IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. va BONBONS No. 2387 Vrijdag 28 November 1930. Acht en veertigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, SI Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. VAN DIXHOORN BOTERLETTER Nerveus VAN DIXHOORN Iets over oude gebruiken en de Gilden. FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. BERGEN OP ZOOM SINDS 1856. Mijnhardt's Zenuwtabletten. n Pih'aI Kremerstraat, Tel. 189 Bergen op Zoom Luxe- en Wichtsdoozen. f Hoelang oude gebruiken en gewoonten bij de bevolking voortbestaan en hoe diep deze in bet bewustzijn kunnen zijn inge worteld, bewijst o. a. ook wel het Sint Nicolaasfeest, dat nog telken jare op den 5en December over ons geheele vaderland wordt gevierd. Iedereen ziet of zag in zijn jeugd die 'oede oude Sinter Klaas weder gaarne uit jpanje terugkomen. Meestal verschijnt deze met zijn zwarten knecht en wordt voorgesteld zittende op ïen schimmel, die met zijn pooten op iaken of schoorsteenen steunt als wilde lle nen daardoor uitdrukken, dat alle goede 'ti iaken, zooals ook de geschenken voor de elj eugd hun oorsprong in den hemel vinden f nn/Vnlo mnn -Hl ln d1 x Vl.i Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Prijs per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37®, franco per post f 1,05 -f 15 ct. disp. kosten. UITGAVE TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75ct.; iedere regel meer 17»/a ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. )f zooals men dit in den regel uitdrukt, lat de zegen van boven moet komen. De oorsprong van dit feest verliest zich n de duistere oudheid en vindt zijn oor- iprong in de vereering door de kerk van ien bisschop van Myra genaamd Nicolaes, Heinde 4e eeuw onzer jaartelling geleefd leeft en die later om zijn goede werken leilig verklaard zijnde, de schutspatroon Ier kinderen werd. Dr. Eelco Verwijs zoekt het begin nog veel vroeger en gaat zelfs in zijn naspo- It ingen terug tot den Germaanschen voor- c< ijd en beweert dat het ontleend is aan ici iet heidendom en zou voorstellen den ioorschen God Wodan (Odin) gezeten op ijn paard Kleipnir en gevolgd door zijn rouwen dienaar Eckart. Doch hoe dit ook moge zijn, het is onge- wijfeld een feest, dat evenals de kermis - in de beteekenis van kerkmis dat ,11 overgebleven uit den tijd voor de Refor- l(1 latie. Dat de oude gebruiken uit de XVle eeuw oor de Hervorming maar niet op een ogenblik werden afgeschaft, bewijzen wel 39720 10 vele overleveringen ende aanteeke- worden moest men poorterrecht bezitten en ook werd nog vooraf een bewijs van bekwaam heid geëischt, er werd daarenboven een in tree of zoogenaamd „inkoomgeld" gevorderd. Bij het verlaten van de broederschap moest eveneens zeker bedrag worden voldaan. Kwam een der leden te overlijden dan vorderde men van de nazaten een som bekend onder den naam van „doodschuld", welke meestal was bepaald voor een man op 5 s. voor een echtgenoote op 3 s. en voor een kind op 1 s. 8 d. VI. Bij het afsterven van een der broeders moest daarvan onverwijld aan den deken kennis worden gegeven, bij verzuim eischte men van de nagelaten betrekkingen een boete. Bij het ter aarde bestellen moesten alle mannelijke leden tegenwoordig zijn, wanneer men minste geen wettige redenen kon opgeven, ook weder onder bedreiging van een geldboete uitgedrukt in Ponden Zwarte3). Op den daarvoor door de Magistraat in de keur vastgestelden dag, die overeen kwam met den herdenkingsstond van den beschermheilige, werd in een daarvoor be stemde zaal een bijeenkomst gehouden, daarbij rekening en verantwoording van inkomsten en uilgaven opgemaakt en een ledenlijst overgelegd. Bij die gelegenheden werd het overschot der gelden voor een groot gedeelte ver teerd. Dat het er alsdan vaak daarbij ru moerig toeging en er aardig wat gegeten en gedronken werd. is bekend gebleven zoo vond ik in het jaar 1599/1600 bij het vettewariers- en kramersgilde niet minder dan 6 vaten Bergsch bier opgebracht, waarvoor 5 L 14 s. of f 34.90 werd ver antwoord, aan accijns moest daarvoor 3 L 9 s. is f20.70 worden betaald, waaruit men ziet, dat deze belasting toen ook al even drukkend was als thans. Doch wat inzonderheid het laatstge noemde gilde voor had op de andere was dat op den St. Nicolaasdag het geheele volk mede feest vierde, tevens bevat de keur welke dagteekent