\Q"b\ Bwve- S 24 s Broodprijs* verlaging:. Je adres .39942 12 voor 8 Tholen. 8 ooooooooooooooooooooooooo Rotterdamsche Bankvereeniging Kantoor Tholen. THOOLSCHE MAP 15 CENT. N. V. CORONAE Coöperatieve Boerenleenbank 9 VAN HEEL Co., OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Een woonhuis met schuur, erf en tuin bouwland' woonhuis en erf W. U. Schuurman, Fornuishout Drogisterij Je adres. MAGAZIJN VAN GRAFMONU MENTEN EN MARMEREN SCHOORSTEEN MANTELS S f 39884 5 hoogfijne kwaliteit u blijven verrassen! Voor 30 cent per half pond kunt k ge niets beters Pk koopen! KASSIERS, THOLEN-GOES. O n f 89885 a| P* ll 24 D. J. VAN MAREN 39904 <3D Echtgenoote. Cappellen (België). p. f. Veel heil eo zegen aan familie, vrienden en bekenden met de intrede van het nieuwe jaar. L. GROENEWEGE Cz. 39907 eo Echtgenoote. St. Maartensdijk, 1 Jan. 1931. Ir. HAGE Jz. E. P. HAGEElenbaas St. Maartensdijk, 1 Jan. 1931. „Bijenkort" 39944 F. RIJNBERG L. RIJNBERG—Elenbaaa Hotel „de Gouden Leeuw" St. Annalaud, l Jan. 1931. p. f. 39948 Aan vrienden eo begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. C. v. d. KLUNDERT, 39951 Oud-Vossemeer^ Een gelukkig nieuwjaar zij U toe- gewenecht door 39918 W. VAN ENGELEN. H. VAN ENGELEN-Rijstenbil. Hollarepolder, Oud-Vossemeer Aan alle bekenden eu begunstigers een gelukkig jaar toegewenscht. A. F. POLLIE. Oud-Vossemeer. 39946 De Heer en Mevrouw QU AKKELAARGil jam. p. f. P. r. St. Aoualand, 1 Jan. 1931. 39935 M. J. BOOGAARD. J. L. BOOGAARDHeijboer. Hotel „Havenzicht" Sf. Annalaud. p. f. 39936 Ondergeteekende wenscht ziju ge achte chè'itele een gelukkig Nieuwjaar J. C. KRIJGER, GOES Aulobusondem. Tholen-Slavenisse, Goe^-Kaische veer. 39902 Goes-Wolfiartsdijk. Veel heil en segeu toegewenscht aan familie, vrienden eo begunstigers bij de intrede van het nieuwe jaar. M. LAROOIJ, Wiukelier, 39906 eu Echtgenoote. St. Maartensdijk, 1 Jan. 1931. Veel heil en zegen toegeweüscht aan familie, vrienden eo begunstigers bij de iutrede van bet nieuwe jaar. J. POT, Winkelier, 39905 eo Echtgenoote, S Maartensdijk, 1 Jan. 1931. 19301931. Bij den aanvang vau het nieuwe jaar bieden wij onze Dorpsgenooten, in het bijzonder Vrienden en keu nissen, de'BESTE WENSCHEN aan. 12 Heer en Mevrouw DIJKEN. 39928 O. L. School, Poortvliet. HOTEL „UE DRAAK" C H. N1EMANTSVERDRIET Telcf. 36. p. f. Zierikzee. 39945 J. W. H. F. BU1JZE J. J. BUIJZE—Waale Stavenisse, 1 Jan. 1931. p. f. 39919 p. r. Ouderneteekende bieden de harte lijke geluk wenschen aan allen. M. C. STEENDIJK 39920 eu Echtgenoote. Staveniss?, 1 Jan. 1931. Int. Tel. 6 STEEN DIJ K—Nelisse Staveoisse, 1 Januari 1931. Bij) de iotrede aan 1931 aan familie, vrienden en begaustigers de beste wenscheo. M. P. TAZELAAR 39921 eu Echtgenoote. Staveoisse, 1 Jan. 1931. Int. Tel. 5 r Bij het begin van 1931 aan allen vele gclukwenschen. JOH. LEUNE 39922 en Echtgenoote. Siavenisse, 1 Jao.1931.Int.Tel.il Aan allen de hartelijke geluk- wenschen. A. G. VAN IJSSELDIJK^ 39923 en Echtgeuoote. Stavenissc, 1 Jan. 1931. Int. Tel. 12 De heer en mevronw BERNHARDILukaart Staveoisse, 1 Jan. 1931. 89924 p. f- Int. Tel. 3 p. r. De beste wenscheo aan familie vrienden en begunstigers bij het begin van 1981. M. J. NEELE eu Echtgenoote. 89925 Motor-dor»cher. Staveoisse, 1 Jan. 1931. VERK00PING TE THOLEN. Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, le. Ten verzoeke van den Heer ADR. POTTER aldaar, op Zaterdag 3 Januari 1931, 's namiddags drie uur in de herberg van A. Engelvaart en 's avonds 7 uur in de herberg van M. J. Hoek, in het openbaar verkoopen aan de Verbrande straat, groot 14 aren 54 centiaren. In perceelen en combinatiën. Een schuurtje aldaar, groot 33 centiaren. 1 Hectare 4 aren 90 centiaren (2 Gemeten 202 Roeden) te Oud-Vossemeer aan den Langen weg. Alles dadelijk te aanvaarden. Op Zaterdag 3 Januari a.s., 's namiddags 2 uur, zullen vóór het huis publiek worden geveild eenige roerende goederen, als Aardappelhor, buil, rolblok, fiets ,bascule,slijpsteen, broeibak en ramen, bank, tonnen, krui wagens, stoelen, tafels, brand hout enz. 2e. Ten verzoeke van den heer ARR. DU BURCK, timmerman te Tbolën Een nieuw gebouwd te Tholen aan de 2e Julianastraat naast de woning van .den heer Corns. Quist Centzn. Dadelijk te aanvaarden. Zij, die iets te vorderen hebben van- of verschuldigd zijn aan den Heer ADRIAAN POTTER te Tholen, worden verzocht daarvan opgaaf of be taling te doen vóór 1 Januari 1931, ten (kantore van notaris W 39931 Hoogstraat 9 THOLEN Telefoon 35 EFFECTEN, - COUPONS, - REKENING-COURANT - DEPOSITO ASSURANTIE - BEWAARGEVING - SPAARBANK RENTEVERGOEDING Deposito met drie dagen opzegging 2'/j voor drie maanden vast 3 zes 3'/j twaalf 4 Spaarboekjes 4 30 9987 39934 10 van 16 op 14 cent per 8 ons vanaf I Januari a.s. bij J. VAN OOST, Tholen. Zenuwarts te Middelburg hervat zijne spreekuren Dinsdag 13 Januari a.s. van 1—13 Januari slechts voor spoedgevallen te consul teeren. 10 39807 te koop bij A. J. v. d. WEELE, Tholen. 5 39932 12 vel postpapier met 12 witte enveloppen. ,10 30733 L G. v. ZALTB0MMEL, Hoogstr 7 tegenover het Stadhuis 86088 8 Aanbevelend. Steenhoawerij, Marmeihardsteen voor Broggeo,SloizeD,Gebonwen Slijpsteeoen, enz. Straatkeien AUG. VAN DYCK—PETIT Stationstraat - Bergen op Zoom J. L. ELENBAAS, Poortvliet. CARROSSERIËN S0RTEER- MACHINES voor landbouw producten en alle voor komende Timmerwerken. Steeds voorhanden: 8 86108 PRIMA SIGAREN, als: Uiltje, La Bella, Velasqce*» K. L. M., Keizer Karei, enz., benevens verschillende merken tabak. Mooie sorteering tabakspijpen J. M. SCHOT. Hoogstraat, Tholen Heden ootvangen een mooie sorteering Heeren- Dames- en Kinderschoenen Tevens verkrijgbaar Oliej.ssen en pijpen. Motorpijpen en jassen. 8 85109 Aanbevelend, D. EVERAERS, Hoogstr. 38, Tholen 12 8493 Zuivelstraat 35, BERGEN OP Z0ÜÜ1 over het Postkantooi Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verplegings-artikefen Homoöpatische Geneesmiddelen <r&n Ut. Wilmar Schwabe N. V. STOOMTRAMWEG-Mij ANTWERPEN BERGEN OP Z00M-TH0LEN Door de sedert 1 September j.1 ingevoerde verlaagde Vracht tarieven thans de goedkoopste gelegenheid Uwe goederen te verzenden o te ontvangen. Verzending door geheel Neder- and. 8 maal daags gelegenheid Uw goederen te verzenden ei te ontvangen. Goederen worden op verlanger zonder kosten afgehaald door dt Agentesse 3796? cipu» i u r pfiT Tuni 5 B16-0119 H Ook in 1931 zal de 'Tijdens het alge loopen jaar was Blue Band, dank zij de jarenlange ervaringen der ,Blue Band-fabrie ken de beste kwali teit, die er bestond.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 6