IERSEKSCHE EK THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. No. 2393 Vrijdag 9 Januari 1931. Acht en veertigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. Eerste Blad. Anderen en Wij. ONTMASKERD. FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. HINDERWET. «rtr ik Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Prijs per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37®, franco per post f 1,65 4- 15 ct. dlsp. kosten. UITQAVE TELER INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 17'/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. PUBLICATIEN. orjemceiler en Weihonders van Tholen maken aad dat het verzoek van Jelis van Doivendgk te Tholen tot het plaatsen een motor in zijn perceel Contr'Escarpe nö. 1, astraal bekend in sectie E do. 144; e N.V. Bataafsche Import Mg te'h Gravenhage bet oprichten van een benzine-installatie met tergrondsch reservoir en bovengrondscbe aftapin- no /end erf van perceel Daleinsche straat iaslraal bekend in sectie F no. 1151 Gebrs. P. C. en A. A. Hage te Tbolen tot h6t iat*en van een benzine-motor op het erf van per- il Dalemsche straat no. 22 kadastraal bekend in .;lie F no. 1151. door hen is toegestaan. Tholen, 30 December 1930. 20 roeping te vervullen, reeds omdat we deel, leeft, is vrij van elk egoïsme, maar wie uitmaken van de samenleving, de gemeen- wie als Mensch zijn plicht doet teneinde schap, die we Maatschappij noemen. J~ Men bescfiouwe die Maatschappij even wel niet, rooals eens een feestredenaar zich op ie volgende wijze uitte„Die maatschappij is een ronde tafel gelijk, waarvan liet blad op den voet draait Weet, dat wie aan die tafel naast u is gezeten, steeds er op uit is, het blad, zon der dat ge het bemerkt, een duw te geven, zoodat vut deel voor hem komt te staan Laten wij menscben de Toewijding pogen te betrachtejn en daarbij deuken aan de .ww. plaatst Uiiiiits. BIJ abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. ICIgiVUU9VU tUJVI f Uil VU UU Vllgl UHUfVae HMUJJIII- ating op en bij het op den Eendrachtsweg uitgang *r\ ..w r>.iu22 1 plant. In a| haar eenvoud en schoonheid VOLKSTELLING. Burgemeester en Wethouders van Tholen herinne ren hen, die bij de volkstelling zijn overgeslagen, 4An hun verplichting om van dit verzuim kennis te ven ter secretarie der gemeente hunner werkelgke Vornplaati vóór 1 Februari 1931. Voor de leden van huisgezinnen rust de verplich- ng to'. kennisgeving van het verzuim op het hoofd xn elk huisgezin. Tholen, 9 Januari 1931. 12 „Elke goede daad vindt haar iu zich zelf 1" Ongeveer zevenhonderd milhoen man nen, vrouwen e* kinderen leven op dit oogenblik om om, |lecn en vormen met ons: de menschheMzoo men wil; de le- vende menschheid. Er is verschil in :,chedely-m, gelaats kleur, taai, zeden, leefwijze öfcdsdi 'loch is er meer, dat aijpr, gemeen hebben, dan dat de vele aardbewoners onderscheidt. Behalve, dat wij allen behoefte hebben aan lucht en aan voedsel, gelijk dezelfde hemel ons allen overdekt, zoo staren wij lallen met dezellde vraag in de diepte der oneindigheid. Moge bovenstaande gedachtengang, die wij ergens vonden opgeteekend, ons tot het volkomen besef brengen, dat we de groote Eenheid in Gods Schepping voor oogen dienen te hojden bij ons doen en I laten, bij de overdekking over onszelf als Mensch Laat het ons doei begrijpen, dat we met anderen moetei meeleven, omdat jnder hen ook onze plaats is; omdat in iet