza. Rbeuwatiecbe pijnen, geratte I Koude, Hoofdpijn, Kiespijn, Aaogezichtepijn 1 en vastzittende Hoest, zullen 10 40028 Mijnhardt's Poeders spoedig helpen. Doos 45 ct. Bij Uw Drogist. GEMEENTERAAD. >T. MAARTENSDIJK, 28 Jauuari 1931. 'oorzitter burgemeester J. J. Polderman rretaris de J. E. B. Meloen. Aanwezig leden. Je Voorzitter opent de vergadering en reekt als volgt: Mijne Heeren, I Bij de eerste Vergadering in 't nieuwe kar, breng ik U naar oud en goed ge- -jruik, mijne beste heilwenschen, en wil hopen dat 1931 voor U^en Uwe ge- nnen een gelukkig jaar moge zijn. Dat rampen eri onheilen verre van ons Rijven en wij gespaard mogen worden Sj 't leven en den welstand, vin 't afgeloopen jaar zijn weder vele iyens van jong en oud, onder de zeis des oods gevallen, en moet het ons verwonderen "it ook wij niet daartoe behooren, want 'ïts onderscheidt ons toch van hen die trden opgeroepen. Dok de pers, en zij die hier tegenwoor- zijn, bied ik mijne gelukwenschen aan 't het Nieuwe jaar. Een somber geluid moet ik evenwel doen Zuiooren. 1» Het jaar 1930 gaf wederom een ruimen idejogst voor verschillende landbouw-pro- splucten. Uitgezonderd voor de aardappelen PV(paarvan vele soorten in meer of mindere nate werden aangetast door de gevreesde zot1 e waren de prijzen der gewassen mgekend laag, ja, sloegen deze in lagen ilS re9ord van d'e over 1929. financieele uitkomst van den ruimen H>gst was dan ook zeer teleurstellend. Hoewel men de oorzaak van de malaise toeschrijven aan overproductie en be schermende rechten, de ondervinding leert in heeft geleerd dat de wereldcrisis niet ^ercT W^ze za' worden opgeheven of ge- Wanneer men nagaat dat sedert den tmpzaligen oorlog van 1914/1918 een Twildering is ontstaan waaraan geen perk paal kan worden gesteld, dat de oor- fgsjaren een ongekende weelde in 't leven dat de zucht naar geld verdienen in aïf ^en ^er maatschappij niet te beteu- Jen scheen, en dat niet werd gedacht m een keerpunt in handel en wandel, lar was men ontnuchterd toen de wei- tart bergafwaarts ging. Lhistoire se repètede zeven vette jaren ja voorbij gegaan, en zijn deze gevolgd j oor magere jaren. Het gaat en is gegaan precies als in den tijd van de Aartsvaders. Twee jaren van druk waren nauwelijks voorbij, of men trok uit Kanaan naar Egypte om koren te halen. Welke groote onheilen hebben zich na de Oorlogsjaren niet voorgedaan. Gewel dige natuurrampen als: watersnooden,aard bevingen, cyclonen, waren schering en in slag. Besmettelijke ziekten heerschten alom. Onlusten, revolutie's, hongersnood en een nooit gekende werkloosheid en derge lijke teisteren de geheele wereld, en moet men hierin wel iets anders zien dan een gewoon verschijnsel, en toch.... nog wordt daarop geen acht geslagen om tot inkeer te komen. De gevoeligste plek echter waar men ooien voor heeft, is de geldbeurs. Wanneer die wordt getroffen, dan is men er vlug bij de schuld bij anderen te zoeken. Ik wil mijne Heeren, met dil betoog te kennen geven, dat wat men ook doet, uit vaardigt, eischt of onderneemt, aan een Godsoordeel niet is te ontkomen. Ik moge daarom van harte wenschen dat Gods toorn een einde zal nemen en het menschdom zal geleerd hebben dat „de mensch wikt, doch God beschikt" op de wereld-maatschappij bijzonder van toe passing is. In dagen van druk worden vele bijkomstig heden aangehaald, die de malaise nog be vorderen. Wanneer echter alles weer in normale banen wordt geleid, dan verdwijnen die bij-oorzaken van zelf, d.w.z. wanneer het bedrijf en vooral het landbouw-bedrijf weer loonend is, dan worden de bezwaren tegen sociale toestanden weder op zij gezet. Zoolang de druk op landbouwgebied bestaat, ware bet te wenschen, dat de landbouwers werden ontlast van de uit voering der Sociale wetten. Laat ik daarom den wensch uitspreken dat de oogst in 1931 een goede moge zijn en de prijzen van de landbouw-produeten zoo bevredigend, dat niemand meer aan pachtverlaging of steunverleening denkt, en de verliezen de laatste jaren geleden, weer ruimschoots worden opgehaald. De gemeente ging in bevolking weder achteruit, en wel met 36 personen. Het zielental op 1 Januari 1931 bestond uit '1350 m. en 1396 vr. of 2746 inwoners. Werd het vorig jaar door mij medege deeld dat men hier en in de overige ge meenten van Tholen, zich meer en meer gaat toeleggen op het teelen van