van Vrijdag 31 October 1930. Tweede Blad. GEMEENTERAAD. A UI tre ist n f :en :s, S itre ige an 252 las brseksche en Thoolsche Courant POORTVLIET, 24 October 1930. Voorzitter eo Secretaris burgemeester W. Dron- CodMwezig de heer C. J. M. Hage. uivDe notulen der vorige vergadering worden irgelezen. aNaar aanleiding van deze notolen merkt dhr. els op dat in de notulen staat dat toen de ig"0:>rIoopigo vaststelling van de gemeenterekening bt kon geschieden, B. en W. deze amo<>al?e leo vaststelleo. I)e meening van dhr. Vo'gJ is echter niet gevraagd ea toch staat er t 1 tegen 2 st. De voorz. leest dit gedeelte nog eens voor. Dhr. Carels zegt dat de voorz. gezegd beeft 1 zullen wij ze ambtshalve vaststellen, maar opinie van dhr. Vogelaar is niet gevraagd. I V De voorz. merkt op dat bij de namen volgens presentielijst heeft opgelezeD. Dhr. Vogelaar zegt zich niet meer te kannen inneren of dit is gebeurd. Wetb. v. d. Slikke merkt op dat volgens de erfisentielijst is afgelezen, dit gebeurt altijd. Dhr. Carels spreekt tegen dat dit nu is ge- ekH> dhr. Vogelaar is iu de vorige vergaderiDg n k ooq' te da ezc In ibti jhi cht eviï rt v dn d ïie lie" we 'Oli en r do ;k ile ikddi >31 N Dhr. Vogelaar zegt nogmaals zich dit niet te Dnen herinneren. De voorz. zegt dos de notulen moeten gewij- worden dat dhr. Vogelaar niet heeft ge- md. Dhr. Carels zegt dit zoo de waarheid zyo. Wetb. Krijger meent dat het niet anders kan de presentielijst is voorgelezen. Dhr. Carels houdt vol dat dit niet is gebeurd. Vogelaar heeft niet meegestemd, want dhr. d Westen en spr. hadden zich tegen verklaard toen zeide de voorz. dan zullen B. en W. ze ambtshalve voorloopig vaststellen. De voorz. zegt wij zullen de waarheid in het ddeo laten en sluit de discussie. De notulen worden vastgesteld. Ingekomen stukken Een schrijven van Ged. St. inhoudende goed- aring raadsbesluit tot wijzigiog der bouwrer- eoing. Procesverbaal van kasopname bij den gem.- tvanger. Is iu Ged. Staten dat ter goedkeuring aan de Kroon gezonden de salarisregeling van burgemeesters Deze stokkeu worden voor kennisgeving aan- hi V(|nomeD. Van van Gelderen een verzoek om concessie verleenen tot het in werking brengen van nd o radiodistributie B. eu W. stellen voor dit aan te houden tot ter. Met alg. sf. wordt daartoe besloteo. Een circulaire van het Centr. bestuur tot het ihartigen van zenuw- eu zielsziekten om als 1 toe te treden. B. en W. 9tellen voor hier niet op iu te gaan, eDaartoe met alg. st. wordt besloten. Een verzoek van de A. N. W. 3. om als lid e te treden. Met alg. st. wordt op voorstel vau B. en W. isloten niet toe te treden. Esn adres van het verkeerscomité om adh esie betuigen aan een adres dat zij heeft gezonden t^o den minister. B. en W. stellen voor om adbaesie te be igen, waartoe met alg. st. wordt besloten. Het aangehouden adres vaü het gemeente- istaur van Oad-Vossemeer betreffeude de finan- ën der waterleidingmij. Tbolen, De voorz. zegt de vorige vergadering is het ir tafel gebracht en de raadsleden hebben het aunen inzien, het is een zeer lijvig rapport, iteleen ondaidelijk om te lezen. Spr. geeft de elegenheid om daarover het woord te voereo. Dhr. Vogelaar vraagt wat B. en W. er van ouken. De voorz. antwoordt dat B. en W. niet voor IhaesiebetuigiDg zijn. De raad van beheer en e raad van aandeelhouders hebben reeds op erschilleude manieren getracht verbetering te rengeo. Spr. leest dan ook voor eeu afschrift an een brief van den minister van 2 Mei 1929, aaruit blijkt dat er uog geen termen aanwezig ja om in te grijpen. De reserves zijn nog niet angesprokeu. Veel is er al in het werk gesteld in de Mij. rendabel te maken, zelfs 2 maanden sleden is dhr. Krull mot dhr. Peerbolte nog i Tholen geweest om de zaak nader te be