groote koor der lenschheid ook onze item niet ontbreken nag; omdat wij ons lis éénling niet mogtn'onttrekken aan len strijd, dien zij sfcïjden en waarvan le vruchten ook ten bate komen van ons- tel!. Wie buiten den strijd der menschen „strijd" bedoeld als .del streven buiten le worsteling der geetea blijft, maar het ;emak mag onze gedngslijn niet bepalen Inn r»/-\ rv\ m. 4 I I i bloeit de roos, maar zij bloeit niet voor zichzelf. Haitr prachtige kleuren verbergt zij niet; ze siert de garische gaarde: zij geeft zich (Zij is iets, zonder het zelf te weten zij is iets voor haar omgeving en houdt haar (heerlijke geuren niet in zich besloten zij geeft zich Zoo leve jle Mensch voor iets anders dan voor zichzelfOns Leven besta in Toewijding! {Evenwel niet onbewust, maar gedragen dom' den Wil tot het Góede Zeker, teleurstelling én spot én misken ning én afginst zal ons deel zijij, doch men toone iich daarboven verlieten en sterk, gestemd door de gedachte nit een klein boekslje, dat „Graankorrels" heet „Als gij overtuigd zijt goed te handelen, iaat u dan cbor geen spot, geen misken ning ontmoedigen Hebben wij onszelf dus een taak gisteld, dan dient die taak wat nader omlijnd te worden en blijkt, dat het onze plicht is mede te bouwen aan alles wat rein men- schelijk is. Hierbij houden we het oog gerief)t op ce besten onder ons medemen- schen. Hoevel er natuurlijk verschillen zullen zijn tosschen wat de eene n. -nsch goed noemt en wat de andere niensch j daar;'-" "jWOi, L .-.baken zèllen I wij bet met eikaar eens zijn. dit eventueel eens niet het geval zijn, a*., 1 toch moet de groote waarde erkend' wor den wie naar 'ijn beste weten heeft ge zocht en gehandeld is verantwoord Immers wie door den Wil tot het Goe le gedragen wordt, wie niet slechts zichzelf maar ook anderen ziet, in den drang naar Toewijding bezit, geeft zich aan de Maat- schapp Bij hem leeft de uitgestrekte ge- dachlensfeer„Andeven en wij!" hetgeen een hooge erkenning inhoudt eu het" on edel egoïsme uitsluit. „Anderen en wij!" is de gedachte van ieder, die de ware beteekenis ziet van „toewijding" zich geven, zich geheel aan zijn plichten tegenover zijn medeinenschen en zijn arbeid! Met uitsluiting van onedel egoïsme De vraag rijst nu Is „egoïsme" dan niet stéeds onedel'!" en het antwoord moet luiden „Neen Iu den grond van de zaak is „Toewij ding ook gebouwd op een zeker egoïsme, maar humaan bedoeld. Immers in egoïsme vindt eigenlijk alle menscbelijk handelen zijn grond, ook elke goede daad, die men de ware voldoeningvan zijn daden te smaken, bevoorrecht gelijktijdig zichzelf en anderen. Wie voorde menschheid leven en werken wil, leeft en werkt ook voor zichzelf, want hijzelf behoort ook tot die menschheid. Hij leeft en werkt echter niet voor zich, alsof bij het middelpunt der wereld is, maar wel als deel van het ge heel. Het wordt wel eens aldus uitgedrukt: „In het maatschappelijk leven behartigt men eigen belang niet beter dan door het behartigen van de belangen van anderen „Anderen en ivijEen innig verband bestaat er tusschen de twee deelen, die aldus den Mensch verhelTen door toege paste toewijdingtoewijding, die nimmer ten bate van de ééne partij komt, maar steeds beide partiien bevoordeelt, gelukkig gelukkig. De toewijding, die ons dikwijls langs steile paden en ongebaande wegen voert, loont ons met gemoedsrust, met geestes adel en vormt ons tot een persoonlijkheid door verhooging