buiten den landbouw staande producten, b. v. bloembollen, aardbeien en andere tuin vruchten, de geldelijke uitkomsten daarvan zijn in het afgeloopen jaar niet schitterend geweest en blijven deze mede verre be neden de verwachting daarvan gekoesterd. Mijne Heeren, ten slotte moge ik weder de tolk zijn van Uwe vergadering, wanneer ik den wensch uitspreek, dat het den Almachtige moge behagen, Hare Majesteit de Koningin en de Koninklijke Familie le beschermen en Zijne zegenende hand over Haar uit te strekken en Hare Majesteit die kracht te blijven verleenen, die noodig is om de teugels van het bewind te voeren, zooals Haar die gegeven is te doen. Dat voorts Regeering van Land en Gewest moge staan in bet teeken van Goddelijke bescherming, om de vooral in deze zware tijden moeilijke Regeeringstaak te vol brengen tot Heil van Vaderland en Volk. Wethouder Quakkelaar weet niet wat er aan toe te voegen, daar de Voorzitter alles beeft aangehaald. Ook heeft bij ge sproken om te trachten verbetering te krijgen in den toestand, maar daar komt door den mensch niets van. Hij dankt den voorzitter voor de gehouden rede. De notulen der vorige vergadering worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen zegt de heer Vroegop dat het hem spijt dat het raadsbesluit omtrent zijn broer niet is uit gevoerd zooals het is besloten in de vorige vergadering. De Voorzitter antwoordt dat het werk slechts een paar dagen duurde en dat hem toen ander werk is opgedragen. Dhr Vroegop zegt dat het de meening van alle leden was dat de nieuwe gemeente werkman door zijn broer moest worden geholpen opdat hij dan op de hoogte ge bracht kon worden en zooals dat nu is gegaan is hij er niets mee opgeschoten. Spr. zou gaarne zien dat raadsbesluiten goed werden uitgevoerd Weth. Quakkelaar zegt deputtlen moesten noodzakelijk uitgedaan worden en toen vroeg Knuist hem of Nelisse hem daar aan kon helpen, en toen heeft spr. geant woord dat dit wel kon. Dhr Koopman meent dat wanneer de gemeente iemand noodig heelt ze dan Vroegop moet nemen, dat is altijd een goede werkman voor de gemeente geweest. Weth. Hage zegt hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. Dhr. Nelisse meent als de raad een be sluit neemt, dit dan ook moet worden uit gevoerd. Dhr Koopman zou een voorstel willen maken om als er hulp noodig is Vroegop daarvoor te nemen. De Voorz. acht dit niet noodig daar dit van zelf spreekt. Ingekomen stukken Eenige missives van Ged. St. betreffende genomen raadsbesluiten. Deze worden voor kennisgeving aangenomen. Een verzoek van G. M. Hoek om ont heffing vart hondenbelasting. B. en W. stellen voor dit te verleenen, waartoe met alg. st. besloten wordt. Een verzoek van de afd. Ned. Chr. Ar- beidersvereeniging om inplaats van in de school te mogen vergaderen in de bewaar school. Met alg. st. wordt dit verzoek ingewilligd. Dhr Koopman wilde nog iets opmerken over het gebruik van de school Hij is in de school geweest en daar werd geklaagd dat de boel zoo verontreinigd werd, hij zou gaarne zien dat dit werd onderzocht. De voorz. zegt toe dit te zullen onder zoeken. Een verzoek om schoolgeld-ontheffing wordt verleend. Dhr Vroegop zegt dat een verzoek van Joz. Bijl nimmer in den raad is geweest, maar het is toch in orde gekomen. De voorz. meent dat het wel in den raad is geweest. Een verzoek van Jos. Bos orn in huur te mogen ontvangen een stuk bleek achter zijn woning, hetgeen in huur is bij Van Luijk, die thans is vertrokken. B. en W. kunnen hier niets aan doen, daar het verhuurd is aan Van Luijk, en er geen bepaling is dat hem van de huur ontslaat bij vertrek. Weth. Hage zegt dat hij Bos den raad heeft gegeven naar Van Luijk te schrijven of hij daar afstand van wil doen, de zaak is dus aanhangig. Het wordt dan ook aangehouden tot later. Een schrijven van Ged. Staten inhou dende een verzoek hun te willen mede- deeleu, waarom de pacht van het weiland ook is verlaagd. De voorz. zegt dat dit niet. behandeld is in B. en W., maar men zag liever dat de raad daarover gekend werd. -Dhr Nelisse meent dat het weiland voor jong vee gebruikt ouk slecht is, daar de prijzen sterk verminderen. Hij meent dat als men de weide dit jaar voor jong vee heeft gebruikt en dit nu gaat verkoopen er ook klappen zullen vallen en meent dat het dan net zon erg is als met het bouw land. Wat betreft