preken. Weth. Krijger, als vertegenwoordiger i den raad van aandeelhonders zou dit kuoneu evestigen. Wat het gem.bestuur van Oud-Vos meer heeft gedaan is niet weg te cijferen, laar het heeft geen nieuwe gezichtspunten voor eo dag gehaald. Wetb. Krijger zegt iu den raad van aaudeel- 1 ouder» is er naar voren gebracht om de leening ln *e doen veranderen in een van 4*/2 °/0 Q bleet dan ook het Rijk lVj °/0 geven, dau ei erd de leening maar 3 °/0. ten gevolge P'ou hebben dat bet bedrijf rendabel werd. De voorz. zegt nogmaals dat er steeds getracht het bedrijf rendabel te maken en het verlies tWeg te werkeu. Dhr. Carels zegt de raad van Poortvliet is d errast geweest door die slokken. Het schrijven van bet gem.bestuur van Oud-Vossemeer met de toelichting heeft ons op de hoogte gebracht. De voorz. eo weth. Krijger hebben ons verba zend weinig op de hoogte gehouden omtrent de handelingen van de Waterl mij. In het raads- verBlag van Slavenisse heeft spr. er geregeld iets van gelezen, als dit hier ook gebeurd was, dan zou men beter op de hoogte zijn gebleven. Ook zou spr. het niet goedvinden als de tarieven verhoogd werden. Spr.s vraag is dan of het kwaad kan dat er adbaesie betuigd wordt aan dit schrijven. De voorz. antwoordt dat ieder jaar het verslag ter tafel komt en dit voor de leden ter inzage lig', iudieu ze dit willen dan circoleert het. dit verslag komt ook voor de balans, winst- verliesrekening, dus men kan nagaan dat er dit jaar weer met verlies is gewerkt. De spr, zegt oit de vergadering van den raad vau beheer niets te kunnen mededeelen, daar dit niet mag en mij dankt dat weth. Krijger ook uiets kau mededeeleD. waar dit alles in de jaarverslagen komt. Wetb. Krijger zegt dat er uooit verslag is aitgebracht en wat hij mee kan deelen komt ook voor in het jaarverslag. Dhr. Vogelaar vraagt of de tarieven verhoogd zullen worden. De voorz. antwoordt dat dit niet plaats zal hebben. Weth. Krijger zegt dat de raad van aandeel houders daar nooit mee mee zal ga&D. De voorz. merkt nogmaals op dat de minister schreef dat na uitputting der reserves ingegrepen zal wordëu. Het geeft dus uiets om adhaesie te betuiger. De Carels staat frappant vau de mededee- lingeu die thans wordeu gedaan. Dat doet bij spr. de zaak veranderen. De voorz. merkt op dat de vertegenwoordiger in den raad van aandeelhouders door den raad opgedragen kan worden hoe hij moet stemmen. Dhr. CareU vraagt nogmaals of het kwaad kan adhaesie te betuigen, kau het nu kwaad, dao niet doeo, maar anders is hij er voor. Weth. Krijger vindt dat het geen ziu heeft adhaesie te betaigeu. Dhr. Carels vraagt of de opzet der waterl.mij. niet te hoog is geweest. Weth. Krijger meent dat er bezuinigd kan worden. Eerst was er geen opzichter noodig en later moest er toch een benoemd worden. Hij acht een opzichter niet noodig, evenmin als geldschop. De voorz. kan dit niet toegeven. Over het voorstel van B. en W. om geen adbaesie te betuigen slaken de stemmeu. Vóór de beide wethouders eo de heer Dror kers, zoodat het aangehouden wordt tot de volgende verga dering. Een verzoek van A. J. Hage, W. P. den Engelsman en L. M. van Zetten om vergoeding voor hun schoolgaande kindereD. B. en W. stellen voor aan deze verzoeken te voldoen, met alg. st. wordt daartoe besloten. Een verzoek van het Bestuur der Chr school om het minimum aantal leerliugeu voor het ver volgonderwijs te brengen van 8 op 6. B. en W. stellen voor uil eeu oogpunt van billijkheid om aan dit verzoek te voldoen. Dhr. Carels vindt dit verzoek billijk en recht. Spr. memoreert dan hoe op initiatief vau bem het vervolgonderwijs hier lot stand is gekomen. Toen werd voorgesteld een maximum van 10 leerlingen, spr. stelde toen voor een aantal van 6 en daar dit geeu kans had aangenomen