van Woensdag 31 December 1930. Tweede Blad. ONTMASKERD. GEMEENTERAAD. feuilleton" Ierseksche en Thoolsche Courant ST. MAARTENSDIJK, 23 December 1930 Voorzitter Burgemeester Polderman. Secretaris de heer Meloen. Aanwez g alle leden. De notulen der beide laatst gehouden raadsvergaderingen worden ongewijzigd goedgekeurd. Ingekomen stukkeu: Voor kennisgeving aangenomen Een schrijven van Ged. St. dat de kermis te Groede op anderen datum zal worden gehoudendat goedkeuring is verleend aan de gewijzigde gemeentebegrootingdat Koninklijke goedkeuring is verleend op de door den raad vastgestelde opcenten en heffing der verschillende belastingen. Dito, proces-verhaal van kasopname bij den Gemeente-ontvanger, waaruit bleek, dat een bedrag van f809.30 meer was uit gegeven dan ontvangen. Dito: een schrijven van J. Nelisse, dat hij met dank voor de benoeming, zijn aan stelling als gemeentereiniger aanneemt. Van den leider der Zondagschool was ingekomen een verzoek, om evenals vorige jaren, weder gebruik te mogen maken voor het vieren van het Kerstfeest, van een der lokalen van de O. L. S. B. en W. stellen voor dit toe te staan, wat met algemeene stemmen wordt goed gekeurd, evenwel zag dhr Koopman gaarne, dat dat meer toezicht wordt gehouden, wanneer de school en het feest aanvangt, daar het dan dikwijls een janboel is Voor kennisgeving aangenomen een schrijven van den minister van H., A. en N. inzake krotopruiming en bijdragen woningbouw voor groote gezinnen. Van de vereeniging „Üns middelbaar Onderwijs" was ingekomen een verzoek om f'100 subsidie voor een leerling welke de R. K. Handelschool te Bergen op Zoom bezoekt. De voorz. merkt op, dat als wij zien wat de leerlingen der H. B. S. de gemeente kosten, het een voordeel voor de gemeente kas is van f280, indien men de H. B. S. bezoekt, hij meent, dat er iets -voor te zeggen is om deze aanvrage toe te staan. Dhr Nelisse meent, dat indien men dit toestaat men nooit ten einde zal komen, terwijl hij meent, dat het niet verplich tend is. Ook dhr Koopman acht toekenning niet noodig en acht het al erg genoeg dat wij verplicht worden voor de H. B. S. De voorz. zegt, wat zouden wij dan moeten doen als eens alle leerlingen der H. B. S. uit deze gemeente tiaar deze school overgingen? Dhr Koopman zegt dan hen ook niets geven, daar ons niets kan worden "verplicht. Weth. Hage meent, dat als de ouders verpl cht worden het volle schoolgeld van f360 voor de H. B. S. te betalen, men ze dan misschien naar de H. B. S. stuurt, wat de gemeente dan f280 meer zal kosten. Hij acht het beter dat men hiernaar eerst een onderzoek zal instellen. Weth. Quakkelaar is er niet voor te vinden, dat een Protestantscbe gemeente een R. K. instelling steunt. I'hr Koopman bepaalt dan liever f280 meer uit de gemeentekas voor de H.B. S. Weth. Hage is van meening, dat men beter deze f280 in de kas kan houden en geeft dan liever f100 voor de R. IC. H. school. Ook dbr Vroegop is deze meening toe- gedaan. (Naar het Engelsch). 2) Ons laatste thee-drinken in de tuinkamer wa9 een droeve geschiedenis en juist toen Tom een speech wilde afsteken, kwam Eric binnen. fik wilde jullie niet storen, sprak hij. „Ik wilde eokel Miss Nancj even goeden dag zeggen en haar veel sncces wenschen." „Heel vriendelijk van o," zei ik met een gezicht, of ik heel verrast was, dat hij kwam. hMet welken trein g?»at a?" vroeg hij weer. fMel den ochtendtrein van tien aar", ant woordde ik, eo voelde, dat mijn oogen vol traneD stonden. „No ga ik!" zei bijeo met eeD stevigeo handdruk was hij weg. Gelnkkig, dat het maar gauw bedtijd was ofschooD er ran slapen niet veel kwam. Het aficheid, dien volgenden morgen was hartroerend,... Aan het station stond Eric Leeson, in zijn motorjas. Hij zocht oiij eeD coupé, zorgde voor mijn bagage, en, toen dj trein al id be- wegiug was, gaf hij mij een pakje in handen en drukte mij op het hart: Dbr Nelisse zegf, dat er geen grens meer is, daar er zooveel scholen komen en het niet aangaat overal voor te betalen uit de kas der gemeente. De voorz. acht het ook een vretende kanker. Met de stem van den heer Vroegop voor, werd het verzoek algewezen. Ingekomen was een schrijven van den rentmeester