IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Persi 25 cent NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. 5 No. 2392 Woensdag 31 December 1930. Acht en veertigste jaargang Eerste Blad. OUD EN NIEUW. PURGL PUBOL B®? pakje 'P Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. ïkl MT In verband met het heden ver schijnen van ons blad, maken wij op merkzaam dat Vrijdag 2 Januari geen nummer onzer courant zal verschijnen. IK Een slimme vogel. GEMEENTERAAD. het zelfwerkend Waschmtddel, is goedkooper geworden, kost vanaf 1 Januari 1931 nog slechts 8 ÏOI !ce Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Prjjs per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post f 1,05 15 ct. disp. kosten. UITQAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEP. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 17'/j ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. 39' „Uren, dagen, maanden, jaron, Vliegen als een schaduw heen We zijn weer gekomen op een punt, dat ons willekeurig even tot stilstand noopt op onzen Levensweg! Gelijk er langs de hoofdwegen van ons land op regelmatige afstanden palen zijn geplaatst, die ons zeggen, hoe ver we reeds gevorderd zijn, zoo staan er langs onzen Levensweg ook palen, die ons wat te zeggen hebben. Deze palen doen ons even stilstaan, en dan denken we „Hoe ver zijn wij reeds gevorderdzoo en zoo was de afgelegde weg; hoe zal de weg verder zijn? De meeste van de palen langs onzen Levensweg staan ook op regelmatigen af stand, maar daar tusschenin staan er hier en daar, die door de opschriften evenzeer waard zijn, even aandachtig gadegeslagen te worden! De regelmatig geplaatste palen langs onzen Levensweg zijn, o. a. de Verjaardagen, de Christelijke feestdagen, de Oudejaars avonden. Oponregelmatigen afstand, daartusschen, staan o. a. de dag, waarop we naar School gaan de dag, waarop we de School ver- Vaten en het groote Maatschappelijk Leven binnen stappeneen gelukkige examendag familiefeesten sterfdagen. Genoemde tijdstippen roepen den Denken den Mensch als het ware toe: „Halt, even jwachten. 1" Ook .thans zijn we weer gekomen op zoo'rr'tjjdstlp en als we in gedachten zoowel vóór als achter ons zien, zal er ongetwijfeld veel in ons omgaan. Heel veel is er in het afgeloopen jaar weer geschied, en heel veel zal er in het komende jaar zeker gebeuren Op den Oudejaarsdag denken velen met voldoening terug aan het afgeloopen jaar, dat hen geluk en voorspoed brachtaan de velerlei gebeurtenissen, die iets moois en goeds brachten voor den enkeling of voor de Gemeenschap. Anderen krijgen een traan in de oogen, als ze denken aan rampen tegenspoed, die hen troffen! Hoe velen toch verloren door den Dood hun geliefden; hoe velen werden teleurgesteld in de Hoop op Herstel van slee pende ziekte; hoe velen hebben den zwaren druk gevoeld van de ongunstige tijdsomstandigheden; hoe velen ondervon den onrechtinplaats van rechtvaardigheid! Maar de Tijd gaat voort: „Uren dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen!" En al lijkt een jaar lang op het oogenblik, dat we aan het begin staan, ongemerkt staan we weer aan het einde, gelijk nu Ais we terugblikken op het oude jaar, dan zullen we beseffen, dat er veel goeds of slechts geschiedde, zoowel door als zonder onzen invloed Aldus zal het ook weer zijn in hei nieuwe jaar, dat klaar staat om te beginnen. Zoo is er dus overeenkomst tusschen OUD en NIEUWMaar er zal toch ook verschil zijn. Hoe het nieuwe jaar worden zal, is voor ons een Vraagteeken Moge het veel Goeds brengen, mede door ieders eigen invloed, wantde theorie dat ^alles uitsluitend builen onzen goeden wil llgygiy™- - Moreel streven van den MenschLaten we het nieuwe jaar met de beste voornemens inzetten; ieder op zijn wijze; dat is onze Plicht als Mensch der ScheppingAls allen het Goede willen voor zichzelf en anderen, wordt de mogelijkheid voor een gelukkig jaar zeker begunstigd. Het volgende zij ter overdenking aan bevolen ,,'t Jaar heeft haast zijn loop volbracht, 't Afscheid klinkt ons tegen. Ziet, een nieuwe tijdkring wacht Met ellende of zegen Niet geklaagd, Niet gevraagd Naar den andren morgen 't Antwoord blijft verborgen Geen uur, mij tot mijn nut gegeven, Ga immer ongebruikt voorbij. Dat ieder oogenblik van 't leven Mij boven alles dierbaar zij OUD en NIEUW! Weer is een jaar voorbijeen nieuw staat voor de deur. Zoo volgen de minuten, dagen, jaren, elkaar onophoudelijk op. Hel oude jaar heeft af gedaan het nieuwe eischt zijn plaats met lief en leed, blijdschap, verdriet. Wij wenschen den Lezer veel goeds ten opzichte van Gezondheid, levensvreugde en arbeid H. E. DIJKEN. Dezer dagen langs een der zeedijken wandelende, merkte ik langs het strand een vogel op, die over het water scherende, een eigenaardig piepend geluid deed hooren, dat veel overeenkomst had met dat van den bij de Zuid-Afrikaanscbe boeren en kaffers bekenden honingvogel. Van dit slimme beestje wil ik U thans als zijnde hier onbekend, in 't kort een en ander mededeelen. De hier bedoelde vogel is een zéér be wegelijk diertje met een scherp piepend geluid. Hij is zeer handig in het opsporen van bijennesten in bosscben