■ERSEKSCHË THOOLSCHE COURANT PUROL bij Ruwe Handen. Doos 30 ei. NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. TVo. 2394 Vrijdag 16 Januari 1931. Acht en veertigste jaarga ippi Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. ONTMASKERD. sta Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. 'Prijs per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1 37® franco per post f 1,05 15 ct. disp. kosten. Irads PUBLICATIEN. UITGAVE FIRrtA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. |e|b|J herhalingsoefeningen ppel (Art 3I' lil1'en art 33 der dienstplichtwet) fOrd».r D* Barj»eBee8ler van Tholen maakt bekend, dat de gewone dieniiplichtingen van de op de aanplak- r3M biljetten vermelde lichtingen, korpsen en korpsonder- fleelen 1931 voor herkalingsoefeningen in werkelijken ürBt dienst moeten komen. De opkomst moet in het algemeen geschieden op de tijdstippen, mede daarop aangegeven. De oproeping van de hierbedoelde dienslplichiigen /al bjj nadere kennisgeving plaats hebben. Aan hen, die als dienstplichtige hebben gezorgd, dat hnn n volledig adres ter gemeentesecretarie bekend is, wordt )ledt fen Per9°on'Üke kennisgeving toegezonden, mee'Tholen 12 Januari 1931. 18 leorM voorj K0STEL00ZE INENTING. I Burgemeester en Wethonders der Gemeente Tholen f maken bekend dat op Woensdag, den 21 Januari iaDfl-aanstaande, des middags te 12 are, de gelegenheid ophaal z(jn opengesteld tot kostelooze inenting en faer- dbei^nenting van de ingezetenen, die zich daartoe in het gebouw der O. L. School aanmelden, i Tholen, den 14 Januari 1931. 17 en. eu 17 v. De bevoll^ug vermeerderde door vestiging met 45 m. er 36 v, of te zameD 81. Vertrokken zijn 66 ed. en 71 v. of te zamen 137. De bevolking bdroeg derhalve op 1 Januari 1931 1850 a en 1396 v. of te zaaien 2746 een achternitgj/ng alzoo met 37 zielen. Er werden 21 huwlijken gesloten. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct,iedere regel meer 17V, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. BIJ abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. THOLEN, 16 Januari 193. Uit de Oude Doos. Het geslacht van Vrijbfghe heeft in de Re- geering enz. van Tholen len groote rol gespeeld de oorsprong van dit ieslacht houdt verband met de Heerlijkheid Vriperghe ooder Ond-Vos- semeerin 1550 was net Jacob Willemse de Boot, afkomstig uit Reyberswale, wiens vader daar Burgemeester was, ,üie de Heerlijkheid Vrij- berghe kocht e,n te Tholei kwam wonen in 1550; later was hij daar scheen. Uit de mededeeliogen van de begraveueo in de prachtige kerk te Tholen, kan men o. m. lezen, dat begraven zijn: Jacob Willemseij de Bout, heer van LAND- EN TUINBOUW. 765§ Er wordt vanwege de Plantenziekteokun- «—digen Dienst weer zeer ernstig gewaarschuwd ^B^egeo de praktijken van rondreizeude lieden, die er werk van maken bespuitingen oit te voeren van boomeo en strnikeo tegen iusectenbestrijding. Bespnitingen zijn zeer nattig en wordt zelfs ejjj:aanbevolen vertrouwbare tuinlieden oit eigen Omgeving te gebruiken, maar de ervariog heeft [1 h'geleerd, dat onder de rondtrekkeoden lieden zijn, die het werk niet voldoende uitvoeren tevens 3üj wordt de aandacht gevestigd aan de aanbeveling euj™ bestrijdingsmiddelen dezer lieden eo ook de