Na de Wasch Rh. I. Re tl 8 willen houdon. Er zijn er ook die niets anders willen dan Barnevelders. Wij willen hier evenwel alleen de vraag beant woorden welk ras we mei 't meeste vóórdeel kunnen houden. En dan willen we niet voorby zien dat in "vele streken de bruinschalige eieren meer geld opbrengen (per 100 siuka of per kilo) dan de witicbalige maar dit zal voor de meeste lezers van dit blad wel niet gelden. Een heel belangryke factor is Wit- en patrijsleghorns gaan gemiddeld op een leeftijd van 5 a 6 maanden leggen, terwijl de Rh. I. Reds, Barnev. en W. Wijand. den leg niet begintien voor ze 6 a 7 maanden zijn, Alzoo een verschil van een maand (Eeu maand langer wachten op 't eerste (ei! een maand langer voederen! een maand eerder broeden in 't voorjaarOf de zwaardere dieren niet meer winlereieren leggen eu niet beter bestand zijn tegen wind en regen en kond en sneeuw? Zeker is dat het geval. Maar, wie zijn Wil Leghorns een goede verpleging geeft, (droog, ruim, zindelijk goedgeventileerd, goed verlicht hok en uitloop) en ze beschut legen hel ruwe klimaat, en dat doel immers iedere kippenhouder, die zijn eigen belang begrijpt, zal van zijn Wit Leghorns zeker niet minder wintoreieren rapen dan zyo buurman van zyn Barnev. of Reds of W. W. In een afgesloten beperkte ruimte makeo de L horns het elkaar nogal eens lastigraak gebeurt het dat één den baas speelt en aan zijn collega's de noodige rust ontrooft of ook komt het voor dat er één „de gepikte vogel wordt. Maar hiertegenover staat dat Rh, 1. Rcds ol Barnev. of W. W. op een beperkte ruimte al gauw te vol worden en een vette kip legt weinig of in 't geheel niet. 't Vergt dan ook op een beperkte ruimte, meer oplettendheid om b.r. YV. W. goed te voederen dan VV. Leghorns. Overigens en dit mag men wel goed in zyu ooren knoopen, kan men de beste dieren, van de beste stam uit hel „beste" ras, wel zoo slecht voederen eu verplegen, dat ze toch weinig eieren producteren. Als we de vóór en uadeelen der verschil.ende rassen tegen elkaar oproepen, moeten we da; zoo volledig mogelijk doen en daarom ook bedenken, dat oude Rh I Reds. Barnev. of W. W. meer op brengen (omdat er meer ponden aanzitten) dar de Leghorns en fiat bij 't opfokken, men van de baaitjes der middelzware rassen altijd nog wat geld kan maken lerwyl jonge wit- of patrijsleg haantjes bjna waardeloos z\jn. R»si ons nu een conslusiu te trekken. L. heeft men vaak last van schrijnende hander. Dit schrijnen houdt dadelijk op door Puro). 39969 5 LAND- EN TUINBOUW. Wat elke maand te doen geeft. Nadruk verboden. In moes- en bloemtuin, keuken en kelder (le helft Januari.) Mag ik beginuen, waarde lezer en lezeres, met u een gelukkig jaar toe te wenscben Brenge 1931 in uw gezin, in uw werkkring, voorspoed en zegen in ruime mate I En om maar weer dadelijk terzake te komen doe het n ook gelakkig zyn met hel kweeken van qw plaoten eu bloemeD Bloemeu Hoe zijo die geliefd geworden de laatste jaren Iq bijna elke woning treft men ze tegenwoordig aan, zoowel io den zomer als in den winter. E'i vooral met de feestdagen, met Kerstmis, Oude en Nieawe jaar, op hoogtij dagen in het geziü, wordt de hniskamer gezellig en feestelijk gemaakt met bloemen met bou- qetteu ea bloemenmandjes, prachtig