Thofen. Oud-Vossenteer. den heer J. C. POTTER. c. a. van splunter, firma j. c. van der stel. l. g. van zaltbommel I0*£ fechelen, thans werkzaam ten P.T.T. n 1 antoor te Amsterdam. q d Ü4 faij ic ic BURGERLIJKE STAND. e,m. THOLEN van 2330 December 1930. Geboren Maria Maatje, d. v. L. v. d. Vate i M. C. Stoel. Overleden Maria Willemina Bettings, 68 j., htgenoote van D. Jansen. KERKNIEUWS. Bedankt voor het beroep naar de Ned. Herv. Kerk Scherpenisse door ds, J. H. van Paddenbargh te J»peet. Geld. Oud-Vosieneer. Herbenoemd is tot onderling bij pe Ger. Kerk alhier dhr M. Koolaard en tot diaken dhr. Math. van Driel. Alhier is aanbesteed het aanbrengen van eeD electrische geleiding voor terlichting der Geref, Kerk en haar consistorie te dezer plaatse aangenomen door den heer A. J. Gelok. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Moerman en nam. 2 nar ds. Wolfensberger Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2.30 dr. Veltenaar Geref. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. In het gebouw Vischstraat no. 12 voorm. 9.30 nam. 2 en 's avonds 6 unr leeskerk. )ndertrouwd M. C. B1JNAGTE D930 en G. A. VAN TRIGT uidfand, 27 1930. Woensdag 7 Jan. Geref. Gem. 's avonds 6.30 ds. Barlh te Borsele. St. Maartensdijk Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. de Bres. .„°n? G°r-Gt™-. voorm. 9.30, nam. 2 en avond 5.30 lee«kerk. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 da. de Gidls en nam. 2 unr leeskerk. Geref. kerk voorm. 9.30 ds. Vreugdenhil. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam 2 en avonds 6 uur leeskerk. Dinsdag 6 Jan. 's avonds 6 unr ds. Boone te St. Philipsland. MARKTBERICHTEN. en nam. 2 uur trouwd J. E. ELENBAAS Jz. 9943 en P. W. M. GILJAM Kd. elke ook mede namens weder- jdsche familie hartelijk dank ggen voor de vele blijken van langstelling voor en tijdens os, in huwelijk ondervonden. I sortvliet, 30 Dec. 1930. 12 Met leedwezen geven wij kennis van het over lijden van onzen trouwen koster 14 39950 Het Bestuur der Ned. Herv. Kerk. Tholen, 30 Dec. 1930. etrouwd A. DE KORTE Sz. en L. DE KORTE M.Wd. W. CORNELISSE Mz. en A. DE KORTE M.Wd. e namens wederzijdsehe familie irtelijk dank betuigen voor de le bewijzen van belangstelling or en bij hun huwelijken dervonden. 15 39947 Tholen, 31 December 1930. Eenigste kennisgeving. Heden overleed te Leuven, na een korte ongesteldheid onverwacht, onze beste Broederen Behuwdbroeder de heer JEAN J. GROSJEAN, in den ouderdom van ruim ö6 jaar. 39933 J. M. E. AMSING— '8 Grosjean. G. AMSING Jr. Tholen, 24 Dec. '1930. li Hiermede vervullen wij >1- den treurigen plicht U ,t- kennis te geven dat heden- lat morgen na een langdurig, iiu geduldig lijden is overleden, onze innig geliefde Man, Vader, Behuwd- en Groot- rader en Schoonzoon -de heer Bit 'ieter Leendert Vermeulen n den ouderdom van 57 aar en 9 maanden. Wed. P. L. Vermeulen- '9902 Zeedijk. H. Bastiaanse-Vermeulen W. G. Bastiaanse. Johan Bastiaanse. Wed. C. J. B. Zeedij k-Hoek -Maartensdijk, 27 December 1930. 