IERSEKSCHE Eü THOOLSCHE COURANT gmw&É mi w&tfwm NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. No. 2391 Woensdag 24 December 1930. Acht en veenigsie jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Prgs per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad fl,376, franco per post f 1,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75ct.; iedere regel meer 177s ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. Burgemeester eo Wethouders van Tholen brengen ter algeiueene kennis, dat dit jaar zal worden ge holde» de 11e Algemeene 10-jaarlijkeche volkstelling met daaraan verbonden Beroeps- en Bedryfstelling. De Volkstelling heelt o. a. (en doel de telling van allen die zich te middernacht tosschen 31 December 1930 en 1 Januari 1931 in Nederland bevinden of, buiten Nederland vertoevend, tot de werkelijke be volking van Nederland bchooren. De noodige kaarten en andere stukken zullen vóór 31 December bij de ingezetenen wotden thuisbezorgd en enkele dagen later worden teruggehaald. Burgemeester en Wethouders wekken de bevolking op, door nauwkeurige en volledige beantwoording der op de kaarten gestelde vragen, tot het welslagen der Volkstelling meue te werken. Dit kau voortreffelijk gebearen door hetgeen ter secretarie op de kaarten vermeld werd, met de trouw boekjes te vergelijken. Tholen, 22 December 1930. 21 Biunen enkele dageu zal op de geheele be volking van Nederland een beroep wordeu ge daan mee te werken aan de elfde Volks telling. Het Centraal Bureau voor de Statistiek doet ons daarooutreüt onderstaande mededeelingeo. Wauueei men ze bewaart en de volgende week Daast de in te vullen kaarten legt, dan zullen ze het werk gemakkelijker kunnen maken. Het ondeelbare momeDt, waarop het jaar 1931 zijn voorgaDger opvolgt, is het tijdstip der elfde volkstelling. Dit wil zeggen, dat deze telling beoogt, een overzicht te krijgen van de bevol king, zooals zij op dat middernachtelijk tijdstip is samengesteld. Het bevolkingscijfer, dat bij benadering wel bekeod is, zoo Daowkenrig mogelijk vast te stellen, is noodzakelijk, omdat bet deD wettelijken grond slag vormt voor de berekening van de bijdragen van het Uijk in de kosten der gemeentelijke huishoudingen. Da bevolkingsregisters vormen een Diet genoeg Ie waardeeren bron voor de kennis van dit steeds veranderlijke cijfer, maar geen meDscheuwerk is onfeilbaar en de bevolkingsregisters zijn afhan kelijk van de nauwgezetheid, waarmee de be volking de voorgeschreven aangiften doet. Een contiö'.e eens in de tien jaren is niet te veel. Maar bovendien heeft de nauwkeurige vast stelling van bet bevolkingscijfer nog ander prac- tisch en ook wetenschappelijk belang, eu wordt in alle landen de Volkstelling beunt om enkele gegevens te verzamelen over de samen stelling der bevolkiug, hare samenwoning, de beroepen, welke hare leden uitoefenen en zoo meer. Voor het verkrijgen van gegevens voor belastingaanslagen dient de Volkstelling niet. In de laatste dagen vaD December worden de VolkstelliDgkaarten hois aan huis afgegeven, in omslagen, welke er één bevatten voor afzonderlijk levende personeo, een aantal voor gezinnen. Aan de gezinshoofden in dit laatste geval de taak om ze in te vulleü. Is een lid van het gezin afwezig, dan vult het geziushootd niet temin diens kaart in. Heeft hij gasten of tijdelijk iuwoueudeo, dan worden hem, behalve de gele en witte kaarten (mannen en vrouweD), ook oranje (of) rose kaarten voor tijdelijk aan wezigen uitgereikt. Is het geheele gezin afwezig en treft de teller dus als hij de kaarten wil afgeven niemand aan, dan zorgt het Gemeente bestuur voor de verdere afwerking. Begin Jannari worden de kaarten weer opge haald. De invuller heeft das een paar dagen tijd om te doen, wat van hem verlangd wordt. Zoo dikwijls hij zich voor een vraag gesteld ziet, waarop het antwoord Diet eens voor al vast staat, moet hij nagaaD hoe is de toestand op 31 De cember te middernacht wie maken op dat mo ment deel uit van miju gezin wat zijn op dat moment de beroepen van mij eu van miju ge- ziusledeu en zoo