IERSEKSCHE EU THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Ruwe, Een Geschenk 6 o. 3388 Vrijdag; 5 December 1930. Acht en veertigste jaargang iolen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. Arbeid Adelt. Zijn Nichtje. RECHTZAKEN. 3 stukto. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, ijs per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,375, franco per post fl,65 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. 1NTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4regels 75 ct.; iedere regel meer 17'/2 ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bi] abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. Jorgemeeiter en wethouders van Tholen brengen ter jnis dat aangifte voor ruiming van privaatpatten en Donderdag 11 December a.s. kan geschieden. aangiften te bezorgen in de brievenbos van Stadhuis. 1 holen, 3 December 1930. 7 HINDERWET. targemeester en Wethouders van Tholen brengen openbare kennis, dat ter gemeentesecretarie ter nge ligt een verzoek met bijlagen van de N. V. tafsche Import Maatschappij te 's Gravenhage, om gunning tot het oprichlen van een benzine instal- met ondergrondscb reservoir en bovengrondsche ipinricbting op eu bij het op den Eendrachtsweg gang gevend erf van het perceel Dalemsche straat 22, kadastraal bekend in sectie F, do. 1151. Op Maandag 15 December a.s., dei voormiddags 1/2 nar, zal op het Gemeentehuis gelegenheid be au om bezwaren tegen de inwilliging van dit ver in te brengen en deze mondeling en schriftelijk te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, Dnen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde dilip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op ge- igd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig 7 der Hinderwet op den bepaalden dag voor het meentebestuur zyn verschenen, ten einde huo be- aren mondeling toe te lichten. Tholen, 1 December 1930. 28 „Werk om te leven; Leef om te werken Oogenschijnlijk is het zeer eigenaardig deze tijden van gedruktheid in het Matschappelijk leven de gedachten te iden naar het Beeld, dat bovenvermelde igswijze voor ons doet verrijzen En toch als we ons er meer in ver iepen, moge blijken, dat „Arbeid adelt" sist nu door zijn moreelen ondergrond an zoo groote beteekenis kan zijn als agsteun en troost voor velen voor velen, ie door de economische toestanden be- rijpelijkerwijze de waarde van den Arbeid twijfel gaan trekken Hoort men niet reeds gedurende gerui sen tijd voor en na de verzuchtingen Wat helpt het werken me 1" „Waar oor zal ik me inspannen ,;Je kunt vengoed niet werken enz. Of klinkt het uit spottersmond niet meer- lalen „Ja, arbeid adelt, maar de adel rbeidt nietvergezeld van de stille ge- lachte„Welk nut zit er toch in den rbeid 't werken wordt toch niet betaald 1" SA1 soortgelijke uilspraken toonen aan, ït de diepe zin van ons onderwerp ver ren is gegaan door den vaak moeilijken rijd om 't bestaan, die ieder bekend is. Doch laten we ons gedachte even verplaat- y cn naar vroegere eeuwen ;naar den tijd, FEUILLETON. Naar het Eugelsch. 11) U hadt gelijk, toen U zei, dat Vida niet het lochtertje van mijn broer is. Ik had gemeeod, laar de geschiedenis te vertellen, als ik zoo nabij mijn einde was, als na. In plaats van aan haar, tertel ik ze na aan u. Ten tijde van den dood fan mijn vader had een slapte in den handel en Ben ongelukkige speculatie ons eens zoo bloeiend r< handelshuis heel nabij den ondergang gebracht. 