van kracht. Die persoon lijkheid is het gereedschap, waarmede.wij arbeiden voor anderen en voor onszelf. Onze toewijding eischt derhalve zeer te recht, dat wij zorgvuldig met die persoon lijkheid omgaan, gelijk een goed werkman waakt over zijn gereedschap. Niet, 0111 het gereedschap-zelf, maar omdat men niet hel beste gereedschap het bes doet. Hoe scherper de beitel van den beeldhouwer, hoe fijner zijn werkhoi scherper onze geest, hoe beter we vooi de Menschen arbeidenDenkende wee! aan de roos hoe schooner de roos zelv: is, des le meer siert zij den bloemen tui f, waarin ze zich bevindt, waarin ze ziel onbaatzuchtig geheel geeft. „Anderen en wij!" Wie in edelln zin arbeidt aan zichzelf, wordt veel vcjór de menschen Wie toewijding toont, yie arbeidt voor anderen, wordt veel vpr ïchzelf! De uitgangspunten zijn verscfil- -| !J' de uitkomsten zijn dezelfde. Tod is liet. iwcc i)ef geste. Niet de vreupe, die we onszelf bereiden, maar die wlke we anderen boeiden, kan ons waalijk gelukkig maken. „Anderen en ie;/'/' Nau verhorten, nimmer gescheiden, die gedachte zijons levensbeginsel. De plaats' van den M.pch „Waarom en mei recht. We moeien welen, waarom we iets zns of zoo doen. We zullen daarom de vraag wal uilvoeriger be antwoorden, en hebben dan meieen een prachtige gelegenheid om nog eens mei nadruk op enknle zaken de aandacht le vestigen. Dit kan goed zijn. Er zijn nu eenmaal menschen die 'l niet «poedig leeren of die 't niet gauw °e- loovon. Tenminste niet van iemand, die in dekraat schrijft, en misschien zelf nooit kippen heeft gehouden (in dit laatste mocht men hel denken, vergist men zich ieelijk ij Enfn, eigenlijk geeft het niemendal als men „het" niet gelooft, op gezag van zijn krant. Als men dan maar: rondkijkt en de praktische betere en voor- deelige dingen wil overnemen van zijn buurman, die iija bedrijf goed inricht en zijn dieren met voor deel houdt. „Welke diereu dan Nou meevallen doet het nief die vraag kort en duidelijk te beantwoorden. Te («ijl de één het voordeeligst Wil Leghorns houdt kat een ander met meer .oordeel Rhode Islnud Rifls houden perwijl er ook menschen zijn die geen enjel ras met voordeel kunnen houden 11) Houdt men zijn kippen opgesloten? (in een ren ?j O, beschikt men over een ruime uitloopt (weiland b/v.) Heelt men maar laten we dit eerst even z ggen. Er zijn bes-e Leghorns. Er zijn beste Rhode flanel Reds. Er zijn beste Wil VVijanddottes. En fr zijn beste Barnevelders. Mogelijk zijn er nog wel neer goede ol beste rassen Alleen maar, van veel ■n ^nog eens veel meer belang, dan de vraag, „welk jas" is de vraag „welke stam'" uil oen bepaald ras, /is de beste. Welk ras ge ook houdt, houdt alleen ju. iici 'lieren van prima afstamming, alleen 1ü°0Pt u,r broedeieron, uw eendagskuikens, uw 1, maar omclat men alleen;. u™ - lereedschap het beste werk. J0nf!0 "enD(i,1> fokhanen enz. alleen en uitsluitend ruov l.otiol ,1„J aan eeo vertrou. zij onder de menschen! Hier hebbed wij een roeping te vei vullen tégenovel de samenleving, de Maatschappij wa/rvan wij zelf deel uitmaken. „Anderen en wij!' moge ais een étjtlieid schitteren in den glans der reine toe wijding - l H. E. DIJEN PLUIMVEETEELT. Daarom zij de plaat va£ den Mensch Zt gn i?