IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Handen NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. o. 2685 Vrijdag 14 November 1960. Acht en veertigste jaargang olen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. Eerste Blad. ruw of stuk Bij gevatte Koude FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. AANDACHT VOOR HET BOEK. ÉaaaaÉni MIJNHARDT'S Hoofdpijn-Tabletten 60" Kiespijntabletten 60" Laxeer-Tabletten 60" Zenuw-Tabletten 75" Maag-Tabletten. 75" Mijnhardt's Poeders. Dit blad verschijnt eiken VrijdagaTond. s per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,375, franco per post fl,05 15 ct. disp. kosten. UITGAVE TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.iedere regel meer 171/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. BI] abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Wat het tegenwoordig geslachtontbreekt, aandacht. Het kan niet meer geduldig oplettend zijn; het weet zijn gedachten t meer een poos achtereen bij een enkel lerwerp te houden. Het leeft om zoo te gen horizontaal, in de breedte; het wil i zoo groot mogelijk oppervlak bestrijken; il zien en veel hooren in korten lijd. een verticaal streven, in de hoogte in de diepte, wil het niet meer weten. wenschl zich, kortom niet meer in te nnen. Inspanning vereischt denken, en denkt er nu dezer dagen nog Ten igste heeft men nu en dan eens een amenhangende reeks stuipachtige in- len. Maar langzaam, bezonken en grondig uitdenken, daarvoor zijn zelfbeheer- ling, concentratie, rust noodig, hetgeen zamen aandacht heeten in deze dagen rdt de aandacht elke volgende minuut ir iets anders afgeleid. )ok voor het boek bestaat de beschou- ade gemoedsstemming, die aandacht t, niet meer. Het is waarschijnlijk niet ar, dat er minder gelezen wordt dan ieger, want de productie van lectuur rat gestadig toe, en als al dat drukwerk t een bestemming vond, zou er op de rkt, die het verhandelt, al lang een astrofe hebben plaats gehad. Neen, men st nog wel, maar ook al haastig, vluchtig, lervlakkig het mag geen moeite kosten, r was een tijd, waarin met toewijding eerbied gelezen werdmen trachtte t gelezene te verwerken en in den grond begrijpen. Wat zou de schrijver hiermee ioeld hebben, wat zou hij daarmee llen zeggen Van zulke vragen gaf men !3 S h rekenschap een min of meer „moei- boek werd onder vrienden besproken, het werd als een bevrijding gevoeld, nneer gezamenlijk overwegen en uitwis- 320 ing van inzichten tot een afgerond slol- rdeel leidden, dat zich liet toetsen en rantwoorden. UI Maar nu? Heeft nog iemand lust en "nkkracht, om zich tot de stelselmatige ming van een gefundeerde meening te Iten? Vraag eens in uw omgeving, wat in er van een bepaald boek vindt; het twoord luidt: „reuze!" of „niks an daarmee is de zaak afgedaan. Wat zal 2sn zich moe maken om een logische rij n denkbeelden, van oorzaken en gevolgen, n stellingen en conclusies, van problemen oplossingen uit te werken en ten einde spinnen Men wil even de verveling igjagen tusschen een charleston hier en cktail ginderdaarvoor is het lezen nog ist goed genoeg. En welk een lezenVooral van geïl- streerde week- en maandblaadjes zonder nigen wezenlijken inhoud. Daarna ook n boekenruaar liefst van boeken die ets te denken geven waarbij de geest h niet heeft in te spannen. Helaas, de wet van vraag en aanbod rkt ook hier. De wet? Een wonderlijk isplaatste naamDe slaaf van vraag en .nbod zou dat economisch verschijnsel ter heeten want niet als een wet legt :t van boven af iets op (was het maar aar en werd het lezen van het goede lek verplichtend gestelddoch als een dienstige, karakterlooze voetveeg komt t met alles aandragen, biedt het alles waarom de domme vraag maar dreint, ik het botste, onnoozelste, lafste, onbe- lorlijkste, verachtelijkste. En zoo wordt dan wel gelezen, maar, aangezien de oote vraag het minderwaardige wil en t aanbod (dat ook leven moetzich ernaar regelt, in overwegende massa nlooze, geestlooze, inhoudlooze lectuur. Het geneesmiddel Hoe ontmoedigend t klinktniet in de eerste plaats aan radende propaganda voor het goede boek. fie te dom, te traag en te karakterloos om een diepe gedachte te vatten, zal daar- >or niet ontvankelijk worden-al slaat en hem eiken dag ermee om de ooren. 