IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT mm is „Ata" het meest gewilde. NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Bij Pijn No. 2389 Vrijdag 12 December 1930. Acht en veertigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. Eerste Blad. Voor allen die Sukkelen Ata, het radicale Schuur- en Reinigingsmiddel. Hflijnhardt's Laxeertabletten Mijnhardt's Poeders. RUWE HU/O Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Prijs per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,375, franco per post f 1,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITQAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4regels 75 ct.; iedere regel meer 17'/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. BI] abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat tegen Woensdag den 17 December 1930 des na middags 2.30 ore eene openbare vergadering is belegd Ponten van behandeling Ingekomen stukken. Sobsidie aan de Schietvereeniging voor 1931. Verlaging van den pachtprijs van Hoornwerk voor 1929 en 1930. Wijziging der gemeentebegrootiDg voor 1930 Verhuur van een huis. Wijziging overeenkomst met de Trammaatschappij Opheffing van het Grondbedrijf. Schadevergoedingen. Overeenkomst betreffende behoud van een molen. Benoeming leden der gascommisse voor 1931. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tholen, den 9 December 1930. 18 De Burgemeester van Tholen zal op Zaterdag den 20 December 1930, des middags te 12 uur, ten Raadhuize aldaar TWEE HOOPEN COMPOST publiek verkoopen. 39757 Öe aanwgziog geschiedt door den Karreman. Tholen, den 11 December 1930. 9 met Verstopping of moeilijkeD trageD en onregelmatigeo Stoelgang zijn onmisbaar. Werken vlug zonder kramp of pijn Bij Apothekers en Drogisten. Doos 60 ct. 89759 8 PLUIMVEETEELT. Waar komen de meeste wintereleren vandaan van het hoenderpark of van de boerderij? De kippenstal. We zouden dus 't een en ander zeggen over het kippenhok. Eigenlijk spreken we tegenwoordig liever van kippenstallen. Als we hooreu over een kippen hok, dan denken wa onwillekeurig aan een vieze, donkere ruimte, boven een koestal, of aan een ruimte in een wagenschuur, waar de kippen op wagen schotten, planken, ploegen, eggen en latten slapen alles bevuilen enz. enz. We houdeD er maar over op I Alleen willen we hier even vaststellen dat er in 1930 nog bier en daar zulke toestanden zijn. We sullen het hier ook niet hebben over de benauwde nachihokjes met bouwvallige „loopjes", waaruit meD ééu of twee keer per jaar de mest verwijdert, enMaar genoeg! We zien ze nog maar al te veel. Moet dan een kippenhok altijd vies, en smerig, rommelig en bouwvallig wezen 't Schijnt bij som migen moeilijk auders ie kunnen. We willen 'i hier ook niet hebben over de mo derne, luxe, hygiënisch ingerichte kippenstal, maar over een zindelijk, ordelijk, net en rendabel verblijf voor de dieren, zooals ieder dat met wat goedeu wil zelf kan bouwen, of laten bouwen (of: inrichten!) We willen wat zeggen over een kippenstal, waar men elk oogenblik van den dag een vreemde durft toelaten, en zich dan niet behoeft te schamen over eigen (lees goed over eigen) slordigheid en onzin delijkheid. En dan willen we eerst wat vertellen over de mest der dieren. In den wintor brengende kippen het overgrooie deel van een 24 uren dag door op „het roest." Zorg nu dat hei onder die //roesten" geen mesthoop wordt 1 Zorg nu dat er onder die roesten een mestvloertje ligt, b.v. zóó het vloertje 75 cM. (of iets meer) van den grond. Aan den voorkant efot lager dan aan den achterkant. De achterkant van dien mestvloer raakt den achter wand van het hok. Boven dat vloertje (waarop dus 's nachts de mest valt), de zitstokken aan brengen, b.v. 25 a 30 cm. boven het vloertje, alle op gelijke hoogte ongeveer 40 cM. van elkaarde achterste 20 cm. van den achterwand van het hok vandaan. Zorg voor 20 a 25 cm. roestleugte per kip. Strooi op dat mestvloertje wat zand of enkele handvollen turfstrooisel. En neem iederen morgen (of op zijn minst om den anderen dag) den mest van dat vloertje weg met eon schrepel of hak of zoo iets. Elke dag 2 a 3 minuten voor noodig 1 engeen stank in het hok een zindelijke boelminder kans op onge dierte veel minder mest op den bodem van het hok en veel meer plezier van zijn werk en, maar dat wordt straks duidelijker, meer