van 10 Juli 1617 de volgende bepaling in betrekking tot de kinderen „Item so wanneer gildebroeders, crijgen ofte achterlaten, eenighe kinders, die be- geeren deeze Neringe te doen, die sullen geheel vrij sijn, soo verde sy geboren syn ten tijde als haer vader in 't gilde is geweest te weten van de manspersonen ergo sullen die vaders gehouden sijn hunne kinders aen te geven in wat tijt, dat die geboren sijn er alsoo op den bouck te stellen ende wat kind haere naem op de bouck niet gevonden wert en sullen voor geen vrije gildebroeders aengenoomen worden." Hieruit blijkt, dat het stadsbestuur ook de kinderen niet heeft vergeten, ware er steeds goed boek gehouden geworden, dan zou deze bepalin» een belangrijke aange legenheid zijn voor die gene welke vroegere geslachten moeten opsporen, waaromtrent ons vaak vooral wat de geboortedatums van personen betreft, de bescheiden ont breken. Ook de ouders vergaten bij die gelegen heid hun kinderen niet en overladen deze met geschenken en versnaperingen en de bakkers gaven bij die gelegenheid aan hun koekjes de vormen van bloemen en hartjes, als die bij de traceeringen van bovenlichten boven ingangen en in ramen der gotische kerken voorkomen. Eenige der wereldlijke gilden, van de kerkelijke niet te spreken, kwamen na de Hervorming weldra in 't gedrang. Onder deze behoorden ook die der Clo- venie/s en die der Kruisboog alhier. Op 4 Juli 1579 aldus verneemt men uit de stadsresolutiën, belegden alle nieuwe en oude wethouders der gemeente met de dekens en gezworenen van de beide gilden een vergadering, om te beraadslagen over de schulden, waarin de stad door de kosten van het leger en den oorlog was geraakt. Alstoen werd besloten de bedoelde corpo- ratiën te ontbinden en de goederen ten bate der stad te verkoopen. In 1580 verneemt men vervolgens, dat het zilverwerk bij een Antwerpschen koop man Ancelmus Cocquel was verkocht. Doch de toestand was alstoen nog van dien aard, dat de stad door den Magistraat moest worden bewaakt en legen onver- hoedsche aanvallen beveiligd; daarom werd in 1584 besloten een corps schutters uit de burgers op te richten, onder bepaling dat deze zouden bewapend worden „met de busse". Dit zijn de vermaarde schutters, die tot aan het begin der 20e eeuw in ons land in de meeste plaatsen bestaan hebben. Ook de rederijkers gingen spoedig na de Reformatie hun ondergang tegemoet ook tengevolge van de tegenkanting van wege het bestuur en de beide predikanten. Wanneer men andere schrijvers over het gildewezen in vroeger dagen raadpleegt, treft het ons b.v. in een beschrijving van de rederijkerskamer te Goes in de Zeeuw- sche Volksalmanak van 1844 door dr. R. C. H. Romer, dat deze het doet voorkomen alsof deze broederschap voornamelijk zijn opkomst te danken had aan het gilde dei- handboogschutters van St. Sebastiaan. Later is dit in het Zeeuwsch jaarboekje van 1855 door dr. J. Ab. Utrecht Dressel- huis wel wederlegd, doch gaat men na wat hier geschied is en dat van het op heffen der cloveniers en die der kruisboog schutters, de rederijkers niet veel meer te beteekenen hebben gehad en zelfs werden opgeheven, dan zou men geneigd zijn de eerste schrijver wel eenigszins gelijk te geven. Bij de volgende resolutie van den Magi straat werd dit gilde ontbonden „Op den 47en November '1597 hebben Bailui, burgemeesters ende schepenen col- legiater vergaderd zijnde voor hun ont boden Anthonij Leijsz., als Prince van de camer van Rethorica, ende hem afgeeijst de keure van de camer van Rethorica bij ons verleent, mitsgaders de wilkeure bij henl gemaect ende hem Prince belast op de hoocbste boete ende op zijn poorter schap geen vergaderinge ter cause van de camer meer te houden ende de voern. keuren opgesloten, op de stadhuyse, van gelycke es ten voern. daghe mede in voern. collegie ontboden Corns. Breijel, als knape van den voern. Camer ende hem op ge lycke penen als boven belast die van de camer van Rethorica nijet meer te ver gaderen, noch in hunne camer noch elders ende heeft den vers. Prince bij eede ver- claert, dat in zelve camer zijns weten geen andere keuren en zijn als hij alhier over geleverd heeft." Jammer genoeg voor de geschiedenis daarvan zijn deze stukken in het archief niet bewaard geworden. Op den 14 Juni hebben eenige ingeze tenen, aan welks hoold de secretaris Jhr. Philibert van Borssele