1931. C. Laban, Tholen Gaat Ge Trouwen GAAT GIJ NAAR ANTWERPEN? Tandarts De Rijke M0NDARTS BERNHARDI Tandarts v.d. Velde Drukwerk Je adres N.V. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK te ZIERIKZEE stelt verkrijgbaar 4\ °|o Pandbrieven a 10012 °j0 26 Hebt Ge al gedacht aan vernieuwing van Uw KANTOORBOEKEN Wij hebben ruime keuze. Grootboeken in verschillende liniaturen. Kas- en Winkelboeken, enz. Briefordners en Wisselordners, enz. FIRMA M. C. POT, boekhandel THOLEN THOLEN Markt 4 Zaterdags 1-2.30 en 6-7 uur. modelboeke n van viite en ondertrouwkaarten en enveloppen - Rouwwerk wordt met den meeoten spoed geleverd alsmede ander beveelt zich aan tot het geven van orgelles en het stemmen van piano's. 6 18920 BESTELT dan Uw trouwkaarten of circulairesbij ons of onze Agenten. LAGE PRIJZEN. 20 37382 voor Breukbanden en Buik banden en verplegings artikelen, DER 0UDERAA Zuivelstraat BERGEN OP ZOOM. bij de Rotterdamsche Bankvereeniging te Tholen, Reist dan vanaf Bergen op Zoom per autobus Liefbroer. 0UD-V08SEMEER, 23 December 1980. Voorzitter de burgemeester, aanwezig alle ledeD. Na opening der vergadering worden d9 no- tnlen gelezen en onveranderd vastgesteld. Bericht is ingekomen van den beer J. K. Boot, houdende mededeeling, dat bij zijn benoeming tot onderwijzer aan de o. 1. school aanneemt, van den heer C. Voshol, houdende dankbetuiging voor de verhoogde jaarwedde, van Ged. St. hou dende mededeeling van de kooiuk, goedkeuring der Belastingverordeningen voortvloeiende oit de fioancieele verhoudingswet. Voorts is ingekomen het procesverbaal van kasopname bij den ge meente-ontvanger over het 4e kwartaal 1930, een bericht van den ontvanger der directe be lastingen te Tholen dat f 1 per keer zal betaald worden voor gebruik van eeu kamer eu een brief van Ged. Staten houdende mededeeling van de goedkeuriug der jaarwedderegeling be treffende burgemeesters, secretarissen, gemeente ontvangers, enz. Deze stukken worden voor kennisgeving aange nomen, terwijl io verband met de jaarwedde regeling de begrooting 1931 zal worden ge wijzigd. Op een verzoek van de Nederl. R. K. Volks- eangver. om subsidie uit de gemeentekas, wordt overeenkomstig het voorstel van B. eu W. afwij zend beschikt. Ter tafel komt een circulaire van de groep Nederland van het Alg. Nederl. Verbond met verzoek de daarbij gevoegde concept-verordening tot wering van vreemde benamingen op villa's enz. vast te stellen. Waar aan een dergelijke verordening alhier nog geen behoefte bestaat, stellen B. en W. voor het verzoek voor kennisgeving aan te nemen, waartoe wordt besloten. Voorlezing geschiedt van een brief van het gem.-bestnur van St-Annaland houdende mede deeling dat geen adhaesie zal worden betuigd, en een brief van het gem.bestonr van Tholen, houdende mededeeling dat de Raad vooralsnog een afwachtende houding weoscht aan te nemen. Dhr de Wilde zegt dat iedere raad vrij is te doen en te laten. Hij las het courantenverslag van Stavenisse over deze zaak en daar zijn de leden van den raad vau alles op de hoogte. Dit kan waar zijn, want ieder jaar bracht dhr Ysseldijk in den Raad verslag oit. Het eene jaar deelde hij mede dat het erg was, het andere jaar dat het nog erger was, een jaar dat de kosten van de Waterleiding een bedrag vaü f 100.000 hadden overschreden. Als de leden vau den Haad alleeD op ban plaats zitten om die jammerklachten aan te mogen hooren, dan is dit erg, maar als led- n van den Raad ook hun handen uit de mouwen mogen steken en dit niet doen om een betere toestand te krijgen, dan vindt hij dat ook erg. Vooral als ze alles zoo goed weten, zooals io het versltg stond. Als de tarieven omhoog gaan, wie moet dan betalen Dhr Daane verklaart dat bij met bijzondere belangstelling de courantenverslagen nagedaan heeft, we weten un zoo ongeveer waarom geen adhaesie is betuigd. Vau de bestuurstafel* io de verschillende gemeenteraden hoorde men dat dit geen puut was voor de gemeenteraden, maar een zaak van den Raad van Beheer