1 zouden alle schrijvers en alle uitgevers ch vereenigen om van nu aan niets dan it goede en het schoone te doen drukken, rader een algemeene vernieuwing door sr-opvoeding van de lezende massa zou ets bereikt worden. Wanneer het waar van het boek, dan is deze veroorzaakt door hen, die hun zorgen, hun oplettendheid, hun aandacht ervan afgewend hebben. Zij moeten van hun dwaling teruggebracht worden, en dat zal alleen mogelijk zijn door hun dc oogen te openen voor de leegheid en de holte van hun futiel be staan. Dat zal misschien in tien, mogelijk in twintig, vermoedelijk in honderd jaar kunnen gebeuren. Want het kan met de menschen van dezen tijd eerst goed worden, wanneer het hun heel slecht gaat. Zij moeten zoo bitter teleurgesteld worden in hun begeerten en vermaken, dat zij den nasmaak als asch in den mond proeven. Zij moeten zoo ruw en wreed tot de wer kelijkheid worden wakker geschud, dat zij smeeken hun geestelijke waarden van weleer terug te geven. Het is niet onge- loofelijk, dat daartoe slechts de ervaring van bloedig geweld in staat zal zijn, waar van de reactie zal doen smachten naar de stilte en de rust die alleen gevonden worden als orde en tucht tot ingetogenheid en grondigheid vermanen. Wat het tegenwoordig geslachtontbreekt, is aandacht. Het kent die niet, omdat het ordeloos en tuchteloos is. Wanneer het wederom het menschenleven leeit aanzien als een taak die het zoo goed mogelijk behoort te volbrengen, en niet als een onophoudelijk variété-voorstelling waar van het zoo weinig mogelijk nummers wil missen, dan zal het den eersten stap gezet hebben op den weg naar het bespiegelend denken, dien het te onzaliger ure verliet, toen de Groote Oorlog bet belette de teleur stelling van de materialistische negentiende eeuw verder te boven te komen. En dan zal het weer aandacht schenken, geduldig, doordringend, eerbiedig, aan de schrijvende kunstenaarswant het zal willen lezen hoe deze bevoorrechten, deze moderne zieners en profeten, zich voorstellen die schoone en zware taak, het menschenleven, zoo goed mogelijk te volbrengen. wter spoedig zacht en heel met Purol 864 15 89676 BINNENLAND. De verkoop van oesters. Het Tweede Kamerlid Drop heeft den ministers ?aa buitenlaodsche zaken eu landbouw en tan finan ciën de volgende vragen gesteld I. Hebben de ministers kennis genomeu van de borichten, volgens welke de klacht algemeen is over de buitengewoon scherpe concurrentie tusschen de Nederlandsche oester kweekers onderling? II. Kunnen de ministers toegeven, dat deze onder linge concurrentie voornamelijk het gevolg is van den zoo goed als ongeorganiseerden verkoop van oeBtors, die tot gevolg heeft, dat verschillende kwee kers tot eiken prijs hun voorraad opruimen III. Achten de ministers deze volstrekt onnoodige vernietiging, althans zeer sterke benadeeling van de oestercultuur, met name op de Zeeuwsche Stroomen, ook niet een gevaar voor de instandhouding en de rentabiliteit der domeingronden, voor oestercultuur geschikt IV. Indien de voorgaande vragen bevestigend worden beantwoord, zgn de ministers dan bereid op korten termijn te doen onderzoeken op welke wijze een meer doelmatige organisatie van den oesterver koop is te bereiken GEMENGD NIEUWS. De standplaats-classificatie. Voor burgerlijke rijksambtenaren en on derwijzend personeel geldtin grooter steden vol salaris, in kleinere 