MIJNHARDT'S Hoofdpijn-Tabletten 60" Kiespijntabletten 60" Laxeer-Tabletten 60" Zenuw-Tabletten 75" Maag-Tabletten. 75" J op de malaise tegen verbooging verklaard. Kn nu moet de Raad contre coeur de zaak maar goedkeuren. De gelden daarvoor worden onder protest op de begrootiu" gebracht. Men meent, dat de Raad zoo doende niets meer te zeggen heeft en als het ware onder curateele staat. Van een en ander zal aan Ged. St. bericht worden gezonden. De pensioengrondslag voorden gemeente ontvanger wordt gebracht op f1260 en de kantoorhuur bevestigd op f25. De pachtverlaging der gronden van het B. Armbestuur is door Ged. Staten goed gekeurd. Afgeschreven werden eenige honden en opgemaakt een suppletoir kohier honden belasting. Ingekomen de rekening en de begroo ting van den VVarendienst. Deze zullen worden rondgezonden. De gemeentereke ning over 1929 is onveranderd goedgekeurd. Medegedeeld werd namens Ged. Staten dat het verpleeggeld in „Vrederust" be draagt f 850 met f 50 voor kleeding. Op een verzoek van Adr. Wesdorp Lz. om teruggave van betaald havengeld werd op advies van B. en W. afwijzend beschikt. (Een som van 17 maal f2.50 is f42 50.) Prov. Blad no. 63 van dit jaar, betrek king hebbende op de verdeeling van de opbrengst der wegenbelasting, over een som I van f 108000 over 1930 aan de provincie Zeeland zal rondgezonden worden. Door I de wijziging van eenige tractementen enz. I zal de begroeting hiermede in overeen stemming gebracht worden. Dhr D. Stouljesdijk vraagt waarom de Raad niet gekend is in de uitgave voor de 1 nieuwe nummerplaatjes der woningen, waarop de voorz. antwoordt dat die uitgave een gevolg is der wet op de volkstelling en B. en VV. het beter en niet duurder vonden dan het schilderen der nummers op de posten der deuren. Inzake de heffing van haven- en kade- gelden, laatstelijk eenigszins gewijzigd bij besluit van 14 Nov. 1.1. meldt de voorzitter, dat deze zaak nog opnieuw een ernstig punt van overweging bij B. en W. is ge weest. Een onderzoek in deze zaak is elders gedaan eh in verband met den econo- mischen toestand, zouden B. en W. gaarne zien, dat de den 14 Nov. 1.1. aangenomen wijzigingen omtrent haven- en kadegelden werden ingetrokken, terwijl van hun college toegezegd werd dat zij ten spoedigste zullen omzien naar een meer ingrijpende'1 wijziging. Aangenomen z. h. st. Bij de rondvraag vraagt dhr D. Sloutjes- dijk waarom er de vorige week bij den sehuurbrand geen alarm is gemaakt. De voorz. zegt dat hij er niet van houdt om onnoodig alarm te maken. Dit is een zaak van hem als Burgemeester en als hoofd van de politie. Er is behouden wat behouden kon worden en spr is zeer te vreden over de bewezen diensten. Hieimede meent hij den spreker voldoende beant- woordt te hebben. Voor de sluiting zegt de voorzitter op deze laatste vergadering in dit jaar dat hij hoopt dat de nog resteerende dagen verder voor allen een goed verloop mogen hebben en dat men in 1931 weder de zaken met de beste belangstelling zal behandelen. toestand boe langer hoe slechter te worden en met de Kerstdagen werd zijn einde ieder oogenblik verwacht. Thans is er een lichte verbetering ingetreden, doch de doctoren geven, gezien den hoogeu leeftijd van den zieke, weinig hoop op herstel. De Kerstdagen hebben den vredesbood schap gebracht en ook de Paus heeft aan gedrongen op broederlijk samengaan der volkeren. Hij verklaarde niet te gelooven dat er één Mogendheid zou zijn die be zield kon worden van de monsterachtige gedachte van den menschenmoord. Een dergelijke gedachte zou gelijkstaan met