en Raad van aandeelhouders. Eu ook dat de Raden zich er niet in moesten mengeo, dat was niet goed. Zijn conclusie ie, dat de beweriog, dat de fiuaocieele toestand alleen een zaak voor den Raad van Beheer en Raad van aandeelhouders is, heel zacht uitgedrukt is, onziü is. Zijn meeuiog is dat de gemeenteraden verplicht zijn zich van den financieelen toestand op de hoogte te houden. Het adres van Oud Vossemeer beteekende dan ook geen inmenging in de zaken van den Raad van Beheer, maar het reiken van de behinpzanoe hand in de moeilijke fiuancieele omstandigheden. Die band is hooghartig afgewezen en met deze afwijzing is niemand gebaat, ook de maatschappij niet. Eendrachtig samenwerken was hier nood zakelijk geweest. Leest men het raadsverslag van Poortvliet, dan gaat er eeu weinig licht op. Uit dit verslag blijkt dat de toestand in bespreking is geweest met den directeur van bet Rijksbureau en de leden van den Raad van Beheer, daarna kwam het adres in de Raden der gemeeDlen. Van de bestuurstafels in die vergaderingen sloeg men zoo eendrachtig op hetzelfde aambeeld, dat moeilijk te ontkennen is, dat er een afspraak was om bet adres te laten keldereD in de raads vergaderingen. Laten we daarom hopen dat de minister onpartijdig en zelfstandig de financieele toestand zal nagaan. Dbr Daane wijst er nog op dat in bet Oud- Vossemeer niet gewezen is op de afschrijvingen op de eigendommen, noch op de aflossingen, komen die dan wordt het jaarverlies misschien nog f 10.000 of meer hooger. Dit is nagelaten om er op te wijzen. Maar iu geen enkel raads* verslag heeft bij biervan iets gelezen en daarom wil hij dit eens naar voren brengen. Hierop deelt de voorzitter mede, dat hij aan zijn toezegging om den brief van den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 22 Mei 1929 voor te lezeo, zal voldoeD, waarna voor lezing plaats beeft. Na voorlezing zegt de voorz. dat de vergroote risico volgens dezen brief dos is verleend om te beletten dat een beroep zal moeten worden gedaan voor de tekorten op de gemeentekassen, en dat het gewenscht zal zijn de tot 1 Januari 1933 geldende reductie op de waterleidiüg-tarieveu te doen vervallen, en de redactie te verminderen als met de draagkracht 07ereeDkomtj en wel met ingang van 1 Jan. 1933. Dhr Heijboer verklaart dat reductevermiode- ring neerkomt op verhooging van de thans gel dende tarieven, in den brief wordt ook gesproken over de gemeeotekasseo, hij vindt dit erg. De voorz. wijst er op, dat men niet direct een aanslag op de gemeentekas wil, daarvoor is nu de vergroote risicogarantie. Dhr de Wilde zegt dat de brief van 22 Mei 1929 geen nieuws brengt, daar deze Da de ver gadering van 24 Juni 1930 aan de leden van den Raad alhier is voorgelezen, dn Raad is dus van dit stok op de hoogte, ook is deze brief in ons adies aangehaald. De vergroote risico is volgens hem geen verbetering, maar schuift de verbetering op de lange baan, en de Raad zon juist gaarne zien dat de Maatschappij direct uit de mitère geholpeu werd, zonder verhoogiDg van tarieven. Zijn er vergissingen gemaakt, dan moet men de borgerij daarvoor niet laten bloedeo, door meer te laten betalen, en dat is ook de bedoe ling vau ons adres. Het adres herinnert aan het oude punt, u.l, nimmer beroep op de gemeente- ka* en geen verhoogiDg van tarieven. Dhr Daaue zegt dat hij doidelijk uit den brief van 22 Mei 1929 heeft hooren lezen „om te beletten dat een beroep zal moeten worden ge daan op de gemeente-kassen" en hij vraagt zich af, hoe van dit beletten sprake kan zijD, daar immer is gezegd, dat nooit een beroep op de gemeentekassen zal worden gedaan om tekorten te dekken. Duidelijk heeft hij hooreD lezen, dat het ge wenscht zal zijn 1 Januari 1933 de reductie van 3^73% te doen vervallen, en de tarieven met ingang van 1 Januari 1933 naar draagkracht te verhoogeD. Hij vraagt zich ook hier af, boe van tariefs- verhooging met ingaog van 1 Januari 1933 sprake kao zijn, omdat altijd is gezegd, dat de redactie ook