lERSEHSCHE El THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. PUROL o. 2384 Vrijdag 7 November 1930. Acht en veertigste jaargang lolen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. Eerste Blad. erstopping Huiduitslag. rE veL; ■h Mijnhardt's Laxeertabletten DENK VRIENDELIJK. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, ys per kwartaal f 0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad fl,375, franco per post f 4,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITQAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 17'/2 ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. OPNEMING VAN VOETPADEN EN KUNSTWERKEN. orgemeester en Wethouders van Tholen, brengen openbare kennis dat. te beginnen op 14 Novem- a.s., vanwege de Gemeente een ALGEMEENE KMING zal worden gehouden van de voetpaden daarin gelegen kunstwerken io die gemeeDte. [holen, den 6 November 1930. 10 SM int ;aog regelt men vlagzooder kramp of pijn met 'rijs per dooB 60 ct. Bij^Apoth. eü Drogisten 7 39653 „Denk vriendelijk, Spreek vriendelijk. Handel vriendelijk 1" )ngeveer veertig jaren geleden schreef P. H. Ritter ergens„Twee zijden :ft 's menschen leven. De eene is ge- rd naar binnende andere is gekeerd ir buiten. Wat in den mensch omgaat, rmede bemoeit zich zijn geweien; met buitenzijde van zijn bestaan bemoeien nde menschen." loewel beschouwing van dezegedachten- ng ons tot het besef brengt, dat er zekere scheiding valt aan te wijzen ichen het innerlijke en het uiterlijke den Mensch, hebben wij ons tot taak leid, een moreel verband te zien tus- en béide I V|ns bovenstaand drieledig motto wijst r reeds op. Immers uit vriendelijk iken kan vriendelijk spreken voortvloeien, dit zal gemakkelijk leiden tot vriende- dadenMaar het begin moet zijn iendelijk Denken". Hieruit kan en zal zeker veel goeds groeien, veel goeds r den Mensch-zelf, maar ook veel goeds r den Medemenscb, tegenover wien wij in plichten hebben te vervullen ieder mensch b/mfA als levend wezen plicht te ver-vullen jegens zijn mede- ïschoji. Kit is een u lspraak, die helaas l ieder erkennen vil. En tochdegene, den plicht jegais zijn naaste niet wil len, wei\r iteef goed, dat die plicht be- I. Immers, als diezalfde persoon in nood jt (eert, is al heel spoedig zijn uitroep m Anlnn l1 moeten me helpen. .en werklooze roept„Ze moeten me k ol geld geven, want ze mogen me i niet laten verhongeren ien zieke zegt„De dokter moet komen, al kan ik niet betalen ze mogen me niet laten sterven." leze twee duidelijk sprekende voor- Iden geven geen uitzonderingsgevallen, ir doen ons volmondig toestemmen werklooze en de zieke hebben gelijk! we voegen er aan toe: ten allen tijde (ben de menschen recht op de nagsten- J le hunner medemenschen, althans een N eet recht op grond van het Bijbelwoord ■fbt uwen naaste lief als u zeiven rkus 12, vers 31). Maar het zegt ons minder dat wij menschen tot plicht ben, ten allen tijde naastenliefde te len voor anderen. Of met andere woor- we moeten ons wijden aan onze sten En dit zal het zuiverst geschieden, wij het voorrecht bezitten, van nature endelijk te denken", aangezien daaruit endelijke daden" zullen kunnen voort- ien lzoo„Denk Vriendelijk", En zoo ge nature dat voorrecht niet hebl, arbeid aan uzelf, gelijk een mensch voort- n|end aan zichzelf moet arbeiden om r „Mensch" te worden Maak u meester meer goede eigenschappen in 't kort: overal en in alles Het Goede en ndelijke gedachten zullen uw deel zijn 8 mensch heeft het vermogen gevoel j ebben van het gevoel van een ander sch Dit noemen we medegevoel medegevoel (als gevolg van vriendelijk denken) sterft de vriendschap, verdwijnen liefde, deernis en barmhartigheid. Wanneer er harten zijn, die deelen in