6jlk was toen nog jong, voortvarend en trotsch en wilde met al wat in mij was, de zaken er «eer bovenop helpen. Toen mijn broer David stierf en ik naar Oost- ifrika was gegaan, om de zaken daar zelve te ooderzoekeo, eer ik die branche in andere handen gaf, zag ik nog niets, dan een bedreiging vao den ondergang. Ik maakte daar kennis met een mao, met wien mijn broer innige vriendschap bad gesloten. Henley Ellersley heette hijhij vas een Engelschman van goede familie en in bet bezit van eigen middelen. Hij was weduw naar met een dochtertje van nog geen drie jaar. Oorspronkelijk was hij betrokken geweest in een mijn-exploitatie, daar in de bnurt, maar hij ver keerd e in het laatste stadiom van een ziekte, die hein noodwendig ten grave moest sleepen. Verre weg de meesten zonden in zijn geval naar Engeland waarin de adel macht en rijkdom bezat. De adel, die zich verheven achtte boven de andere bewoners uit dien tijd den tijd, waarin adel en geestelijkheid den eersten stand vormden en (met overslaan vaneen tweeden) de burgers den derden stand uitmaakten. De adel, de edellieden, zeker, ze droegen pen schooneh titel. Maar ze droegen hem vgeial niet met eere. De historie toch vermeldt ons meerdere gebeurtenissen, die duidelijk aantoonen, dat een „edelman" dikwijls geen „edel man" was. Hoe kon het ook anderseen edelman verkreeg macht en rijkdom niet door eigen arbeid, maar door erven, zoodat het twee ledig bezit geenszins aangemerkt kon worden als een moreele verheffing boven anderen Alzoo is het verklaarbaar, dat een edel man meermalen onedele eigenschappen bezat en zich hierdoor vernederde tot beschamende daden, die hem hierdoor eigenlijk beneden zijn onderdanen stelden; zijn onderdanen, die door nuttigen arbeid hun plaats als Mensch op aarde waardig waren; zijn onderdanen, die zich door den noesten arbeid in den waren zin verhieven boven hun meester. Immers, goede arbeid verheft den mensch boven anderen De waarde van dien arbeid kan veelal niet in geld worden uitgemeten, maar is naar den zedeljjken maatstaf zeer groot. Arbeid toch geeft den mensch een gevoel van eigenwaarde, welke meer macht en rijkdom vertegenwoordigt dan die van den vroegeren edelman (in vele gevallen). Arbeid geeft den mensch, die het stoffe lijke een oogenblik van zich af weet te zetten, een gevoel van voldoeningde vrucht van den arbeid is de smakelijkste spijze Arbeid, met ernst verricht, geeft resul taten, die al worden ze door anderen niet altijd gewaardeerd en niet billijk in geld uitgedrukt toch een bepaalde waarde hebben voor den arbeider „arbei der" zoo ruim mogelijk genomen Want zijn wij menschen dan niet allen arbeiders in de groote Maatschappij, hoe veel onze werkkringen ook mogen verschillen 1 En de geringste arbeider is als vlijtig mensch een nutlig lid van de Maatschappij Werd dit laatste wat meer erkend, dari zou er onder de menschen heel wat meer wederzijdsche waardeering voor elkanders arbeid zijn en zouden afgunst, haat en nijd, tegenwerkingen en machtsmisbruik minder voorkomen, dan ze helaas nog al te veel bestaan Toch mogen genoemde mistoestanden ons niet ontmoedigen en dienen wij Men schen, wij „arbeiders", in edelen zin bedoeld ons staande te houden, gerug steund door de gedachte, dat „Arbeid adelt Toch mag het dikwijlstmbillijk loon voor den verrichten arbeid ons niet verleiden tot afkeer van het Goede 1 Toch moeten wij ons overeenkomstig onzen plicht als Mensch blijven wijden aan den arbeid, die ons moreel verheft en weerhoudt van het slechte. Immers„Le digheid is des duivels oorkussen" of - zooals het in een mooi boek ergens uit gedrukt. is„Voor den arbeid vluchten drie onzer grootste vijandenondeugd, gebrek en verveling 1" Niet uit vrees voor die vijanden, maar met het oogmerk om het Goede te willen om het Goede-zelf, dienen wij ons te werpen op den „arbeid" dus ook, ondanks de veie teleurstellingen, welke ons aller deel tijdelijk zijn; tijdelijk gelukkig, want het spreekwoord „Na regen komt zonne schijn doet ons met goed vertrouwen voortgaan en deze energieke toewijding zal steeds weer bewijzen de grootsche be teekenis van ons „Arbeid adelt." H. E. DIJKEN. dat altijd welkom is aaD tuaD, vrouw, pogen of meisje, is eeö doos of tube Purol. 