25 Hiermede vervullen wij en treurigen plicht U ken- is te geven, dat heden- torgen na een langdurig, t 'uldig lijden isoverleden, uze innig geliefde Broeder, u Zwager 34 de heer ieter Leendert Vermeulen den ouderdom van 57 lar en 9 maanden. )ha. de Wilde-Vermeulen C. de Wilde. :ak Vermeulen. tc.a Vermeulen-Hoek. 7illem Vermeulen, orna. Vermeulen-Giljam. ornelis Vermeulen, r. Vermeulen-Hage. Iriaan Vermeulen, etern.a Vermeulen- '903 Quakkelaar. oraham Gaakeer Izn. Maartensdijk, 27 December 1930. L. K. VAN DIJK P- f. 39817 en Familie. D. H. v. d. VELDE. J. v. d. VELDE—De Leeuw. P- f- 39218 Gelukkig Nieuwjaar. J. L1EVISSE ADRiAANSE. P- Meubelmaker. 39819 JAC. ENGELVAART. JOZ. ENGELVAART—Voordijk, p. f. Tbolen. 39820 Aan Vrienden en Begunstigers een gelukkig Dienwjaar toegewenscht door C. JANSEN, koleubandel. Tholeo, 1 Jan. 1931. 39S21 Gelukkig Nieuwjaar. A. C. QUIST. A. C. QU1S1'Manneke. Schoenmaker. 39822 p. f. TH. A. AERT8SEN en Ecbtgenoote. 39823 M. MEERMAN Jr. W. B. MEERMAN—Janse. Brugstraat 19, Tholeo. 39824 C. W. COOMANS p. f. eD Ecbtgenoote. 39853 p. f. C. J. DEN OÜDEN, Zadelmaker, 39854 A. P. M. VOETS. A. VOETSde Rou. Tholen. 39855 p. f. f. Modes, Tholen. 39856 EL RUSSCHER en Familie. f- 39857 G. ENGELVAART en Ecbtgenoote Tbolon, JaD. 1931. p.f. 89858 J. M. SCHOT en Echtgenoote. P- 39859 M. VAN OOSTENDE en Ecbtgenoote wenschen vrieodeo en begunstigers een gelukkig oieawjaar. TboleD, 1 Janoari 1931. 39860 J- P. M. JANSSENS, Sergt. Maj. adm. Garn. Bat. van A en O Koetaradja Atjeh N.-0.1 S. VAN DULLEMEN 39861 en Echtgenoote weoscheo Familie, Vrienden en Be- gonstigeta een gelukkig Nieuwjaar. F. NIJ8, Echtgenoote en Kinderen. _Tbolen, Molen THOLEN, 31 Dec 1930. Boerenboter f 0.85 per pond. Roomboter f 0.87i/2„ Eieren 5 cent per stuk. Noteering te Middelburg, 30 Dec. Boerenboter (part. prijs) f 0.90 A. DU BURCK en Echtgenoote. P- Tholen. 89863 W, J. WALPOT en Echtgeuoote. P- 39864 Wed. L. JANSE en Familie, p. f. Kerkstraat TholeD. 39808 C. VAN STEE en Echtgenoote. p. f. Kerkstraat 10. 89809 Met den aanrang van 1981 bieden wij vrienden en begunstigers onze beste wensohen aan. 39810 A, CEN8E en Familie. H. G, DEURLOO en Ecbtgenoote. P- 39811 N. VAN DE ZANDE eo Echtgenoote P- 39812 L. W. JANSE en Echtgenoote. p. f. 89813 Schilder, TholeD, C. W. GELUK eo Ecbtgenoote. P- I- 39814 P. B. KEGGEDuinkerks. P- f. 39815 J. L. DEURLOO. C. J. DEURLOOVan Sliedregi. P- 39816 m. g. D. VAN HIELE Tholeo. 