van het Kroondomein dat ge zien de redactie van 23% der pachtprijzen van domeingronden, deze gemeente een teruggave van pachtgelden krijgt van f79.59 Dhr Vroegop is van meening dat waar deze gronden veel zijn onderverhuurd, deze reductie toekomt aan hen en niet aan de pachters. De voorz. meent, dat, waar door de pachters het contract geteekend is, het lastig zal zijn het niet aan hen uit te be talen. Dhr Koopman acht het allezins billijk het aan de verbruikers te doen uitbetalen, daar het toch niet aangaat dat de gemeente dit in den zak steekt. Weth. Hage zegt dat wij deze kwestie goed moeten onder het oog zien daar er zijn die het voor een jaar als vlasland ver huurd hebben en aan wien dient dan de reductie te worden uitbetaald? Dhr Nelisse vraagt wat wij hebben te verstaan onder verbruikers. Dhr Koopman meent, dat men heter later onderling deze kwestie nader kan bespreken. Dhr Vroegop meent, dat alleen den ver bruikers de reductie toekomt. Met alg. st. werd besloten, deze kwestie aan te houden. Van den min. van O. K. W., was inge komen een schrijven, dat deze gemeente een bedrag van f265.87 te vorderen heeft wegens te weinig betaalde onderwijzers vergoeding. De commissaris geeft verder in over weging op de begrooting te plaatsen een bedrag van f50.voor het volgen van een politiecursus. De voorz. acht het nuttig dat de politie dezen cursus, die vermoedelijk te Tholen of Bergen op Zoom zal worden gehouden zal volgen. Dhr Vroegop acht het zeer nuttig dat er zoo'n cursus komt, daar hij het vree- selijk vindt, dat men een domme politie krijgt, daar men van domme menschen maar last heeft. Dhr Koopman meent dat de comm. toch een voordracht opmaakt, dus deze dient toch uit te zien of de sollicitant wel bekwaam is. Dhr Koopman acht het niets voor deze gemeente. Met de stemmen van de hh. Koopman, Nelisse en Geluk tegen, werd besloten een bedrag van f 50 op de begrooting te plaatsen. Van Ged. St. was een schrijven, dat de konink. goedkeuring was ontvangen op hun besluit inzake de nieuwe regeling jaarwedden, mitsdien achten zij het ge- wenscht deze bedragen op de hegrooting van 1931 te brengen. Dhr Koopman zegt dat men verplicht zal worden hiertoe over te gaan, doch had liever gezien dat Ged. St. hadden gedaan als hun collega's in N.Brabant en Gelder land. Het schijnt dat niet tot hen is door gedrongen de malaise die in Zeeland heerscht en acht het jammer dat dit wordt voorbij gezien, daar de lijden nog slechter zullen worden zoolang hij raadslid is, is er maar steeds hij gemoeten en waar zal het einde zijn en waar zal het geld worden gehaald? Spr wil evenwel opmerken dat het niet persoonlijk gaat tegen iemand jNq vooral schrijven, als je mijn hulp Doodig hebtl Goeden dag, Nancjr 1" Eu, snikkende, trok ik mij terog op mijn plaatsje, maar gaandeweg kalmeerde ik wat en ging nn loch eens kijken, wat het pakje bevatte en hier kwam uiteen nieuwe roman en een ruikertje witte heide met een kaartje er bij „Veel geluk op ow ondernemen 1" Deze oprecht gemeende mensch stemde mij van ochtend al weer veel gelekkiger, maar nn ben ik hier, op weg naar mijn nieuw tehois, ver moeid en onzeker omtrent alles. De vigelaute reed een heuvel op. De tocht leek mij eindeloos; maar toen hield de koetsier toch een groot booten hek voor mij opeo. Voor mijn bagage zon wel gezorgd worden en ik volgde het meisje, dat mij door een mimen hall, waar een houtvoor brandde, naar een kamer voorging, die er dan wel ader-gezelligst uitzag. „Gaat n zoo lang zitten, miss. Ik zal Mrs. Wilmot zeggen dat n er is," zei ze. Ik keek nn eens goed rood en genoot letter lijk van dit smaakvol ingerichte vertrek. Er hingen enkele waarlijk goede aquarellen aan den muorhet ameublement was van mal-gouden tint; de stoelen lagen overdekt met zijdeo kossens; een zilveren ketel stond op het vaur te zingen; de theetafel, met prachtig zilver en porcelein stond daar vlak bij. Op een andere talel lag eeD De voorz. zegt dat Ged. St. voor 5 jaar een onbillijkheid hebben gedaan en deze nu inzien en daarom inet deze besluiten komen, zoodat wij gelijk staan met de andere provincies. Dhr Koopman: Overal spreekt men van bezuiniging, doch men ziet het verkeerd