Bij Ruwe Handen Purol. V De voor?, antwoordt dat hier keislag voor ge kocht kao worden en ook om de Rozemarijnstraat geheel te herbestraten. Het is maar een slag in de lacht, want men weet niet wat er bij kao komen, misschien moet de rioleeriog nog ver beterd worden. Dhr Carels meent dat er nog al een aardige voorraad keislag is. De voorz. zegt dat er ook een urinoir zal ge plaatst worden bij Wed. van den Boogaard. Dhr Carels zegt dit is een heele nieuwe poet, want die stond er vorig jaar niet op voor de uriooirs. De voorz. antwoordt dat die straks door een wijziging van de begrooting er wel op geplaatst wordt. B. en W. stellen voor om het plein voor de school met straatklinkers te bestraten. Met alg. st. wordt daartoe besloten. Dhr Carels vraagt of de post voor schoolbe- hoeften niet te hoog is. De voorz. meent van niet, want elk jaar wordt die gebruikt. Nn volgt een verzoek van de commissie tot wering- van schoolverzuim om verhooging van het salaris van den secretaris en ook vao de presentie gelden. Dit verzoek was aangehouden totdat die post van de begrooling zoo behandeld worden, B. en W. stellen voor deo secretaris te geven f 25 per jarr en voor presentiegelden f 25. Dhr Vau Westen viudt iets billijks in dit verzoek. Dhr Carels vraagt of B. en W. wel weten dat 2 leden die vergadering nooit bijwonen en dat die 2 overige weiuig meer voor het baantje voelen, zoodat als het weggaat B. en W. dit op zich moeten oemeD. Spr zon dan ook voor willen stellen het te verhoogen tot f 60. De voorz. kan daar wel mee meegaaD. Met alg. st. wordt dit voorstel aangenomen. De volgende hoofdstukken gaan ouder de hamer door, en komt men aan de eindstemming. De begrooting wordt met 4 tegen 2 stemmen vastgesteld, tegen de heeren vau Westeu en Carels. Dhr Carels wil nog iets vragen omtrent den staat vau schulden daarop komea voor 3 geld leuningen een van f 1500 A 3pCt. een van f 2750 h 5 pCt. en ééo van f 1750 van 4>'/2 pCt. Nu staat er geld op de boerenleenbank eu nu staat er ook een bedrag van f 5000 bij de Rot- terdamsche Handelsbank. Dat geld op de R. H. Bauk is in geen 7 jaar noodig geweest en nu wilde spr vragen om die gt'dleening van f2750 daar mede af te lossen. De voorz. zegt uw voorstel is heel mooi, maar u vergist zich want dat is niet over maar dat is het loopende kasgeld. Dat dit geld niet noodig is dit komt omdat men 3 maanden vooruit vaD het Rijk het geld ootvaogt voor de ouderwijzers salarissen en ook omdat de gemeente goed fiuau- ciert Dhr Carels zegt maar er is toch in 7 jaar niets van gebruikt het geld blijft toch en hij weet niet waarom men dan die geldleening er niet van kan aflosser. De voorz. aotwoordl dat dit geld geen reserve is, maar het is kasgeld, veronderstelt dat het Rijk zegt de voorschotten worden niet meer betaald, dan hadden wij het noodig. Dhr Carels kan dit niet begrijpen, daar dit al jaar en dag bij de Rott. Handelsbank staat eu steeds ongewijzigd is gebleven. D^ voorz. zegt nogmaals dat men er niets af kan nemen, want dan moet het kapitaal voorkomen op de kapitaalrekening en dan zou het gaau, maar hij weet niet hoe het nu zou moeteo, want eeu wijziging van de begrooting dat gaat niet en als dit gebearde dan zouden Ged. St. vragen hoe men aan dat geld komt. Dhr Carels kan het niet begrijpen en dat is het voor eeu gewoon memch ook niet, het is kasgeld en het wordt niet aangeroerd. De voorz. antwoordt dat dit komt omdat de gemeente financieel goed werkt, andere gemeei- ten moeten kasgeld opnemen, maar wij behoeveu dit niet eu dat i9 juist de gezoude politiek. Aao de orde komt de begrooting vao het Alg. Armbestuur. Daar deze geen aanleiding geeft tot op- of aanmerkingen worden ze goedgekeurd in out- vang en uitgaaf op f 21088.65. Met alg. st. wordt goedgekeurd eeu wijziging der begrooliug voor 1931. Met alg. st. wordt benoemd tot lid van de commissie vao toezicht op bet lag. onderwijs en tol lid van de commissie tot wering van school verzuim dhr H. E, Dijken. Eiu verzoek van A. F. Bil te 8t. Aonaland om eeu schoollokaal tot het geven van land bouwonderwijs. feveuv is er ingekomen eeu schrijven van dhr H. E. Dijken hoofd der school dat hij geen be zwaar heeft tegen het geven vau een lokaal. Hij zag