eieren 1 En nu iets over den bodem van het hok. Die moet liefst 10 a 15 cm. hooger liggen dau de omgeving. Men kan dien bodem maken van beton. D. i. op den duur het goedkoopste. Een beton- vloer is gemakkelijk te reinigen (en eventueel te ontsmetten). Ook kan men den bodem van 't hok (dag- en nachthok denken we als één ruimte 1) of van den „loop" wel „bestralen" met harde turven. Die laten ook geen vocht door en 't is warm voor de dieren. Over dat beton of die laag turven brengen we eeu fliuke laag zand (10 cm.) of turfstrooisel aan, of eerst wat zand en daarover heen wat turfstrooisel of doode boombladeren of koolzaad peulen of ge- hakseld graansiroo, of.... ander krabmateriaal. De dieren moeten kunneu zoeken, bezig zijn. Een kip, die den ganschen dag stil in elkaar staat of zit. is geen drukke legster 1 De kippeu moeteu, zelfs midden in den witter, in 't hok een zandbad kuunen nemen. Voor we nu verder gaan Als we van droog turfstrooisel, van fijngehakseld stroo en van zand, elk een kilo afwegen en ze afzonderlijk (b.v. in dichtgenaaide linnen zakjes) gedurende enkele uren in water dompelen, ze dan laien uildruppen en opnieaw wegen, dan blijktdal 1 kilo turfstrooisel pl.m. 8 kilo water kan opzuigen 1 kilo fijn ge sneden stroo kan pl m. 31/2 kilo water vasthouden en 1 kilo zand neemt slechts 3 a 4 ons (let wel ons 1] water tot zich. Turfstrooisel is dus eeu prachtmateriaal in den kippenstal, met 't oog op 't in zich opnemen der vloeibare bestanddoelen van den mest. En dan komt nog bij dat turfstrooisel ook flink het ammoniakgas, dat anders zoo'n onaangenamen geur verspreidt, absorbeert. Heeft men tot zoover alles in orde in den kippen stal, of in den „loop," dan behoeft men slechts af en toe dat krabmateriaal met de hark wal los te maken (beter los te houden en slechts 1 of 2 keer per winter die laag wat te vernieuwen. Door onzeD mestvloer (75 cm. van den grond) blijft de geheele bodemoppervlakte beschikbaar voor de dieren, om te zoeken enz. Alle vogels houden buitengewoon veel van licht. De kippen dus ook. Ergo bij 't maken of ver bouwen van den kippenstal niet zuinig zijn met glas. Liefst het glas in den voorwand. Die voorwand liefst op 't Zuiden of Zuidoosten. Er moe', ruime gelegenheid zijn em te ventileeren. Dus de ramen moeten draaibaar zijn. Echter, een kip is gevoelig voor tocht. Daarom er mogen geen reten of kieren zijn tU9'chon de planken. Het dak maakt men 't liefst van pannen met een laag riet er onder. Riet veniileert uitstekend. En bij zoo'n dakconstructie heeft men ook niet spoedig last van //druppen" condensatiewatet 1) Natuurlijk moet men 't hok liefst niet te klein nemeD. 1 M2. bodemoppervlakie per kip is beter dan 1/2 M2. We hebben het immers over een stal, waar de kippen bij guur winterweer wekeu achter een moeteu verblijven. Ze slapen '3 nachts en schar relen overdag in dezelfde ruimte 1 Wie slechts enkele kippeD beeft in een nachthokje en „ren" moet zijn ren met glas afsluiten en in dien loop den bodem in orde maken 1 Per slotroestbalkjes, mestvloer, legbakjes, etens bakken enz. brenge men zoo aan (alles een eindje van den grond afde bodem moet iu zijn geheel //scharrelruimte" zijn) dat ze in tijd van enkele minuten naar buiten gebracht kunnen worden. Met 't oog op het reinigen, dat dan grondig kan ge- schiedeu. Eu dan vragen we nog eens: „Waar kunnen, per kip, de meeste winiereieren vandaan komen, van het hoenderpark of van de boerderij ?u L. in hoofd en ledematen, iiheumatische pijnen, Griep en Influenza, Hoofdpijn, Kiespijn, Aauge- zichtspiju en vastzittende Hoest, gebruike men Deze werken genezend eu nemen de pijoen weg. Prijs per poeder 8 cent en in doozen vau 6 stuks 45 ct. Alleeu echt wanneer doos en poeders voorzien zijn van den naam Mijuhardl. Let hierop! Vraagt ze Uw Drogist. 