opgevuld, groote en kleioc bloementafels, insgelijks prach tig opgemaakt. Maar boe vaak ziet men, dat deze geschenken want dat zijn het meestal binnen eenige dagen hun pracht hebben verloren en de huiskamer onlsiereu inplaats van versieren. Hoe komt dat? Neen, 't is niet de schuld van tuinman of bloemist van wien ze afkomstig zijn. la den regel worden deze bloemversieriugen in warme kamers gezet, in de nabijheid van heete kachels, eu daaraan is het spoedig verwelken der bloemen te wijten. Zet men ze in ietwat koele kamers, en zoigt meo voor een weinig besproeiing, dan zal men er zeker veel langer genot van hebben. Ja, in den langen winter willen we gaarnp onze woonkamer gezellig maken. En dat hoeft, als we hier aan bloemen deuken, ook uiet altoos veel geld te kosten. Heeft men io zijn hof bloem heesters zooals Prnous, Bibes, Staphjrlea, dan kunnen we een aardige kamerversiering maken door hiervan takken te snijden en die, na ze eerst eeuigen tijd aao den damp van heet water te hebben blootgesteld, in gewoon water io de haiskamer zetten. Wij zullen ze dan spoedig in bloei zien komen. Zoo oogeinerkt zijn we van binnen cit de warme kamer naar builen ge komen. Ei daar^zien we allicht iets dat onze aandacht trekt. Bij vorst gebeurt het vaak, dat de voorjaarsbloemplanten en ook pas geplante vaste planten «opvriezen". Dat wil zeggen dat de aarde door de vorst in de hoogte wordt ge tild, en de plant meeneemt. Bij invallenden dooi zakt de aarde weer bij maar de planten blijven staan en komen daardoor min of meer met de wortels bloot. We moeten dan bij douieod weer, door fliok aandrukken van de aarde of opnieuw planten de planten weer op baar plaats brenger. De tijd van zaaien en stekken breekt lang zamerhand weer aan. We nemen althans ooze voorzorgen. We zorgen voor schoongrwasschen potten, fija gezeefde aarde eu?. Bij het zeven bewaren we ook de grove stokje», die uitgezeefd worden om als drainage in de potten te dienen. Verder zorgen we voor wat zuiver zand om den grond voor de zaaisel* frisch te houden eo io j te «lekken. Met behulp vao eenige glasruiten die we over de zaadpolten leggen, kunnen we vele planteo uit zaad kweekeu io de kamer, die later in <Jen loio kannen worden uitgeplant. Naarmate we betere gelegenheid hebben kuunen i we vroeger gaaien. 11 den tuinbouw worden verschillende matten gebruikt, bijv. riet, stroo, half riet en half stroo eo moscovische matten de laatste zijn de ge makkelijkste om zoo 's avonds eens ganw even tjes aao te brengen, ze geven ook niet zoo'n rommel op 't glas, als de stroomatten, maar't is jammer, dat ze zoo dnur zijn, waarom velen ze niet gebruiken. De matten, welke nit stroo eo riet bestaan, worden nogal gebrnikr, ze zijn steviger en behoeven dos uiet door rietmatten te worden afgedekt, zooals dit met gewone stroo matten wel het geval is. Niettemin moet men niet vergeten, dat indien ze nat geworden zijo, ze voor vorstafdekkeo maar weinig waarde be zitten. Vroeger gebruikte men ook oog de „hobbezakken," doch in latere jaren werden ze niet meer aangetroffao. Deze hadden ook 't groote uadeel, dat ze door den regen onhandelbaar zwaar werden. Hoe heerlijk, als de strenge vorst voorbij is, en we onze vroege heesters weer zien. Trouwens een eokele