4 in nog kleinere 8 korting. Een dergelijke classificatie zoo oordeelt de Friesche Mij. van Landbouw moet noodwendig de beste krachten aan het platteland onttrekken. Er is al eerder actie tegen gevoerd. Thans heeft het bestuur der Fr. Mij. van Landbouw een schrijven ge richt aan het Kon. Ned. Landbouwcomité, waarin hel er op wijst, dat door zoodanige regeling de toch reeds bestaande trek naar 39679 10 Bij Apoth. en Drogisten En de stad biedt haar bewoners reeds zoo veel voordeelen aan, als daar zijn de gelegenheid om zonder bijkomende kosten allerlei inrichtingen van onderwijs te kunnen bezoeken de gunstige en daardoor goedkoopere ge legenheid om zich te kunnen verplaatsen met openbare middelen van vervoer; de aanwezigheid van groote winkelma gazijnen, die meerdere keus tegen minder geld bieden dan de meeste dorpswinkels de meerdere gelegenheid om zich alge meen te ontwikkelen; in den regel een comfortabeler levens wijze zonder zich daarvoor extra opoffering te behoeven te getroosten. Schakelt men de kosten van huisvesting uit, dan is in het algemeen juist voor de ambtenaren en onderwijzers het wonen ten plattelande duurder dan of minstens even duur als in de steden. Behalve de kosten voor levensonderhoud zijn ook de belas tingen in verscheidene plattelandsgemeenten niet lager dan in vele steden. Het bestuur der Fr. Mij. van Landbouw meent, dat de afkeurenswaardige classifi catie het beste kan verdwijnen door alle standplaatsen tot de derde klasse te rekenen. Dit beteekent voor de burgerlijke rijks ambtenaren en het onderwijzend personeel een salarisaftrek van 8 in de gemeenten eerste klas en van 4% in de gemeenten tweede klas. Dit zou niet alleen een achter stelling van het platteland wegnemen, doch bovendien een belangrijke besparing op de rijksuitgaven, dus een vermindering van den belastingdruk, tengevolge hebben. Gehoopt wordt, dat het Kon. Ned. Land bouwblad verdere stappen in de voorge stelde richting zal willen doen. Beppie Versluys de eerste Nederlandsche vliegster. Het eerste gedeelte van het vlieg-examen heeft mej. Versluijs met succes afgelegd. Het tweede gedeelte het maken van lap landingen en „achten" zal zij een dezer dagen ongetwijleld met hetzelfde succes volbrengen en daarmee zal dan Nederland zijn eerste gebreveleerde vliegster hebben. Natuurlijk is zij nu door een journalist - eu wel door een medewerker van de Msb. geinterviewd. Dit is een van de eerste gevolgen van een plotseiingen roem. Mej. Versluys heeft dit begrepen, schrijft bedoelde medewerker, en zich erin geschikt. En ze bleek een zeer gewillig en zeer charmant slachtoffer. Voor motoren en benzine heeft ze altijd groote sympathie gekoesterd, vertelde ze. Zij heeft een „dot van een autotje" en eigenlijk weet zij niet wat zij liever doet racen in het autotje of vliegen in een pandertje. Hoe zij er toe gekomen is om te gaan vliegen? Tja, eigenlijk kreeg zij daar plot seling een geweldigen zin in bij gelegen heid van de groote vliegfeesten die verleden jaar op Waalhaven gehouden werden. En omdat zij er zoo'n zin in had, was zij maar meteen begonnen met les te nemen. Papa, de Delftscbe hoogleeraar, was toen in Zwitserland en had nog geen „Ahnung" van de nieuwe sportieve neigingen van zijn dochter, maar toen hij thuis kwam, wist zij hem heel gauw met haar plannen te doen instemmen. Hetgeen wij ons best kunnen voorstellen! Met groote tusschenpoozen heeft zij het geheele jaar door gevlogen, meer dan 25 vlieguren heeft zij thansop haarnaamstaan. De uitreiking van het brevet zal met groote feestelijkheid eerstdaags plaats vinden. Een verstekeling. Bij aankomst van den mailtrein te Vlis- singen is onder een der rijtuigen een jongeman te voorschijn gekomen, geheel door zwart en roet bedekt. Nadat de politie hem had meegenomen bleek, dat het een 18-jarige