IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Gesprongen Handen No. 2390 Vrijdag 19 December 1930. Acht en veertigste jaargang rholen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. KERSTBOOMFIGUREN VAN DIXHOORN In verband met het Kerstfeest, ver schijnt het volgend nummer van ons ilad Woensdag 24 dezer, inplaats van Vrijdag 26 December. DNZE SPECIALE KERSTTAFEL GROOTE SORTEERING GEMEENTERAAD Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Prijs per kwartaal f 0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post f 1,65 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 171/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abomiement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. NSCHRIJVING VOOR DEN DIENSTPLICHT. De Bargemeester van Tholen maakt bekend dat Januari a.a. voor den dienstplicht moeten worden Dgeschieven personen die geboren zyn in 1912. Voor de aangifte ter inschrijving zal in het bij- ionder gelegenheid worden gegeven ter gemeente- ecretarie op Maaudag 5 Jan. 1931 des voormiddags usschen 9 en 12 uar. Omtrent deze inichryving en omtrent de inschrijving lie in sommige gevallen binnen een anderen termijn Doet plaats hebben, gelden de bepalingen van de Dienstplichtwet en van het Dienstplichtbesluit. Voor nadere bijzonderheden raadplege men de anplakbiljetten. Tholen, 15 Dec. 1930. 18 HINDERWET. kei Burgemeester en Wethouders van Tholen brengen er openbare kennis, dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bylagen van Gebrs. P. C. in A. A. Hage te Tholen, om VERGUNNING tot iet plaatsen van een 3 P. K. benzinemotor op het irf van perceel Dalemsche straat 22, kadastraal be- iend in sectie F no. 1151. Op Maandag 29 December a.s. des voormiddags lU/2 Bir, zal op het Gemeentehuis gelegenheid be- taan om BEZWAREN tegen de inwilliging van het rerzoek in te brengen en ueze mondeling en schrifte lijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben kunnen gedurende drie dagen voor het bovengenoemd jjdstip ter secretarie der gemeente kennis nemen tan de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op [evestigd dat volgens de bestaande jurisprudentie niet lot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeen- lomstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag oor het Gemeentebestuur zyn verschenen, ten sinde hun bezwaren mondeling toe te lichten. Tholen, 15 Dec. 1930. 26 KERSTBONBONS KREMERSTRAAT, BERGEN TELEFOON 189. 20 OP ZOOM 39776 SCHERPENISSE op Raad der Gemeente 15 December 1930. Voori. Bargemeester W. L. Klos. Secretaris C.' van Doom. Tegen«oordig alle leden, daarna 6 leden. De notulen der vorige vergadering worden Da voorlezing goedgekeurd. Overgelegd en voorgelezen de volgeode inge komen slokken Ie. Een exemplaar van het goedgekeurde raadsbesluit van 7 Nov. jl. tot wijziging der begrpoting voor 1930. Prov. blad no. 62 betreffende goelge- iddli l keurde regeling der jaarwedden van burgemeesters school Secretarissen, Ontvangers en Wethouders. 3e. Schrijven van den Minister vaD Arbeid, Handel en Nijverheid betreffende steun voor krotciprnimingeu ten plattelaude (groole gezinnen) 4e., Idem betreffende stenn voor woning- wetbonw (groote geziuueD.) D.e heer Keur verlaat de vergadering, 6e Kennisgeving van bet Burgerlijk Arm bestuur alhier dat respectievelijk zijn aaugewezeo tot Voorzitter, Secretaris eo Penningmeester de beerep J. Kenr Dz., L. C. van Doom en e M. A,. Kievit. 6. Schrijven van Gedeputeerde StateD waarbij loezeindiug geschiedt van eec exemplaar der ItniiLlief vastges'elde gemeenterekeuing over 1929 7e.| Idem. betrtffende verzetting der Kermis dagen, te Groede. I tem. betri ffeDde pocbtverlaging. 