IERSEKSCHE El THOOLSCHE COURANT WL1 UiV oei&tdnAülf NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. So. 2386 Vrijdag 21 November 1930. Acht en veertigste jaargang Men, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. Eerste Blad. Vrede is Geluk. Gevatte Koude Mlllllg ïPersif desinfecteert deUJasch! Mijnhardt's Poeders. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. 'rjjs per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post f 1,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITQAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75ct.; iedere regel meer 171/! ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. HINDERWET. Bargemeesler en Wetbonders van Tholen brengen er openbare kennis,) dat ter gemeentesecretarie ter nzage ligt een verzoek met bijlagen van Melis van laivendijk, scheepstimmerman te Tholen, om ver- anning tol bet plaatsen van een motor in de werk- ilaats van zijn perceel Contr'Escarpe no. 1, kada- traal bekend in sectie E, no. 144. Op Maandag 1 December a.9., des namiddags 111/2 ior, zal op het Gemeentehuis gelegenheid bestaan im bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek d te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben menen gedurende 3 dagen, vóór het bovengemelde ijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen an de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op evestigd, dat volgens de bestaande jarisprudentie liet tot beroep gerechtigd zijn zy, die niet overeen- lomstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden lag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten linde hun bezwaren mondeling toe te lichten. Tholen, 17 November 1930. 26 Vrede op aarde, Naastenmin, Geven ons een bloemongaarde In den volsten zin." H. E. D. Reizen we per spoor van de Zwitsersche ïoofdstad Bern naar het Meer van Genève, ian kunnen we uitstappen te Lausanne. Hier hegeven we ons op een boot en naken een schitterende tocht over het reeds genoemde meer naar de Zuidpunt, «raar de rivier de Rhöne het verlaat. Nu gaan we aan wal, om het doel van önze reis „te voet" te bereiken. Onze tocht voert door een der schoonste landschappen der wereld. Wij volgen het intelende, blauwe, snelvlietende water en tomen dan spoedig op het punt, waar van t Zuiden de langzaam stroomende, mod derige rivier de Aroe zich in de Rhóne stort. Volgen we de Rhóne, dan worden we ;etrolfen door een oude kathedraal met listorisone herinneringen Ook komen we voorbij het geboortehuis van den in Frank rijk zoo bekenden Rousseau, den zoon van een horlogemaker; Rousseau, die de wereld leerde, de rechten van den mensch te be seften. Maar dat doet ons dan denken aan een ander burger van Genève, die de wereld leerde, de plichten van den mensch te beseffen we bedoelen Hcnri Dunant, die den stoot gaf tot de oprichting van de tvereldvereeniging „Het Roode Kruis" (1864), waarover we ter zijner tijd eens bopen te schrijven. Eindelijk hebben we de mooie witte stad Genève bereikt; de stad dus, die ons wijst zoowel op de plichten als op de rechten van den Mensch de stad, alwaar geves tigd is het hoofdkwartier Yan den Volken bond, waarop zoo veler hoop gevestigd is, speciaal met het oog op Wereldvrede Gelijk de Vrede moet zijn, zoo is het karakter van de stad Genève, alwaar men de geboorte verwacht van 's Werelds Geluk: internationaal I Terwij! we de stad door wandelen, valt "1 bet ons op, menschen van verschillenden landaard te ontmoeten. Plotseling trekt een groot gebouw onze aandachteen einde van den weg af, door rh geboomte omgeven, verheft zich hel Paleis 'er Naties l Het is 't gebouw, waarin de veelzijdig werkende Volkenbond zeteltAls we de voorhal met marmeren pilaren door zijn, 86 kunnen we een blik werpen in de kamer van de Internationale Pers, die naar aan leiding van de belangrijke Bondszittingen de verslagen maakt voor de groote bladen der wereld. We hooren er een Duitscher, een Siamees en een Amerikaan samen Fransch spreken beeld van internationale verbroedering. Gaan we naar de tweede verdieping, zoo zien we daar negen zalen zes groote en drie kleine waarin belangrijke ver gaderingen worden gehouden door de afge vaardigden van de ruim vijftig landen, die zich hij den Volkenbond aansloten. Met den wensch, dat eenmaal in het „Paleis der Naties" het „Geluk der'Naties" rnoge worden geboren, verlaten we het gebouw om ons gedurende de terugreis te