°, u-g?ed? daadid inder de menschenlier hebben Yvifeen s d bevre(^"f? te. vlnden' iteuuen wij een Slechts de mensch, die zuiver machinaal FEUILLE'QN. (Naar het EojUch). „Als n klaar is, wilt U m dan bel|en> dan al ik n den weg wijzen oaarieneden ett u uw "itbijt brengen, bij Miss WilLt 0p de kamer. )f 0 dan daar op baar wacht hfi 2ij gevraagd." „Ik vond, dat ik ontvangt werd ee'0 lertogin en ik deed dan ookujne beste ls- iensche japonuetje aan, met wtgebordnurdeD kraag en maochelten. Joist was ik klaar, toen er aade deur ge klopt werd en Jessie verscheen. Mrs, Wilmot heeft mij gezondt, pj„a om(jat ij dacht dat u klaar was en dan )t den we„ zou trachten te vinden. Jeisie gaf mij geen antwoord, *n lt haar voeg, waar enkele deuren heen lei. ;t' zy ta doot was, wist ik niet. Eindelij,: crekter, *j een mime galerij waarop vele uren j), k'ameneu in het midden daarva «as an btade trap die naar den hall banedr leido ik den vorigen avond was gewees weet, dat ik toen die galerij of-choon ik vast niet heb gezien. Jessie hield de deor voor mij opeD, toen wij de kamer Mrs. Wilmot bereikt hadden. Hier stond een vorstelijk ontbijt gereed en ik liet het mij goed smaken. Toen ik klaar waf», kwam Mrs. Wilmot bevallig binnen gezweeld. ««Wel Miss Rowe" begon ze, vik hoop dat u goed aitgera9t is, zoodat wij eerst wat praten kunnen, dan zal ik u daarna uw patiëntje lateö zieD." Dtlk beu bereid", antwoordde ik. ,,Nq moet u eens goed luisteren: Ik ben de huishoudster, want, zooals u wel gemerkt zult hebben, is hier geen meesteresse op Bleak Hall. Die is gestorven. Sir Mark Wm-efordrde eigenaar van dit goed, heeft zich hier teruggetrokken echter niet in totole afzondering. Hij heeft enkele vrienden, maar houdt van een kalm leven, daar hij het grootste deel vau den dag in zijn laborato- riurn bezig i?, en nooit, onder welk voorwendsel j dan ook io zijn studiën gestoord wil worden, j Zuo DQ en dan gebruikt bij do maaltijdeo met ons; maar gewoonlijk in zijn eigen verir kken, d-,e in een auderen vleugel van het gebouw zijn j en een afzonderlijken trap hebben, die naar de 1 bovenkamers voerer*.. i U is voor gezeischap (?an zijn dochtertje, een Een nu de veelbesproken vraag „Vitlk ras eigenlijk". Dat is de eerste vraag, die iedero pluim^ehouder zich heefi te stellen. „Welk ras?*' En /ader, die kippen zal gaan houden, vraagt ook, YVilk ras F" Nu zoaden we wel direct, kor», en goe', kunnen zeggen: Houdt Barnevelders, of houdt Paurit Leghorns maar daar worden we weinig wijzer vau^en daarbij de tweede vraag zou toch on middel Ijk volgen lief, aardig kind, maar helaas, achterlijövan geest. Het is om haar bezig te hooien, öet haar te speleo haar voor te lezeo en in éénjwoord, met haar geduld te hebben dat uw dienden uoodig zijn. Wat zij verlangt, moet ma£ met haar doen huisjes bouwen, poppen aaoileeden, en «dt niet al! U moet geheel aw/ijd aan haar wijden, vau 's morgens half tieo lot zevenen. De maaltijden gebruikt u niet met paar, daar u ook eens rusten moe». Sir Mark p ik hebben besloten, dat wij aan de maaltijden jan uw gezel schap zouden genieten. Na hel dLer is u vrij om zich te vermaken hoe en waar n wilt dat vil zeggen, overal behalve ir den vleugel vaar Sir Mark zijn vertrekken heeft het overschrijden van dien vleugel beejt onmiddellijk oitslag tengevolge. Wij houden tan opgewekte gezichten en mooie kleeren j duarlm moet u ook zi?n, dat u gauw wat roolijkerslkrijgt dan die dutkere dracht." „Moet ik nacht? ook bij Bmbl blijven „Necf, 's Dschts en gedoreuds de maaltijden h? z 1 uar hol.