zelfmoord. Zou er zulk een staat zijn, dan zouden de andere staten opstaan om een derge lijke staat te strallen. In Britsch lndié begint het weer roeriger te worden. Overal vinden aanslagen plaats op Engelsche ambtenaren en vallen er dooden. De onrust neemt temeer toe omdat de Inlanders wegens de lage prijzen die zij voor hun rijst krijgen, geen belastingen willen betalen en zij tot betaling gedwongen worden. Mooie berichten komen uit den heilstaat Rusland 1 De arbeiders moeten werken en nog eens werken, hetgeen geen schande zou zijn indien ze menschelijk worden be- j bandeld en belooning naar arbeid krijgen. Doch ze moeten werken als slaven. Men heeft nu den toestand nog erger gemaakl i door nieuwe reglementen in te voeren, waardoor de arbeiders sterker worden ge controleerd en tot meerder arbeid aange zet. Indien de reglementen worden over treden, worden ze voor zes maanden ont slagen en kunnen dan nergens anders werk krijgen. Overtreden ze uit boos opzet de arbeidsdicipiine dan komen ze voorde rechtbank, terwijl in sommige gevallen hun chefs aansprakelijk worden gesteld. Daarbij komt nog dat de arbeider nooit vrijwillig van betrekking mag veranderen, zoodat wel blijkt welk een goede heilstaat Rusland is voor de arbeideude klasse voor wie de revolutie zooveel moois zou brengen. De -zitdagen voor betaling der directe belastingen te Oud-Vossemeer en Poort vliet, blijven alsnog op de oude wijze door gaan in 1931, daar de hulppostkantoren in deze plaatsen nog niet zijn aangewezen voor betaling dier belastingen. Op het postkantoor te Tholen kan men de belastingen echter wél betalen. GEMENGD NIEUWS Toenemende strooperij Uit Schiermonnikoog wordt aan het „N. v. h. N." gemeld Ons corps van jacht- 49938 10 bij Apotk. en Drogisten ONDERWIJS. Oud-Vossemeer. Geslaagd voor leerares hij de Modevakscholen in Nederland mej. lanna G. P. Gelok A.Jd. alhier, leerlinge der modevakschool te Bergen op Zoom onder leiding van Mevrouw Verplanke. BINNENLAND. Het Tweede Kamerlid Van der Sluis heeft aan den minister van binnenlandsche zaken en landbouw de volgende vragen gesteld 1. Is het den minister bekend, dat tal van pachters hoe langer hoe meer in moeilijkheden komen, omdat ze de pacht niet kunnen betalen 2. Is iiet den minister bekend, dat het zelfde geldt voor boeren en tuinders, die hun land zwaar verhypothekeerd hebben en die de rente en de aflossing van de hypotheek niet kunnen betalen 3. Kan de minister mededeelen wat lot dusverre door Overheidsorganen gedaan is om den bovenbedoelden noodlijdenden boeren en tuinders te gernoet te komen'? 4. Kan de minister mededeelen wat te dezer zake door zijn Departement zal wor den gedaan BUITENLAND Een bekende figuur uit den wereldoorlog van 1914, maarschalk Jotïre is hopeloos ziek. 19 December constateerden de hem be handelende doktoren dat zijn been door z-8' gangreen was aangetast, en werd hem bet rechterbeen nfmwet O»»™, THOLEN, 31 December 1930. Dinsdagmorgen omstreeks half een is i all'ier een ernstig ongeluk gebeurd. Terwijl de chauffeur van de autobus Krijger zijn auto op de kaai draaide, klom het 12-jarige dochtertje van W. Bout achter op de ladder. Op een gegeven oogenblik viel het meisje er at en kwam onder een der wielen, die haar over een arm en een been girm die beide gebroken zijn. Geneeskundig'e hulp was spoedig ter plaatseen men achtte overbrenging naar het alg. ziekenhuis te Bergen op Zoom noodzakelijk. Den chauffeur I treft geen séhuld. Maandag j.1. werd door de G. V. Olympia een uitvoering gegeven in de zaal van den heer M. J. Hoek