echter gaarne oog één lichtpunt in de school er bij aangebracht en tevens een kleiu lichtje bij de trap. B. en W. stellen voor een lokaal af te staar, daar ze meeueo dat dit onderwijs werkelijk nuttig zal zijn in deze gemeente. Dhr Vogelaar is er voor maar hij hoopt dat ze de school netjes eu zindelijk zullen houden en het rookeo verbieden. Met alg. st. wordt besloten een lokaal be schikbaar te stelleD. Nu is de vraag welk lokaal. Na eenige discussie er over wordt besloten het bovenlokaal te geven. No komt aan de orde het aanbreugeu van r.lectrisch licht in dat lokaal en een lichtje boven de trap. Dhr Vogelaar is daar voor. Dhr van Westen is voor petroleum, men moet bezuinigen zoo bard men kan. Dhr Carels is het met dhr van Westen eens. Welb. Krijger zegt er de vorige maal al voor te zijn geweest. Met 4 tegen 2 st. die van dehh. van Westen en Carels wordt besloten het electriscb licht aan te breugen. Besloten wordt weder het vervolgonderwijs in te voeren op dezelfde regeling als het vorig jaar. Vastgesteld wordt het kohier hondenbelai ting. B. en W. stellen voor wederom voor 2 jaar ontheffing te vragen tot het geven van het vak lichamelijke oefening. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Aan mej. C. M. Ista wordt ontslag verleend als onderwijzeres, wegens huwelijk. Bij het ingaan hiervan is eeu vacature ontstaan. Nu dachten B. en W. dit wel zooder oproep te kannen en hadden daarom de tijdelijke krach ten verzocht hnn sollicitaties in te zeudeD. De inspecteur neemt dit echter niet aan volgens art. 28 sub 8, zoodat er eerst nog een oproep moet gedaan worden, om indien mogelijk een voordracht te maken van 3 personen. B. en W. sollen mej. Nortier dan tijdelijk beDoemen eu dan kau de volgende vergadering een onderwijzeres worden benoemd. Bij de rondvraag vraagt dhr Carels of de woning van den secretaris al is aangesloten aan het electrisch net. De voorz. antwoordt dat het wel is aangelegd maar de lamp is er nog niet, zoodat het nog niet in gebruik i». Hieroa sluiting. 89626 OUÜ-VOSSEMEER, 27 October 1930. Voorzitter burgemeester J. G. Hamer. Secretaris de heer W. v. d. Ploeg. Aan wezig alle leden. De notulen der vorige vergadering wor den gelezen en ongewijzigd vastgesteld. Weth. Daane merkt op dat hij in het raadsverslag van Stavenisse in de Thool- sche Crt de geruststellende mededeeling van den burgemeester heeft gelezen alsof de minister spreekt. Hij zou gaarne zwart op wit willen zien hetgeen de minister heeft gezegd, dan kan hij tevreden zijn. Want hij zeide alsof de raad zich daar niet mee mag bemoeien, daar de gemeente toch zoo voor 1 ton gelds aansprakelijk is. Hij kan met de verhooging van de tarieven niet mee gaan en zal daar nooit mee meegaan ook. HU verzoekt dan ook of de voorz. niet kan zorgen dat wat betreft de Waterl.mij. de mededeeling door den mi nister gedaan zwart op wit kan gezet worden. De voorz. anlwoordt hier straks op terug te zullen komen. Ingekomen stukken Een schrijven van de hh. L. de Laater, J. v. d. Houten, A. Toornslra dat zij hun benoeming in de commissies aannemen. Een schrijven van M. de Witte, gem.- veldwachter, inhoudende dankbetuiging voor het verschaffen van een rijwiel. Procesverbaal van kasopname bij den gem.-ontvanger. Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Een schrijven van Ged. Staten dat de jaarwedderegeling van burgemeesters enz. ter goedkeuring aan de Kroon is gezonden. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Een schrijven van het gem.bestuur van Stavenisse dat het geen adhaesie betuigt aan het adres betredende den fin. toestand der waterl.mij. De voorz. zegt dit punt is weer behan deld in den raad van beheer en men zal niet stil zitten tot dat men zekerheid van den minister heeft. Thans is er toegezegd dat de gemeenten zich niet ongerust be hoeven te maken, want de risicogarantie zal zoo noodig verhoogd worden. Spr. zal aan de Waterl.mij vragen of deze brief mag gepubliceerd worden en als dit moge lijk is, zal spr. de volgende vergadering dezen voorlozen. Weth. Daane dankt den voorz. voor zijn inlichtingen, hij vroeg dit alleen opdat men misschien dan iets los zou laten aan gaande den toestand der Mij. Het was van spr. wel een beetje onvoorzichtig om op een courantenbericht af te gaan, maar hij zal afwachten wat de toekomst geeft. Dhr Heijboer was van plan over het zelfde te spreken, maar hij is het eens met weth. Daane en zal er niets aan toe voegen. Een schrijven van het hoofd der school de heer Fluijt, dat de waterpenningen voor zijn woning gebracht zijn van f38 op f56. Daar dit stuk heden is ingekomen, zoo stelt de voorz. voor dit te renvoyeeren naar B en W. om prae-advies. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Een verzoek van het verkeerscomité om adhaesie te beluigen aan een adres aan den minister gezonden. B. en W. stellen voor geen adhaesie te betuigen en het stuk voor kennisgeving aan te nemen op grond dat er niemand uit het eiland Tholen in dit comité zitting heeft. Dhr Heijboer acht het wel van belang voor het eiland Tholen om daar adhaesie aan te betuigen. Hij vindt het echter niet goed dat daar geen deskundige uit het eiland Tholen zitting in heeft. Dhr van Gorsel is ook voor adhaesie- betuiging. Weth. Daane is het eens met de heeren, want in denzelfden geest is er door ons ook gesproken, maar men wil er niet aan dat ze vragen om adhaesie te betuigen, terwijl er niemand uit het eiland Tholen z tting in heeft, die dan ook de belangen van het eiland Tholen naar voren kon brengen. Op die grond is hij er tegen om adhaesie te betuigen. Weth. de Wilde is van hetzelfde gevoelen als weth. Daane. De weg van Oud- naar Nieuw-Vosmeer is om den nek te breken, daar zou best een fietspad bij kunnen. Maar als het nu alles voor een ander is, daar niemand uit het eiland Tholen in dit comité benoemd is, dat doet hem tegen stemmen. (Voor die zaken is deze com missie niet ingesteld. Red.). De heer Heijboer vindt niet goed dat er niemand uit het eiland Tholen is be noemd, maar hij vraagt kan die niet er bij worden gevoegd. De voorz. antwoordt dat daar wel gee- kans meer voor zal zijn daar deze clj?e' missie reeds is geïnstalleerd. Dhr den Engelsman is ook vour adhaesie- betuiging. Hij acht het van nut, daar het veer van Zijpe hier ook is inbegrepen. Weth. Daane zegt dat er veel menschen naar de tram van Nieuw-Vosmeer gaan en als er nu iemand uit het eiland in zat, dan kan die daar op wijzen. Hij zegt nog maar ze vragen wel adhaesie le betuigen, maar verder niets. Dhr Heijboer zegt al hebben die menschen nu een vergissing begaan, dan is dat geen reden om geen adhaesie te betuigen. Met de stemmen van de wethouders tegen wordt besloten om adhaesie te be tuigen. Wethouder de Wilde zou voor adhaesie- betuiging zijn als met onze gevoelens reke ning werd gehouden. Een verzoek van den A. N. W. B. om als lid toe te treden. B. en W. stellen voor hierop afwijzend te beschikken, waartoe met alg. st. be sloten wordt. Een verzoek van P. van der Vlies om zijn jaarwedde te bepalen op f300 en hem een vergoeding te geven voor het uitbag geren vau 20 Juli tot 20 Aug. van de haven. B. en W. stellen voor afwijzend te be schikken. Zij meenen dat 10 pet. van het havengeld voldoende is en ook is in de instructie vermeld dat hij moet verrichten alle bijkomende werkzaamheden. Dhr Van Gorsel viudt de regeling mooi en is er voor die zoo te houden. Met alg. st. wordt besloten afwijzend te beschikken. B. en W. stellen voor om 6 borden aan t®. schaffen waarop staatschool, langzaam rijden dit stellen ze voor in het belang van de veiligheid, daar alle scholen aan verkeerswegen zijn gelegen. Zij staan dan bij een aanrijding ook sterker en kunnen daar dan op wijzen. De kosten van deze borden zijn tusschen de f96 en f 100. Dhr Heijboer vindt de post nogal hoog. Hij is er voor dat er iets gebeurt, hij vraagt of het niet wat voordeeliger kan. De voorz. vindt het niets om dit te doen met oude lantaarnpalen en houten borden. Laten wij beter werk verrichten al kost het wat duurder. Dhr Heijboer zegt de post hoog te vinden hoewel hij het noodzakelijk acht. De heer Vermet vindt een bord lang zaam rijden wel goed, maar hij vindt het beter als er bij gezet werd dat er niet meer dan 10 of 15 K.M. werd gereden, want het woord langzaam is zoo rekbaar. Met alg. stemmen wordt besloten deze borden aan te schaften. B. en W. stellen voor om tot Aug. 1933 hertebenoemen als gemeente opzichter