Diü 1 Januari 1933 zou geldeD. De brief van 22 Mei 1929 is dus geen stap vooruit, maar volgens hem een stap achteruit. Als men dd ods adres goed wil lezeo, want op „willen" komt het aan, dan is de strekking daarvan tegen eeD beroep op de gemeentekassen en tegen tariefverhoogiug met ingaog van 1 Jan. 1933. Hij is er zeker van dat de gebeele raad van Oud-Vossemeer hiermede accoord gaat. Immer is gezegd dat Oad-Vossemeer sctie voerde tegen de Waterleiding, cd zij die zoo spreken draaien de zaak om, de waterleiding is Duttig, daar giog bet niet tegen, maar bet gaat om de naleving van voorwsardeB en belofteD, deze dingen moet men niet willen vergeten. Hier geldt „een man, een man, een woord, een woord", das geen beroep op de gemeentekassen en geen tariefsverbooging. Leest men het rapport, dan zegt de voorzitter telkens de tarieven zijn te laag, verhooging kan niet uitblijven, of op 1 Januari 1933 kunnen we verboogen. Veel liever had bij gelezen dat de voorz. Jhr van Vredenborch gezegd bad: „Tariefsverbooging, dat nooit, eerder verlagen". Het schijnt of men er niet om geeft, wie betalen moet, als de centen er maar komen. Dat de zaak verkeerd wordt voorgesteld is doidelijk gebleken uit De Groene Amsterdammer, en te vorigen jare nit het stnk in de Nieuwe Rotterdammer, dergelijke diogen zijn misleidend. Die bet heeft geplaatst of lateo plaa'tsen, heeft er misschien wel belaDg bij gehad. Maonen werk is het als men woord houdt, daarom geeD beroep op gemeentekassen en geen verhoogiDg van ta rieven. Ook de Statuten heeft bij nagesnuffeld, daarin staat dat de leden en den Raad van Beheer aandeel in de winst hebben, een bepaling dat de leden van den Raad van Beheer in de verliezen moeten betalen heeft hij gemist. Net misschien maar goed, dat er oog geen wiost gemaakt is. Dhr den Engelsman vraagt of het zijn Dot kan hebben bet besprokene aan den Minister op te zenden heel de gemeente zal wel tegen ver- hoogiug zijn. De voorz. zegt dat de zaak bij den Minister is, komt het antwoord af, dan kan altijd nog gezien worden wat te doeD. Dhr Mees zal er wel een voorstel van makeD, hetgeen ontraden wordt, daar dit altyd nog ge beuren kan. De heereu Heijboer en van Gorael gaan hier mede accoord. Dhr den Eagelsmao zegt na al het gehoorde Diet zoo veel verwachting vau dit autwoord te hebben. Dhr Heijboer zegt dat afgezien van hel Dat der waterleiding de financieele opzet een mis lukking is. De verplichte aansluiting keurt bij af, het is een aanslag op het geweten der meo- scheD, De voorz. verklaart dat bij niet verplichte aansluiting de tarieven zeker nog hooger zonden zijn, de geringe aansluiting bij het electrische net houdt verlaging vau den stroom prijs tegeD. Dhr Heijboer zegt dat de landbouwcrisis hier ook een woord medespreekt. Dhr de Wilde zegt dat de verplichte aan- slniliog nooit zoo opgelegd is, als ze is uitge voerd, er waren percentages. Dhr Heijboer geeft dit toe. Dhr Mees zegt zijn voorstel in te trekken eD bij de bespreking te lateD. Op een verzoek van A. Havermans om ont heffing van schoolgeld, wordt gunstig beschikt, daar deze niet is aangeslagen in de Rijksinkom- stenbelasting. De voorz. deelt mede dat 1 Mei 1929 moest vervuld worden de betrekking van onderwijzer met verplichte hoofdacte en wel biunen 4 maaD- der. Hieraan is Diet voldaan kannen worden tbaos is onlangs een onderwijzer zooder hoofd acte benoemd. De termijn van 4 maanden overschreden en daarom is het uoodig om aa H. M. de Koningin ontheffing te vragen ?i bet bepaalde sub 2 vau art. 59 der L. O. ie 1920. Niemand hiertegen beswaren hebbende, worc hiertoe besloten. Slot volgt. LANDBOUW EN VEETEELT De Cc operatieve Suikerfabriek Dinteloord heel bij de afgeloopen campagne 272 millioen K.G bieten verwerkt, terwijl dit bedrag het vorig seizoen 320 millioen K.G. bedroeg. Bekend is, dat in het afgeloopeD seizoen toestand van den kruisbesseDhandel aller mise rabelst is geweest en Dog nooit is vertoond, v we met eigen oogen konden aanschouwen, dl deze bessen voor ean deel, soms leeuwendeel, aa de stroiken moest blijven hangen, omdat zelfsJ, plokkosteo niet gedekt koodeD worden. Van des- kundige zijde is er al op gewezeD, dat een gto aantal struiken zijn gerooid en dat dit tot geval] moet hebben, dat er minder aanbod io de b komst zal zijn, maar tevens dat het niet onmogeui is in de toekomst op meer afzet te kannen rekent al zullen de zeer hooge prijzen van voorheen niet meer bereikt wordeD. Met statitische rijf# der export is aaogetooDd, dal de uitvoer naa Eugeland van 4!