onze vreugde en in onze smart, wordt ons leven daardoor verwarmd. Als wijzelf op recht deelen in smart en vreugde van onze medemenschen, veredelt dat onszelf. „Een edel hart gunt niemand kwaad, „Schenkt liever dan het neemt, „Duldt onrecht niet, doch wil geen haat, „Noch iets, dat er naar zweemt." Het medegevoel, zoo lazen we ergens, is liet cement, dat de menschen verbindt tot Menschheid En als we dan diep beseffen, dat het hierboven belicht medegevoel voortvloeit uit „vriendelijk denken", dan zal de waar heid van het drieledig motto boven dit ar tikel ongetwijfeld doorzien worden dan zal aangevoeld worden de voorwaarde voor reine harmonie in 's menschen leven Men spreekt wel eens van „de kunst om het dagelijksch leven op muziek te zetten." Wanneer vriendelijk denkende menschen moeten samenwerken, zal nooit het werk van den een vernietigd worden door dat van een anderdan heerscht er harmonie. En de melodie ligt in het vol brachte werk, dat in zijn volmaaktheid den stempel draagt van den vriendschappelijken geest, die in aller borst woont. Aldus keeren we terug naar een gedachte, reeds eerder in dit artikel vastgesteldwe moeten ons wijden aan onze naasten. Wie wil trachten, dit zoo goed en zoo véél mogelijk te doen, beginne met zijn naaste omgeving, om heel spoedig zijn terrein uit te breiden. Hij beginne met zijn huisgenooten, hoe eigenaardig dat ad vies ook moge klinkenJa, laten wij 't hier eens openlijk zeggen, laten we eens onom wonden wijzen op de eigenaardigheid van velen, om overal gedienstig, voorkomend, vriendelijk te zijn, behalve aan den huise- lijken haard! Denk vriendelijk, als ge huiswaarts keert dan zijt ge vriendelijk als ge binnenstapt En als er iets is dat oorzaak zou kunnen zijn van onvriendelijkheid, (racht het te vergeten, endenk weer vriende ijk; ook uw daden zullen dan vriendelijk zijn als gevolg daarvan! Denk vriendelijk! Overal en altijd! Dan zijt ge een waardig mensch in den kring uwer huisgenooten, in den kring uwer mede menschen; dan zuil ge al het goede overal en altijd leeren vinden en het goede zien ineen krans van gouden stralen en't minder goede zal door uw vriende lijke gedachten deelen in dat gouden licht! Denk vriendelijk, spreek vriendelijk, handel vriendelijk; het zij een gewoonte, overal en altijd en ge zult een eereplaats innemen in de groote samenleving, dio zoo heel erg behoefte heeft aan menschen, die werkelijk het goede willenaan menschen, die vriendelijk denken! Immers, in onze tegenwoordige Maat schappij met de velerlei splitsingen tenge volge van Godsdienst, politiek, egoïsme, heerschzucht, concurrentie, enz. is de één heid deerlijk verminkt, en de eerbied en de waardeering voor onze medemenschen helaas maar al te vaak zoek! Denk vriendelijk! Gijzelf, de gansche samenleving heeft er in hooge mate be hoefte aan Denk vriendelijk, dan zullen uw uitingen jegens uw medemenschen vriendelijk zijn, dan zullen uw daden vriendelijk zijn, dan zullen uw aanspraken op den naam „Mensch" rechtmatiger zijn! Denk vriendelijk, overal en altijd! H. E. DIJKEN. Ruwe Huid Ruwe Handen 39652 LANDBOUW EN VEETEELT Als bijzonderheid wordt medegedeeld, dat de heer H. van Gorsel, geboren te Tholen, lid van de alge meen bekende familie in deze plaats voorheen, thans wonende te Schuddebeurs onder Noordgouwe, be noemd is tot lid van verdienste der Zeeuwsche Land- bouwmaatschannii wegans W fait dat hii raad* 1877 af lid is dier Maatschappij. In genoemd jaar trad hij als lid toe tot de afdeeliug Tholen. Er wordt medegedeeld, dat aan den 4den Zeeuwschen Legwedstrijd van de V. P. Z., welke bij den heer M. Eindhout te Sf. Maartensdijk half October is aangevangen, deelgenomen wordt door 13 toornen, terwijl aan de vorig® 8 toornen