verder. Ziehier de beteekenis van het „tijdstip der tellmg", het nul uur nol tusschen oud en nieuw. De kaarten bevatten drieërlei. Op de voorzijde, heel bovenaan, staan vragen, welke reeds door het Gemeentebestour zijn be antwoord men moet ze nazien en, waar uoodig, duidelijk zichtbaar verbeteren. Alleen de leeftijd moet er Dog worden bijgezet. Het „onderdeel" der Gemeente, waar rneD geboren is, heeft in hoofdzaak belang voor de Friesche gemeeuten. Aan deozelfdeo kant i«, onder de dubbele streep, een reeks vragen gesteld, waarop ant woord moet worden gegeven. Vragen beantwoorden is lastig, maar vrageu stellen niet minder. Om een en ander te vergemakkelijken, zijn aan de achterzijde der kaarten toelichtingen gegeven. De eerste vragen betreffen het geziü. Uit de toelichting blijkt, dat gezin is op te vatten als „huishouding". Met „inwonend" dienstpersoneel wordt bedoeld persoueel dat nachtverblijf heeft keeft in het hnis van het geziushoofd. Bestaat dit personeel nit een gehuwd paar, dan vormt dit paar (al of niet met kinderen) een afzon- deilijk gezin. Hun kinderen behooren in een afzon derlijken omslag te liggen bd door het het hoofd van dit gezin te worden iDgevnld. Voor inwo nende familieleden wordt door het gezinshoofd opgegeven iu welke betrekking ze tot hem staan (moeder, schoonzuster, odz.). Bij den burgerlijken staat moeten gehawden, ook als ze niet in dezelfde woning wonen, in- vullen „gehuwd". Zijn ze kraehteus rechterlijke uitspraak „gescheiden van tafel en bed", dan vnlleu ze dit laatste io. Bij de vraag naar de kerkelijke gezindten ic een reeks officieel bekende kerkgenootschappen en zelfstandige kerkelijke gemeenten in de toe lichting opgegeven. Daaraan moet nog worden toegevoegd het, na het afdrukken van de kaarten bekend gewordeD, kerkgenootschap „Gerefor meerde Kerken in hersteld verband". In geval van twijfel omtrent den jnisten naam van het kerkgenootschap, waartoe men behoort, kaD mea opgeven, bij wien men ter kerke gaat of welke kerk men bezoekt de Gemeentesecretarie zal er dan deu juisten naam bij kunnen zetten. Wie Diet tot een kerkgenootschap gerekend wil worden, geeft op: „geen kerkgenootschap". B* - autweording met „onverschillig" kan lot mis verstand aanleiding geven, invulling met een streepje tot twijfel. Het een noch het ander is geoorloofd. De beantwoording der vragen naar de bezet ting der beschikbare woonruimten vereischt op lettendheid en juist inzicht. De eerste van deze vragen is alleen voor ge zinshoofden bestemd; bij de aantallen, in het antwoord iu te vollen, en aangevende de samen stelling van het gezin, hebben zij zichzelf mee te tellen. De volgende vragen zijn zoowel voor gezinshoofden als voor alleen wonende personen. Ouder de voor bewoning bestemde vertrekken moeten slaapvertrekken wel worden meegeteld, die dan ook nog eens alzonderlijk worden opge geven, doch mogeu bijvoorbeeld bergzolders eu -kelders niet worden meegerekend, zelfs al is men door gebrek aan voldoende woonruimte gedwongen zoo'n bergzolder of -kelder als woon- of slaap- ruimte te gebroikeD. Men vindt in dit geval twee afzonderlijke vragen daarvoor aau het slot vau deze rubriek. Gangen, portalen, vestibules zijn evenmin voor wouiüg bestemde vertrekken dwiogt te krappe behuizing bijvoorbeeld een portaal als nachtver blijf in te richten, dan geldt hiervoor weer het zelfde als voor de bergzolders. Evenzoo wanneer een bail als wachtkamer wordt gebruikt. Daarentegen moeten een badkamer waariu ge slapen wordt of die als linnenkamer wordt ge bruikt, of een serre die tot slaapvertrek djeot, wel bij de woonvertrekken meegeteld. Het ouder scheid is hier niet zoo groot als bij een berg zolder of -kelder. In het algemeen tellen badkamers mee als woonvertrek, teDzij ze slechts bestaan in een afgeschoten ruimte b.v. onder een trap met douche of waschgelegenheid. Bedsteden, welke als kast of zoo worden ge bruikt, tellen niet mee. E^o voorbeeld een gezinshoofd heeft voor zich gd voor ziju geziu beschikking over 3 voor be woning bestemde vertrekken, waarvan er 1 dient als slaapvertrek iD zijn