Hcnco, vala is heffl. Gebruit meer boter! Gevatte Koude 'tijderaan denken a in ïeen o^.tgewezen, dit M. groote bedragen, slle mi ongeveer 3 a 'ó*]2 ton, heeft ge- s uitgegeven voor de Chr. H.B.S., tndscl jij dat geld ten eigen bate, althans daar :;bate der E.B.S. heeft aangewend, n. Toi het b'ad voorts verneemt, heeft ;nd zich aanvalschheid in geschrifte van d. jduistering .e hebben schuldig ge- naar dt t De gelden |ijn aangewend tot dek- Ljn dan.an verlies, gleden bij ongelukkige It, watiatie. bedrag, dat 3e Chr. H.B.S. ten slotte nuiten-ilijk aan de Jj.V. Handels- en Land- keuzebank zal bijken schuldig te zijn, zulleiü geschat op tngeveer 3'/2 ton. se var? accountantsonderzoek duurt echter dampoort. Moordaanlag te Geleen. nsdag- Qeieen (JLimlurg) is een moordaan- leder.Xepigeg^ 0jj ^en 38-jarigen M. B. ïndeldf; jn zyn nalijheid stopte een auto, Ho,ngin twee persoren zaten. Een van hen warenjjjf schoten ip B., welke geen doel rekmcjn. Qe politie leeft de twee inzittenden t dezqen aut0 gearresteerd en ter beschik- ledee-van den 0ffi|ier van justitie te Maas- nioingt gesteld. Hej zijn de 27-jarige chauf- g®v®DH. C. en H.M., beiden uit Stein. 2-.23.geft de schobn gelost'. 1 iani Sclatgravers. Wilde>lg^nde week zal men beginnen met m als zoeken naa- kunstschatten op den plaat/m van de haven van Athene. Het Beve-fen zal door cuikers geschieden, ^ater.^h heeft dit phn opgevat, nadat eenigen nnen>?geleden 3ÜD marmeren beelden uit idden^uden tijd ntar de oppervlakte waren n ten^'t. )rden? bet begin dézer eeuw heeft men op logende plaatsen ii de haven antieke zuilen ^eSonken tenpels van groote waarde .neer broodDrinkt cacaoEn nu ?i dGebruikt ineer boter aan de beurt. U- ebLbriken en..., betalen, natuurlijk, an- 'geeft het den boer niets. 1930e AJg- NederL Zuivelbond opent een orervpagfle en klampt den Minister Yan ves;nsie aan. Excellentie zoo wordt 1, j» andere woorden gezegd wat heb- er vve een soldalen en wat hebben we m ipariniertjes 1 En wat krijgen die maar nig* boter te ^proeven, 't Is allemaal 31ï? ine wat de klok slaat. Wat zou het jr'a i boeren wat schelen, wanneer onze le'rtaten en onze Jantjes goed beboterd denKunt ge dat niet bewerken, tellen tie? 1 bere grootere uitgave, welke de verstrek- 1369* van boter in plaats van margarine DtaaFbevorderen, zou, meent de Zuivelbond, I "Uitvaardiging vinden in het feit, dat I 3'2o hiermede de beschikking krijgt over voedingsmiddel van zooveel hoogere 8 ro>»>de, maar bovenal in de gezonde wijze, op onze regeering daarmede den wvan een echt Nederlandsch product nelpen bevorderen, hetgeen in deze, <ingide boeren zoo moeilijke tijden van 954° t dan materieele beteekenis is. Alzoo eilroekt de Alg. Ned. Zuivelbond Uwe I m ellentie beleefd, doch dringend, te en besluiten, dat voortaan voor de be- vrJften van leger en vloot uitsluitend boter vr )laats van margarine zal worden aan- )ecj°cht. [aal f5000 spaargeld gestolen. ,inf en 83-jarige vrouw te Haarlem droeg spaarduitjes, ten bedrage van f5000, (ds op haar lichaam in twee blauwe fcken. Op 17 Dec. jl. ging zij echter voor inn ele weken uit de stad. Zij durfde het inl niet meenemen en verborg het daarom 5Djier de kussens van haar bedstede. Tot