/2 millioen K.G. in 1923 lang zamerhaod is gedaald tot325000 K.G, evenwel naar Duitschland gestegen.van 2 millioét K.G. in 1924 tot 4VJ millioen in 1930. I Engeland zelf zou er ook overvloed geweest zijo Voor de kleio-fruitteelt io Zeeland is het onge twjjfeld te hejarameren, dat^deze crisis is ontstaan PLUIMVEETEELT. Zooals werd medegedeeld zijn iu Zeeland Legwedstrijden gehondenhet hoogste aaota eieren gelegd door ééu hen werd respectievelijl voor deze wedstrijden aaogegeven als 244, 211 en 241. Er zij o elders wedstrijden gehouden me hooger cijfers. Wij willeD eveo laten hooren wa 11 in 1885 iü een Ecgelsch vakblad omtrent be getal eieren per hen werd gezegd. Op de vraaj hoeveel dat kao zijn, zoo luidt het, krijgt mei de meest niteenloopende antwoorden. Een des- kundige beweerde, als men de Datnnr baar ganj laat gaan en dus laat broeden als zij daartoi aandrift gevoelt, 93 bedraagt. Een ander zeg 270, maar 270 klonk erg ongeloofelijk. Een derdi teler gaf als het meest waarschijnlijke 180 enz Neemt men na de gemiddelde uitslagen der ge< noemde wedstrijden 145, 140 en 170, dan wai dat getal 180 toch nog te hoog. Men vergetr niet dat men sedert 1885, dat is bijna een halve eeuw vroeger als thaDs, steeds heeft gefokt in de richtiDg meerdere eieropbrengst. De legwedstrijdef kannen dos dienen om meer controle op di punt te krijgen. Uit de Oude Doos. In oude dagen wist men verraad te straffen Er wordt, als bewijs daarvan vermeld, dat ii Mei 1587 een zekere Pieter Scheerlinck ont dekte, dat een zeker verraad op de stad Slnil geconcipieerd (ontworpen, gemaakt) werd, waar voor hij een belooniDg ontving van 33 schel- liogen en 4 grooteu. Ecd gevolg van die ont- k dekk'.Dg en de mededeeling daarvan was dat tl Daniël Carpentier, adelborst onder kapitein g de Ridder, die met den vijand was overeenge komen om de stad Sluis in diens macht te leveren, in het laatst van Mei door de hand vaq deD scherprechter op een vreeslijke wijze het leven moest lateD. Hij werd onthoofd en 3 gevierendeeld. De vier kwartieren des lichaams werden aan vier krikken gehangen en bet hoofd op een spar met ijzeren pin gezet. Tholen (Hotel Zeeland) Dinsd. 3,l1—6,l2 uur. St. Maartensdijk (Van Inaardec) Woensd. 9—11.30 uur. St. Annaland (Havenzicht) 10 Zaterd. 9—12 uur. 80406 34092 10 Zitdag des DONDERDAGS 10-12 ure. Hotel NELISSE te St. Maartensdijk. Tel. int. 3 6 36267 Bij den ondergeteekende, Agent van de firma J. M. C. POT te Tholen liggen ter inzage Beleefd aanbevelend, A. J. DE GRAAFF. 10 St. Maartensdijk NETTE UITVOERING en bovendien wordt Uw Ondertrouw-advertentie gratis geplaatst in de lerseksche en Thoolsche Courant, Firma J. M. C. POT, THOLEN. 4 VAN 22428 12 Aan Pandbrieven in omloop voor pl.m. 21 millioen gulden. 32251 li B B B B B C Vertr. St. B. o. Z. 8.— 8.19 9 10.51 11.20 11.20 12.30 14.20 14.30 16.25 18.— 19.— 20.— 20.— 21.15 22.50 Aauk.M.St. Antw. 9.— 9.30 10.10 12.— 12.30 12 30 13.40 16.40 15.40 17.30 19.10 20.10 21.10 21.10 22.15 23.50 Vertr. Antw. M. St. 7.30 7.40 9.— 11 11.— 12.— 14.— 14.— 16.— 17.30 18.30 19.30 19.30 20.30 24.— Aank.St. B. o. Z. 9.30 10.35 12.40 12.46 13.45 15.45 17.35 19.15. 20.15 21.15 21.20 22.15 1,35 b. Alleen op algemeen erkende Zon- en Feestdagen, c. Alleen 's Zondags, 's Maandags en Donderdags. Bij deelname van 20 personen rijdt deze bus door tot Thoolsche brug voor 50 ct. per persoon extra. 39 39200 89802 I

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 4