mburg niet zal gaan, de straat is te smal. Vermet zegt dat ook niet gezegd te !D. voorz. zegt daar wij meenden ier |et niet zal geven hebben wij gezegd wij het niet probeeren op den hoek istraat. Heijboer zegt wel een andere op- te weten, wij zijn allen overtuigd idêr jveii luij srlirfe hoek zeer gevaarlijk is. Laten B.en ior, ee ;n d de len ar i i on 1 w iter iets net ba <3ens een onderhoud hebben met ds. J dijk en hem vragen of hij die muur wil verlagen, daar hij dan de gemeente een zeer groot genoegen mee zou doen. voorz. kan hier wel mee meegaan. md^r Vermet zegt en wie moet dan de n betalen. r Heijboer antwoordt als het dan niet rs kan dan het te laten doen op kos- ette|fan de gemeente. r van Gorsel vindt het beter dat ds. idijk dit zelf betaalt. voorz. meent dat het meer op deu ligt van ds. Zweedijk dan op die van emeente. voorz. vraagt of er alsnog witte imejien moeten worden gelegd. ir Vermet merkt op dat een rijder nooit boven, maar wel naar beneden kijkt, éthouder Daane zegt de eerste te zijn het voorstel om witte steenen te leggen 3n raad kwam die ermee meeging. Hij 2je dit een goed voorstel en voegde er zelf toe om het bij Mej. Ruijtenburg ook te ik 'jToen is hij later tot de conclusie ge- 'detSn, dat het toch niets zal geven en is ■dei'verheen gestapt om geen steenen te ;e m, daar deze geregeld onder den plder liggen. In dien geest is het voor- uitgevoerd. omdat men meende dat dj niets zal baten. lerjir Vermet kan dit maar niet aannemen indt goed dat er aangegeven is links en icrts van den weg. 'eth. Daane zegt uit plichtsgevoel moeten Ia»het doen, maar hij gelooft dat het niets ze, baten. hr Van Gorsel zegt dat er veel voor is oet eggen als men weet dat men links en gei its moet houden. et alg. st. wordt besloten alsnog een ,V. witte steenen te leggen op den hoek ,eu de Molenstraat. IraS voorz. antwoordt wat betreft de op- n king van de commissie dat de Molen- 1 r it niet verbeterd is met de herbeslra- m dat hij hierover heeft gesproken met ,eu rland en deze antwoordde hem dat dit Vlo t omdat er oud materiaal moest ge- jrf kt worden en daarmee is het slecht okiken. nsbr Van Gorsel zegt de straat is er niets zal verbeterd. rat betreft de rioleerin.splannen B. en p zullen deze later den raad voorleggen, ist an ook verzoekt de commissie om de a,| ten voldoende te reinigen. er e voorz. vraagt den raad machtiging om en ins de bietencampagne en indien zulks spiig is des Zaterdags iemand aan te len om de straten schoon te maken, he it de gemeente-werkman heeft daar geen ■t voor. üj hr Van Gorsel is daar niet tegen. ;ht?eth. de Wilde meent dat er in de tieverordening staat dat de menschen )e straat moeten vegen, hij weetniet waar Ja voor noodig is. ij e voorz. antwoordt als het dan gebeurt 1, nu dan vegen de menschen alles in de bgilputten en dan komen ze klagen dat ie inder loopen. el, log enkele woorden hierover en met st. wordt besloten de machtiging te ln leenen. st; 'e commissie stelt voor om den graf- w,ner een jaarwedde te geven van f 100, irbij hij dan tevens moet verrichten het 0|ppen der hagen en schoonhouden van nl kerkhof, zoodat de gemeente-werkman :u rvan wordt ontlast. >e, te voorz. zou echter nog iets verder n ien gaan er ook bij op willen dragen at schoonhouden van de sloot rondom het khof en dan het schoonhouden van het eatsoentje achter de muziektent, d )hr Van Gorsel vraagt alles voor die f 100? Veth. Daane merkt op dat de grafdelver ns heeft föO, zijn vader had voor het ppen van de heg f25, dat krijgt, hij er i bij, dat wordt f85 en dan krijgt hij voor het