toegepast, daar het eerst bij de kleinen begint en men de grooten verhoogd. Men moet van bovenaf gaan verlagen. Weth. Hage is het volmaakt eens met den heer Koopman, het is wel waar dat voor 5 jaar men verlaagd heeft, doch als dit onbillijk was, had men eerder moeten komen, daar het oogenhlik voor verhoogen nu slecht gekozen is, ook op de crisisver gadering te Goes heeft men deze kwestie aangeroerd en het ook betreurd dat Ged. St. met deze voorstetien komen. Men moest niet naar andere provincies zien voor ver hooging, doch andere provincies konden beter voorstellen het gelijk te brengen met Zeeland. Weth. Quakkelaar kan zich bij heide sprs. aansluiten, hij is niet persoonlijk, doch meent, dat men alles niet op de belasting mag brengen, ofschoon er loch niets aan te doen zal zijn. Weth. Hage hoopt dat onze burgemees ter dan maar zal doen als eenige andere zijner collega's, die het bedrag hebben teruggestort in de gemeentekas. Met de stem van dhr. Koopman tegen zullen deze bedragen op de hegrooting worden gebracht en in verband hiermede werden de pensioengrondslagen van bur gemeester eu ontvanger vastgesteld op f 1850 en f1200. Van Ged. St. was een schrijven, dat zij niet accoord gaan met de door den raad voorgestelde verlaging van pacht der gron den van het Weezen-Armbestuur en ge meente, daar geen rekening is gehouden met den aard der gronden, mitsdien zij Massificatie wenschen uit een oogpunt van billijkheid. De voorz. heeft een en ander overdacht en ook met het Weezen Armbestuur hier over gesproken, doch acht het in een ge meente als deze zeer moeilijk, daar de pachtprijzen sterk varieeren. Dhr Nelisse is er voor, het te laten zoo als het is. Weth. Hage meent dat door de aange nomen reductie ieder tegemoet is gekomen, daar de gronden getaxeerd zijn naar hun bouwwaarde. Dhr Koopman acht het het beste dat men Ged. St. bericht dat de gronden reeds verpacht zijn naar gebruikswaarde, dus dat ieder naar gelang gelijk wordt gekort. Besloten werd de regeling te houden zooals het is, daar dit alleszins billijk is en indien Ged. St. hiermede geen genoegen nemen, desnoods in beroep te gaan bij de Kroon. Vastgesteld werd het suppletoir kohier der hondenbelasting. Vastgesteld werd vervolgens de instructie voor gemeente-reiniger en schoonmaakster der o. 1. school. Naar aanleiding hiervan merkt de heer Vroegop op, dat de gemeente-reiniger nooit kan volbrengen wat in deze instructie wordt geëischt. Hij acht het geen salaris voor dit werk, daar men hiervoor geen flink werkman kan eischen, het is bespottelijk dat deze man op één dag 105 riolen moet schoonmaken en dan nog 2 maal de ge meente doorgaan, terwijl men op het oogen blik met hel werk een hoop achter is en deze man dat niet direct kan inhalen. Dhr Koopman meent: dat rnen 1 maand voordien iemand had moeten in het werk stellen om niet achter te raken. heele slapet boeken eo tijdschriften eu overal stondeo vaasjes, inet eeD paar losse bloemen er iü. Dat was tocb niet de kamer van de huishoudster, en een kinderkamer evenmin. Ik werd in mijn gepeins gestoord door het opengaan van de denr eu een zeer knappe vronw trad bioueD. Zij was lang en slank, had gitzwart haar, dat prachtig uitkwam tegenover haar camee- achting gelaat met de vuorroQde lippen en schit terende oogen. Zij droeg êeu lang zwart kleed, dat baar in bevallige plooien langs de welge maakte gestalte viel. Met muzikaal slemgeloid bood ze mij haar verontschuldigingen aan, dat ze mij zoo lang had fateo wachten eu noodde vervolgens „Gaat u toch zitten, Miss Rowe, U ia zeker wel moe?" „Js, dat kaD ik Diet ontkennen" antwoordde ik. „Eo als ik even de huishoudster mag zien, die mij heelt aangenomen, dan ga ik rechtstreeks naar mijn kamer." „Ik ben de huishoudster" lachte zij vriendelijk. „Gaat n eens wat gemakkelijk achterover zitten tegeo dit kusseo. Dan zal ik n een kop thee schenken en stour ik n rechtstreeks naar bedl Eerst morgen zult u dan ow patiëntje te zien krijgen heeft haar va'er gezegd!" Ik deed zooals mij geraden was en genoot van het heerlijke kopje thee. Als iD eeD droom werd ik door eiudelooze corridors, een groote gezellige 'Dhr Nelisse acht het gewenscht dat de nieuwe werkman