39865 p. I. J. VOS Metselaar, TholeD. 39866 p. f. P. BLAAS Sr. 39940 Wed. VAN RIJSSEL, P- TholeD. 39867 JAC. QU1STGeuze, p. f. Sigarenhandel. 39868 M. SCHOTWesdorp. Tholen. p. f. 39825 J. M. BAL en Echtgenoote. Timmerman. P- h Tholen. 39826 K. J. BAL, GraneD, Veevoeder, Meststoffen. P' TholeD. 39827 C. DUINE. T. H. DUINE—Bont. p. f. Dalemsche straat. 39941 M. S. MARICO. M. H. A. MARICOv, d. Borg. Tholen. 39897 p. f. M. VAN DUIVEN DIJK en Echtgenoote. Tholen. 89898 p. f. D. C. SCHOT. C. M. SCHOT—Praat. Tholeo, 1 JaD. 1931. p. f. 39899 J. N. EVERAERS J. L. EVERAERS—Schot Tholen, 1 Jan. 1931. P- f- 39900 C. HAZEN. A. E. HAZENVao Eekeleo. Tholen. p. f. 39828 G. VIS, Echtgenoote en Kinderen. Tholen. p. f. 39829 J. VRIENS 39880 en Echtgenoote, 1 Janoari 1981. p. f. M. VAN NOORT en Echtgenoote Tholen. 39908 p, f. m. g. A. J. W. SMITH Kassier, Tholen. 39909 A. ENGELVAART en Echtgenoote Tholen. p. f. 39910 G. A. GEBRAAD Kleermaker, Kerkstraat, Tholen. p. f. 39911 Wed. G. C. M. p. f. GELUK en Familie. 39881 G. AMSING Jr. m. g. 89832 M. PR1NCE en Echtgeooote, P- 39893 H. VAN DER EIJK Vleeschhouwerij Kerkstraat, TholeD, p. f. 39912 J. A. VAN BENDEGOM M. VAN BENDEGOM—Pa'pe. P' 39847 Gelnk en voorspoed in het nieuwe jaar aan vrieudeu eo begUDstigers toegewenacht door 39849 C. GEBRAAD, Ecbtgenoote en Familie. Aan Vrienden en Begunstigers wordt bij de intrede van 1931 veel heil en zegen toegewenscht door c. VAN IWAARDEN, Zadelmaker en Ecbtgenoote. TholeD, 1 Janoari 1931, S9S50 Gelukkig Nieuwjaar aan vrienden, bekeoden en begnostigers. J. C. VERKERKE, Bierhandel, Tholen, 1 Januari 1931. 39851 Wed. H. MEERMAN Lievisse Adriaanse P- 39852 H. I. STOUTJESD1JK en Echtgenoote. Tholen, Venkelstraat. P- I39834 C. M. p. f. VAN DER STEL eo Echtgeooote. 39835 PH. ENGELVAART en Echtgeooote P- 39836 JOH. VAN DIJK eo Echtgeooote. p. f.39913 A. A. LIEVISSE ADRIAANSE eo Echtgenoote. p. f. Tholen. 39914 M. ROGGEBAND G. J. ROGGEBAND—Schot, p. I. Tholeo. 39939 AlleD eeo gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. 39916 A. v. d. JAGT. Hartelijke gelukwensch aau mijoe Cliëotele en BekeodeD, zoowel in als boiteo de gemeeDte. 39837 Tholeo. JOH. BEUKELAAR. p. f. Wed. B. G. KEGGE— Van Doivendijk. Modes en MaDotactnren. 39838 A. A. VAN STEE. A. VAN STEE—Denrloo. 39839 A. A. RIJSTENB1L. A. C. RIJSTENBILHendriks?. TholeD, 1 Jau. 1931. p.f, 39889 J. OVERBEEKE. M. OVERBEEKEQoist. Tholeo. p. f. 39890 A. M. GELUK en Echtgeooote. Postweg, Tholzo. P- 39891 m- g- 39892 Tin Ln! JOH. Ql IST. In chocolade, suikerwerken eu Drops. Tholen, p. f. 39893 J. A. STOUTJESDIJK 39917 en Echtgenoote. Tholeo, 1 JaD. 1931. p. f. M. A. GOEDEGEBUURE, Bebonwdendam, wenscht alle meoschen, zoowel binnen als buiten TholeD, een gelukkig Nieowjaar. 