r groote ontsteltenis bleek bij haar pskomst dat het geld verdwenen was. -.heel ontdaan van den schrik liep het er-idje naar de buren, die de politie met t een en ander in kennis stelden. Ver- 12 >ed wordt, dat de diefstal reeds eenigen geleden heeft plaats gehad. Noodlottige dronk. Tijdens een bruiloft te Gerhardfelde be lde een postbode aan het feestmaal een ukwenschtelegram. De bruid, die het egram in ontvangst nam, reikte den fetbode een glaasje likeur, dat door den ian in één teug geledigd werd. Op het- Slfde oogenblik zakte de postbeambte iter, tot groote consternatie der bruilofts- iten, in elkaar. Het bleek, dat de man in plaats van leur carbol had gedronken. Het ongeluk hieraan te wijten, dat een likeurflesch, tarin carbol bewaard werd, tengevolge n een vergissing tusschen de voor de ■uiloft bestemde likeur- en wijnflesschen ras gekomen. Pogingen om den man in et leven te houden, mochten niet baten, e ongelukkige bruid trachtte uit een raam i springen, doch werd door de aanwezigen igengehouden. messteken in den rug heeft toegebracht. Daarop heeft hij de vlucht genomen. Op het hulpgeroep van de vrouw kwam de de heer G. naar buiten, die onmiddellijk dr Brungersma ontbood. Deze jërleende de eerste hulp, waarna de commissaris van politie te Bloemendaal wero gewaar schuwd, die spoedig ter plaaUe was en alles in het werk stelde om der dader te arresteeren hetgeen echter nog/niet is ge lukt. De vrouw is moeder van vi/r kinderen Zij is naar het Diaconessenmis te Haar lem overgebracht. Een lief meisje Te New York, zit thans al^us hel Hbld. een lGJarig meisje in hechfenis wegens moord op haar minaaar, die lid was van een dievenbende over welke zj als koningin heerschte, De verslagene was niet vplel/ouder dan zij. Ieder lid der bende moestieen duren eed zweren dat hij de leidstenblindelings zou gehoorzamen anders was lij een kind des doods. Haar slachtoffer wis plaatsver vangend leider der bende, mar het meisje dacht toch alle beroovingenfen inbraken uit. Als er 'n politie agent In de buurt was, hield zij dezen met haf bekoorlijk heden op een afstand Op een dag werd een niiw lid in de bende opgenomen, dat den pkisvervangend leider verdrong niet alleen fit zijn functie' maar ook uit de genegenheictfan de leidster. De gewezen minnaar kwam j opstand doch werd op een nacht op lastfan het meisje „mee uit rijden genomen"/de technische term voor iemand uit den/veg ruimen na hem per auto te hebbeumeegenomen Zij chauffeurde zelf en p een eenzamen weg hield de auto stil ei drie leden der bende stapten met het stfhtoffer uit. Zijn met kogels doorzw/fd lichaam werd den volgenden morgen <pr een piloot van een postvliegtuig ontdel Gedwongen nodanding. Een Fransch postvlieaig moest in Ma rokko een noodlandio maken, daar het in een dichten zwermfsprinkhanen was terecht gekomen, zooJ de propeller ten slotte niet meer wefe en het vliegtuig in glijvlucht moest dj Het duurde verschflene uren voordat de zwerm voorbijtrokken was en de vlucht kon worden |>rtgezet. jUnfLAND Vorige week mapen wij melding van de ernstige ongesfiheid die Maarschalk Joffre aan zijn bedpluisterd hield, Zater dag is Joffre ov^den aan de gevolgen van de ondergane/peratie. Met Maarschalkoffre is weder een van de groote figureunt den grooten oorlog heengegaan. In was hij opperbevel hebber in Franjjk en de eerste groote slag, die van .