het in goeden toestand dient te aanvaarden en daar dit niet meer kan, acht hij het nood.ig dat hij 14 dagert een hulp krijgt op kosten der gemeente. Dhr Koopman meent dat hiervoor Vroegop het geschikste is. Dhr Vroegop vindt het kleinzielig van don raad dat men gezien heeft op f200 om het salaris van dien man op peil te brengen. Indien men goed werk wil gedaan hebben, moet men ook goed willen betalen, temeer daar men met zoo'n salaris als nu, later toch zal komen vragen om meer. Dhr Koopman acht het ook onmogelijk dat de man zoo'n instructie kan uitvoeren, dit is voor hem niet te doen. Dhr Vroegop gelooft dat men met dezen werkman een goede keus heeft gedaan. Dhr Nelisse ziet de toekomst donker in, wie weet wat het over 5 jaar zal zijn, dan acht men het misschien wel een goed in komen. Dhr Vroegop meent, dat men dit moet afwachten, nu acht hij het een schande dat men een gem.-ambtenaar gebrek wil laten lijden. De voorz. zal zien hoe het passeert en zal den middelweg in dezen bewandelen. Moerland is den laatsten tijd niet meer actief geweest en hield graag een praatje. Dhr Koopman merkt op, dat had u vroeger moeten zeggen. Besloten werd hem 14 dagen te doen bijstaan door Vroegop, terwijl er een be paling zal worden gemaakt, dat de vuilnis bakken voor 10 uur moeten worden bui- tengezet. Tot lid van het Alg. Armb. werd herko zen dhr L. J. Koopman tegen 1 stem op J. de Wilde Gz. en 1 stem blanco. Bij de rondvraag vestigt dhr Koopman de aandacht op den slechten toestand der palen en trappen aan de nieuwe haven- beschoeiing en acht deze zeer gevaarlijk. Indien er ongelukken gebeuren, is de ge meente aansprakelijk. De voorz. is huiverig hieraan te begin nen, temeer daar de muur bij Fermie ook slecht is en een en ander veel zal kosten. Dhr Nelisse acht het veel heter de ge- iieele beschoeiing te vernieuwen, daar dit toch spoedig moet gebeuren. Besloten werd, dat R en W. een en ander gaan bezien en dan het noodzake lijkste zullen laten herstellen. Weth. Hage merkt op dat het wel eens tijd zal wordenden toestand bij Engelvaart te verbeteren, zoodat daar een goede af voer komt van het slachtvuil. Dhr Koopman meent dat i r een raads besluit is, dit in orde te makt n en waarom is dit niet uitgevoerd Dit vindt zijn oorzaak zegt weth. Hage, doordat Engelvaart wegens ziekte in langen tijd niet geslacht heeft en men dacht dat hij dit wel nooit meer zou doen. Besloten werd dit werk te doen uit voeren en te doen loozen naar de vest. Op voorstel van dhr Priem werd beslo ten een perceel vrijgekomen grond te ver loten. Het perceel van P. van Ree werd daarna na loting toegewezen aan Fr. Lind- hout. Het andere perceel zal worden ver loot indien men heeft nagegaan wie hier voor de gegadigden zijn. Daar het de laatste raadsvergadering zal zijn, wenscht de voorzitter de leden een prettig Kerstfeest en. een gp.ed uiteinde van het jaar toe en hoopt, dtifeij in goede gezondheid elkaar in het nieuwe jaar mogen weerzien. kamer binnengelaten, waar ik met ontkleeden geholpen werd als een klein kind. Ik herinner mij nog zoo vaag dat iemand heel handig mijn koffer voor mij uitpakte en alles opborg,en verder miet ik den heelen nacht doorgeslapen hebben eD werd ik den volgenden morgen eersj wakker toen het daglicht al in de kamer stioomde en ik een keurig kamermeisje aan mijn bed zag staan, met een kopje thee: „Mrs. Wilmot heeft mij gezegd dat ik u maar moest laten slanen tot o wakker werd, omdat n zoo moe was. Maar nn is het negeu uur, en ik dacht, dat u misschien nw bad en uw thee zendt willen hebben." „Zeker, zou je. mij even willen wijzen waar mijn bad is, en wil je mij je naam zeggen?" „Mijn naam is Jessie Miller, miss. Ik bedien u en Miss Ethel. Dw badkamer komt uit pp uw kamer". Toen deed zij een deur open van een keurig ingerichte badkamer. Mijn slaapkamer had twee breede vensters, waardoor de zon nn juist begon binnen te dringen, ni een eenigszins nevelach- tigen Februarimorgen. Mijn bagage was prachtig opgeruimd mijn koffers waren weg, maar al mijn toiletartikelen stonden op de waschtafel precies of ze daar altijd hadden gestaaD. (Wordt vervolgd.) ■UHé

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 3