te worden zoo stelde weth. Krijger voor 8, hetgeen werd aangenomen. Spr. zet dan uiteen, de ver houding van het aantal leerlingeu vau de chr. school tegenover het aantal vau de o. 1. school en daar hij een voorstander is van vervolgonder wijs, op welke school dan ook, zou hij voor wilieD stellen het aaulal voor beide scholen te bepalen op 6. Dhr. Vogelaar deelt mede dat er Maandag reeds 10 leerliugeu waren, maar het bestuur is met het verzoek gekomen indieD het eens mocht minderen, Wetb. Krijger vraagt of dat mag als de leer lingen reeds 3 jaar van de school zijn. Dbr. Carels merkt op dat dit mag, want het is een cursus voor de rijpere jeugd zonder be paling van leeftijd. Na eenige discussie omtrent het aantal van 6 of 8 stelt dhr. Carels voor het voor beide scholen te brengen op 5, waartoe met alg. st. besloten wordt. Thans komt aan de orde de vaststelling vaü de gemeentebegrooting voor 1931. De voorzitter geeft gelegenheid voor er tot post voor post behandeling wordt overgegaan tot alg. be schouwingen. Dhr Carels zegt het is de laatste begrooting in deze zittingsperiode en zij is terdege onder de loupe genomen. Het heeft zijn aandacht ge trokken dat er weer f 2000 honger is geraamd dao het vorig jaar en in vergelijking met 1929 f 4000, als dat nu door moet gaar, waar moet het ten slotte naar toe. Er moet eeu kentering komen want verschillende posten zijn hooger geworden en ook de post onvoorzien die bij de aanbieding f 3188.25 bedroeg ia thans f 2778.5Ö5 geworden en toch is deze post nog f 1000 hooger dan het vorig jaar. Spr. spreekt den wensch uit dat ieder lid eeu begrooting in baudeo krijgt dan kau men alles zelf op zijn gemak nagaau uq kau men iuzage op de secretarie komen doen maar mén zit dan niet op zijn gemak en moet men het dadelijk achter elkaar doen, want men kan niet iederen dag een paar oor op de secretarie komen, men zon teu slotte zeggen daar komt die vent weer. De andere dingen zal spreker straks ten berde brengen bij de verdere be handeling. De Voorz. merkt op dat dan elk lid dus een begrooting thuis krijgt, maar men zegt altijd hezninigen tot het kleinste toe. Spr vindt over bodig dat alle leden een hegrooting thuis krijgen. Ten alle tijd kost kost dit veel geld, want men kan toch niet eischeu dat dit schrijfwerk gralis in gebeort. De begroeting ligt ten alle tijde ter zage eu dit U ongeveer 2 maanden, als dit zou gebeoren dau meent spreker dat de zuinigheid niet is betracht. Dhr Carels onderscheid het nuttige en het uoodige en deze uitgave acht hij nuttig op de gronden daar straks aangegeven. De Voorz. zegt dat het schrijlloon toch betaald moet worden en anders moeten ze gedrokt worden. Dhr Carels meent dat als er een hegrootiug klaar i?, dit weinig moeite ko9t oui afdrukken te maken. Spr stelt voor om ieder lid een be grooting te geven. Het voorstel wordt verworpen met 2 tegen 4 stemmen. Voor de heeren Carels en van Westen. Thans begint men met behandeling post voor p09t. Hoofdstuk I woninghuur gemeentewoning stelt de heer Carels voor om deze post te verhoogeu met f 50 en te brengen op f 350. De woning van den secretaris staat op een betere stand dan dat die van het hoofd der school en deze betaald ook f 7 per week. De Voorz. antwoordt dat als men alles goed berekend hij nog meer betaalt dan bet hoofd der school. Tevens leest spreker voor de circulaire van Ged. Staten waaruit blijkt dat de huishuur niet verhoogd mag worden. Het gebouw toont heel wat, maar het valt niet mee. Ook is er de vorige vergadering besloten dat hij 5% de aanlegkosten van het electr. licht zal betalen. Spr. weet geen billijke motieven om tot ver hooging over te gaan. Dhr Carels zegt U spreekt thans voor eigen kappelletje. Laten wij de bouwkosten achterwege laten, want