(irleroi werd door hem verloren, met g|)lg dat de Duitschers tot dicht bij Parijsfp konden rukken. Toen heeft Joffre all< wat hij aan materiaal bezat in den |jd geworpen en hij kon Duitsche leger aan de brengen. Vandaar zijn van Parijs en feitelijk is rlaag van Duitschland be- worden bijgezet wordt natuurlijk geëer biedigd. De staking in de Engelsche mijnstreek schijnt opheheven te zullen worden. De partijen zijn aan het onderhandelen, waar door men denkt dat een vergelijk kan worden getroffen. Uit Rusland blijven de berichten aan houden die' wijzen dat de ontevredenheid meer en meer toeneemt. Natuurlijk wordt alle ongehoorzaamheid radicaal gestraft en wel met den dood, of verbanning naar een streek, die de slachtoffers al niet veel meer brengt dan een dood door ellende. De uit hun land gevluchte Russen, waar onder veel militairen, waarvan velen in den Balkan zich ophouden, schijnen nog steeds in militair verband te staan en oefenen geregeld. Een der chefs, generaal Miller verklaarde dat, zoodra de omstandig heden gunstig zijn, zij Rusland binnen zullen rukken en de huidige regeering ver drijven. Of deze gebeurtenis reeds zoo spoedig zal plaats hebben? BURGERLIJKE STAND. het zegeviere: Marne tot st; naam als re dan hier de gonnen. Hierna Woensdagavond is te Bloemendaal een lODrdaanslag gepleegd op een 42-jarige fouw, afkomstig uit Leiden. Deze vrouw, ïe logeerde bij.de familie G. te Bloemen- aal, werd bij de halte van de tram te loemendaal aangehouden door haar man 6 haar volgde tot de woning van den G., waar hij de vrouw twee ernstige kte de strijd tot een loop gravenoorlog^ langzamerhand begonnen politieke invftlen te werken en werd in 1915 genera Joffre ontheven van het opperbevel, fch benoemd tot voorzitter van de miflire commissie en verleende men hem f rang van maarschalk van Frankrijk. Joffre beerde tot de zwijgende figuren veel sprakH nooit, doch zijn geheel mi litaire loojtan door behandelde hij zijn ondergescien als mensch, hij kreeg den bijnaam I papa, en was dan ook een vader vowijn soldaten. Afkomf uit het Zuiden van Frankrijk was bij |fegendeel van het opvliegende karakter fit den Zuidelijken Franschman kenmerkten zeer kalm man. Zijn vader was in q kleine Pyreneesche dorp kuiper en van roon soldaat heeft Jolfre hel tot zijn ho<J»mbt gebracht. Zijn cngaan is overal in Frankrijk met drlbnis ontvangen en toen het lijk, nagebwndte zijn, opgebaard was, hebben hondeJjizenden voor het stoffelijk over schot lefileerd en talloos waren de be- wijzeilin deelneming die mevrouw Jolfre heeft f vangen uit alle deelen der wereld. nsche regeering besloot den over- ledeifaarschalk een nationale begrafenis te g Ji, die Woensdag heeft plaats gehad. De Jbele Fransche regeering volgde de stoelvaarin o. m. vele afgevaardigden vanltenlandsche vorsten aanwezig waren en f geheel diplomatieke corps. en Are des triomphes werd halt ge- lioilb daar was aanwezig de President defpubliek en hier werd door den mi- van oorlog Barthou een lijkrede uit- ken. Hierna is het stoffelijk