alhier, die flink bezet was. Waar wegens familieomstandigheden, de voorzitter afwezig was, werd precies ten acht uur met het programma aangevangen, zonder dat de bijeenkomst op de gebruike lijke wijze geopend was. De verschillende nummers werden goed uitgevoerd, hoewel wij van de heerenaf- deehng wel eens beter werk hebben gezien Dit laatste zal wel iggen aan het feit, dat deze afdeeling den lautsten tijd wat geleden heeft door gebrek aan krachten. De dames deden het uitrnunteud, wat deze te zien gaven was „af". Zij oogstten veel applaus, dat dan ook verdiend was. Met Zeeuwsche reidansjes hadden de meisjes- en jongensadspiranten veel succes, zij werden goed uitgevoerd. De rythmische oefeningen en de groepen loonden evenzeer dat het den leider, dhr. C. Bijl, niet ontbreekt aan lust om ook in andere richting iets goeds te bereiken. De medewerking van de Thoolsche Ka- mermuziekvereeniging werd zeer op prijs gesteld. De muzieknummers door deze ver- eeniging uitgevoerd, vormden een aange name afwisseling en ontlokten telkens een hai telijk applaus van de talrijk opgekouienen welke bijval de leden van Olympia even eens ten deel viel. Het was een aardige avond, die met een gezellig bal is besloten. Valksstelling. Ten overvloede wordt er op gewezen, dat voor hen die niet tot de bevolking der gemeente bebooren en in den nacht van 31 Dec. op 1 Jan. a.s. in de gemeente vertoeven, een oranjekaart (mannelijk) of een rosekaarl (vrouwelijke) moet ingevuld worden. Voor hen dient geen groene kaart ingevuld te worden. Oranje en rosekaarten kunnen bij de tellet s en ter secretarie aangevraagd worden. opzieners zal eerstdaags met één vermeer deren. Tot nog toe zijn hier altijd twee geweest, ja er is zelfs wel één geweest, doch tegenwoordig schijnt er zooveel ge stroopt te worden, dat het onmogelijk is de stroopers met twee man de baas te blijven. De dorpsbewoners, die hier in de duinen veelal een moestuintje hebben, zien de konijnen en fazanten hoe eer hoe liever verdwijnen. Daaraan kan men die men schen ook geen ongelijk geven, want wan neer hun tuintje niet voorzien is van een deugdelijke omheining (kippengaas of iels anders) is het in minder dan geen tijd verwoest. De jagers evenwel, die hier het jachtrecht pachten, spreken ietwat anders en stelden daarom een jachtopziener er bij aan. Tjalk vergaan. Op de Zuiderzee nabij Wijdenes, is op den Tweeden Kerstavond een tjalk in een sneeuwstorm vergaan. De opvarenden, schipper, vrouw en twee kinderen en een passagier wisten zich met veel moeite in een bootje te redden. Bij den dijk moesten de kinderen op de steenen worden gegooid, waarna ook de overigen zich met moeite aan land konden begeven. Van de tjalk en het bootje was niets meer te zien. Om drie uur was de schipper, wiens naam tot nu toe nog onbekend is, van Amsterdam vertrokken. Drie uur had men op zee gedobberd, doch ten slotte kon de motor niet meer werken. De tjalk drijft nu op zee en wordt opgehaald. Aanvaring op het IJ. Dinsdag heeft op het IJ te Amsterdam ter hoogte van het Julianadok door onbe kende oorzaak een aanvaring plaats gehad tusschen een motordekschuit van de Zuid- Hollandsche Bierbrouwerij en de stoom boot Daventria van de Deventer—Amster dam stoombootreederij. De dekschuit liep belangrijke averij op, doch kon nog naar de Piet Heinkade varen waar het vaartuig is gemeerd. De Daventria kon haar reis naar Deventer vervolgen. Door den schok van de botsing is het 9-jarig zoontje van den schipper van de dekschuit, over boord gevallen en ver dronken. Onbestelbare brieveo en brief kaarteD, rac welke de afzenders onbekeud ziju. Binnenland (Brieven) Nationaal Spaarfonds, Amsterdam. Ter post bezorgd te Tholen. Galen, Merr. A. van, Amstelveen. 