9-, Idem betreffende gelegenheid tot plaa'.ing !a°., K"ükzinnigen in het gesticht „Zon en 10e. Schrijven vao deo Minister van Arbeid, Handel eu Nijverheid betreffende beschikbaar stelling van f 15.000.000 voor woaii gwetvoor- scbolten voor 1931 en van een bedrag van f 80.000 voor het op de ezploi'atie der voor Krotopruiming gebouwde woniDgen te lijden te korten en ten behoeve vau wooiogen voor groote gezinnen, 11e. Procervtrbaal van opneming der kas en boeken vau den gemesDte-ontvanger op 5 Dec. 1931. 12e Schrijven van de Ned. R. K. Volkszang- vereeniging gevestigd te Utrecht waarin ver zocht wordt om eene kleine jaarlijkscbe subsidie. Al dezeslukkeo voor kennisgeving aangenomen. Een schrijven van Gedepoteerde Staten be treffende het vaststellen van eene verordening ez. art. 178 der gemeeutewet en een scbrijveD van den Groep Nederland van Algemeeoe Neder- landscb verband betreffende eene belasting op opeobare aankoodigiogeu worden tot eene volgende vergadering aangehouden. Naar aauieiding van eec schrijven van ge depoteerde Staten waarbij medegedeeld wordt dat de jaarwedde van den Burgemeester 1 JaD. 1931 f 1800, 1 Ocl. 1931 f 1900 eu 1 Oct. 1933 f 2000 zal bedragen, die vau deQ Secretaris 1 Jan. 1931 f 2280 die van den outvanger 1 Jan. f 1200 en zoo vau elk der Wethouders 1 September 190 besluit de vergaderiug de jaarwedde en den pensioensgrondslag vaD den Burgemeester ingaande 1 Jan. 1931 sast te stellen op f 1800. Aaugezien de Secretaris en Ontvanger de aan gegeven jaarwedde reeds thans geniet wordt daarin geeü verandering gebracbr. „Ons Middelbaar onderwijs in Noord-Brabaut" om voor elke leerling uit deze gemeeüte, die hare scholen bezoeken eene jsarlijksche subsidie te verleenen van f 100 wordt afwijzend beschikt met algemeene stemmeu. Met algemeene stemmen wordt naar aanleiding van een ingekomen schrijven van deo heer Directeur der Districtsarbeidsbeurs te Bergen op op Zoom besloten met ingang van 1 Jan. 1931 aan te sla ten bij die Arbeidsbeurs. Uit de door Burgemeester en Wethouders ingediende voordracht ter benoeming van een lid vau bet burgerlijk armbestuur bes amde uil de beereu L C. Doojn en C. A. Quaak wordt met algemeene stemmen herbenoemd de beer L. C. vaD Doorn. Vastgesteld wordt een aanvollingsknbier honden belasting voor 1930 op eer. bedrag vao f 2. De begrooting voor 1930 wordt gewijzigd, wat de gewonen dienst betreft met eene ver meerdering van ontvang eu uitgaaf van f21. wat den kapitaaldienat betreft cnet eene ver meerdering en vermindering van uitgaven van f 53.95. Uit de vier sollicitanten naar de betrekking van schoonboudster der school wordt met 4 st. benoemd J. G. de GraafJanseos, terwijlj.de GraafRiedijk 2 stemmen verkreeg. De leden der commissie tot wering van school verzuim de hcereD D. J. Harlog, Jac. van der Jagt, D. Duijubonwer Mz', G. J. Qiaak Hr. en J. M. W. de Jager worden alleu herbenoemd. THOLEN, 17 December 1930. Voorz. burgemeester Mr. A. J. van der Hoeven. Secretaris de heer H J. Laban Aanwezig alle leden. De notulen der vorige vergadering worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van deze notulen zegt de heer Baaij dat er een punt niet instond en dat speet hem. Hij zal het in kort voor lezen. Er wordt geen melding gemaakt van hetgeen hij heeft gesproken omtrent de zaak firma Dieleman. De heer Wagemaker hem het rapport toe der water leiding-Mij. en toen zegde ik dit is rommel werk, maar hij heeft tevens gezegd dat hij twee boeken van hem gehad heeft en deze waren prachtig. Dit 'is ook niet vermeld in de Thoolsche Courant en de man is daar zeer door gedupeerd. Het was geen drukwerk dat hij zelf heeft gemaakt en hij had