overschot opig naar den dom des invalides ;et, waar het voorloopig blijft, tot het lj kan worden overgebracht naar het oed van den maarschaD, waar het ter e zal worden besteld, den dom des invalides zijn verscbil- e maarschalken o. m. Foch bijgezet ook zou hier Joflre een plaats vinden, u zijn laatste wensch om niet daar te Gem. THOLEN van 31 Dec. '308 Jan. '31. GeborenJan Salomon, zv. M. Quaak en P. M. de Kraker. Dingena Izabella, dv. P. Bout en L .de Laater. Ondertrouwd L. Knop te Rotterdam en S. P. Baaij te Tholen. Gem. OUD-VOSSEMEER over Dec. 1930. Geboren; Ktiea Wilhelmina Adriana dv. C. H. C. do Wit en A. C. A. vau Tilbeurgb. Franciscus Johannes zv. J. Hommel en E. Etienne. Paulus Abraham zv. W. J. Ii. Douw en M. Roggeband. Francis Petrus Hubertus Gerard zv. C. S. J. de Koning en J. de Leenw. AdriaDa Jacoba dv, W. L. Anthonisse en J. C. Voshol. Overleden: Maria Pieternella Hoogerheide 79j. echlg. van L. A. Cteijmans te Antwerpen. Adriana Cornelia Slokkers 72 j. wed. van J. de Koning. Gehuwd: Abraham M. den Engelsman. 26 j en Janneije van Overbeeke 27 j. Gem. STAVKNISSE over Dec. 1930. Geboren Jacoba Isabella dv. Jan M. Koeman en Neelije Geuze. DaDkert zv. Leendert Rozemond en Jacoba P. Kaashoek. Aberdina dv. Cornelis de Vos en Elizabeth Smits. Michiel zv. Adriaan W. de Graaf en Johanna Bijl. Gem. SCHERPENISSE over Dec. 1930. Geboren Stoffelina Cornelia dv. L de Graaf en H. Hageman. Overleden Jacoba Maller 69 j. wed. van R. v. Splunter. Jan Polier 82 j. wed. van Ca. v. d. Zande. Bij gevatte Koude in hoofd en ledematen, Rheomatische pijnen, Griep en loflaeDza, Hoofdpijn, Kiespijn, Aangezichtspijn en vast- zittei.de Horst, gebrüike men Mijnhardt's Poeders. Deze werken genezeod en nemen de pijnen weg. Prijs per poeder 8 cent en in doozen van 6 staks 45 cv. Alleen echt waoneer doos en poeders voorzien zijn van den Daam Mijnhardt. Let hierop. Vraag ze Uw Drogis', 89968 12 KERKNIEUWS. Een predikantengeslacht. Men meldt aan het Hbl., naar aanleiding van het oerlijden van di. M. Th. Laurman, emeritus-pred. der Ned. Herv. Gem. te Finknm Ds. Laarman, die zeil 44 jaren predikant is ge weest, was de laatste zoon van eeD predikantenge slacht, dat van vader op zoon, meer dan drie eeuwen de Ned. Hervormde Kerk heelt gediend. De stam vader van dit geslacht was eerst als priester in de R.-K. Kerk werkzaam, doch ging io den tijd van de opkomst der Hervorming tot het protestantisme over. Oud-Vossemeer. Dhr Maih. van Driel, herbenoemd als diaken bjj de Geref. Keik, keeft voor dezo be noeming bedankt, zoodat een nieowe verkiezing moet plaats hebben, Tholen. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Wolfensberger (Bevestiging Kerkeraadsleden) en nam. 2 uur ds. Wollensberger. Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2.30 dr. Veltenaar Gerei. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en 'savonds 6 uur leeskerk. In het gebouw Vischstraat no. 12 voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur dhr Baay. Ned. Protestantenbond afd. Tholen. Zondag 11 Jan, des avonds hall zei ds. G. A. L >)cama te Bergen op Zoom. Poortvliet. Ned. Herv. Kerk voorin. 9.30, ds. Ruotselaar en nam. 2 nar leeskerk. Ger. Kerk voorm. 