3974Ö ONDERWIJS. Tbolen. Op eeu voordracht ter benoeming van een hoofd eeier O. L. School te Middelburg, is o. ro. geplaatst de heer W. van Liere alhier. en naast zijn vrouw begraven worden. Daar bij, noch zijn vrouw, in het vaderland naaste familie bezaten, had zijn vriendschap met mijn broer hem geruimen tijd daar gehouden. Zijn dochtertje heette Vida en mijn broer had beloofd, dat hij voogd over haar zou worden, als haar vader er eens niet meer was. Maar het Lot wilde het anders eu David, die altijd flink en gezond was geweest, stierf aan een heftige koorts, terwijl zijn vriend nog altijd kwijnde. Het was niet meer dan natuurlijk, dat Henley Ellersley mij nu verzocht, om in plaats van mijn broer, voogd te worden over zijn dochtertje. David had zijn volle vertrouwen genoten en dit droeg hij nu over op mij. Hij stierf terwijl ik nog in Afrika was en zijn fortuin ging dus in mijn handen over, om dit te gebruiken ten bate van zijn kind. Daar ik op dat oogenblik zoo dringend geld in de zaak gebruiken kon, bezweek ik voor de verleiding, om het zoo lang aan te wenden voor speculaties, tot wij over de moeilijkheden heen zouden zijn. Dit wits en blééf een ongeoorloofd, gewaagd ietswant, was het niet gelukt, dan zou het fortuin van het kind verdwenen zijn als een droppel in den emmer. Ik converteerde alle geldbeleggingen van Ellers ley in contanten en gebruikte het geld, als het mijne, terwijl ik het kind meenam naar Enge land, als het doehtertje van mijn broer, zoodat, ingeval het ergste geschiedde, de waarheid, wat dit betrof, toch niet zou uitkomen. "~u*~ ~n in de Kantongerecht Tholen. Maandag diende voor het Kantongerecht te Tholen de zaak van O. V. C. De burgemeester van Oad-Vossemeer had tegen het Bestuur van voornoemde -club procesverbaal laten opmaken omdat ze z. i. zonder zijn toestemming op Zondag publiek hadden toegelaten tegen betaling tot het bijwonen van een voetbalwedstrijd, betgeen volgens zijn meening was een verbodea open bare vermakelijkheid. Tevens waren verbaliseerd een 2-tal voetbal lers van het le elftal van deze voetbalclab wegens overtreding van de Zondagswet 1814, daar toch deze wedstrijd gespeeld is op een tijd dat in een der kerken te Oud-Vossemeer een godsdienstoefening werd gehouden. Wat betreft het bestuur vao genoemde ver- eeniging sprak de Kantonrechter eeu vrijspraak uit, waar tot dezen wedstrijd géén publiek tegen het nemen van eeu toegangsbewijs, maar slechts leden eu donateurs op vertoou van han bewijs van lidmaatschap waren toegelaten. De twee voetballers werden weliswaar veroor deeld en schuldig verklaard doch zonder toe passing van straf. De Kantonrechter zoowel als de Ambtenaar vau het O. M. gaven bovendien de jongelui nog den raad 10 het vervolg huo wedstrijden te doen spelen tosschen de Kerkdiensten, b.v. des y'j1 middags tusscheo half twaalf eu twee uur dat de i er nog THOLEN, 5 December 1930. Uit de Oade Doos. Eeu vreemde wijze van iemand gevangen te zetten, althans de keuze van gevangenis, vonden wij aangeteekend uit de hoofdstad vao oude Pro vincie in 1557. Er werd o.l. 4 pond (t 24. betaald aan Seigneur Alvere9, schipper eu Portu gees van de stad Lissabon op het schip genaamd St. Jan, om op bevel van Bailluw, Burgemeesters en Schepenen van Middelburg een zekere Goris Jacobsz. Breda, gevaoheu om zekere menigvuldige messuseu eu kwade feiten door dezen geperpe- teerd (gedaan), uit deze lauden over te voeren op het eiland van den Koning vau Portugal, te weten in het eiland genaamd Yla del Reey del Sant Aothony. De genoemde schipper moest daar van bewijs breogen of anders het geld teruggeven. Uit oude kerkeraadsnotolen vonden wij aangeteekend; het was omtrent 1600, dat de voorlezer is vermaand dat hij op den dag van het avondmaal en op dauk- en bededagen zich zal vervoegen by den predikaot, om van hem order te ontvangeD, wat hij lezeu zal. Gewoonlijk werd de H. Schrift bij vervolg gelezen, gelijk ook nog zeer lang daarna de psalmen naar de rij werden voorgezongen. Men schijnt op sommige plaatseu het onvoegzame