stond, nog ge poogd het gilde weder op te richten doch te vergeefs, het werd nimmer weder in zijn vroegere luister hersteld.4) Andere gilden als bijv. die van de kra mers, visschers, bakkers en timmerlieden, namen nog in de 17e en 18e eeuw in bloei toe, er waren er zelfs die hun ledental zagen verdubbelen doch dit neemt niet weg, dat zij door de Fransche omwente ling alle te gronde gingen. Tholen, 26 November 1930. C. HOLLESTELLE. overleed 17 Januari 1627, Hij was gehuwd met Jonkvrouw Lucrelia van Hertsbacke. en overspannen onmatig en slapeloos. Men gebruike hiertegen de zennwstillende ea zenuwsterkende Qlazen Buisje 75 ct. Bij Apotb. en Drogisten, 7 39719 POSTERIJEN EN TELEGRAFIE. Om de hieronder vermelde bestemmingen nog voor 1 Jan. 1931 te bereikeD, kau de correspon dentie worden verzonden als volgt Laatste bus. Canada (Montreal) 17 December 18.50 unr. China (Shanghai) 12 December Curacao (Willemstad) 11 December Japan (Sbimonoseki 14 December Nederl. lndië, Sabang en Medan Zeepost 1 Dec. 18.50 unr Mail 10 Dec. Luchtdieost Londeu-Kanchi 11 Dec. BataviaMail 3 December 18.50 uar. Lnchtdienst Medau-Palembang-Welte vreden 10 Dec. 18.50 uar. Lachtdien8t Londeo-Karachi en Medan-Palem- bacg-Weltevreden 11 Dec. 18.50 uur. Bovengenoemde en meer afgelegen bestemmingen op 10 Dec. per luchtdieost Amsterdam-Bandoeog 18 50 uur. Suriname (Paramaribo) 15 Dec. 18.50 our. V. S. van Amerika (New-York) 19 December 18.50 nur. Zuid-Afrika (Kaapstad) 10 Dec. 18.50 uur. P.S. De overtochtsduur is berekend tot de plaatsen achter de landen vermeld. Voor verder gelegen bestemmingen is in het algemeen verzending met een vroegere gelegen heid gewenscht. J0 39721 1) Pioter Cuper onderteekende in 1580 reeds de rekening der Gereformeerde Kerk. Marinus Werc- kendet was drossaard van St. Maartensdijk. Jans Liens, was schepen en Rentmeester van den Prins van Oranje. 2j Eigenlijk bestond het bestuur uit twee dekens, waarvan een boekhouder was en twee gezworens, welke jaarlijks werden vernieuwd. 3) Het pond zwarte was het Tournooisch van het destijds geldende Pond Groote, het was daarvan 1llQ gedeelte. 4) Jhr. Philibert van Borssele van 16141623 secretaris en van 16231625 burgemeester te Tholen, was een beoefenaar der dichtkunst, in 1625 werd h(j Rentmeester van Zeeland Beoosten Scheld en 30 LAND- EN TUINBOUW. Van de 8 deelnemende toornen aao den 3eu Legwedstrijd te St. Maartensdijk, waren 7 toornen witte Leghorns en 1 toom Noord-Hollaodsche blauwen de Leghorns gaven gemiddeld 178 eieren, de andere slechts 110. De gemiddelde prodactie was over de drie wedstrijden respectievelijk 144,6139,4 en 169,5 eieren, alzoo een mooi sncces bij den laatsteu wedstrijd. le prijs verkregen Gebrs. van den Berg te Nieuwerkerk totaal 1177 eieren, gemiddeld 196 ter waarde van f 63.36 of per hen f 10.56. Protestvergadering in den Haag. Men schrijft ons Er zijn io de laatste weken circulaires ver spreid en advertenties in de bladen geplaatst voor ten protestvergaderiDg in den Haag opge roepen door een Comité van Actie, waarvan de heeren Mr. Wagtho en J. A. Baars respectievelijk Voorzitter en Secretaris zijn. De laatste is redacteur van de Fascistische Bezem. Als spreker zal o.m. optreden dhr Braat lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal voor de Plattelandersbond. Hieruit blijkt, dat we hier te doen hebben met een politieke actie, die door een protest- vergrfdering voor ontevredenen de aandacht op zich tracht te vestigen. De georganiseerde landbouw staat hier geheel buiten, zoodat ook den landboawers wordt aan bevolen om zich van deze actie geheel te ont houden. Een dergelijk optredr.n toch kan slechts de georganiseerde actie van de landbouworgani saties schade?-. De crisisvergadering te Goes die door 1600 personen is bezocht en door meerdere in andere provincies zal gevolgd worden heeft voldoende bewezen in welke richting we moeten gaan. Er moet een krachtig eenheidsfront gevormd worden door de landbouworganisaties die plm. 160.000 leden omvatten. Iedere politieke actie op de wijze als door Braat en consorten is opgezet, zal de boereubelangen alleen kunnen schaden. Wan neer er naar den Haag moet worden gegaau dan onder leiding van onze eigen voormannen, wanneer die daarvoor de tijd gekomen achten. THOLEN, 26 November 1930. ali.ito At

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1