heester, zooals Jasminam naodiflorum was er al voor de strenge vorst, maar werd toen in haar begioneuden bloei onderbroken. Na staat ze weer in volle flenr en een ieder, die deze aardige plant ziet, ondergaat de bekoring van haar rroolijken dorf van de helder gele bloemp jes, die als met een glimLch zeggen zie zoo, we zijn er weer; het leed is geleden 1 van de 17e eeuw een aantal Doopsgezinden gevestigd en in den tijd heeft ds. Was, geboren te St. Maartensdijk, en later predi kant te Waterlandkerkje, een aantal ge gevens verzameld uit oude kerkeraads- notulen. De eerste samenkomsten werden waarschijnlijk gehouden in 1633 en direct is een vinnige strijd tegen deze menschen aangevangen, die duurde tot 1647, een strijd, waaruit nog weieens meer mede gedeeld zal worden. Na 1647 hoort men niet meer van verontrusting, maar toch nog in 1681 wordt in de notulen nog ge zegd „Joost de Vlieger, zone van wijlen Jozias de Vlieger, zijnde in zijne kindsche jaren, onder het opzigt van zijne ouders opgevoed-en onderwezen in de dwalinghe van de Mennoniten, en derhalve de Chris telijke kerk niet ingelijfd door den H. Doop, heeft zoodanige belijdenisse gedaan van Maatschappij tot Nut van 't'Algemeen 01 te treden de Heer Dr. H. vanCapelleme als onderwerp „Door de wildernissen der Nederlandse!* kolonie Suriname naar een der daar verblijfhoudende Indianen stammen. Toi 1 gelicht met lichtbeelden. Dr. van Capelle is leider geweest van d.",j eerste wetenschappelijke expeditie naar dt t binnenlanden van Suriname, het zijn dan.j ook eigen ervaringen, die hij vertelt, watia op eenvoudige wijze geschiedt. Het komt ons voor dat het bestuur buiten-sli gewoon gelukkig is geweest ir. zijn keuzefo Ook niet-leden van het departement zulleitj: worden toegelaten tegen een entree var* f 1-per persoon; voor heer en dam«o te zamen f 1 50. OUD-VOSSEMEER. In een Woensdag- q avond gehouden vergadering van leden LANDBOUW EN VEETEELT verweren >erke' verwerpinge van de dwal.oge der voorsI aansluiting bij de Provinciale VereenHne7„ secle, dat hij met eenparige stemmen is „aarvoor de noodige inlichtingen waren" °Lf,euffo.e5"f vanj ingewonnen, maar na uitvoerige bespreking voons. kerke, nadat het Sacrement van den werd besloten niet over te gaan tot deza-, L hXnd vergadennge aan hem aansluiting. Uit de financielle mededeel lingen omtrent de plaatselijke vereeniging» Zaterdagmiddag moest in een tram- 1 bleek dat ontvangen is f341.13, uitgegeven h wagen een koe geladen worden waarbij de f218.90, alzoo een goed slot van f 122.23,ee stok niet gespaard werd. De koewerd wild Op de Nat. Bank is als reservefonds thans In de laatste week waren de aard- en zette het op een loopen, haar geleider geplaatst f 1074,56. appelen wat williger, wat natuurlijk in de met zich mee trekkende. Na eerst haar i De heeren ds. Vrengdenhil, C. A.de Wildjg hoorns in een raamkozijn van de garage Az. en Math. den Engelsman werden als P van J. C. Schot te hebben gezet, liep het bestuursleden herkozen, terwijl in de plaat?m beest met volle vaart tegen de deur van van het overleden bestuurslid J. J. Beve-fen het politiebureau, waardoor de deur open lander werd gekozen de heer L. de Later^h ,.i Er zijn in 1930 nieuwe leden hij gewonnen,>?g zoodat dit thans 361 