van dat vervolg lezen gevoeld te hebben. Zonderling lijkt het dat men het niet tot de Christelijke feesten heeft uitgestrekt, maar men moet in aanmerking nemen, dat in den eersten tijd na de Reformatie bijzonder iü Zeeland, weinig gewicht aan de Christelijke feestdagen werd gehecht, zoodat het zelf min of meer bij oogluiking was dat over de gebeurtenissen vau het feest gepredikt werd, alles omdat men het voor overblijfselen van vorige godsdienst hield. Het vaststellen vao het Avondmaal, hoe onvoegzaam op Kerstmis was er nog lang daarna een overblijfsel vao en de Hemelvaartsdag be nevens de tweede Paascbdag eu tweede Pink sterdag hebben zich in Zeeland nooit geheel vau arbeid kunnen ontslaan. Bij de Kerstdagen ia daarvan minder of geheel geen sprake, omdat in een landbouwende provincie als de onze van arbeid onmogelijk zooveel gewag kan gemaakt wordeD. Zaterdagavond hield de visschersver. #He^ Elkander" ten hnize vao den heer A. EngeJonda een algemeeue vergadering onder voorzitt' van den beer S. L. Schot. Uit de rek9 verantwoording van deo peuoingm^rk en nam. dat de vereeuigiog 65 leden telt p vangen is in bet afueloopen diens. 2 en 's avonds en uitgegeven f 190.55, alzoo van f 62.495. Herkozen werd J^er de heer F. Moelker en al»'^ ®re8. zomers tusscheo vier en zes. zaken; èn om kort te gaan: bij mijtten een Vida in het bezit van een fortuin, d zoo groot is, als het zou zijn geJt Lagerhuis voorzichtig bad belegd. uiers men mag Toch werd op het laatst vjrken, terwijl de bedreigd. Toen namelijk is als arbeiders- Britsch-ludië met zijn ^eft dat deze werk- namen zij van daar m^ uur zou mogen zijn, man en vrouw; broer, wel haar aanbeveling, wareo geweest van d steunt om 90 werkuren vrouwijp. De Hind verdeelen. Zou ook de geweest van Vida rsregeering haar langsten Engeland, maar b"d zijn geweest? ..'9.30 leeskerk en nam 1. voorin. 9.30 nam. 2 on 's avoudi spoed St-Annaland. f—TT*" Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk en lui. 2 uur di. de Gidt*. Oad Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.30 leeskerk. Oud-Vossemeer. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. de Gidts eo nam. 2 uur leeskerk. Gercf. kerk voorm. 9.30, en nam. 2 uur ds. Vreugdenhil. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam 2 en's avonds 6 uur leeskerk BURGERLIJKE STAND. Gem. THOLEN van 28 Nov.—4 Dec. Gehuwd B. A. Giljam en M. J. C. Chris- tiaanse, beiden te Tholen. Gem. SCBER.PEN1SSE o»er November 1930. GeboreD Karei Johaouis, av. J. L. Pool en C. Deurloo. opal oplrl hfn inpezonden stukken is de Redactie in o itwoordelijk, terwijl door opname volstrekt later ook in t den inhoud instemt. „Weest vriendelijk, denkt vriendelijk", fl. E. D. de sprekende had indertijd I H001, Dijken 1 haar geld har Motto oogenblik had hij Vida berfe y&n (|0 iDgezonjen stukken in de gedreven, ona ten £i0rikzeesche Nieuwsbode wagen ander. Toen i het volgende op ie merken: dat bij wel dOudesluijs was als landbouwonder- laten doorgaarma volmaakt gerechtigd tot het stellen en dat ik hA>mtrent de aanwezighoid van een be vatte hij he?S0ven vaD onderwijs iu de „bemesiings- zoon een ijpvliet. In het e* 10 "oorlvliet tsuiana bevoegd tot het mestinglear, dan was het toch niet noodig tep s o e 0 vraag van jjgj, b00r o fjjQ benaming mijn goedei goor (jen t0rm ^plantkunde." Hieruit tegenover tei juiSi de onbevoegdheid, miizelvep tef^Oiidesljiiia ,ia naar schatting 30 jaar MARKTBERICHTEN. THOLEN, 5 Dec 1930. Boerenboter f 0.85 per pond. Roomboter f 0.85 Eieren 6J/2 ceut Pcr stuk. Noteeriog te Middelburg, 4 Dec. Boerenboter (part. prijs) f 0.95 ST. MAARTENSDIJK, 4 Dec. 1930. Per 100 K.G. Tarwe f 6.f 9.— Bruine booueo 8.10. Groeue Erwten 8.10.— Schokkers 8.13.— Per 70 K.G. Eigenheimers, witte f 2.90 f Zeeuwsche bonte 3.25 3.50 Zeeuwsche blauwe 3.25 -.— Poters 1.40 -* Kletoe uien per 60 K.G. fl.50

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1