oa*7?,lr^*D6 afkeuring van sommige middelen jgdpiet te groote waarde te hechten. Genoemde Dicnat geeft graag inlichtingen. Jaar op jaar worden deze waarschuwingen (.gegeven en toch zijn er nog altijd menscheD, die er blijkbaar inloopen, en nu bet seizoen weer 'is gekomen, meent men herhaling noodig, om de eigenaars van tuinen eo boomgaardeu leer- p-jgeld te besparen. Vrijberghe, gestorvenl 28 Maart 1556; Jonk vronw de Jonge, huisvrouw van bargeineester i en wurueu uesieiu oi voor verzending Mars. van Vrijberghe, 6 Feb. 1629, oud 3 L jaarPe{l SP°°D desgewenseht afgehaald. de Bout, Heer vao Vrijberghe, 16 Jan. goederen voor bewoners in het eiland voedster oad, een le prijs eu een eereprijs. Met Havanna voedster jong een 2e prijs. Met een kleine Chiocilla voedster oud eeu le prijs en een eereprijs. J. A. van Zetten met eeu witte Vlaamsche reus voedster jong een zeer eervolle vermelding. F. J. Veraart te Oud-Vossemeer behaalde eveneens met een witte Vlaamsche reos ram jong een 3e prijs. Met een groot Chiocilla voed ster jong een le prijs en een eereprijs. De overeenkomst Stoomtramwegmij. A. B. T. met de Spoorwegen. Dinsdag is de datum waarop Tholen wordt aangemerkt als spoorwegstation en treden de spoortarieven voor alle goederen die per spoor kunnen worden vervoerd, in werking. De toestand wordt aldus. De goederen voor het geheele eiland bestemd per spoor vervoerd, komen voor nagenoeg dezelfde vrachtprijzen als voor heen te Bergen op Zoom, te Tholen aan. De tram tarieven vervallen geheel. De goederen worden besteld of voor verzending Loop der bevolking over het jaar 1930. Gem. OUD-VOSSEMEER. 1/ Vertrokken zijn 78 m. en 74 v. Ingekomen 'ijn 47 m. en 45 zoodat de afname daardoor _»as 26 m. en 29 v. Geboren zijn 26 m. en 11 v. en overleden 9 ro. en 19 zoodat de lecame daardoor is 17 m. en 19 v. en de Jotale afname 9 m. en 10 v. Op 31 Dec. 1929 lestond de bevolking oit IJ 45 in. en 1098 v. !pf totaal 2248, op 31 Dec. dus uit 1136 m. 1088 v. of totaal 2224 personen. Gem. ST-MAARTEN8DIJK. Op 1 Januari 1930 bestond het aantal zielen it 1357 m. en 1426 v. of te zamen 2783. 31 leboren werden 33 m. en 23 v. Overleden zijn 1625, 75 jaren Jookrr. Vogers, huisvrouw van Mars. van Vrijberghe voo'noemd, 30 Juni 1636, 64 jaarLieven van Vriberghe, 3 Juui 1637 Jonkvr. Cè. van Vrijberjhe, 20 Juui 1650, 18 jaren; Mr. Jacob vai Vrijberghe, secretaris, 4 Sept. 1651Jonkvr. Anthooetta van Vrij berghe, hnisvr. van Kaptein Th. van Vrijberghe, 11 Oct. 1654, 23 jarei Jonkvr. Anoa van Vrijberghe, 1 Juli 16£o, 25 jaren; Paulus van Vrijberghe, 21 Maak; Jonkvr. M. Struyve, wed. mr. Jacob van Vrijberghe, 17 Juni 1658 Jonkvr. Joh. v. Vrijberghe 28 Oct. 1670; Jonkvr. Job. Maria vm Vrijberghe, 4 Jap. 1673 Jookvr. Maria M. v. d. Perre, hnisvr. van Mars. J. vau Vrijberghe, scretaris van Tholen, 27 Mei 1679 vrouwe M. 