39760 14 RECHTZAKEN. van een telefoonpaal de wagen van den dijk in de sloot rolde, waardoor de cabine werd vernield en een der meerijdende j >ngeos ernstig werd ge kwetst, deze onvoorzichtige bestoorder werd Donderdag door de Arr. Rechtbank te Brrda wegens het toebrengen van lichamelijk letsel, veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf met ont zegging vau het recht om een motorrijtuig te bestoren gednreode 1 jaar. Geëiscbt was 3 mod. hechtenis met intrekking van zijn rijbewijs voor 6 maanden. LAND- EN TUINBOUW. Dure klap. Iu den avond van Ztterdag 27 Sept. j.l. ontmoette J. M. S. te Tholen iu de Vis;hstraat aldaar 'n troepje jongelui, blijkbear door het ge bruik van borrels in opgewonden toestand. Het ciobje volgde S. en plotseling gaf een der jongens, 'ekere P. J. hem een geweldig harde klap in 't gezicht. Mst voor S. als gevolg een flinke bloedneus waar de dokter bij geroepen moest worden en voor P. J. een vonnis wegens mishandeling. Maaudag moest de hardhandige J. zich voor den Politierechter te Breda komen verantwoorden, doch hij bleef rustig thuis afwachten hoe er over hem beschikt zou worden. 't Ztl hem vermoedelijk niet meevallen, want ua verhoor van twee getuigen kreeg hij, bij verstek, een vonnis van den Politierechter, conform deu eiscb van den Ambtenaar van het O. M., loidende f40 boete sub?. 20 d. hechtenis, maar bevendien tot beschikbaarstelling der regeeriug, voorwaar delijk, met een proeftijd vau 8 jaar. 'u Dure klap dusl Vriendelijk! P. J. S. te Tholeu schijnt 'n vreemde man te zijn, wiens goed voorziene beurs hem schijnt te steken. Hij drinkt meer dau goed voor hem is, is dau lastig en maakt zich schuldig aan allerlei overtredingen. Reeds driouiail weril-ie veroodecld wegens be lediging, maar de geldstraffeu die hij er voor kreeg betaalde S. met de opmerking 't geld moet toch oo Deu 7 November was de man weer in de lorem en voegie hij den veldwachter v. Os zoo veel litfhjks toe, dat deze hem wegens beleedi- ging op de bon zette. Maandag werd dit geval voor den Politie rechter te Breda behandelde en kreeg de los lippige S. bij verstek eeu vconis van f60 sub. 30 d. hechtenis, nadat de Off. van Justitie 175 sub?. 50 dageu had geëtsch'. Uitspraken van 11 November. Roekeloos bestuurder. De 27-jarige chauffeur C. E. v. d. S. wonende te Oud-Vossemeer die in den laten avond van Zaterdag 16 Augustus zoo roekeloos uiet z'n vrachtauto over den dijk reed dat, na vernreliDg Op Maandag 22 Dec. a.«. zal de Noord- Brabaotsche M'j. van Landbouw te Breda een vergadering beleggen op de wijze zooals dit te Goes geschieddede heer J. M. Bommel van Vloten te Goes zal de toestand van de Suiker bietenteelt bespreken, de heer P. M. Sneep te Dinteloord, voorzitter der Landbouwuuij. over het werk vaD de Orgauisaties in verbaud met de crisis en de hulp door de Regeeriog, en teu slotte dr. H. Molhnijsen, secretaris van het K. N. Landbouwcomité te %-Hage, over de beteekeois van den Landbouw voor onze wel vaart. Ongetwijfeld kan bij goede opkomst zooala te Goe.°, Flakkee eu Haarlemmermeer het geval was, kracht uitgaan en kan aan de Regeering blijken, dat de landbouwers in den strijd om het bestaan achter ban leiders der l&udboaw- orgaoisatien staan. BINNENLAND. De beer A. van der Weijde te Zierikzee, lid van Ged. Staten van Zeeland zal zich met het oog op zijn leeftijd voor een herbenoeming als zoodanig Diet meer beschikbaar stellen. Sc/7 ra/e Lippen Gesprongen Handen 89761 THOLEN, 12 December 1930. Uit de oude Doos. Goede en kwade dagen hebben zich ten allen tijde afgewisseld soms vroeg men zich af, boe het mogelijk was, dat de menscheo in het leven konden blijven van het weinige, dat men met handenarbeid kon verdieneu, dan »eer was het of een tijd was aangebroken, waarin men zich betrekkelijk in weelde kon baden b.v. de medt- deeling, dat ui' n in 1552 de tarwe zoo daur moest betalen, dat de. armen brood van gerst, boonen en erwteu moesien nottigen, wijst op minder gunstiger» toestand, dau in het j ar 1495, toen t-en arbeider, buiten de. poorteu van Zierikzee, werkende met elf grooten kon betalen een ach en- deel tarwe, eeo k n wijn, een stoop bier, een pond boter, een pond een verech z< o.le visch, en dan uog bijna P/j groot overhielden zelfs wel 14 grooten vetdieude. In 1501 kocht uien in Zeeland een half achtendeel tarwe, een vette gans, eeu pond boter en eeu stoop Pictau- wijn voor zes stuiver-, terwijl daarentegen in 1574 betaald moest worden voor een achterdeel tarwe 24 stuivers, een pond boter 8 stuivers enz. .""•ir*- s?. Dit is vanzelfsprekend, Ata reinigt vlugger, spaart tijd en moeite, is voordeelig in 't gebruik en kost in handi ge strooiflesschenTJ cent. Alles blijft als nieuw door Eenig Importeur E. Ostermann it Co'a Handel Mij., Amsterdam Fabrikante: Henkei Cie. A. G.. Düsseldorf

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1