beloopt. Er hadden*01 35 uitreikingen plaats van artikelen ten-ö behoeve van zieken. Gevraagd zal worden? I] een der lokalen der O L. School te mogen?,e gebruiken als vergaderlokaal. STAVENISSE. Onder het rundvee van" M. Suurland en van M. Neele alhier is heC mond- en klauwzeer geconstateerd. drukkendeomslandigheden bemoedigend is, de uien daarentegen willen maar niet; mooi goed n de winterkwartieren, maar haast waardeloos. In 1924 werd propaganda gemaakt voor gezamenlijk sorteeren, maar afdoend resultaten verkreeg men niet. In Over- ilakkee werd in de laatste jaren gepoogd tot gezamenlijk sorteeren maar ook al niet met goeden uitslag. Thans zou er verbe tering komen en is ook in ons eiland be gonnen en heeft men machines aangeschaft en sorteergelegenheid in het leven geroe pen, zoodat er gang in de zaak komt. Samenwerking kan ook hier veel tot stand brengen. Jammer, dat nu de om standigheden zóó slecht zijn Er wordt wel eens beweerd duur fruil, dure uien, maar dit jaar mist dit gezegde het noodige effect. De Coöperatieve Vlasfabriek te Steen bergen is stopgezet, reeds twee maanden geleden werden 60 werklui bedankt, en op Dec. jl. nog 30, zoodat er sedert maar 30 meer overbleven van de 120 manschap pen. Daar geen voldoende steun kon ver kregen worden, moest tot algeheele staking Ivan het bedrijf worden overgegaan. Het gevolg is natuurlijk meerder werkloosheid, daar 120 personen daardoor werk moeten nissen. Op Donderdag 18 December hebben in let Landhouwhuis te Goes besprekingen flaats gevonden tusschen de vertegen- voordigers der Landbouworganisaties in geland en die van de Middenslandsver einigingen iri deze provincie. De vergade- rbg stond onder leiding van Mr. P. Diele mm, Voorzitter der ZL.M. en ha*1 len dtel de belangen van plattelan'kgroepen indeze crisisitijd in hun onde^inge samen bal g te bespreken. )oor den Voorzitter en door de Heeren C. P. Vogelaar, Voorzitter van den Ghr. Boren- en Tuindersbond en A. M. de Mi lino, Voorzitter van den Ghr. Boeren- bori van Zeeuwsch-Vlaanderen (W. deel) weden korte inleidingen gehouden over dencrisis en het belang dat ook de midden- stanl heeft bij een welvarende en koop- kraétige plattelandsbevolking. Uit dedis- cuss3s die daaraan volgden kwam naar vorei datook de Middenstandsvereenigingen ten zërste het nemen van steunmaatregelen len lehoeve van de landbouw toejuichen. De eientueel door de Regeering te nemen steunmaatregelen werden besproken even als de argumenten die aangehaald worden tegen het maal- en menggebod. Door ver- schilleide afgevaardigden van Midden stands ereenigingen werd medegedeeld dat deze «rganisaties principieel gaarne hun steun tezegden om aandrang uit te oefenen om de landbouw door steunmaatregelen over dtze moeilijke tijden heen te helpen. O» Donderdag 18 December hebben te Goes in het Landhouwhuis besprekingen plaats £had tusschen de vertegenwoor digers vin de landbouworganisatiesin Zee land en van de drie landarbeidersorgani saties. De veiyadering die onder leiding stond van Mr. 1. Dieletnan, Voorzitter der Z.L M., had een vlot verloop en leidde tot volkomen overeenstemming. De verschillende crisis- aangelegeiheden werden uitvoerig be sproken. De vertigenwoordigers der landbouwor ganisaties sloten zich aan bij