9.80, aam. 2 dhr de Vries en 's avoDds 6 uur leeskerk. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur ds. Vreogdenhil. Scherpenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk en nam. 2 uur ds. de Gidts. is beter! Henco maakl hel schraalste water spoedig zacht! Henco lost hij het in de week zetten der wasch hel vuil gemakkelijk op! Henco is m hel gebruik goedkoop en biedt vele voordeden! Een,» Imp E. 0.ic 16 39958 Geref. Gem. voorm. 9.30, nam 2 en 6 uur dhr Remyn te Oosierland. Dinsdag 13 Jan. 's avonds 6 nur dhr HeyJÜF£T& te Rotterdam. St. Maartensdijk Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. de Bres. Oud Ger. Gem., voorm. 9.30, nam. 2 od's avonds 5.30 leeskerk. Stavenisse. Nod. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Moerman en nam 2 nar leeskerk. Oad Gerei. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en 's avonds 5.30 leeskerk. St-Annaland. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskork en nam. 2 nar ds. Moerman. Oad Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 eo 's avonds 5.30 leeskerk. Oud-Vossemeer. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 de. de Gidts en nam. 2 uur leeskerk. Geref. kerk voorm. 9.30, en nam. 2 uur ds. Vreugdenhil. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam 2 en 's avonds 6 nor leeskerk. MARKTBERICHTEN. THOLEN, 9 Jan. 1931. Boerenboter f 0.87 J/2 per pond. Roomboter f 0.92'/2 Eieren 5 ceut per stak. Noteering te Middelburg, 8 JaD. Boerenboter (part. prijs) f 0,95 ST. MAARTENSDIJK, 8 Jan. 1931. Per 100 K.G. Tar»e f 6.— f8.50 Braine boouen u S.10. Groene Erwten n 7.>f s.25 Schokkers 9tJ3> Per 70 K.G.' Eigenheimers, witte f 4.f Roode Ster u 4, Zeeuwsche bonte tJ 4. Zeeawsche blauwe n 4. Poten ],50 Kleine uien per 60 K.G. f 1.50 Groote f 1.30 Temperatuur van het Scheldewater te Tholen December Graden C. Zaterdag Zondag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdae Ondertrouwd J. D. G. GEUZE Cz. 39984 en A. J. SCHOT Wd. Bergen^op' Zoom Jan- «31 Heden overleed in den ouder dom van 81 jaren onze beste Moeder, Behuwd- en Groot moeder, 39973 WILHELMINA HENDRIKA VAN G0RSEL, Wed. van Cornelis Johannis Van Kerkwijk. 'r-Gravenhage, H. W. VAN KERKWIJK H. M. VAN KERKWIJK- VAN DB KaSTKELB en kleinkindereo. Geen bezoek. 's-Gravenhage, 25 6 Januari 1931. Rioawstraat 136. De Familie POULUSSE be- tuigt bij dezen haar dank voor de vele blijken van deelneming ondervonden, bij het overlijden van haar Man, Vader en be huwd vader 14 PIETER JAN P0ULUSSE. Uit aller naam, Wed. G. M. POULUSSE-Foks. Tholen, Jan. 1931. 39978 Allen die blijk gaven van hun deelneming bij het overlijden van mijn Vrouw, mijn oprechten dank. 8 39955 CHR. LINDHOUT. Tholen, 8 Januari 1931. De Heer en Mevrouw VAN DER VALKHarthoorn. Tholen. m.' d. en w. g. 39986 Gewijzigde dienstregeling Stoombootdienst. Voortaan zullen alle onze booten welke op Bergen op Zoom varen zoowel van Rotterdam als van Amsterdam goederen mee nemen voor Tholen, welke zonder verhooging van tarief per eigen vrachtauto in Tholen zullen worden gebracht. 16 39985 N. V. Bergen op Zoomsche Stoombootonderneming voorheen J. C. Rübsaam.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 3