als iemand du een woning heeft hij gekocht voor f700, zou die na ook minder wouinghuur vragen Uw woning is in orde gebracht want dit heeft de gemeente gekost f362 eo spr. stelt dan ook voor deze post ie verhoogen met f 50. Na eenige discussie tusschen den heer Carels eu deD Voorzitter over de wooinghuur zegt wethouder Krijger wel voor verbooging te ziju als er een groote verbetering moest gebeuren. Dhr Vogelaar is het met den heer Krijger eens, hij is er sterk tegen. Met 2 tegen 3 ateinuna wordt het voorstel van den heer Carels verworpen. Voor de heeren Vau Westen eu Carels. Dhr Dronkers houdt zich buiten stemming. Dhr Carels vraagt bij de post kantoor- en schrijfbehoeften of deze niet te boog is geraamd op f 150 daar er het vorig jaar slechts f 103 is nitgegeven. De Voorz. antwoordt dat men niet precies weet wal men noodig heeft daar ook dit jaar de volkstelling zal plaats hebbenwaar materiaal voor aangeschaft moet wordeu. Spr. vindt het verstandigst bij het vaststelleu van een begrooting de ontvangsten zoo laag mogelijk en de uit gaven zoo hoog mogelijk maar in de practijk moet men zorgen dal de outvaogsten zoo hoog mogelijk zijn en de uitgaven zoo klein mogelijk. Doet meu het auders dau valt het tegen. De heer Carels heeft dit zoo dikwijls gehoord maar zijn standpunt is dat wil de begrootiug een waar beeld geven de post zoo na mogelijk begroot moet zijn, want als de begrooting een post aanwijst en men moet oog eeu uitgave doeo dan gaat dat gemakkelijker dan wanueer de post precies is geraamd. Spr stelt dao ook voor deze post te brengen op t 125. B. eu W. stellen voor te handhaveD, het is geen gezonde politiek alles zoo laag te rameü. Het voorstel van den heer Carels om de post te ramen op f 125 wordt verworpen met 2 tegen 4 stemmen. Voor de hh. Van Westeu en Carels. Dhr Carels vraagt bij de post onderhoud ge meentehuis, waarom B. eu W. deze van f 400 op f 350 gebracht hebben, in de tweede plaats of ze nog niet te hoog is geraamd daar er in 1930 maar f 279.90 voor is uitgegeveu. De voorz. vraagt waarom dat zoo krap moet worden gezet. Dhr Carels zegt dat men den raad uit wil schakelen en daaroiu zoo hoog raamt. De voorz. autwoordt dat is uw meeoing maar dat is niet zoo. Hij onderscheidt 3 gevallen, wat voor den burgemeester is blijft bij den burge meester, wat voor de wethouders is, dat blijft bij B. en W. en wat voor den raad is dat komt in den raad. Dhr Carels stelt voor de post te verlagen tot f325 Dit voorstel wordt verworpen met 2 tegen 4 stemmen. Voor de heeren Vau Westen en Carels. Dhr Carels zegt dat de po<t volkstelling met 100 pCt. is verhoogd. De voorz. weet niet of dit noodig is. Dhr Carels merkt op dat er 3 hchtpoDten komen in de raadszaal, en vraagt of dit niet overbodig is. De voorz. antwoordt dat dit niet bij deze be grooting hoort, want dat is nog voor 1930 en daar komt straks een wijziging van de hegroo ting voor. Dhr Carels zegt de vorige vergadering gaf het nog al moeite omtrent de kwitanties van de telefoon bij de rekening te voegen, hij vraagt of de telefoon niet opgeheven zou kannen worden. De voorz. antwoordt dat er gesproken wordt, dat U altijd voor de arme menschen bent, maar dat zijn nu juist de belanghebbenden, want als ze des nachts den dokter moeten hebben, dan komen ze mij uit bed halen en de menschen be- tslen er uiets voor, waot spr heeft rechtstreeksche verbinding met den dokter. Spr weet niet wat de menschen daarvan zouden zeggeD. Dhr Carels meent dat er nog wel plaatsen zijn in het dorp waar rechtstreeksche verbinding is. Maar U wordt bitter en dat is altijd als men een adder op den staart trapt, spuwt hij vergif. Dhr Carels vraagt vervolgens waarom de ver- teringskosten voor het stembureau zijn verhoogd. De voorz. antwoordt er ziju