wooiDg is 1 bedstede, als zoodanig in gebruik. Boveudieu heeft hij beschikking over 2 eigenlijk Diet voor bewoning bestemde ruimten, welke echter noodgedwongen toch bewoond moeteu worden en wel een daarvaD als slaapvertrek. De opvolgeude vragen geveD gelegenheid al deze cijfers in de genoemde volgorde in te vulleD. Tut de lastigste vragen behooren die welke het beroep betreffen, omdat zich op dit gebied zooveel verscheidenheid voordoet en bet te doen i9 om een zoo gespecialiseerd mogelijk overzien te krijgen van alle beroepen welke in ons land worden uitgeoefend. Beoogd wordt bijvoorbeeld ten aaozieD van heD, wier werkzaamheid ligt op bet gebied vau zaken, ondernemingen, bedrijveD of instellingen een splitsing te maken in 4 zoogenaamde beroeps posities e. personen, die iu hnn beroep als „zelfstan digen" moeten worden beschouwd dit ziju zij, die eigenaar zijn van een zaak, een onderneming, een bedrijf of een instelling of die voor eigen rekeniDg zonder personeel hun beroep uitoefenen b. personen, die als bedrijfshoofden zijn te beschouwen, b.v. Directeuren van Naamlooze VeD nootschappen of vau Ccöperatieve instellingen, in het algemeen dus personen die aan het hoofd van zaken enz. staan, zoüder dat zij daarvan eigenaar zijn. c. personeD, die in meer ondergeschil positie in een zaak pdz. werkzaam zijn en belast zijn mot toezicht over het gewooe personeel (b.v. bedrijf»- leider, opzichter, meesterknecht, de; ö- of filiaal houder, winkelchef e. d.); d. personen, die als het gewooe personeel zijn te beschoowen en dus geen der ouder a, b, en c beschreven posities innemen (arbeiders, waaronder" ook voormaunen, employé*, beambten eD derge lijke in een zaak enz. werkzaam) Om het mogelijk te maken de verschillende door de bevolking uitgeoefende beroepen in een aantal groote bedrijfsklassen en deze wederom in kleinere bedrijfsgroepen in te deelen, wordt voorla gevraagd den aard van de zaak, de onderneming, het bedrijf of de instelling op Ie geven waariu men wetkzaam is. Vermelding van de afdeeling waariu men werkzaam is, is in de vele gevallen onmisbaar om een juiste keDöis van den aard vau het opgegeven beroep te verkrijgen, b.r. in een machinefabriek de afdeeÜDg bankwerkerij. Opgave van de bijzondere, in gebruik zijnde benaming vaB de werkzaamheid strekt al medo om het juiste inzicht iu den aard van het beroep te bevorderen. Naam en adres van de zaak waar men werk zaam is, worden gevraagd om gelegenheid te openen tot het vragen van nadere inlichtingen, ingeval de beantwoording onvoldoende is voor eeu juiste rangschikking. Beantwoording met algemeene bewoordingen als „arbeider" of „werkmau" i3 het blijkt wel uit het boveüsiaanie geheel onvoldoende. Wederom een voorbeeld: een „sterker" in de N. V. Textiel maatschappij „Twente" heeft op te geven dat bij is „sterker"ia dienst van een ander? „ja" en wel bij „de N. V. Textiel maat schappij Twente" te „Hengelo", Textielfabriek", afdeeling „weverij". Bestuurder, „neeu", belast met toezicht „neen". Personen, die meer dan één beroep uitoefenen, vermelden alleen hun hoofdberoep, namelijk dat hetwelk de voornaamste dagtaak vormt. Gepen- sioDneerden geven op „zonder beroep" waoueer zij tenminste geen beroepswerkzaamheden meer verrichten. Doen ze dit wel dan geven ze deze werkzaamheden als beroep op, ook al vormen ze geen volledige dagtaak. Wie uitslaitend leeft van rente, uitkeeringeD en dergelijke, vermeldt: „zonder beroeo". Wie hoofdzakelijk leeft vau buizenbegit (verhuren) geeft op „hoizeuexploitanl". Bijzondere moeilijkheden heeft het tellen van schippers en woonwagenbewoners. Een afzonder lijke regeling is getroffen voor deze personen zonder vaste woonplaat». Wanneer voor hen of door hen telkaarten zijn iDgevuld eu geleverd, wordt ban daarvoor een ontvangbewijs uitgereikt, dat zij gedurende de maanden Januari, Februari en Maart 1931 moeten tooneu aan eiken Ambte naar van het Openbaar Gezag, die daarom vraagt. Het is van belang dat zij er op letten dat be wijs gednrende die maanden goed te bewareD. In de omslageD beviuden zich ook groene kaarten. Deze dienen voir de Bedrijfateliing welke gelijktijdig met de Volketelling zal worden gehouden. Hierover wordt een afzonderlijke mede- deeling aitgegeven. 