'so Steengracht, hnisvr. van Mr. O. v. Vrijbergle, 6 Nov. 1679; Maria van Vrijberghe, hoiav. van Kapitein Hoib. van Vrijberghe, 15 DiC. 1681 Mr. C. v. Vrijberghe, 10 Mei 1683 W; van Vrijbergh", 15 Jan 1679 Jacoba van Vrijhsrgbe, 22 Mei 1686 Cath. v. Vrijberghe, 19 jireo 1685; Cath. P. van Vrij berghe, 19 mndAnna Maria van Vrijberghe, 19 jaren 1687; Johan van Vrijberghe, 5 juni 1678 zijn rriuw Cath. Oysel, 1688, 47 jaren Anna Maria ?n Vrijberghe, 19 jaren, dochter van Joh. van Vrijberghe, 22 Nov. 1687 en ook Mr. M. v. V'ijbergbe, 1652; Mr. Willem van Vrijberghe, li>69 Mr. Jacob van Vrijberghe, 1670, 26 jaen; mr. Joh. v. Vrijberghe, 1684, euzoovoort. Uit een ei ander blijkt voldoende, welke beteekenis di geslacht in de 17e eeuw in Tholen vervuldecfe lijst is althans groot eo uit bijge voegde titejj kan men opmaken, dat velen een hooge betrekking bekleedden. Op de gehouden Nationale Pluimvee- en Konijueotmtoonstelling te Bergen op Zoom be haalde J. C. Romboots met een lauwe Weent worden door de voerlui van de verschillende plaatsen in ons eiland afgehaald bij den agent le Tholen, de tramwegmaatschappij bemoeit zich absoluut niet met de expeditie in het eiland en wenscht dal in de toe komst evenmin te doen, dit blijft overgelaten aan de voerlui van de verschillende plaatsen zooals thans het geval is. Tholen blijft eindstation of voor te verzenden goederen aanvangstation. *3INT MAARTENSDIJK. Voor het depar tement Sint Maartensdijk der Maatschappij tot Nut van het Algemeen is Maandagavond 1.1. op getreden D*. H. van Cappelle nit Voorborg in de zaal van den heer Nelisse alhier. Er waren ruim 80 bezoekers. De heer Brevet opende de vergadering met een hartelijk welkom s&o den spreker eu de aan wezigen. Als onderwerp had de heer van CapelleDoor de wildernissen der Nederlandscbe kolonie Sori- name naar een der daarin verblijf houdende Indianen stammen. De voordracht «erd toege licht met lichtbeelden. Spr. begon de moeilijk heden le schetsen, die er aanvankelijk waren een expeditietocht naar Suriname te ooderoeinen. Nadat hij hierover een onderhoud had gehad met H. M. de Koningin, die gaarne een bedrag be schikbaar stelde, volgden er meer en meer eu kon de expeditie een aanvsng nemen. Het eerst kregeu wij eeu gezicht op de plaats Nickerie van waaruit de expeditie begon. De lichtbeelden toonden duidelijk aan, welke moeilijk heden de bevaarbaarheid van de rivier de Comme- wijne opleverde. Hiervoor waren 7 platgeboomde vaartuigen noodig ook levensmiddelen moesten worden meegevoerd om de rivier zoover mogelijk te koouen opvareo met het oog op den waterstand. De lichtbeelden toonden de prachtoevers en het fraaie geboomte. Het gevaarlijke van de onder neming bleek ook nog hieroit dat meermalen boomeo, bij de minste aanraking, omvielen, daar deze oud geworden minder bars oitlieteo waardoor deze door insecten bezet verteerd waren. Deze boomeo bleven dan over de rivier liggeD. Hier tegen werden dan weer eilandjes gevormd. Op deze eilandjes trof men velerlei vogelsoorten aan als Kolibri's en vele vlinders. Door stroomver snellingen eo steenvormingen werd de tocht vaak bemoeilijkt. De bevolking werd zeer geprezen. Hij roemde de negers om huD eerlijkheid en opgewektheid. Er was over het geheel veel liefde voor het Oranje huis, de jaardag van H. M. de Koningin en de Nieuwjaarsdag waren wel de grootste feestdagen. Van alle kanten trok men dan naar de stad. Spreker schetste voorts het leven in de dessa en gaf ons een deasa (dorp) te zieD. Huu'levens- wijze, het bereideu vao maaLlijdeu enz. Voorts houdt men zich daar veel bezig met zang, terwijl er zeer veel sages zijn, vertellingen die van Ouder