de meening der landaneidersorganisaties, dat momen teel verlagng van het loonpeil der land arbeiders oigewenscht is. In dezen zin zal dan ook aai de afdeelingen van de land bouworganisaties geadviseerd worden. De landavbeidersorganisatis zegden ten volle hun medewerking toe tot het ver krijgen van steunmaatregelen voor den landbouw,zoóalsdie in het urgentieprogram der centrale landbouworganisaties zijn vist- Beleg*1- TH0LEN, S Januari 1931. Uit de Oude Doos. Te St. AT tensdijk waren in het btgin vloog en het slot een eind verder in* de gang werd gevonden. Haar geleider wist haar echter weer op te vangej waarbij hij zich aan de rechterhand nog ernstig ver wondde. Het dier is bij Hoek voorloopig op stal gezet daar het voorloopig niet ver voerd kon worden. Dhr. P. J. Blaas te Thden heeft be dankt als lid van het Feceratiebestuur Afd. Zeeland van den Vrij;. Dem. Bond en tevens voor de hem aangïboden plaats op de Vrijz. Dem. Candidateilijst voorde a.s. verkiezing van de leden vanProv. Staten. Loop der bevolking over het jaar 1930. Gem POORTVLIET. ;(g De bevolking bestond op 1 Januari 193O0 Daar men thans zijn lirecte belas- I JJV en totaal 1718. Geboren]*3 tingen in de gemeenten Oud-Vossemeer en vye^en en *0*aa^ 42. Er vesins Poortvliet ook kan betalen tei nostknntore "gden zich 28 m. en 39 vr., totaal 67. Ir 31 den loop van het jaar overleden 7 m. er 7 vr., totaal 14, terwijl vertrokken 71 m en 56 vr., totaal 127. De Poortvliet ook kan betalen tei postkantore aldaar, zijn de zitdagen in de gemeenten afgeschaft. Ter voorkoming van kisten, zal men goed doen vóór 20 Januari a.s. zijn over 1931 verschuldigd vergunningsrecht ad f5, wegens verkoop van tabaksfabrikaten, ten kantore van den ontvanger le Tholen te voldoen. Rijkspostspaarbank Aan het postkantoor Tholen en de daar onder ressorteerende hulppostkantoren werd gedurende de maand December 1930 ingelegd f25851.51. terti£rhf,o»ld f8151.11. Het la»*-3'0 d°°r dat Kantoor uiigc5..,on bnoAje draagt het nummer 14348. Handelsregister. Bij het Handelsregister der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk Noordbrabant, Seeligsingel 4, Breda, hadden gedurende de maand December 1930 de navolgende inschrijvingen plaats. Wijzigingen. Goöp. Electriciteits Maatschappij „Scher penisse", Scherpenisse, Schoolstraat 9. Uit- getr. als Bestuurslid en Secr.D. A Hartog. Nieuw Bestuurslid en Secr.J. Oudesluijs J.Nz., Scherpenisse. De heer G. Goedegebuure, korporaal bij de politietroepen is geslaagd voor het diploma N. O. C. Een voordeel voor den Handel. 20 dezer treedt de overeenkomst Neder- landsche spoorwegen-stoomtram A. B. T. betreffende de vrachttarieven in werking en worden alle goederen per spoor ver voerd met uitschakeling van het station Bergen op Zoom, doorgezonden naar Tholen waardoor tevens de tramvrachten, zooals ze thans worden geheven, vervallen. Zonder dus aan den spoorweg te liggen kan de handel profileeren van de spoorvrachten die worden geheven in plaatsen die aan het spoor liggen. Geen betaling dus meer van vrachten vanaf Bergen op Zoom naar Tholen, doch men betaalt alleen de spoor vracht zooals door de Nederlandsche spoor wegen wordt geheven. Alle goederen met bestemming voor alle plaatsen in ons land, worden dus, zonder