twee verkiezingen en die zijn op verschillende dagen. Dhr, Carels vraagt hoeveel tellers er noodig zijn voor de volkstelling. De voorz. antwoordt van 3. Dhr Carels verwondert het dat er een post op de begrooting staat voor ongevallen eo inva liditeitswet, dit is nog nimmer gebeurd. De voorz. antwoordt dat is nu nog niet noodig, maar als er een andere schoonhoudster voor het gemeentehuis komt, dan wel. Dhr van Westen meent dat f40 hunr voor het gemeentehuis voor den polder wel wat weinig is, ook no het electrisch licht er bijkomt. Hij zou dit willen brengen op f 50. De voorz. antwoordt dat de polder niet veel vergadert op het gemeentehuis, maar kaD er wel mee meegaan. Weth. v. d. Slikke vindt f40 genoeg. Nog een enkel woord en met alg. st. wordt besloteo f 50 huur te vragen aan den polder. De heeren van Westeu en Carels 9temmeD tegen dit hoofdstuk van de begrooting. Dhr Carels zegt wat betreft de straatverlich ting, dat is maar eeu slag in de lucht, er is nu geraamd f 1000. De voorz. zal persoonlijk wel eens nagegaan hebben wat het ODgeveer nu zal kosten. De voorz. antwoordt dat de kosten ongeveer zullen loopen tusschen de f 800 en f 1000. Dhr Carels zegt dat men eeos een kijkje moest gaan nemeo iu de gemeenten Oud-Vossemeer, St. Annaland en Slavenisse eu dan zal men tot de conclusie koenen dat Poortvliet royaal voor den dag kom». Poortvliet spant de kroon en spr. vraagt of er iq de toekomst kans bestaat dat de lichtsterkte teruggebracht kau worden van 50 op 32 kaars. De voorz. autwoordt dat het contract 10 jaar loopt. Dhr Carels merkt op dus wij zitten 10 jaar vast. Hij vindt dat er roekeloos mee wordt omge sprongen. Spr. vraagt of de voorzitter weet dat de lantaarns reeds een paar maal tot 2 uur des nachts hebben gebrand. De voorz. antwoordt dit te weten, rorar hij heeft tegen den opzichter gezrgd, dat dit niet voor rekening van de gemeente is. Het kwam doordat een klok niet goed werkte en dit is nu hersteld. Dhr Carels merkt op dat de nachtbranders te lang branden, als de meuscheo naar het land gaan dan branden ze nog. De voorz. antwoordt dat de klok 2 maal per maand verzet wordt. Dit kan ook meer gebeoren maar dan moet men hetzelt betalen. Dhr Carels zegt dat er getracht wordt aan de P.Z.E.M. zooveel mogelijk g«ld te trekken, dat is ook gebleken met de proefneming. De voorz. vraagt of de heer Carels die proef neming vau 14 dageu bedoelt. Dhr Carels zegt dat dit niet eerlijk is gegaan, er is geeu goed materiaal gebruikt, hetgeeu spr reeds in de vorige vergadering heeft gezegd, want reeds 3 maal brandde er een lamp door. De voorz. antwoordt dat was voor hun rekening. Dhr Carels zegt die proef moest mislukken. De voorz. meent dat dhr Carels veel durft zeggen. Dhr Carels zegt dit voor zijn rekening te durven nemen. Dhr Van We>ten kan niet begrijpeD, waarom er toen een ander merk Lmpeu gebruikt moest worden. Hij heeft geïnformeerd en als de voor zitter dit ook eens bij een deskundige wildoen, zal blijken, dat ze niet zoo goed zijn als de Philips. De voorz. autwoordt dat zij het toch voldoende achtten. Dhr Van Westen antwoordde dat als er Philipa lam peu in hadden gestaan, men een beter oordeel had kuoneu vellen. Het heeft de schijn dat de proef moest mislukken. Maar wij zitten er mee eo het zal uitkomen hoeveel het meer zal kosten als petroleumver lichting. Hoofdstuk 3, 4 eu 5 worden vervolgeus met alg. st. vastgesteld. Bij hoofdstuk 6 verbetering straten vestigt de beer Cirei» de aandacht op.het straatje achter de school. Tevens vraagt de beer Carels of de oode lantaarns al verkocht zijr. De voor/, autwoordt bevestigend, lij meent voor 110. Dhr Carela vraagt wat R. en W. van plan iyn met die f 400 uit te voeren.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 3