'deur idem. Ter post bezorgd te Poortvliet. Nota. Aanbevolen vordt om het adres van afzender op de stukken te vermelden, opdat deze bij onbestelbaarheid kunnen worden terug gegeven. Voorts is het gewenscht alle per poat te verzenden stukken steeds van een volledig* Relletjes te Haarlem. De Haarlemsche werkloozen, die zich na de relletjes op 26 Nov. II betrekkelijk rustig hebben gehouden, beginnen zich de laatste dagen weer te roeren. Dinsdagmorgen trok een groepje van ongeveer dertig man onder leiding van het raadslid Oversteegen door de stad. Op fietsen werden borden met allerlei leuzen meegevoerd. De politie liet de demon stranten kalth huns' weegs gaan, doch moest af en toe verzoeken het zingen van de Internationale na te laten, waaraan gevolg gegeven werd. Des namiddags werd opnieuw gedemon streerd o.a. voor het stadhuis en de woning van een der wethouders. Omstreeks drie uur bevond zich de stoet op de Groote i Markt, waar toen juist aan het stadhuis I een proclamatie van den burgemeester I werd aangeplakt waarin déze de burgerij verzocht slechts in gevallen van uiterste noodzaak personeel te ontslaan door bij I vervroeging werkzaamheden te laten uit- 1 voeren, die anders tot het voorjaar of den zomer worden uitgesteld, personeel in dienst te houden of zoo mogelijk meer personen in dienst te nemen en in het algemeen het Ned. Fabrikaat en in het bijzonder plaatselijke firma's de voorkeur te geven bij leveranties. De werkloozen die allen deze proclamatie wilden lezen drongen op. Een hoofdagent en een agent, meertende dat zij het stad huis wilden binnengaan trachtten de menigt te keeren waarbij de agent viel door dat een der werkloozen hem een fiets tusschen de beenen duwde. Een andere demonstrant ontrukte den agent zijn sabel en wilde hem daarmede slaan, doch deze wist den slag af te weren. Inmiddels waren meer agenten ter plaatse gekomen die de menigte met de blanke sabel uiteengedreven hebben. Een der onruststokers werd gearresteerd en naar het bureau overgebracht. Na eenigen tijd verzamelden de werk loozen zich opnieuw en wilden door de smalle Gierstraat marcbeeren. Aangezien hierdoor het verkeer ernstig belemmerd zou zijn geworden moest de politie nog maals de menigte uiteendrijven, waarbij de agenten werden uitgescholden. Daarna is het rustig gebleven. Schietpartij. Vannacht omstreeks kwart over twee hoorde een agent van politie, die dienst deed in den post aan de Raadhuisstraat t^Rotterdam^nkel^knallen^i^ie^^an ten en zag al spoedig dat een man Halvemaanstraat inrende. Hij hield deze man aan, die de 32-jarige colporteur H. d B. uit de Lijnbaanstraat bleek te ziji Deze vertelde, dat er op hem wasgeschi ten. Omtrent de oorzaak van de schiel partij deelde hij het volgende mee In den nacht van Zondag op Maanda heeft hij ruzie gekregen om een geit kwestie met den 23-jarigen chauffei J. W. O. Dezen nacht, toen hij op de Coolsingel en de Aert van Nesstraat me iemand stond te praten, waren er twe auto's aangekomen, waarin respectievelij J. W. O. en diens 19-jarige broer P. b en zijn vader P. O. zaten. De auto's stop ten en J. W. O. en de jonge P. O. stapte uit en kwamen op hem af. Omdat hij wist dat zij geregeld revolvers bij zich haddei en omdat P. O. zijn jas al begon uit ti trekken, klaar om te vechten, is v. d. B er van door gegaan en naar de Meen gevlucht. De anderen zetten hem na, v. d. B heeft hij zijn vlucht af