en bergen. Heeft hij ergens een bijennest ontdekt, dan blijft hij net zoolang in de omgeving daarvan rond vliegen en piepen tot iemand zijn aandacht trekt. De persoon die hem ziet, gaat dan op den vogel af, die zich in ean of anderen boom ophoudt, doch bij het naderen naar een anderen boom vliegt en dat zoolang herhaalt tot dat hij ge komen is aan dien, waar zich de bijen bevinden. Daar blijft hij geduldig zitten wachten tot het nest door den hem ach tervolgenden persoon is uitgehaald, welke echter nooit nalaat een klein deel van den buit voor hem achter te laten. In aansluiting hiermee herinner ik mij nog, dat op oudejaarsdag twee Kaffers, Klaas en Januari, uit het veld komende, mij mededeelden dal de honingvogel hem een bijennest l<ad aangewezen, zich be vindende in een hollen boomstam langs de Limpoporivier. Gewapend met een bijl en een bos stroo mede nemende, spoedden wij ons naar de bedoelde plaats. Nadat wij het gat in den stam, waar de bijen druk uit en in vlogen, hadden dicht ge stopt, begonnen de Kaffers den boom om te hakken. Toen zij daarmede gereed waren, beraadslaagden wij wat ons nu verder te doen stond, het kwam er nu nog maar op aan de honing er uit te halen. Klaas, die zooals mij later duidelijk werd, op dit gebied nog geen voldoende ervaring had opgedaan, wilde de opening, die wij hadden dichtgestopt, open maken en daarna de bijen met het medegenomen stroo ver brander.. Daar ik en Januari het gevaar lijke van dit werkje inzagen, gingen wij op eerbiedigen afstand van de plek toezien. Toen Klaas het gat geopend had, vlogen de tot woede gebrachte bijen op den onge- kleeden Kaffer aan. Deze begon met de armen te zwaaien en als een wanhopige in 't rond te springen. Toen Januari Klaas in dezen hacheiijken toestand zag verkee- ren, begon deze te lachen en toe le roepen spring in de rivier Klaas, waarop deze onmiddellijk in 't water sprong en zwem mende aan de vervolging der woedende bijen wist te ontkomen. p- f. 1931. Winterhanden Wintervoeten j Ruwe Lippen l Schrale Netis 39937 9 STAVENISSE, 29 December 1930. Voorzitter Burgemeester A. F. Hanssens. Aanwezig alle leden. Na opening worden de notulen der ver gaderingen van 21 October en 14 Novem ber 1.1. gelezen en onveranderd goedgekeurd Ingekomen waren de volgende stukken Een schrijven van de Afd Zeeland van de „Ver. van Ned. Gemeenten" betreffende het reserveeren van goede sloten (voor kennisgeving.) Een verzoek van dhr. J. P. H. van Gel deren te Sint Maartensdijk om concessie voor radio-distributie. (Aangehouden). Een schrijven van den Pensioenraad, meldende dat de inkóopsom voor J. L. Bern- hardi van 177ö teruggebracht is op f 027, en dat de inkoopsom voor C. M. P. W. Hanssens is gesteld op f1750. Voor deze heide posten zal samen de leening van f 1900 a 4'/2 worden gesloten om deze af te lossen in 4 jaar. Een nota van de werkloosheidsverzeke ring, dat er over het lo kwartaal 1930 moet betaald worden f28,92. Het verslag 3e kwartaal van den vleesch- keuringsdienst. Een missive van de Waterl. Mij „Tholen" inzake het rijksvoorschot met aangegeven verschuldigd bedrag per I Juni 10,10. Van het Rijk was ontvangen f17300. Van den Inspecteur der directe belas- hngen bericht, dat de kwade posten dei- inkomstenbelasting over 1930 bedragen f252 Bij den Gem.-Ontvanger was kasopname gedaan. Er was en moest zij iï in kas f3787.425. Een missive van den Min. van A., H. en N. inzake steun woningbouw en op ruiming krotwoningen. Een verzoek van het Waterschap „Sta venisse", betreffende wijziging van art. 45 der politieverordening. Ook Ged. Staten zijn van meening, dat er in deze geen tegen strijdigheid bestaat, zoodat, ingevolge oor deel van B, en W. de Raad afwijzend op het verzoek beslist. Mej. C. L. Mol heeft gemeld, dat zij hare benoeming als onderwijzeres alhier met 1 Dec. 1.1. aangenomen heeft. Een schrijven der comm. der Koningin meldt, dat het belastingstelsel alhier is goedgekeurd (heffing opcenten enz.) Een verzoek van de Heidemaatschappij en van de vereenigirig „Hollandsch Huis" te Brussel om als lid of als begunstiger toe te treden, worden voor kennisgeving aangenomen. Van Ged. St. een bericht, dat een Ned. Herv. krankzinnigengesticht „Zon en Schild" te Amersfoort is opgericht. Verpleeggeld f950 en f45 kleedgeld). Eveneens een missive inzake pachlver- laging, om niet huiten de dooi' hen gegeven regelingen te gaan. De gemeente alhier heeft geen landerijen. De circulaire van den Minister inzake steun woningbouw zal worden rondgezonden Bericht, dat Rintze te Üudewater de be voegdheid tot het geven van Onderwijs heeft verloren. Een circulaire van God. Staten, inzake uitvoering art, 178 der Gemeentewet inzake strafverordeningen. Hiermede zal te zijner tijd rekening worden gehouden. Een circulaire met bijlagen van den Alg. Ned. Bond „Groot Nederland" óin vreemde woorden enz. le weren. Over treding hiervan zou door belastingheffing moeten worden getroffen. (Rondzending.) Bericht, dat de regeling der jaarwedden van Burg. enz. Koninklijk is goedgekeurd. Hierover was nog al eenige discussie. Indertijd heeft de raad zich met het oog

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1