294 GEMEENTERAAD POORTVLIET, 23 December 1930. Voorzitter en Secretaris dhr W. onkers. Aanwezig alle leden. De notulen der vorige vergadering \s orden voorgelezen. Naar aanleiding van de notulen zegt dhr Carels dat er een uitdrukking van den voorzitter wat betreft het recht van den raad om den vertegenwoordiger bij de N. V. Waterleiding Mij. kan zeggen hoe hij moet stemmen, niet is uitgedrukt. Spr. acht dit ook onmogelijk daar men nooit weet wanneer de vergadering van ver tegenwoordigers wordt gehouden en wat er behandeld zal worden. De notulen worden met toevoeging van deze opmerking vastgesteld. Ingekomen stukken Een schrijven van Ged. Staten inhoudende goedkeuring raadsbesluiten. Proces-verbaal vau kasopname bij den gemeente-ontvanger en bij den secretaris ontvanger van het alg. Armbestuur. Van Ged. Staten mededeeling dat er wijziging is gebracht in de kermisdagen te Groede en of hiertegen geen bezwaar is. Men vond er geen bezwaar tegen. Van hetzelfde college dat wederom voor 2 jaar vrijstelling is verleend voor het vak lich. oefeningen. Een schrijven van dhr H. E. Dijken dat hij zijn benoeming tot lid van de com missie tot wering van schoolverzuim en de commissie van toezicht op het lag. onder wijs aanneemt. Een schrijven van den Groep Nederland van het Alg. Verhond, waar in de aan dacht wordt gevestigd op het toenemend gebruik van vreemde woorden in open bare aankondigingen en verzoekt ter be strijding een helastingverordering op open bare aankondigingen in het leven te roepen. B. en W. stellen voor dit voor kennis geving aan te nemen. Dhr Carels vraagt zou die verordening dan ook gelden voor tuinen en winkels, want dan zou het opschrift op den tuin van den voorzitter en Mevr. van Gorsel en op den winkel van Slings ook moeten vervallen. Met alg. st.. wordt besloten het voor kennisgeving aan te nemen. Een verzoek van de Ned. R K. Volks- zangvereeniging om een kleinen jaarlijksche subsidie. B. en W. stellen voor om deze stukken voor zoover zij geen uitvoering eischen, voor kennisgeving aan te nemen, waartoe met alg. st. besloten wordt. Thans komt aan de orde het rapport van de gemeente Oud-Vossemeer overdeN.V. Waterleiding en het verzoek van het ge meentebestuur van Oud-Vossemeer om adheasie le betuigen aan de bekende adressen daar Herover in de vorige vergadering de stemmen staakten. Voordat er toe over wordf gegaan leest de Voorz. een schrijven voor van de Waterl.mij. van den volgenden inhoud. In de verg. van den Raad van den Raad van Beheer onzer vennootschap, gehouden op 24 Sept. 1929 is door den Voorzitter voorgesteld, dat jaarlijks in elke gemeente b. v. na een gehouden officieele raadsvergadering, een samenkomst van de gemeenteraadsleden met den directenr der Waterleiding Mij. zal plaats hebben, waarin door de leden van den Raad vragen kunnen worden ge steld betreffende den gang van het bedrijf welke door den directeur dan zullen worden beantwoord. Deze samenkomst zou plaats kunnen vinden, nadat het jaarverslag der Vennootschap hij de leden heeft gecirculeerd Op voorstel van een van de leden van den raad van Beheer is dit plan ook ter sprake gebracht in de vergadering van de Vertegenwoordigers der Gemeenten, ge houden op 9 Mei 1930, waarhij gebleken is, dat de leden op één uitzondering na, die van den heer Krijger, het belang hier van niet inzien. Waar door den vertegenwoordiger uwer gemeente dus blijkbaar wel prijs wordt gesteld op een dergelijke bespreking zal het onzen directeur zeer aangenaam zijn hiervoor te mogen worden uitgenoodigd. B. en VV. kunnen zich hiermede wel vereenigen, maar slellen voor het dit jaar. niet meer te doen, maar te hesluiten dat voor de volgende jaren telkens als het jaarverslag hij de leden ecirculeerd heeft den directeur uit te noodigen om een en ander nader toe te lichten. B. en W. achten dit een goede zaak. 21 ay79J>

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1