op Ouder overgaan. Een beeld gaf ons de neer- geharkte negers te zien loistereu naar zulk een oude sage. De Voorzitter, de heer Brevet, dankte den spreker voor zijn gehouden rede, die zeker allen een blik had doeu slaan op onze kolonie Sari- name en zedeo met gewoonien beter bad leereo kennen. Ook het medelid Dr. Bernhardi van Stavenisse werd een woprd van dank gebracht voor de bekwame wijze waarop hij de beelden op het doek wist te brengen. Deze avond gaven zich nog drie personen als lid der vereeniging op. De voorzitter deelde mede dat vanwege bet hoofdbestuur een bibliotheek was gezonden, alleen voor leden beschikbaar. Vakboekeu kannen ook worden aangevraagd door niet-leden. Voor de boeken vervoege men zich des Vrijdagsmiddags tusschen 4 en 5 oor aan de woning van zuster Vellekoop. OUD-VOSSEMEER. In de tramhavens te Zijpe en Anna-Jacobapolder, zoo wordt medege deeld, zijn in het afgeloopen jaar 18095 schepen binnengekomen met een tonneninhood van 32/5995 tonnen. Een beduidend cijfer, Dioadagavond werd in de zaal van het „Hof van Holland" een zeer drnk bezochts ver gadering gehoodeu van de aangeslotenen bij de Bijz. Vrijwillige Landstorm opgekomen waren ook een aantal dame?, Door den heer burge meester werd de vergadering geopend, waarna bet. woord werd gevoerd iu zake taak van de laod- stormers enz. door den heer P. G. Laernoes, secretaris van de Prov. Landstormcommissie en overste H. Bierman, terwijl de burgemeester de vergadering sloot. Er werden ook eenige fi'ms vertoond betreffende oefeningen enz. welke zeer in den smaak vielen van de trouw opgekomen en. Door de Christelijke Naaivereenigiog al hier werdeu tal vao kleediugstnkken vervaardigd, die aan behoeftigen werden uitgereikt. POORTVLIET. Heden Vrijdagmorgen tooide de nationale driekleur het gebouw der O. L. 20 39994 FEUILLETON. (Naar het Engelsch). Met eeu beklemd gevoel volgde ik Mrv. Wilmot l|oo, deo hall de trap op. Wij sloegen deer rechts ■i en Hepen eeo laoge gang door tot wij aan tw.re leereo tochtdeur kwamen, een bij- l.liot j de°r' d'° zeker «8e° üetuid door- let, dacht ik met verbazing, die de hnie- ond.te, open deed en die weer toeviel met een nap, en later enkel met een aleotel weer open eg. VVij .areo nn in een lichte vestibnle tol loeiende planten eu eenig.zina verwarmd, waarop «ee a drie deuren uitkwamen. Mrr. Wilmot deed de deur open, die het dichtst Was en ik werd zachtjes binnengeduwd, mot nu'elerend uitgesproken raadgeving, om toch oral mijzelvo meester In blijven en niet zenuw- ct»»g te lijken. De 'uimo kamer, die wij betraden had groote veoeters, alle drie met koperen tralies me" g<"»akkelijk door been kon maar zeker niet gemakkelijk doorheen kon lange, lage rustbank stuud aau deo o ant van het vertrek eo. overal Blonden makkelijke stoelen ook viel dadelijk in het oog een boekenkast vol prentenboeken, terwijl poppen en speelgoed alom verspreid lagen. Een poes en een jonge collie waren samen aan het ravotten en voor één van de vensters stond een vol ère met vreemde bonte vogels. Eon allerliefst meisje zat lusteloos op een schommelstoel, met een pop op den schoot. Zij was lang en slank, had prachtig goudblond haar, dat saamgebooden waa met een paars lint, eu haar oogen hadden de kleor van