verdiepen in de Vredesgedachte Afwisselend gaan onze gedachten naar het oorlogsterrein en naar 't nog onbe reikte schoone doelVrede op aarde Een groot getal verschijnt voor onzen geest, het getal 26.000.000, dat ons het enorme aantal slachtoffers van den Wereld oorlog aangeeft, zooals we dat vonden in een der geschriften van het „Bureau dei- Nationale Vredes-actie". In 4 jaren 26 millioen slachtoffersdat is per jaar zes-en-een-half millioen, dus bijna de geheele bevolking van Nederland dat is per dag 18 duizend of per minuut 12 slachtoffersBedenken we hierbij dat er bovendien nog 20 millioen verminkten waren en 14 millioen weduwen en weezen achterbleven, dan begint het vreeselijke van den oorlog tot ons te spreken 1 In totaal zestig millioen ongelukkige menschen. Welk een kapitaal is er boven dien in en door de vier oorlogsjaren ver loren gegaan! Wat een leed is er geleden door den mensch-ontaarden strijd Hoeveel beter had het oorlogskapitaal aangewend kunnen worden, die 845.000 millioen gulden, waarvan wij zeven millioen Nederlanders, groot en klein, elk /T20.000 hadden kunnen ontvangen We schrijven dit niet, om daarmee de menschen tot hebzucht te brengen, maar om eenig idee te geven van het enorm groot getal, dat we zooeven naar voren brachten Laten we onze gedachten gaan naar 't nog onbereikte schoone doel: Vrede op Aardedan komen we in een geheel an dere gemoedsstemming. We zien de zegeningen van het rustige, verdraagzame leven, waarin de Mensch door 't nuttig aanwenden van Geestelijk en Stoffelijk Kapitaal het Leven leeft op waardige wijze, ter eere Gods We zien de wapens omgesmeed tot ploegen, een beeld dat ons zoo volkomen juist op het hart drukt, dat het Stoffelijk Kapitaal, delfstoffen, landbouwproducten, geld, goederen, machinerieën, vee, lande rijen, gebouwen, enz. enz. voortkomt uit den bodem We zien den mensch zijn Geestelijk bezit aanwenden tot heil van zichzelf en anderen, levende door en in tevredenheid en arbeid. We zien in gouden lichtstralen de ware Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap als een edel bezit van de menschen, die be zield zijn met en gedragen worden door Toewijding, Zelfkennis en Menschenkennis, Verdraagzaamheid, Medegevoel en Eerbied, Gevoel voor het Ware en het Schoone en het Goede We zien in het licht van den Wereld vrede den Mensch op 't voetstuk van Karakteradel, en door dat gulden schijnsel schittert hetVrede is Geluk Het nog onbereikte schoone doel„Vrede op Aardewie zou zijn beschikbare krachten niet willen geven om dat ideaal tot werkelijkheid te zien worden Niet in de eerste plaats om er zelf de kostelijke vruchten van te plukken, maar vooral, omdat de moorddadige strijd van menschenmassa's tegen menschenmassa's, dien men Oorlog noemt, een slag is in het aangezicht van de Menschelijkheid en van waarachtige beschaving! Hoe In de eerste plaats door elk misverstand overal en altijd te voorkomen of eerlijk en openhartig te bespreken en weg te nemen, daarmede beginnende in eigen nauwen kring, In de tweede plaats door zich te verrijken met Zelfkennis, Menschenkennis, Vertrouwen en Verdraag zaamheid. In de derde plaats door deel te nemen aan den Kruistocht voor den Wereld vrede, zooals veertien dagen geleden bepleit is door den Engelschen Kroonprins, den Prins van Wales! Wie dan met ons eensgezind is van ge dachte, dat Vrede een Zegen is, werpe den twijfel van zich, maar neme actief deel om den Vrede te helpen verwezelijken en de Welvaart der wereld weder op te bouwen. Niet wachten tot de strijd er is om ons wakker te maken, zich niet lam laten slaan door de gedachteanderen kunnen dit beter dan wij Zich niet laten weerhouden tot vredespropaganda door het „Allen weerbaar!" dat alleen weerklinke als een oproep tot onvermijdelijke verdediging van de bestookte vrijheid, tot verweer tegen een brutalen aanslag op eigen volksbestaan nimmer als de oorlogskreet van een op buit belusten veroveraar! Dit laatste bestrijden beteekenthet eerste voorkomen In onze tegenwoordige Maatschappij met de velerlei splitsingen is de gewenschte, noodzakelijke éénheid deerlijk verminkt, en de eerbied en de waardeering voor onze medemenschen helaas al te vaak zoek Het gemeenschappelijke te kunnen en willen zien, het Goede te willen, dat is het geheim, dat zijn de sleutels voor 't openen van een paradijs op Aardedat zal ons doen naderen tot het nog onbe reikte schoone doel: „Vrede op