andere en spr meent dat dit kan Veth. de Wilde zegt alle olmeboomen het kerkhof zijn dood, zoodat er weer chenboomen geplant zullen worden, bier- r moeten putten gemaakt worden. Nu agt hij of dat de gemeente-werkman et doen of de grafdelver? )hr den Engelsman meent dat de ge- Bntewerkman genoeg te doen heeft en is ook extra werk. Veth. Daane vindt dit een aparte zaak. )hr van Gorsel zegt als de gemeente- rkman daar tijd voor heeft dan kan die doen, maar anders iemand daarvoor istellen. Veth. Daane stelt voor de jaarwedde den grafdelver te bepalen op f 100 en K ir het planten van die boomen toestem- ng te verleenen en het uit te voeren zoo gi irdeelig mogelijk. *Iet alg. st. wordt hiertoe besloten. De Jrwedde zal ingaan 1 Januari 1931. De begrooting van de armbesturen geven geen aanleiding tot op- of aanmerkingen, zoodat de commissie adviseert tot vaststel ling van de gemeentebegrooting en tot goedkeuring van de begrootingen van de armbesturen voor 1931. Dhr Heijboer heeft de opmerking ge maakt dat hij principieel bezwaar heeft tegen de post verzekeringen. Met alg. st. worden de begrootingen vast gesteld en goedgekeurd. Bij de rondvraag zegt dhr Heijboer nog iets te willen zeggen maar hij heeft van ter zijde iets gehoord en zal er niet op in gaan nu. Dhr Vermet heeft uit de notulen gehoord dat er voor de benoeming van het Weezen- armbestuur geen fraude is gepleegd. Spr. blijft er echter bij dat het feit be staat, dat de gemeenteraad niet goed is voorgelicht. Dhr van Gorsel sluit zich bij het ge sprokene van dhr Verniet aan. Welh. Daane wilde ook nog iets zeggen, maar zal wachten tot de volgende verga dering, misschien dat de zaak dan vol doende is opgelost. Het is misschien wel iets duister voor de leden dat ik zoo spreek, maar het zal in de toekomst voor den raad wel een lichtpunt geven. De voorz. merkt op dat wat betreft de zaak Weezenarmbestuur, die is voor de gemeente afgedaan en is nu een politie zaak geworden, dus alleen voor den bur gemeester als hoofd van de politie. Hierna sluiting. ST. ANNAI.AND, 28 October 1930. Voorzitter Burgem. G. M. P. W. Hanssens Secretaris dhr F. M. Boogaard. Aanwezig alle leden. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en ongewijzigd vastgesteld. Ingekomen stukken Een schrijven van den Inspecteur der Dir. Belastingen te Zierikzee dat het kohier grondbelasting aanwijst een bedrag van f 1966.70. Van de heeren G. Kalle en G. Waarden burg dat zij hun benoeming resp. tot lid van de commissie tol wering van school verzuim en tot de commissie van toezicht op het lager onderwijs aannemen. Een schrijven van Ged. Staten dat zij ter goedkeuring aan de Kroon hebben ge zonden de regeling van de jaarwedden van den ambtenaar van den Burg. stand welke gebracht is voor deze gemeente op f350.— Van den Gommissaris der Koningin in Zeeland dat Kon. is goedgekeurd de heffing der verschillende belastingen. Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Een verzoek van A. den Haan orn een nieuwe rioleering. B. en W. hebben dit eens nagezien en het bleek dat de r'oleering stuk was, zij hebben er echter de put herstéld, dit is nu weer in orde, vernieuwing was niet nood zakelijk. Met alg. stemmen wordt goedgevonden geen vernieuwing aan te brengen. Van het centraal bestuur der Ver. tot bestrijding van Zenuw- en Zielziekten om als lid toe te treden. B. en W. stellen voor alsnog niet als lid toe te treden, met alg. stemmen wordt hiertoe besloten. Van het hoofdbestuur van den Ned. bond van arbeiders in het landbouw en tuin bouwbedrijf om toe te treden tot de rege ling vervat in het werkl. besl. 1917. B. en W. staan nog op hetzelfde stand punt als het vorig jaar en stellen voor nog niet toe te treden. Met alg. stemmen wordt hiertoe besloten. Een schrijven van A. Bruijnzeel dat hij zich terugtrekt tot het inwerking hrengen van een radiocentrale. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Een verzoek van Van Gelderen te St. Maartensdijk om een radiocentrale in werking te mogen brengen. B. en W. stellen voor dit verzoek in te willigen op dezelfde voorwaarden als aan A. Bruijnzeel, met de bepaling er bij dat na 3 maanden de distributie moet zijn aan gevangen, anders is de vergunning vervallen Met algemeene stemmen wordt dit goed gevonden. Van het gemeentebestuur van Oud- Vossemeer een verzoek om adheasie te betuigen aan een adres dat dit gezonden heeft aan den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid betreffende den fin. toestand der Waterl. Mij. Tholen. B. en W. stellen voor geen adheasie te betuigen daar zij meent dat de belangen der Mij. in handen moet worden overge laten van den raad van aandeelhouders en raad van beheer, daar inmenging niet juist moet worden geacht. Met alg. st. wordt hiertoe besloten. Een verzoek van E. Goedegebuure om hem onthefling te verleenen van honden belasting daar hij zijn hond heeft weggedaan B. en W. stellen voor deze ontheffing te verleenen daar bij onderzoek gebleken is dat dit juist is. Met alg. stemmen wordt deze ontheffing verleend. Aan de orde komt vaststelling van de gemeentebegrooting voor 1931. De Voorzitter leest het rapport voor van de commissie en deze deelt mede dat de begrooting geen aanleiding geeft tot op of aanmerkingen zoodat ze tot goedkeuring adviseert en wel in ontvang en uitgaaf op f70711.395. Wethouder Elenbaas wenscht aange- teekend te zien dat hij tegen de post van f0000 is voor oftderboud wegen en voet paden. Met 6 tegen 1 stem die van Wethouder Elenbaas wordt de begrooting voor 1931 vastgesteld. De commissie rapporteert dat ook de begrooting van het Weezen-Armbestuur geen aanleiding geeft tot op ot aanmerkingen zoodat ze adviseert tot goedkeuring in ont vang en uitgaaf op f'13559.535 Met alg. stemmen wordt ook hiertoe besloten. De Voorz. dankt de commissie voor de gedane werkzaamheden. Een verzoekt van M. Scherpenisse om ontslag als ontvanger van het kadegeld, als grafdelver en onderhouder van de brandbluschmiddelen. Het eerste in gaande 1 December a.s. de andere functies 1 Jan. 1931. B. en W. stellen voor aan M. Scherpe nisse eervol ontslag te verleenen uit deze functies met dank voor de bewezen diensten. Met alg. st. wordt hiertoe besloten. Thans gaat men over tot benoeming van grafdelver, waar tevens in begrepen is het onderhoud van het kerkhof. Er zijn 17 sollicitanten voor deze be trekking. Dhr Goedegebuure heeft opgemerkt dat voor deze drie betrekkingen telkens een aparte oproeping is gedaan. Hij vraagt of B. en W. daar soms een bedoeling mee hebben gehad, daar het zijns inziens beter was dat deze drie betrekkingen door één persoon werden vervuld, zooals dat is ge weest. Hij wilde echter nog een bepaling er bijvoegen als dit weer in handen van één persoon kwam, dat als hij voor één functie bedankt, dit gerekend moet worden voor alle functies. De voorz. antwoordt dat dit zonder be doeling is gedaan, maar volgens de wet is, daar deze functies ieder afzonderlijk zijn. Tot stemming overgegaan worden bij de le stemming uitgebracht 3 st. op P. de Graaf, 1 op L. Goedegebuure, M. van de Klooster en M. L. van Poortvliet. Bij de 2e stemming wordt benoemd P. de Graaff