er dus niets mee te maken en kon daar ook niets aan doen. Hij vindt dat dit maar haat en nijd maakt. De Voorz. zegt dat het niet in de notulen voorkomt dus zou het beste zijn dat dhr Baaij zich tot de redactie van de courant wendt en rectificatie vragen. Dhr Baaij zegt het is toch hier besproken dus het had in de notulen knnnen slaan, dan had hij daarnaar kunnen verwijzen. De Voorz. zegt dat van het zakelijke ver slag wordt uitgebracht en dat niet ieders woorden letterlijk worden opgeteekend. Dhr Moelker zegt dat de heer Baaij be doelt dat hij twee boeken van de firma Dieleman heeft gehad en die goed waren en dat het rommelwerk niet door die firma is gemaakt, maar wel door deze firma werd geleverd. De Voorz. zegt dat wij niet verantwoor delijk zijn voor wat er in de courant staat en hij acht het verstandigste om zich tot de redactie te wenden. Dhr Baaij zegt dit naar voren gebracht te hebben om de groote fout in deze aan te toonen. De Voorz. stelt voor punt 11 aan de agenda toe te voegen en wel gratificatie aan Van Os. Ingekomen stukken Eenige missives van Ged. Slaten be treflende goedkeuring raadsbesluiten, defi nitieve vaststelling van de gemeentereke ning'. Van het Centraal Bureau voor verificatie van de Vereeniging van Ned. Gemeenten dat zij gecontroleerd hebben de boeken van het gasbedrijf en de kas hebben opgenomen. Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Van het Centraal Bureau van verificatie van de Ver. van Ned. Gemeenten be treffende een nieuwe overeenkomst. B. en W. stellen voor hier weer toe over te gaan. Dhr Dekker is er voor ais de woorden steekproefsgewijze er worden uitgenomen. De Voorz. merkt op dat dit niet in de l overeenkomst staat, maar dit komt voor in het schrijven betreffende de controle. Welh. Goossen zegt dat de boekhouder dit onmogelijk acht. Dhr Dekker zegt dat er niets onmoge lijks is. De Voorz. acht de steekproeven we' deugdelijk, maar als de leden het anders willen, dan vindt hij het goed, hoewel hij niet gelooft dat het noodig is. Spr. zal echter itiformeeren wat de kosten dan zijn. Dhr Moelker meent ook dat wanneer alles wordt nagezien, dit toch heter is dan een steekproef. Hij zou het geen bezwaar vinden, indien het een onbeduidend ver schil was. De Voorz. stelt voor liet dan voorloopig goed te keuren. Dhr Overbeeke merkt op dat in de nieuwe overeenkomst staat dat het loon bij voor uitbetaling moet betaald worden, maar in den regel wordt men betaald als men ge werkt heeft. Hij vraagt of dat algemeen is hij dat bureau. De Voorz. gelooft niet dat dit over wegende bezwaren oplevert. Dhr Overbeeke zegt het is geen over wegend bezwaar, maar het is alleen maar dat er eerst betaald wordt, voordal er werk is geleverd. Met algemeene stemmen wordt de over eenkomst goedgekeurd. Een schrijven van de Ver. van R. K. Dhr Dekker antwoordt dat is volgens de wet en hij vraagt of het wel verplichtend is dat de gemeente bijz. vervolgonderwijs ook betaald De voorz. antwoordt dat is een ander geval, dat is voor de plaats zelf. Dhr Dekker meent van niet, want dit komt ook ten goede aan een inwoner van Tholen. Hij stelt voor eerst te informeeren. De voorz. zegt B. en W. meenen dat men verplicht genoeg moet betalen en zij vinden het niet rechtvaardig meer te doen. Men kan wel een leerling naar de Muziek school in Bergen op Zoom sturen ook en die school kan dan ook komen op dezelfde grond. Dhr Moelker zegt die leerling heefteen richting gekozen en om in dien geest te studeeren moet hij naar die school toe. Hij vindt het echter gewaagd om maar voetstoots op dit verzoek in te gaan, vooral daar het niet verplichtend is. Er worden elk jaar groote sommen uitgegeven