en toe omgekekei en toen gezien, dat J. W. O. een revolvei uit zijn broekzak haalde. Kort daarop klonken er schoten, vlak na elkaar, v. d. B werd niet geraakt. In de Meent zijn 2 scherpe patronen 3 leege hulzen en één plat geschoten koge gevonden. Vannacht zijn J. W. O. en de 19-jarigi P. O. van hun bed gelicht. Zij ontkennen Bij huiszoeking is geen revolver gevonden Beide mannen zijn opgesloten. N. R. Ct De Winkelsluitingswet Eerlang de datum is nog niet bepaald ,z?' we' 'ol regeling van de winkel sluiting in werking treden. Het zal dan in het algemeen vei'boder zij n een winkel voor het publiek geopend te hebben op Zondag. Op werkdagen moet de winkel gesloten z -n 's avonds 8 uui tof. o uur in den ochtend. Op Zaterdag sluiting 's avonds 10 uur. Wie vóór het sluitingsuur in den winkel zijn, kunnen nog gedurende een half uur bediend worden Buiten de sluitingsbepaling vallen o. a. apotheken (niet drogisterijen) voor verkoop van genees- en verbandmiddelen koffie huizen en vischwinkels voor consumptie ter plaatse(geen tabaksartikelen); verkoop van brandstof en smeermiddelen en onder- deelen voor spoedeischende herstellingen aan voer- en vaartuigen en fietsende verkoop van dag- en weekbladen; winkel waren voor binnenkomende, uitgaande en doorgaande schepen; automaten; levering van maaltijden en rouwkleeding. Melk-, visch- en fruitwinkels mogen eiken Zondagmorgen van 5—12 uur geopend zijn uitsluitend voor den verkoop van melk room, visch en fruit. Banket winkels mogen eiken Zondag vier achtereenvolgende uren (naar eigen keuze, doch tusschen 9 uur v.m. en 8 uur n.m.) geopend zijn, alleen voor den verkoop van brood, banket, suikerwerk en chocolade. Volkstelling en Raden van Arbeid. Blijkens een rondschrijven van den min. van Binnenlandsche Zaken en Landbouw aan de gemeentebesturen is gebleken, dat aan een gemeentebestuur door een inspec teur van den Raad van Arbeid het verzoek is gericht, bij de aanstaande volkstelling door tellers navraag te laten doen naar lounarbeiders zonder rentekaart. Hierover is met den minister geen over leg gepleegd. Hoewel het ieder gemeente bestuur uiteraard vrij staat, den ingeze tenen de vragen te stellen, welke het noodig oordeelt, acht de minister zich verplicht er op te wijzen, dat inwilliging van dit verzoek, gelet op het karakter van de vraag, gevaar voor het welslagen van de volkstelling oplevert. De minister noodigt daarom die ge meentebesturen, welke een gelijk verzoek mochten hebben ontvangen, uit, dit niet in te willigen. Een Nederlandsch stoomschip met gebroken stuurinrichting op zee. Maandagmiddag heeft het Nederlandsche stoomschip Algorab, van de Rotterdam Zuid-Amerika-Lijn, op weg van Buenos- Aires naar Rotterdam, een defect aan de stuurinrichting gekregen. Het schip dreef dientengevolge hulpeloos op den Oceaan rond. Draadloos werd om hulp verzocht, waarna de sleepboot Witte Zee, van den Internationalen Sleepdienst L. Smit Co., die te La Corunha gestationneerd lag, naar het schip is gevaren. Dinsdagmiddag te twee uur heeft de Witte Zee de Algorab vastgemaakt. Het schip bevond zich toen op 4 Gr. 5 min. N.B. en 6 Gr. 30 min. W.L. Er woei een sterke Westenwind met hoogen zeegang. De Witte Zee heeft met de Algorab koers gezet naar Rotterdam. Vermoedelijk zal het ongeveer een week duren voordat de Algorab te Rotterdam kan aankomen. PER TELEGRAAF DEN HAAG, 31 December. Door den Directeur-Generaal der P. T. T. is met ingang van '1 Mei a.s. aangewezen tot Directeur van het P.T.T. kantoor te

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 2