met 4 st., terwijl L. Goedegebuure 1 en M. van de Klooster 2 st. verkrijgt. Voor ontvanger van kaaigeld hebben zich 32 sollicitanten aangemeld. Na drie stemmingen en een loting wordt ten slotte uit de aanbeveling van 10 personen, door B. en W. opgemaakt, benoemd Adr. M. L. Weijler met 4 st., die ook wordt be noemd tot onderhouder van de brand bluschmiddelen. B. en W. stellen voor om onderhands te verhuren het hulppostkantoor aan J. Heij boer voor f500 per jaar, ingaande I De cember 1930 zoolang als Heijboer in deze gemeente blijft. Met alg. st. wordt hiertoe besloten. B. en W. stellen voor om de nieuwe straat te noemen Julianastraat. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Met alg. st. wordt goedgevonden een wijziging der begrooting voor 1930. Bij de rondvraag vraagt dhr. Goedege buure of het niet goed zou zijn dat er in het nieuwe postkantoor wordt gestookt. De voorz. zegt bier al meermalen over gesproken te hebben ook met den opzich ter en dan moeten wij in ieder lokaal een kachel zetten. Oude kachels hebben wij niet, dus dan wordt hel een groote moei lijkheid. Spr. heeft echter gezien dat het gebouw al een heel eind droog is. Dhr. Goedegebuure had nog een mede- deeling en wel 2 vrouwen hebben tegen hem geklaagd dat het Zondagsavonds op den hoek bij Moerland zoo'n leven is en ook worden dan de grootste vloeken geuit. De voorz. zegt dat de politie Zondags avonds veel oplet. Het kan echter het beste ondervangen worden wanneer de menschen een briefje bij de politie indienen dat nie mand tegen hun woning mag leunen. Hierna sluiting. GEMENGD NIEUWS' Een bijtende haas. Een bloemkweeker te Drachten ontdekte op een morgen dat in een broeikas groote schade aan zijn planten was toegebracht. Hij verdacht er baldadige menschen van, diens werd er wacht gehouden, voornamelijk des nachts. Evenwel werd niet het minste onraad bespeurd. De dader der vernieling liet zich niet zien, totdat op zekeren middag de kweeker in een nog onbebouwd vak van de broeikas eenige bloempotten verwerkte, sprong de vernieler, welke een haas bleek te zijn, te voorschijn. De kweeker had het dier spoedig te pakken, doch moest het weder los laten, toen het dier zijn vervol ger in de hand beet. De haas ontkwam. Zeppelinverbinding Nederland-lndië Omtrent geruchten over een eventueele Zeppelinverbinding tusschen Nederland en Indië heeft dr. Eckener verklaard, dat deze geruchten zeer voorbarig zijn. Het vraag stuk van een luchtvaartverbinding tusschen Nederland en Batavia bevindt zich op het oogenblik nog pas in het stadium van een vooronderzoek, dat de mogelijkheid er van moet vaststellen. Eerst later zal een be slissing genomen kunnen worden. Tot nu toe is slechts vastgesteld, dat de algemeene meteorologische voorwaarden gunstig schij nen te zijn. Een Zeppeiinwerf in Nederland 7 Er zijn besprekingen gaande tusschen Nederlandsche en Duitsche financiers, over de mogelijke inrichting te lande van een werf voor den bouw van luchtschepen. De „Voorwaarts" heeft naar aanleiding van deze geruchten een onderzoek ingesteld. Het blad zegtdr. Eckener zoekt reeds naar een mogelijkheid om de exploitatie der Zep pelinluchtschepen op een beter en meer ren dabele basis te stellen, zulks bij gebrek aan voldoenden Duitsche steun. Zijn tochten naar Spanje en Noord-Amerika hielden daarmede ten nauwste verband. Tot nu toe moet het hem daar in onvoldoende mate gelukt zijn om kapitaalkrachtige kringen te interesseeren voor geregelde tr-ansalt- lantische luchtverbindingen. Het succes van zijn onderhandelaars in Nederland zou grooter