dat de tram vracht heft, op spoorweg document van of naar Tholen vervoerd. Zoo kost b v. een zending, onverschillig uit welke plaats van ons land verzonden per spoor of naar Tholen t. m. 1 K.G 30 ct„ 7-5 K.G 40 ct., 5-7 K.G. 50 ct., 7-9 K.G. 30 ct., 9-10 K.G. 80 ct. Binnenkort zullen óok hier spoorkaartjes zijn te verkrijgen voor verschillende voor name stations in ons land, waarbij dan tegelijkertijd het tramkaartje in den prijs is begrepen, ook hier toont de directie weer dat zij in het belang van onze om geving werkzaam blijft, want hierdoor wordt den menschen last van wachten te Bergen op Zoom bespaart. 'SINT MAARTENSDIJK. Op 12 Januari a.s. des avonds 8 uur hoopt in Hotel N^lisse alhier voor het departement Sint Maartensdijk van de bevolking bestond derhalve op 31g? December 1930, uit 837 m. en 849 vr., i'1® 1 totaal 1686 iuwoners en is dus verminde' met 29 m. en 3 vr. dei Gem. SCHERPENISSE. j :e" Od 31 Dccemv^». vxm* isana de bete volking uit 702 m. en 66 vr., totaal 136% Vertrokken in 1930 39 trJ. en 33 vr., totaalbe 72. Overleden 11 m. en 5 vr., totaal 16htv Ingekomen 15 m. en 17 vr., totaal 3'2n 1: Geboren 11 m. en 9 'Wt, totaal 20. vt Bevolking op 31 December 1930 678 rofod vr., totaal 1333.-f* o Huwelijken in 1030 7. Gem. STAVENISSE. Op 1 Jan. 1930 bestocd de bevolking alhier uit 980 m. en 940 vr., totaal 1954) Er werden in 1930 geboren 22 m. 14 vr., totaal 36. Er vestigden zich 32 mi en 29 vr., totaal 61. Daarentegen overleden er 5 m. en 7 vr. totaal 12 en er vertrokken 67 m. en 63 vr. tolaal 130, zoodat de levolking op 31 Dec pel 1.1. bestond uit 972 n. en 947 vr., tolaai 1909 inwoners. Er hteft dus een vermin dering plaats gehad /an 45 inwoners. Er werden 13 huvelijken gesloten. Gem. SINT ANNALAND. Op 1 Januari.192) bestond de bevolkin; uit 1332 m. en '297 v., totaal 2629 i: woners Geboren 3 m. en 32 v„ totaal 5! Vestiging 25 m. et 29 v., totaal 54 Overleden 11 m. en 13 v., totaal 2' Vertrokken 55 n. en 46 v totaal 1 De werkelijke bevolking in 1930 vei minderde met 16. De bevolking besond op 1 Januari 191: uit 1314 m. en 1299/. totaal 2613 inwoner! ji g Aantal huwelijke! 21, echtscheidingen 3 huwelijksaangiften'J, huwelijksafkondigirt 24, huwelijkstoestenmingen 4. Gem THOLEN. De bevolking bstond op 31 Decemblr 1929 uit 1474 ir en 1515 vr. totaal 298). In 1930 werden ;eb. 23 m. en 20 vr. tota 1 43. Er vestigde zich 58 m. en 72 v totaal 130. Er overleden 8 m. en 15 v totaal 23, terwi vertrokken 102 m. 127 vr. totaal *9. De bevolkin bestond derhalve op Dec. 1930 uit;l--5 m. en 1465 vr. totaal 291 Huwelijken37. Echtscheiding 1 en levenlooze asgiften. tMENGD NIEUWS* fijt 1de luk egr Btbi an lfde hte: stei He ceui hie tari Tl 'uile 'as Frail nadeele van een Jhristelijke H.B.S. De bejwilvoerders in de voorloopig surséance *n betaling der N.V. Handels en LandhO'vbank hebben, naar de „Nwbr. meldt, ee aanklacht ingediend tegen dei gewe-en lirecteur, den heer M., wegejs valstflhei i» geschrifte in de bankrekeniig derGhr.Hoogere Burgerschool te 's H;ge en«vege$ verduistering van eenige tomen gods. Het ?countants-onderzoek van de be ien de bank en van die der Chr. H. 1 S, •et 1 e oi spi sgen Wc rouv ie lc aal, oen ier

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 2