DEKENS ioptiek ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIG1NG Reisgidsen Winterdienst 1930 395n Gaat Ge Trouwen C. Laban, Tholen Behandeling van alle Bankzaken en Assurantiën. 14 karren mest Boekhouden. Het Café .,Even buiten" Een net dienstmeisje huishoudster contracteeren van aardappelen, W. A. ISTA Piano's en Orgels ANT0INE MES, N. V. CORONAE Tandarts De Rijke MONDARTS \r BERNHARDI Tandarts v.d. Velde Drogisterij Je adres. A. F. P0LLIE - OUD-VOSSEMEER N. V. Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschapp T Rooien en Snoeien van btomen. De groote strijd. Nutsspaarbank. N.V INSULAIRE HYPOTHEEKBANK' teZIERIKZEE stelt verkrijgbaar 41|i°|0 Pandbrieven a 100'l2 26 Os 3 Cu ■t O s n os rpJfJ&S 'froderne Drukwerk W. U. Schuurman THOOLSCHE MAP 15 CENTS h. I. Reds iets anders Wij wil' KAPITAAL f50000.000 RESERVE f20.000000 KANTOOR THOLEN. Postgirs no. 3025 Zitdag St. Maartensdijk, St. Annaland Oud-Vossemeer 78 24074 Oüder aanbieding zijner weder- keerige heiUenscben betuigt onder- geteekende zijn hartelijken dank voor de blijken van belangstelling, op 1 dezer ontvangen. 9 89959 Jbr. J. VAN VREDENBURCH. Cappellen (België) 9 Jan. 1931. De Bargeuieester van Tholen en Me»rou» VAN DER HOEVEN Tom betnigen, ouder aanbieding hnnuer wederkeerige gelokwenachen huunen welgeaieenden dank voor de ontvangen belaugstelling bij de jaars- wisseling. 10 39960 Tholen, 9 Jan. 1931. Wethouder GOOSSEN betoigt, met wederkeerigen gelokweufcb, 2ijn hartelijken dauk voor de ondervonden belangstelling bij de intrede van bet nieuwe jaar. 8 39983 Tbolen, 9 Jat turi 1931. Da beer en Mevrouw WAQEM AKER—Steendijk Tholen. 6 39961 P. f. p. r. Met dank voor de blijken van belangstelling op 1 dezer ondervonden bied ik wederkeerig mijn geluk- weDichen aar. 8 89962 W. MOELKER. Tholen, Januari 1981. De heer eu mevrouw LOOY8EN bieden, onder dank voor de vele bewijzen van belangstelling op 1 dezer ontvangen, wederkeerig hnn beste wenscben voor 1931 uaD. 89963 Tbolen, 9 J»a. 1931. 8 De heer en mevrouw DllINKER Griep, betuigeD onder wederzijdsche aanbieding van gelukwenscben bun hartelijken dank voor de belang stelling op 1 dezer ondervonden. Tbolen, 9 Jau. 1931. 8 89964- De beer en mevrouw WAGTHO Rkijeks danken voor de vele goede weuschen op 1 Januari en bieden wederkeerig baune gelukweuschen aan. 8 89965 Tbolen, 9 Januari 1931. Onder aanbieding bonner weder keerige beilwenschen betuigen onder- geteekeoden hunnen hartelijken dank voor de blijken van belangstelling op nienwjaar ontvangen. C. VAN DEN BERGE 39977 10 eu Ecbtgenoote. Tholer, 9 Jan. 1931. De heer en mejuffrouw VaN EL^aCKERMeerman. TboleD. 6 89966 p. p. r. D« beer en mevrouw LUNEN- BURG- Van de Stolpe betuigen, met wederkeerige gelukwenscben, hun dank voor de belangstelling op 1 dezer ondervonden. 8 39971 Siest, Heideweg 20. Do Burgemeester van Sr. Maarten: - dijk en Mevrouw POLDERMAN zeggen dauk voor de met N-eu wjaar ontvangen gelukwenscben, en bieden wederkeerig de hunne aan. 39967 St. Maartensdijk, 9 Jan. 1931. 8 TE KOOP bij L. K. SCHIPPER, Kadijk, Poortvliet. 7 39980 8 0 geslaagden Succesvolle 39957 schr. opleiding. 