39927 Kaas- en Viscbhaodel. JAC. BLAAS en Echtgecoote Tuioman, Molenvlietsche straat P. f-39916 Gelak en voorspoed in bet Nieuwe jaar aau vrienden eo begunstigers toegewensebt door 39886 C. NELISSE, Tbolen. ADR. NUYTEN en Echtgeuoote. Markt 9, Tholen. P- L 39887 Vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. J. M. DEN ENGELSMAN—Blaas. Kerkstraat 8. Hartelijke gelokweoscb met de intrede vao bel nieuwe jaar aan mijne cliëo è!e en bekenden, zoowel binnen als buiten de gemeente. Wed. P. M. VAN OEFELEN. Tholen. 39g69 L. W. BLAAS eu Ecbtgenoote TimmermaD, Stoofstraat, P- f- 39870 P. M. v. d. BROEK. G- N-39871 M. JANSE Az. J. P. JANSEQoist, Dalemschestr. 13, TholeD. P- f- 39872 J. J. KRAMER. K. KRAMERWeber, Tholen. 39873 p. J. A. GELUK en Familie. Tholen. 39874 p. L. C. DE JONGE. N. A. DE JONGEde Bakker. Café „de Kroon" Tholen. P- f- 39875 Een gelukkig nieuwjaar. A, J. v. d. BOOM eD Echtgeooote Metselaar. 39876 Alle vrienden eu bekeoden van Tholen en omstreken wenechen wij een gelukkig Nieuwjaar. C, v. DULLEMEN eu Echtgenoote Huis- eo Rijtuigschilder, 39877 Kerkstraat, Tholeo. Wed. PH. SAKKO eo familie. 39840 M. J. HOEK en Ecbtgeoooie. 39841 Mijo besten wensch aan Familie, Vrienden eo Bekenden voor 't nieuwe jaar. r L-VAN 't^JlOF en Familie. Tholeu. 39878 p. f. JOH. KROMSCHEE. Tbolen. 89879 P f- M. C. VIERGEVER, Wijkverpleegster. 39880 J. E. VAN ZALTBOMMEL-Ao.pt. Tholen. Drogist, p. f. 39881 J. J. SCHOT Johz. D. SCHOTvan Doivendijk, N- 39894 Tholen, P. SCHOT. Kleermaker. 39895 p. f. p. f. M. GEUZE en Familie. Kerkstraat, Tholen. 39896 H. J. DONKEN. "GllTinrilT S. DE KORTE eo Echtgeooote. Mr. Metselaar. P- f39842 Firma Wed. B. G. KEGGE, Vischhaodel. 39843 Oudergeteekende weoscht vrieodeD eD begUDstigers eeo gezegeod nieuw- i1" lop- 39814 Wed. C. DE HAAN. O. J CONTANT. Kachel- eu Meubelmagazijn, Ageutder beroemde Ltps Braudkasten P- Tholeo. 39882 C. M. QUAKKELAAR. P 39901 St. Maartensdijk., 1 Jan. 1931. P. C. M. VERSTRAATE. N. VERSTRAATE—Meense. Tholen, 1 Jan. 1931. p. t. 39845 p. f. W. J. GELUK. Tholen, Markt 3. 39846 J. HEN DRIKSE. J. J. W. HEN DRIKSE— Van NieoweuhoijzeD wenschen Familie, Vnendep eo Be- A. C. DE HOND en Echtgenoote weuscheo familie en vrieodeo veel heil en zegen iu bet nieuwe jaar. Oud-Vossemeer, 1 Jan. 1931. 39903 W. G. BASTIAANSE en Echtgenoote. St. Maartensdijk. n f 39954 P ALMANAKKEN 1931. Schuttevaer 90 ct. v. Swaamen en Thomsons Almanakken 20, 25 en 49 ct.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 5