geweest zijn. Naar verluidt, zou bij verder welslagen dezer onderhandelingen de stichting tegemoet te zien zijn van een Naamlooze Vennootschap, welker kapitaal door vooraanstaande Neder landers uit financieele en industrieele krin gen gefourneerd zou worden. De technische leiding zou echter goeddeels berusten in Duitsche landen. De te stichten N.V. zou haar werkzaam heden beginnen met de organisatie van een vlucht per luchtschip van Holland naar Nederlandsch-lndië, aldus een propagan distische aanvang makend mot haar laak. Deze vlucht zou in het begin van het vol gend jaar plaats vinden. De vervoers- en verkeerslak der lucht schepen zou zich overigens niet uitsluitend tot de verbinding HollandNed.-Indië be palen. De Nederlandsche Zeppeiinwerf is gedacht als een centrum van belangrijk internationaal luchtverkeer. Wat de eigenlijke plannen der N.V. be treft deze zouden bestaan in de stichting van een constructiewerf, waar een of meer Zeppelins van een kleiner en minder kost baar type dan het bestaande vervaardigd zouden worden. Omtrent de plaats van de werf bestaat nog geen zekerheid in tegenstelling tot de geruchten, die Rotterdam noemden, wordt anderzijds de mogelijkheid van een situatie in den omtrek van het nieuwe vliegveld tusschen Den Haag en Rotterdam genoemd. Modeshow te Bergen op Zoom. De firma Wisbrun en Liffman, gevestigd te Rotterdam en in andere belangrijke plaatsen van ons land ook groote mode magazijnen hebbende, wil ook in onze omgeving haar zaak meer bekendheid geven en gaf daartoe Dinsdag in Thalia te Bergen op Zoom een modeshow, die vele dames tot een bezoek tieeft genoopt. Een aantal mannequ ns lieten zoowel straat- als huistoiletten zien en de dames deden, het moet gezegd, dit met zeer veel gratie. Als modekleuren kwamen, vooral uit het nieuwe groen, bruin, zwart en wit. In de pauze werd thee geserveerd en na de pauze waren de avondtoiletten en de mantels aan de beurt, waarbij vooral het kostbare bont zeer de aandacht trok, terwijl onder de toiletten zeker uitmuntten de z.g. „modellen", die lieten zien dat ook Nederlandsche firma's niet bij het buiten land achterstaan op modegebied. Een eigenaardige proefneming. Op den straatweg RiezaWurzem (Duitschland) reed een 8-cylinder Packard- auto, toen plotseling de ontsteking weigerde. Hetzelfde geschiedde met nog ongevee 40 personen- en vrachtauto's over ee afstand van ongeveer 4 kilometer. De br stuurders van de betreffende auto's poogde tevergeefs hun wagens op gang te brengen. Toch konden geen motorstoringen ontdekt worden. Na eenigen tijd kwam een Sak sisch gendarme op de tiets aanrijden, die verklaarde, dat men eerst om drie uur verder zou kunnen gaan. Inderdaad sloegen de auto's om drie uur weer aan. De ge- heele vertooning was een proefneming van het Saksisch landsbestuur met een nieuwe Duitsche uitvinding, de magnetische telo- stralen die in staat zijn alle voertuigen, die voor hun beweging een electro-mag- neet van noode hebben, tot stilstand te brengen. De proefneming was dus uitste kend geslaagd. Spoortarieven voor tuinbouwproducten. Naar de R. K. Boerenstand heeft ver nomen, heeft de landbouwcrisis-commissie Lovink een uitvoerigen brief gericht tot den minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, waarin gewezen wordt op de noodzakelijke verlaging van spoorvrach- ten voor de tuinbouwproducten. De tuinders in ons land moeten volgens de commissie voor bunne zendingen 60 tot 100 pGt. meer vracht betalen dan hunne concur renten in het buitenland.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 5