10 Prospectus franco op aanvrage. J. C. MEIJB00M. leeraar M.0. Molenwater 47a, Middelburg. Een goed voornemen in het nieuwe jaar is onderstaande fijne merken te rooken. Mexicaantjes 8 cis, Schuttevaer 3 en 6 ets. Filmster 3 en 0 ets. De bekende Goudvischjes 2/l2cts. Fabr. Gebr. Morisco Dz. 39956 8 Numansdorp Voorhanden 15 CENT PER STUK, bij Firma J. M. C. POT, Boekhandel, Tholen Uit de hand te KOOP wegens verandering van bedrijf aan de Molenstraat te Poortvliet bestaande uit: Woonhuis, schuur en erf met plm. 85 r. moestuin en I gemet bouwland. Van heden af alle dag te be zichtigen. 18 39975 Te bevragen bij J. A. VOSHOL, Café vEven builen" Poorvliet. gevraagd. Adres: A. TOORNSTRA, H. d. S. Oud-Vossemeer. 9 39979 Voor terstond gevraagd een bij JOH. BEEKMAN, (persoon alleen) schoenmaker te Stavenisse. 8 39974 Vanaf heden bestaat er ge legenheid bij A. K00ISTRA tot het in de soorten Bintjes en Eerste lingen. 10 39982 BESTELT dan Uw trouwkaarten of circulairesbij ons of onze Agenten. LAGE PRIJZEN. 20 87382 NETTE UITVOERING en bovendien wordt Uw Ondertrouw-advertentie gratis geplaatst in de lerseksche en Thoolsche Courant, Firma J. NI. C. POT, THOLEN. N. V. STOOMTRAMWEG Mij ANTWERPEN BERGEN OP Z00M-TH0LEN Door de sedert 1 Septembér j.1. ingevoerde verlaagde Vracht tarieven thans de Uwe goederen te verzenden of te ontvangen. 1 Verzending door geheel Ned^- and. 8 maal daags gelegenheji Uw goederen te verzenden ei te ontvangen. Goederen worden op verlangei zonder kosten afgehaald door dj Agentesse 37963 FIRMA J. M. C. POT, THOLEN. MAGAZIJN VAN GRAFM0N MENTEN EN MARMEREN SCHOORSTEEN MANTELS Steenhouwerij, Marmerhardsteen voor Brnggeo, SluizenGebouwen Slijpsteenen, enz. Straatkeien AUG. VAN DYCK—PETli Stationstraat - Bergen op Zoon Steeds voorbanden: 8 861 OS PRIMA SIGAREN, als: Uiltjp, La Bella, Velasque' K. L. M., Keizer Karei, enz., benevens! verschillende merken tabak. Mooie sorteeriog tabakspijpeu J. M. SCHOT. Hoogstraat, Tholen 15 88864 BESTELT UW Drukwerken zooals Trouwkaarten Visitekaarten enz. bij te Poortvliet, Agent Firma J. M. C. Pot te Tholen Vraagt ook bij ons prijsopgaaf bij aankoop, inruiling of reparatie Wij staan U steeds gaarne met prijsopgaaf en condities zonder eeuige verplichting ten dienste. 4053 14 MIDDELBURG. 12 39135 Zuivelstraat 35, 12 BERGEN OP ZOOM 8493 ov«r bet Postkantoor Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verplegings-artikelen Homoöpatische Geneesmiddelen van Dr. Wilmar Schwabe Heden ontvangen een mooie sorteering Heeren- Dames- en Kinderschoenen Tevens verkrijgbaar Oliejassen en pypen. Motorpijpen en jassen. 8 35109 Aanbevelend, D. EVERAERS, Hoogstr. 38, Tholen Tholen (Hotel Zeeland) Dinsd. 3V2—61/, uur, St. Maartensdijk (Van Iwaarden) Woensd. 9—11.30 uur. St. Annaland (Havenzicht) 10 Zaterd. 