viooltjes. Zij droeg eeu eenvoudig mauve-kleurig zijden jurk, die uitstekend stond bij haar blond haar. We stonden vlak vóér haar, maar zo verroerde zich niet, tot Mrs. Wilmot zei: „Ethel, zog nn eens wat tegen dat lieve meisje, dat hier wat met je spelen komt. Een snaaw, gevolgd door een onnoozel zingen van haar pop, was het antwoord. Mijn oogen schoten vol tranen, maar Mrs. Wilmot zei vrieu- delijk „Niet doen, kind I U zult er wel aan gewoon raken, ze is niet altijd zoo sf cht gehumeurd als vandaag 1" Toen riep zij Nina en ijlings kwam eriemaud ait een binnenkamer aangeloopen, door eeu half— opeostaaode denr. „Waarom is Miss Et-hel alleen?" vroeg Mrs. Wilmot scherp. „Ik vas juist eveo haar verstelde kleeren gaan wegleggen", luidde het autwoord. „Waarlijk, het is op den door veel te iogespanuen voor één persoon Toen wierp zij een vragenden blik naar mij. „Dat vinden wij ook Nioa Sir Mark en ik, en daarom hebben wij Miss Rowe aangenomen als gezelschap voor Ethel, zoodat je niet meer zoo voortdurend behoeft op te letteD. Je hebt enkel de surveillance, onder de maaltijden en des avonds. Miss Rowe zal haar bezig houden eu met haar spelen gedurende de rest van den tijd. Als je bij je weggaan, zorgt, dat alles in orde is, zullen de beide uueujas het best sauieu knnneB vindeu eu Jtfferson 19 altijd binneu hel bereik. Nu ga ik heeo ik hoop dat u prettig kennis maakt!" Eu Mrs. Wilmot zweefde weg. Ik stond doelloos voor mij uit te staren tot ik opgeschrikt werd door de stroeve stem van Niua, die zei „Gaat u er gerust bij zitten Ze heeft vandaag geen goede bui, maar dat zal wel bijtrekken „Ik deed zooals mij geraden werd uam Nina eens op Zij was eeu lange, schrale vrouw, hoekig en grimmig. Zij droeg- he» grijze haar glad achter over gestreken; ze. hi-,d een paar staalgrijze oogeu, die je door en door keken. Toch kou de uit drukking van haar gelaat in eens veel zachter worden. Haar japon was van onberispelijk wit linnen met kraag eu jnauchetten vau geborduurd moaseliup. Ze droeg géén schort maar bad om het middel eeo fijnen stalen kettiug, met twee kleine sleutels er aau en haar pantoffels waren van zacht wit vilt, „U hoeft niet bang voor-haar te zijn miss. Ze is zoo onschuldig als een pasgeboren wicht en haar eebt, onhandelbare buien heeft ze er kei 's avonds. Na ga ik mijn wandeling maken, mi?p, maar ik zou o raden om u lichter te kleeden één van baar grillen is, heldere kleuren en zacht stoffen eu baar vader ontzegt haar niets. Toen ik alleen was, pookte ik het voor /p> fluot eens voor de vogeltjes iu de kuoiuaar Ethel bleet roerloos zitten. Het poesje pprojg op mijn schootda jonge houd probeerde te -olgen en terwijl ik dit tweetal streelde en liefkoosde, staarden de violette oogen mij aan en letastten mijn j*pon, waarna ze zei: „Hoe leeltjk Doe die uit „Dit zal ik ook doeu kindje, zojdra ik een andere heb!" „Ethel heeft bergen jurken rei ze. langzaam vau haar «tooi opstaaude. Ze waokelde, of ze te zwak was, om le loopeu zich dan ook sleed» vasthoudend aan de tafel en de stoelen, giog zij naar haar slaapkamer, waar ze zeker wel veilig was, en hier laadde ze de armen vol japonueo eo viel (oen neer iu haar stoel. (Wordt vervo'gd.)

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1