voor het onderwijs en spr kan dan ook op het oogenblik nog geen vrijheid vinden om daar voor te stemmen en die f 100 te geven. Dhr Overbeeke zal de leerling huiten beschouwing laten, maar als die leerling nu eens naar de R.H.B.S. ging dan moesten wij f300 betalen en nu maar fiOO. De voorz. meent dat die redeneering niet opgaat, want als hij naar een Handels school te Dordrecht of verder ging, dan behoefden wij heelemaal niets le betalen. Dhr Baaij kan volkomen met het voor stel van B. en W. meegaan, hij vindt dat er al genoeg betaald moet worden. Er kunnen wel zooveel eerlingen gaan komen. Dhr Moelker zegt dat hetgeen dhr Baaij zegt geen steek houdt, want als er'10 leer lingen naar de R.H.BS. gaan, moeten wij ze betalen. Dhr Quist vindt het al erg genoeg, dat de gemeente voor rijkemanskindereri ver plicht is te betalen. Daar deze subsidie niet verplichtend is, kan spr volkomen mee gaan met het voorstel van B. en W. om geen subsidie te verleenen, wij hebben al onkosten genoeg. De voorz zegt dal het aangehouden kan worden, en eerst eensgeïntormeerd worden, maar hij meent dat dit niets zal veranderen aan het standpunt van B. en W. Dhr Dekker trekt zijn voorstel om eerst te informeeren in. Dhr van den Berge is er voor nu het niet verplichtend is, niet te geven. Het voorstel van B. en VV. om afwijzend te -beschikken in stemming gebracht wordt aangenomen met 8 tegen 3 stemmen Tegen de heeren Overbeeke, Dekker en Aertsen. Een verzoek van de Visschersvereeniging „Helpt Elkander" alhier om een schuilhuis te mogen plaatsen, tn om een verbetering aan de haven aan te brengen zoodat de zwaarden niet meer stuk kunnen worden geslagen. B. en W. stellen voor wat het schuilhuis betreft, hiervoor een plaats aan te wijzen, maar de vereeniging dit zeil laten houwen. Dhr Moelker zegt vroeger is er altijd een schuilhuisje geweest, maar toen is dat huisje afgebroken en liet is weg. Hij zou er voor zijn dat de gemeente dit betaalde, want het behoeft toch niet van nieuw ma teriaal te gebeuren. De voorz. antwoordt omdat hel juist van Hoogerondervvijs te Tilburg om eemsubsidie n'et zu|k deugdelijk materiaal moet zijn, van f 100 per jaar, omdat een leerling van nieenen B. en VV. dat zij dit zeil wel kunnen hier de R. K. Handelschool te Bergen op I bekostigen. Zoom bezoekt. I Dhr Moelker zou er voor zijn dat de B. en W. stellen voor hierop afwijzend door de gemeente werd betaald, te beschikken, omdat de gemeente reeds J verplicht is zeer veel bij të dragen en ze het nu niet goed vinden om vrijwillig nog efen subsidie er bij te doen. Dhr Dekker kan zich daar niet mee vereenigen, het geldt hier een inwoner van Tholen en wanneer deze R. H. B. S. zou be zoeken zou daar f 301) voor betaald-móeten worden. De Voorz. vraagt of dat al niet erg ge noeg is dat wij dit verplicht zijn. Ruwa Huid Schrals Lippen Winterhanden Wintervoeten Dhr van den Berge zou voor willen stellen om de menscheri den zin te geven. Een schuilhuisje is voor die menschen een levenskwestie, omdat zij hij nacht en hij dag met elkaar kunnen praten. Spr heelt den voorzitter der vereeniging gesproken en deze deelde hem mede, dat zij er 1125 voor over hadden. Nu stelt spr zich voor dat er voor f125 wel een schuilhuisje gezet kan worden en hij heeft ook gezegd dat zij bereid zijn het zelf te onderhouden ook. Spr is er voor tegenover de menschen welwillend te zijn en indien het nu eens meer kost dan f125, dit door de gemeente hij te. betalen. De vnorz. antwoordt dat hij meent dat B. en W. daarmee mee knnnen gaan. Dhr Moelkei' kan daar ook dadelijk mee meegaan. De voorz. zegt wat liet andere belieft.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1