9-12 uur. 80406 Zitdag des DONDERDAGS 10-12 ure, Hotel NELISSE te St. Maartensdijk. Tel. int. 3 THOLEN Markt 4 Zaterdags 1-2.30 en 6-7 uur. 6 36267 L G. v. ZALTB0MMEL, Hoogstr 7 tegenover het Stadhuis 86088 8 Aanbevelend. beveelt zich aan tot het geven van orgelles en het stemmen van piano's. 6 18920 80 39981 Van 12 tot 17 Januari li% korting op wollen, katoenen en geslkte dekens 39972 42 De Directie verzoekt degenen, die boomei, welke stal in de directe nabijheid van electrische gehidingsdradi moeten rooien of snoeien, tijdig het Kantoor te Middelbi hiermede in kennis te stellen, opdat in geiraenschappel overleg zoodanige maatregelen getroffen kinnen wordl' dat gevaar voor ongelukken, alsmede voor storing van biij stroomvoorziening zooveel mogelijk voorkomen kan wordü" al dit De groote itrijd om het bestaan wordt door ieder geitredeo en i vallen dagelijks slachtoffer?. Wanneer uw weerstandsvermogen gelede beeft, wanneer gij uw weik niet meer met lust kunt doen wannee-ï gij ongedurig zijt of zenuwachtig; prikkelbaar eo sleiht gehumeorM dan zijt gij goed opweg een elachtoffrr te worden. Gaat dat zoo voor - - - - 6UU VUUI.'I dan kunt ge straks niets nieerDaarom versterk uw klachten nu ba nog tijd is. De SANGU1NOSE is het kostelijke middej dat o snel ei zeker de verloren zenuwkracht wedergeeft. Zij verhoogt uw weerstand' la„ vermogen; maakt uw slaap diep en verkwikkend en gejft o dat oppt *al "■ekt gevoel van kracht en blijdschap dat bij een volroiakte gezoodhei&ne geb f 11.j 12 fl. f21.- \behoort. Neemt er de proef van. SANGUINOSE kost per 11. f2,de 6 fl. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. Tweemaal per dag een eetlepel is voldoende. VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c/4 50 1765 Den Haag. Be Nuttsspaarbank vergoedt 3.6% rente, welke maandelij!Iar woit berekend en bijgeschreven. otD D gemaakte winst wordt bij het Reserve kapitaal gevoegd h" jje' welldient tot meerdere zekerheid der ingebrachte gelden. - De Jutsspaarbank biedt aan de inleggers de grootst mogeliji zekeheid. Gedurende het jaar J930 werden ZEVENTIG nieu' in legers bij geschreven. Op boekj no. 2081 uitgegeven, December 1930 werd het Si 26 IS UV RADIOTOESTEL DEFECT LAAT HET DAN VAZIEN BIJ ONDERSTAAND ADRES Ombouwen in elk gewenscht Schema. Prijsopgaaf vooraf. Overal te ontbieden. I.everig uit voorraad van N. S. F., PHILIPS, TELEFUNKE! EBRESen andere TOESTELLEN en LUIDSPREKER. N. S. F,3, geheel wisselstroom f195.— PHILIP „125.— 2de Hadstoestellen vanaf f60.geheel compleet. 26 M. C. VAN DER WEELE - Ring - ST. ANNALANll'9 Dl de bij b Rotterdamsche Bankvereeniging te Tholen, Aan Panurieven in omloop voor pl.m. 21 millloen gulden. 32851 N c o. to 3T I-* S3 ft 05 3 Crq to 3 O O» ■o CD N O O OS B Bij den ondergeteekude, Agent van de firma J. M. C. rOT te Tholen liggen ter inzage modilhoeke n van viite en onderrouwkaarten en enveloppen - Routwerk wordt met den meeoten sped geleverd alsmede ander Beleefd aaDbevelend, A. J. Dl GRAAFF. 10 St. Mbrtensdijk Zenuwarts te Middelburg hervat zijne spreekuren Dinsdag 13 Januari a.s. van 1—13 Januari slechts voor spoedgevallen te consul teeren. 10 39S 12 vel postpapier met 12 wittig enveloppen. 10 3073 Firma J. M. C. Pot, Tholen BOEKHANDEL S. OCHTMAN ZOON Hofleveranciers Hoek Appelmarkt, Zierikzee blijft steeds voordeeliger in blanco en bedrukte papieren winkel- en banketzakken, apparaatrollen enz. 39804 H. H. Winkeliers vraagt I prijs!

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 4