de heer J. Vriens te Tholen. Dhr van Gorsel zegt ik ben heelemaal niet tegen den heer Vries maar hij meent dat men beter een opzichter uitzijn eigen gemeente kan hebben je hebt er eigenlijk niets aan, want men moet hem geregeld er hij roepen. De Voorzitter antwoordt dat als wij den heer Vriens noodig hebben, hij altijd be reid is te komen. Spr. betwijfelt het of het opzicht van een opzichter uit de gemeente evengoed zou zijn als nu. Het is een moei lijkheid over je gelijke opzichter te zijn. Dhr van Gorsel zou dit niet tegen willen spreken maar hij meent dat er hier in de gemeente toch ook wel een te vinden is Dhr Heijboer zegt er vorige jaren ook reeds op gewezen te hebben om een op zichter uit eigen gemeente te nemen. De heer Vermet meent dat het een heele toer is om onpartijdig te blijven als men uit dezelfde gemeente is. Weth. Daane zegt men spreekt van een gemeente opzichter, maar dat is de heer Vriens eigenlijk niet, men kan gevoegelijk zeggen gemeente architect want het is niet zoo gemakkelijk, men is gebonden aan de bouwverordening, dus die moet men kennen en ook moeten de teekeningen nage zien worden, men kan gemeente-op zichter buiten beschouwing laten. De onder vinding heeft geleerd dat er veel werk aan is en ook is het niet gemakkelijk om onpartijdig te zijn en dat kan dhr Vriens wel zijn. Spr. is er dan ook voor dhr Vriens te houden tot dat hij gepensioneerd wordt en dan kan men zien. Met 6 stemmen wordt de heer herbenoemd. 1 stem was blanco. B. en W. stellen voor om wedér cursus voor vervolgonderwijs te geven hebben hierover met den heer Fluij L sproken en er waren reeds 16 leerlir e Weth. de Wilde is daar zeer voor, hij hoopt dat de herbergen er mee gepomt worden. Met alg. stemmen wordt besloten d cursus weer te geven Thans komt aan de orde de behand^1" der gemeentebegrooting voor 1931. De Voorz. leest het rapport der i missie voor. Zij wijst op een post f6500 ter voldoening aan de besmette ziektenwet. <,J)e Voorz. licht dit toe. Volgens de 'moet er een barak gebouwd worden zooveel bedden. Nu is er al een paar i over vergaderd te Bergen op Zoom on zamelijk zoo'n barak te bouwen en w Bergen op Zoom en dat iedere gemeie daaraan helpt betalen. Spr kan echter weinig mededeelen, daar er nog niets kend is, alleen de besprekingen met gasthuis zijn afgebroken. Dhr Heijboer heeft gehoord dat de ba ken gebouwd moeten worden voor zie! die bijna nooit voorkomen. Dhr Vermet bevestigt dit en ook i te Bergen op Zoom een aparte afder8 waarheen zij vervoerd kunnen wordei De voorz. antwoordt dat als ze voorkwamen, men dan toch een pl moet hebben. Dhr Vermet zegt hel is maar een d< beeldige zaak, het is een opschroeven Dhr Heijboer vindt het niet goed d< meerite op kosten te jagen in dezencr tijd. Spr is er tegen. De voorz. zegt nog met geen plan te komen, dus men kan nog niets zei van er voor of tegen te zijn. De commissie vraagt wat er moet beuren van de post onderhoud wegei voetpaden. De voorz. antwoordt dat B. en W lijst zullen maken wat er moet gebeu B. en W. hadden gedacht te herbestra maar waar, dat zal precies worden n gaan en dan later den raad worden if* gedeeld, het is hier de gewoonte om raad in le lichten waf er moet gebeu Wat betreft de bestrating van de Mo straat en den Kerkweg dat is gebeurt k raad had daar de gelden voor uitgetroklk maar in het rapport staat dat er een s zal overgelegd worden van wat er zal schieden, dit zal voortaan gebeuren, betreft de kleur der steenen bij mej. tenburg en aan het eind van de Molenst waar dhr Vermet de aandacht op had vestigd in de vorige vergadering B. en hebben dit eens nagegaan en achtten witte steenen van geen nut omdat die sti met vuil bedekt zullen zijn en dan niet gezien kunnen worden. Ook is hef1 mej. Ruijtenburg erg nauw en is het mogelijk om binnen de streep te blij Het werd dus van geen nut geacht daarom is het niet gedaan. Dhr van Gorsel geeft dadelijk toe het bij mej. Ruijtenburg niet doenbaai met witte steenen, maar aan het eind de Molenstraat wel, of anders een li zeer gevaarlijk. Want eerstdaags gebe1'] daar een groot ongeluk en dat is nie)r bel [o h d't V II: V b Jet >r ai el )1 BI i V )l rl is

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 4