deelnamen. Deelgenomen wordt door 12 toornen Witte Leghorns en 1 Rhode lsland Reds. DoordenRijkslandbouwconsulentwordeuover de sorteerinrichtingen op veilinggebied verschillende be langrijke mededeelingen gedaan en o. m.gezegd, dat op verschillende veilingen als Middelharnis, Zierikzee, Tholen, Middelburg en Terneuzen reeds een goede stap is gedaan. Betreffende Tholen wordt gezegd, dat van het eiland zeer goede berichten komen. Men heeft het daar flink aangepakt, evenals te St. Anna land, waar zich een groep uientelers heeft gevormd, die in samenwerking met de veiling te Tholen sor teert en veilt. Bij de verplichte najaarskeuring van dekhengsten type trekpaart waren 18 paarden ingeschieveu, waar van 2 niet opkwamen, 2 werden afgekeurd. Tot de goedgekeurden behoorden* Hertog van Arensberg, eigen. J. F. Brooijmans te St. Annaland Burrhus d'Ahea, eigen. Hengstenvereeniging te Stavenisse en omstreken voor 3 jaren, Jalon de Laboureur, eigen. A. R. v. d. Slikke te St. Maartensdijk Gilles, eigen. J. F. Brooijmans voornoemd Ingersol de Labonreur, eigen. C. G. Polderman Tholen. RECHTZAKEN. De Arr, Rechtbank te Breda deed Donderdag uitspraak iü de zaak contra A. Th. B., land bouwer te St. Philipsland die in verzet kwam van een vonnis van den Kantonrechter, waarbij hij wegens het veroorzaken van een aanrijding te Steenbergen veroordeeld was. Door den Ambtenaar van het O. M. was ter Rechtzitting van 23 October j.1. bevestiging van dit vonnis geëischt, met veroordeeling tot f 15 boete subs. 5 d. hechtenis. Het vonnis der Rechtbank luiddebevestiging van het vonnis te Bergen op Zoom. ONDERWIJS. Oud-Vossemeer. Er wordt medegedeeld, dat voor onderwijzer aan de O. L. School alhier als no. 1 is gepleatst de heer Cbr. J. C. Boot te Haamstede. Het geldt hier de betrekking io;r onderwijs met hoofdakte; er is evenwel machti ging verleend een onderwijzer zouder hoofdakte te benoemen, wegens gebrek aan sollicitanten. Waschde aaogedaue plaatsen met «arm wafer en Purolzeep en doe er dan wat Purol op, en bij jeukende of vocht-afscheideoe uitslag en eczema boveodien nog wat Purolpoeder. Herhaal dit eiken dag, zoolang het noodig is. 9 39651 THOLEN, 7 November 1930. Uit de Oude Doos. Ds. Bernardus Bosch. Op 16 van Bloeimaand 1790 werd te Poort vliet beroepen d3. Bernardus Bcsch en op dit beroep werd zelfs eeu gedicht gemaakt, dat aanvangt Zie hier het beeld vaD Bosch, die, bij de [omwentelingen Van zijn geliefkoosd, maar gefolterd Vaderland, Is oit zijn post gegaau als Diemen's predikant En nu te Poortvliet weer hersteld met zegeningen. Ds. Bosch was eerst predikant geweest te Spanbroek en Opmeer, vervolgeus te Oudkarspel en eindelijk te Diemen en had volgens de be richten ais prediker veel naam gemaakt en op den genoemdeu datnm in Mei 1790 werd hij als ond-predikant van Diemen beroepen hij bad dus als zoodanig te D<emen reeds ontslae. Maar naar Poortvliet ging het ook niet, want ds. Bosch moge een oitmnntend kanselredenaar geweest zijn, het beroep werd zeer besproken en vooral toen gecommitteerde Raden vau Zeeland, wegens de bekende patriot'ische gevoeleus van Boscb, het beroep eerst schorsten en vervolgens veruietigder. In elk geval werd een jaar later (op 15 Mei 1791) beroepen ds. A. Zijueu vau Zonuemaire. Tarieven overeenkomst. Da Nederlandsche Spoorwegen, de Zuider- Stoomtramweg-Maatschappij en de Tramweg- Maatschappij Antwerpen-Bergen op Zoom-Tholen, zijn overeengekomen om binnen korten tijd over te gaan tot de invoering van rechtstreeksche tarieveu voor het vervoer vas stukgoederen en dia» krijgt ce[d voor ziiii instrumenten. van reëxpeditie-tarieven voor het vervoer van wagonladingen. Aangezien door deze tarieven in de meesle gevallen de vrachtprijzen worden verlaagd, terwijl het vervoer geschiedt met één adreskaart of één vrachtbrief voor het geheele traject, zijn de verzenders de ontvadgers hierdoor zeer gebaat. Rijkspostspaarbank. Aan het postkantoor fholen en de daaronde ressorteereode hulppostkantoren werd gedurend de maand October 1930 ingelegd f 17549,89 terugbetaald f 17849,90. Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nommer 14308. Bij het Handelsregister der Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Westelijk NoordbrabaDt, Seelig9ingel 4, Breda, hadden gedorende de maand October 1930 de Davolgende inschrij vingen plaats. Onlbelflingen J. de Later, Oud-Vossemeer, Zilverstraat A 38, Winkelier in hoisb. artikelen, metselaar. Wijzigingen N. V. Mij. tot Expl. der Fa brieken en Handelszaken van Albert Heijn (Fil.) L. Bragstraat 39, Breds. Gevestigd fi1. teSl. Maar tensdijk, Markt A 35. N. V. „De Hoop",Slaveüisse, Stoofdijk A 158. Uitgetr. Comm.A. G. van lJsseldijk en M. P. Hendrikse. Ccöp. Boerenleenbank, Tholen, Markt 4. Uitgetr. Voorz. Raad v. Toez.A. C. van Til- benrgh en Lid Raad Toez. R. E. Hattink. Benoemd tot Secr. Raad v. Toez. C. H. C. de Wit, Oad-Vossemeer en tot Voorz. Raad v. Toez.W. L. Klompe, Tholen. Dinsdag opende ons Nutsdepartement haar winteravondlezingen met het optreden vau den heer A. Alt, toonkunstenaar te Bolsward. Nadat de voorzitter, dhr. W. Moelker, de aanwezigen had welkom geheeteu en dhr. Alt had ingeleid, gaf deze een uiteenzetting vau Wagner's Opera Lohengrin. De meest markante plaatsen werden onder streept door muzikale begeleiding op piano of door een gramophoonplaai, terwijl lantaarnplaatje® er toe bijdroegen het uiteengezette te verduide lijken. Eu het is steeds als de heer Alt hier een lezing komt hoadeo, het publiek is vol aandacht en geniet van de duidelijke uiteenzetting die de heer Alt vau een dergelijk muziekwerk geeft. Het applaus eu de woorden van den voorzitter, die den heer Alt dank zegdeu voor deu genol- volleD avond wareu zeker verdiend. Dit jaar zal in ons land een boekendag worden gehouden die ten doel heeft het publiek opmerkzaam te maken op de groote waarde die het bezit vau eeu boek geeft. De Boekendag wordt gehouden op 15 November. Ter inleiding van dezen boekeudag is de beer H. E. Dijken, Hoofd der O. L. School te Poortvliet, uitge- noodigd een lezing te houden over het Boek, die volgende week Donderdagavond io de zaal van Hotel Hof vau Holland zal plaats hebber. De toegang die gratis is, wordt alleen verleend aan personen boven 18 jaar, die kaarten, welke op naam gesteld worden, gratis kannen verkrijgen bij den boekhandel Firma J. M. C. Pot te Tholen. In de Donderdag gehouden vergade ring van de G. V. „Olympia" is besloten de winteruitvoering te houden Maandag 29 December a.s. Voorts zal er een gouden'wisselmedaille worden beschikbaar gesteld voor de afdee- ling dames, die welwillend aan de Vereeni- ging is aangeboden, evenals een zilveren medaille als wisselprijs voor de afd. rneis- jesadspiranten. Nog vier weken en de trekking voor de verloting van »Goncórdiac< zal plaats hebben. Zooals men weet beslaat de hoofd prijs uit een dames- of heeren rij wiel, ter wijl er meerdere prijzen zullen worden beschikbaar gesteld waaronder gechro- meerd tafelzilver en andere artikelen. Met den verkoop der loten mag het echter wel beter gaan, daar inplaats van een voordeelig saldo voor het gezelschap op te leveren, het een groote schadepost zal worden. Wij vermoeden dat de bur gerij van Tholen, die toch »Coricordia» een goed hart toedraagt, het gezelschap wel zal willen steunen-. Als U straks door eenige jongedames loten worden aange boden, koopt er dan eerï paar en »Concor-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1