Aarde!" Wederzijdsche waardeering en vertrou wen zijn de gidsen, die ons moeten leiden om eenmaal te mogen aanschouwen, om geven door Gods heerlijken zonneschijn Vrede is Geluk", in diamanten schittering verheven boven alle menschen der aarde, die er ten volle door belicht en verwarmd zullen worden tot Eer en Heil H. E. DJ1KEN. Ruwe Huid Schrale Lippen In doozen van 30-60 12 a SO ct. Tube 80 ct. Bij Apcth. en Drogisten 788 39700 LANDBOUW EN VEETEELT. De crisis in den landbouw dreigt natuurlijk ook de veldarbeiders, die spoedig den invloed zullen ondervinden. Uit den aard der zaak wordt dan uitgezien naar andere dingen om gebrek te ontkomen en een van de middelen is in vroegere perioden van ongelokbige landbouwjaren geweest ,,landverboizing". Als 't niet ging, dan maar naar Amerika, waar men van familie, vrienden of vroegere buren gunstige berichten ontving, die wezen op gelobkige levensomstandigheden. Maar thans is er in Amerika werkloosheid, en antoriteiten ontraden te emigreeren, omdat het vinden van looneüd werk ook d&ar uiterst gering is. Men besluite niet voor de ntodige in lichtingen le hebben outvaugen, die het Bureau der Ned. Vereeniging „Landverhuizing", Bezui- denhontscheweg 97 te Gravenhege geeft om trent tijd, verbetering, al of niet en verwachtingen, die gekoesterd mogen worden. Bij gevatte Koude in hoofd en ledematen. Kbeuinatische pijnen, Griep en luflaenza, Hoofdpijn, Kiespijn, Aangezichtspiju en vast zittende Hoest, gebruike men Deze werken geDezend eu nemeD de pijnen weg. Prijs per poeder 8 cent en in doozen van 6 stuks 45 ct. Alleen echt wanneer doos en poeders voorzien zijn van den naam Hijnhardt. Lel hierop! Vraag ze Uw Orogist. 39701 15 De crisisvergadering te Goes. In het Schuttershof te Goes is Woensdag onder leiding van de heeren Mr. P. Dieieman de groole crisisvergadering van de Zeeuw- sche landbouwers gehouden, waar alle leden van Ged. Staten aanwezig waren, benevens dhr. Kakebeeke, inspecteur van den land bouw, dr. Molhuyzen secr. Ned. Landbouw- comité, de griffier der Prov. Staten, het Eerste Kamerlid rnr. de Veer en eenige leden van de Tweede Kamer. Over den algemeenen toestand spraken de hh. G. P. Vogelaar te Krahbendijke en A. H. de Milliano te Waterlandskerkje. Eerstgenoemde herinnerde aan de crisis jaren na 1879, de daarna gevolgde opbloei en de thans heerschende malaise, die z. i. alleen is op te lossen door regeeringsbe- scherming. Hij wees op het instellen van productiepremies, maal- en menggebod, aan te verleenen steun van peulvruchten verbouwers en roggeverbouwers, terwijl ook werd aangedrongen op verlaging van spoorwegtarieven voor landbouwproducten. De heer de Milliano wees op de lage prijzen in verband met de hooge pachten, en op den druk die de sociale wetten den hoeren oplegt. IIulp aan de landbouwers is noodig als belooning wegens hetgeen de boeren tijdens den oorlogstijd hebben ge daan. De lieer Bommel van Vloten besprak de crisis in de suikerbietenteelt, waarbij spr. uiteenzette dat deze teelt niet meer loonend is en waar door de huidige prijzen de teelt zal worden ingekrompen, is regeeringsteun dringend noodig. Een productiepremie al leen kan hier helpen om de bietenteelt, die van vitaal belang voor den landbouw is te handhaven. Ir. Siebenga, secr. Z. L. M. sprak over den financieelen toestand. Vele gronden zijn in handen van de boeren zelf, waarbij groote hypothecaire belangen gemoeid zijn, in onze provincie zijn op boerderijen ruim 7 millioen gulden als hypotheek verleend, de stijging der gronden was enorm doch thans is er een daling van ongeveer 30 Spr liet uitkomen dat er enorme kapitalen verloren zijn gegaan doordat vele jonge boeren met hulp van ouders en familie boer zijn geworden en thans geen rente meer kunnen opbrengen en de pachtop- drijving ook veel kwaad heelt gedaan. Met cijfers toonde spr. aan dat de bedrijven niet meer loonend zijn. Het Kamerlid van Dijk deelde mede dat de aanwezige Kamerleden onder den in druk zijn van de eendrachtige bijeenkomst en dat zij hopen dat de regeering steun kan verleenen. Het Tweede Kamerlid Lockefeer, spre kende namens de r. k. kamerfractie, deelde mede dat de r. k. kamerfractie achter de boeren staat. Deze pleitte voor een onder handelingstarief, spr. deelde mede dat de middelen om te komen tot steun aan de suikerbietenteelt bij de regeering in een Persill

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1