<v.,rpleegster bj aicb, u is enkel bau speelkameraad." ,!s zij altijd zwak gewefst?" prevelde ik, bevreesd, dal ik surns een bele^digend woord' georuikeu naoebt. „Neeu," antwoordde Mr°. W jot, „;k geloof d adres waar men sedert jaren dieren ernstig controleert, op iogcapaciteit op gezoDtlheid eüz. «dz. Koopt alleee dsar waar men U garandeert, zooreel en zooreel bedraagt de Iog capaciteit. Waar men U garandeert eon prima af stamming. Die beste adresson zijn er Diet in zoo'11 groot aantal ala gij wellicht vermoedt. Al ia het natuurlijs eren waar dat er voldoende adressen zijn om uil te kiezen. En nog eenswie Diet op een of twee centen ziet kan met «enigen goeden wil, wel best fok- ma'eriaal koopen. Uit elk ras. Maar niot orer ijs van één nacht gaau. Nist koopen op de eerste de beste aanbieding. Ter bevoegder plaatse informeeren Goedkoop is meestal duurkoop. MaargeDoeg hierover Of het dan verder geen verschil geeft Wit Leghorns of Reds of...? Natuurlijk wel. Echter niet ééo ras is volmaakt. Laten wo nu eerst eens de kippen indeelen in hchle rassen (Leghorns b.tr.) middelzware rassen. Reds en Barnevelders o a. en zware rassen fover leze laatste schrijven we nu maar niet verder; die leggen doorgaans te weinig \j We laten verder buiten beschouwing de vele rassen, die liefhebbers er op nahouden om hun fraai» kleuren of andere eigenschappen Blijveu dus over Leghorns, Reds, Baruevelders en Wijaudoltes. De dieren der middelzware rassen zijn minder schuw dan dio der lichte rassen, de leghorns vliegen „overal" overheen, zijn meer vechtlustig, terwijTde middelzware kippen het meestal goed mot elkaar kunnen vinden. Maar de zwaardere dieren hebben meer voedsel noodig dan lichtere. Ook komt broedschhoid onder de zwaardere dieren meer voorBoschouwde men dit laa ste vroeger wel eens ais een voordeel, die tijden zijn nu voorbij Tegenwoordig kan men voordeeligcr met de machine broeden of eendagskuikens koopen (men kau op tijd broedeneen groot aantal tegelijk minderwerk, een kunstmooder biedt, teuminsie voor de kuikens veel voordeelen tegenover de kloek enz.!; Nu haasten wo ona om hieraan toe te voe<reD, dat er tegenwoordig wel „stammen" zijn ouder" de Reds enz. waarin broodschheid zelden voorkom'. Er zijn menschen die persé Rads en uitsluitend '1 uiet. Haar aioeder stierf, toen zij zoowat een zeventien jaar was zij moet alleen zijn geweest in de kauter toen haar moeder overledeo waB eo ze schijnt van dien scbok nooit bekomen te zijn. Ze werd steeds meer teruggetrokken en humeuriger, met wilde drift en snikbuien; en gaandeweg werd zij onooozeler." „Maar hoe oud ja zij nu?" „Ze moet negentien of twintig zijn, want ik geloof, dat het nu drie jaar geleden is, dat haar moeder is gestorven en dat ik hier iu huis kwam. Ik was gezelschapsdame bij een Lady Nv-wlun die veel bij Lady Wn-ydord kwam eu toen die overleden was, doug ik naar de plaats van huis houdster eu kreeg ze. En nu zullen wij eens naar Eih«l gaan kijken." „O, maar, ik vrees, dat ik niet berekvod beu voor die taak," ataunlie ik. ,,Ik hen zelve pas twintig Ik dacht, dat ik u.et kind znu te doen hebben I" „Maar dat ia zij ook Ais u ma. r ut t doe:, wat ik u gezegd heb, don zijn wij tevreden; en als Niua, de verpleegster, n waarschuw! r tn to gaan, geelt u dan vooral oumiiii '.lijk gevolg aan dien wenech, U zult zien, lat u het salaris makkelijk genoeg verdiend heef:. Probeer het maar eens een maand 1" (M'urdt vcrsulgd,)

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1