jongeman uit Wintergrün in Tsjechoslowakije was. Hij was Vrijdag van zijn geboorteplaats weggegaan met het voornemen te trachten naar Londen te een filmmaatschappij. Van Wintergrün was hij over Eger met een spoorkaartje naar Dresden gegaan. Op het station aldaar zag hij een trein staan waarvan enkele rijtuigen een bordje droegen VlissingenLonden. Hij was toen onder een van de wagens gekropen, en had zich daar geïnstaleerd. Half zittend, half hangend was hij met de trein vertrokken. Te Vlis ingen aangekomen bemerkte hij dat de trein niet op de boot was gereden, zooals hij meende. Toen kwam hij geheel verkleumd te voorschijn. Hij was niet in het bezit van de noodige mid delen noch van identiteitspapieren. Zijn schamele kleeding had veel van de reis geleden. De jongen is ter beschikking van de politie gesteld. Motorongeluk. Woensdag is te Velp bij Grave op den rijksweg de ongehuwde 20-jarige motor rijder S. Pzn. afkomstig uit Nijmegen, tegen een voor hem rijdenden boerenwagen gereden. De motorrijder en zijn duo-pasa- gier kwamen te vallen. Zij zijn onmiddellijk naar het ziekenhuis te Grave vervoerd, waar de motorrijder is overleden. De duo rijder had slechts een lichte neusverwon- ding. Amoniak gedronken. De 1-jarige VV. G. uit de Ranonkel straat te Rotterdam heeft in een onbewaakt oogenblik uit een fleschje met amoniak gedronken. Het kind is in vrij ernstigen toestand in het ziekenhuis aan den Cool- singel opgenomen. Gezonken. Zaterdagmorgen ruim 7 uur, is 't slee persschip van schipper Lameijer, gedomi cilieerd te Hoogezand, groot 132 ton, ge laden met bieten, bestemd voor Vierver- laten, op het Bergumermeer gezonken. De overtocht van West naar Oost was bijna volbracht. De roode tonnen op het meer waren reeds gepasseerd, toen het schip door den stormachtigen Zuidenwind veel water maakte en zonk. De opvarenden (schipper, vrouw, kind en knecht) werden allen gered, doch alles moest worden achtergelaten. De scheeps hond „Zink" schoot er het leven hij in. Het schip was niet verzekerd, zeker een schadepost en een slecht begin voor den schipper, die voor het eerst op het schip voer. Het schip ligt weer in de vaargeul en moet derhalve ten spoedigste gelicht worden. De opvarenden hebben onderdak ge kregen. Toen het gevaar op het hoogst was, heeft de vrouw het nog kleine kind uit de roef gehaald en uitstekende zwemster als zij was, heeft zij met haar kleine in den arm, geruimen tijd in het woelige water van het meer gezwommen, aleer de bemanning van het andere door de motor „Jantine" gesleepte schip haar opnam. De schipper zelf had een zwerende hand, waardoor hij niet bij machte was veel hulp te bieden. Vermoedelijk heeft de geweldige regen ook het zijne bijgedragen tot het zinken, daar de lading niet door luiken was afge dekt. io hoofd eo ledematen, RheamaUsche pijnen Griep eo influenza, Hoofdpijn, Kie*pijnea en zware of vastzittende Heest gebroike men Deze werkeü genezend en nemen de pijnen weg. Prijs per poeder 8 cent en in doozen »an 6 stuks 4,5 ct. Alleen echt wtnneer doos en poeders voorzien zijn van den naam Mijnhard). Let hierop I Vraagt ze Uw Drogist 14 39677 Een droevige statistiek. Zoo mag men wel noemen het rapport van den hoofd-inspecteur van het onderwijs te New-York, waaruit blijkt dat dit jaar niet minder dan 483 New Yorksche jongens en meisjes da schoolbanken hebben vaar wel gezegd, wegens huwelijk. Onder de gehuwden bevond zich een meisje van 12 en een van 13 jaar. Twintig jongens en meisjes huwden op 14-jarigen leeftijd, 83 stapten in het huwelijksbootje, toen zij den altijd nog prillen leeftijd van 15 jaar hadden bereikt. Het meerendeel dezer kinderhuwelijken echter was wel in totaal 343, betrof leerlingen van 16 jaar. Lithet rapport bleek voorts, dat deze

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1