voor melkvee dat is ook niet erg, want verkoopt men de melk voor 9 cent, de fabriek geeft maar 7 cent, dat is ook niet zoo vet, hij is er dan ook voor alles over één kam te scheren. Dhr Koopman meent dat als men het nog langer laat loopen men ten slotte op een houtje zal bijten. Spr meent dat er 1 geen motiveering voor is, dat is ook ge- bleken bij het weezen armbestuur. Dhr Vroegop vraagt of de gemeente veel weiland heeft. De voorz. antwoordt heel weinig. Dhr Koopman stelt voor het maar aan j te nemen zooals Ged. St. het voorstellen. Het zal toch niets geven al gaat men bij de Kroon in beroep. Weth. Hage zegt dat er ook slecht drink water in die weiden is en acht het ook al een motief voor vermindering van pacht. Van de fabrieken krijgt men ook weinig voor de melk. Dhr Vroegop meent dat men vroeger zeide dat als men vee hield het dan nog wel gaan zou. Met alg. st. wordt beslóten om nog eens aan Ged. St. te schrijven en de motieven te noemen. Van de besturen van de verschillende landarbeidersorganisaties om steun voor de werkloozen. Dhr Vroegop vraagt naar de meening van B. en W. De voorz. antwoordt dat B. en W. meenen dat er niet gemakkelijk aan de eischen die daarin worden gesteld, kan worden voldaan. Dhr Vroegop zegt gelezen te hebben dat Prov. Staten f 15000 voor steun hebben uitgetrokken. l)e voorz. antwoordt dat hem daar niets officieels van bekend is. Dhr Vroegop heeft het bet vorig jaar gelezen. De voorz. zegt aan Ged. Staten te willen vragen of de gemeente daarvoor in aan merking komt. Dhr Vroegop zegt dat de Prov. Stalen overtuigd zijn-dat er iets moet gebeuren. Dhr Koopmen zegt dat er ieder jaar zoo'n stuk inkomt, het is dus geen nieuwtje. Ieder jaar doet zich het verschijnsel hier voor van de werkloosheid, maar spr. kan op het oogenblik niet zeggen of' er meer werkloozen zijn als anders. Spr. zal dan ook vierkant tegen dit stuk stemmen. Dhr Vroegop zegt dat de bedoeling van het stuk is om een commissie te benoemen die samen met het Weezen-Armbestunr de steun regelt. Dan kon wel terdege onder oogen gezien worden wie het noodig heeft. Hij kan zijn stem geven om advies bij Ged. St. in te winnen. Het neemt niet weg, dat de arbeidersklasse de dupe wordt van deze crisis. Menschen die een stukje land hebben en daar des avonds op gewerkt hebben, opdat ze dan een reservekasje zouden krijgen als de dagen der werkloosheid aan breken, hebben dit niet gekund omdat de prijzen te laag waren. Want voor hen geeft het niet al zijn de prijzen der aardappelen f4 of f5, want die hebben ze toch zelf noodig, maar andere producten en dat ging nu juist niet en dit hebben ook Prov. St. gevoeld en hebben f 15000 uitgetrokken. Spr. meent dat men allen die het noodig hebben moet helpen, dat is onzen plicht. Wij zijn dan ook zedelijk verplicht bij Ged. St. te vragen, hoe dal in elkaar zit en dan een commissie te benoemen die in overleg treedt met het weezen armbestuur om de zaak te regelen. Dhr Koopman vraagt of de heer Vroegop ook rekent met menschen die niet als werkman bekend slaan, die ook 2 zware jaren achter den rug hebben, maar daar wordt niet over gesproken, die menschen moeten maar weg. Dhr Vroegop zegt dat zijn menschen die 6 of 7 goede jaren hebben gehad en zoodoende een reservekas hebben kunnen maken en hij gelooft niet dat deze 2 moei lijke jaren hun kwaad doen. Maar de werk man heeft dit niet kunnen doen. Dhr Koopman gelooft niet dat iemand met 6 of 7 gemeten zoo'n groote reserve kas heeft kunnen maken, neen, maar die kunnen nog wat crediet krijgen. Dhr Vroegop meent dat dhr Koopman dan niet op de hoogte is, anders moet hij maar eens kijkje nemen op de Boerenleen bank. Dhr Koopman kan niet indenken dat een pachter voor over de f 160 zooveel reservekas kan maken. Dhr Nelisse vraagt of wij verantwoord zijn tegenover onze andere gemeentenaren wanneer wij dit doen. Hij gelooft van niet. Hij weet werkelijk niet wat- er van moet komen als hij alles aanziet, wat betreft den financieeleti toesland. Spr. meent dat daar wel terdege rekening mee moet wor den gehouden en zal er ook niet voor stemmen. De voorz. slelt voor orn eerst le vragen aan Ged. Staten betreffende de f 15U00. Dhr Koopman stelt voor op het stuk afwijzend te beschikken. Dit voorstel als het verstrekkendst wordt eerst in stem-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1