Uw Zenuwen ^rn'Tlórd THOLEN, 24 October 1930. Mijnhardt's Zenuwtablette alle mogelijke moeite voor is gedaan om erkend te worden, zelfs nog een advies van B. en W.. doch dat dit niet heeft mogen baten. Spr. wijst nog op het rap port van de waterleiding geleverd door firma Dieleman, dat werk moet men dan maar eens bezien. Dhr Baaij merkt op dat dit rommel- werk is. Dhr Dekker zegt dat dit eigenlijk geen drukwerk is. De voorz. zegt toe dat B. en W. naar recht en billijkheid zullen'blijven handelen. Wat betreft de levering vertering ver kiezingsbureau om de levering te doen geschieden door ingezetenen, daar zullen B. en W. gevolg aan geven. Wat betreft onderhoud gemeentewo ningen kunnen B. en W. mededeelen dat er niets zal gebeuren aan het dak van de woning van den burgemeester. Wat betreft de post onderhoud van straten vraagt de commissie om de werken publiek te besteden. B. en W. deelen dit gevoelen van de commissie niet. De voorz. zegt er is in 1929 aan werkloon maar uitgegeven voor wegen en straten flOü. Om te besteden is dan overbodig, want de keislag krijgt men via den polder en dat is steeds be steed en het vervoer doet v. d. Zande. B. en W. waren van plan de Doelweg uit te voeren in eigen beheer, dan konden de werkloozen hiervoor gebruikt worden en als men het aanbesteed dan gaat dat niet. Spr. zegt dat B. en W. meenen dat het voordeeliger is in eigen beheer. Dhr Moelker was aanvankelijk er ook voor de Doelweg te besteden, maar nu hij dit idee hoort om de werkloozen dit werk te laten uitvoeren kan hij er mee meegaan. DhrOverbeeke zegt datjhij het andere idee waarover is gesproken niet hoorde en dat is wel omtrent de straatmaker. Men zag liever een andere straatmaker. C.lairen krijgt 20 cent per M2. en daar moeten dan nog bij oppermensciien. En hoe ligt de straat dan soms nog. Als men de straten eens beziet die de werklui voor Walpot en Blaas gelegd hebben dan hebben die het beter gedaan. De voorz. antwoordt dat hij niet des kundig genoeg is omdat te beoordeelen. Clairen heeft de Oudelandsche straat niet gelegd dat heeft Knuist gedaan en ook de weg van de Vossemeersche poort naar de Brug. Maar men vergeet dat dit vaste grond is en op andere plaatsen is dit niet zoo. Het zand werkt geregeld. Dhr Dekker vraagt wanneer het zal ge beuren als het door de werkloozen moet geschieden. De voorz. antwoordt dat het niet veel eerder zal zijn dan Februari. Dan vraagt de commissie naar een post van f93 voor een bloemperk onderaan de Kerkstraat. Dhr Dekker zegt dat er in de memorie van toelichting staat dat dit is volgens raadsbesluit. De voorz. antwoordt dat dit zoo is, maar B. en W. kunnen het niet voor die som uitvoeren. Dhr Quist meent dat dit best kan, dat behoed niet zoo luxe te wezen, als het maar netjes ligt en dan ook blijft de jeugd er best af, maar als het verwaarloosd wordt dan niet. Het voorstel om daar een bloemperk aan te leggen wordt aangenomen met 6 tegen 4 st. Tegen de hh. Baaij, Moelker, Bogert en üverbeeke. Bij post onderhoud begraafplaats wenschte een lid dit nader te bespreken, daar dit lid er niet is, kan dit niet. Dhr Baaij zegt dat het gaat over de gras- maaiïng. De voorz. zegt toe dat dit zal worden nagegaan en verbeterd. Meerdere leden achtten de post voor den reinigingsdienst te hoog. De voorz. zegt dat dit moet worden toege geven maar weet niet hoe te besnoeien. Dan komt de post onvoorzien groot f2400. DhrOverbeeke verwondert hetdatwaarer zoo'n groote post voor onvoorzien is dat er geen post op de begrooting staat voor de werkloozen. Hij stelt voor een post van f1500 daar voor uit te trekken. Hij weet dat Ged. Staten daar niet mee accoord gaan, maar daar hebben ze riiet mee te maken als wij die op de begrooting brengen, daar er een hoofdstuk voor be staat. De Voorz. meent dat de post van on voorzien nog wel beknibbeld zal worden. Wij hebben het echter nooit gedaan. Wij hebben hier een kleine plaats en kunnen weinig productief werk laten doen. De heer Dekker vindt dat er wel werk te doen is en wijst op de vest. Hier over ontspint zich een heele discussie waarbij weer komt demping en opruiming van een gedeelte van het boschje. De Voorz. wijst op het kapitaal dat daar voor zal noodig zijn. Dhr Baaij merkt nog op dat hij wel voor de post zou zijn als men de subsidies had weg edaan dan had men reeds f350 gehad. Het voorstel van dhr Overbeeke wordt verworpen met 3 tegen 7 stemmen, de heeren Dekker, Quist en Overbeeke. De commissie adviseert wat betreft uit voering van werken aan de haven dit aan te besteden. De Voorz. antwoordt dat dit is in den geest van burgemeester en Wethouders. Dhr. Overbeeko zou in de voorwaarden willen opnemen dat er werkloozen bij aangesteld moeten worden. Weth. Wagemaker zal daar nooit mee meegaan, want dan wordt de aannemer de dupe. Dhr Bogert meent als het door werk loozen gedaan kan worden dan bet te doen in eigen beheer. De heer Dekker vraagt naar de post uit gaven tijdelijk politie toezicht. De Voorz. antwoordt dat dit voor den majoor der Rijksveldwacht is die ver schillende diensten voor de gemeente ver richt. Dhr Dekker meende dat hij dit uit hoofde van zijn rijksbetrekking toch moet doen. Een zeer heftige discussie ontstaat wan neer de heer Dekker voorstelt om de waterleidingpenningen van de huurdersof beambten van gemeentewoningen ze'f te laten betalen. De Voorz. raadt dit voorstel af en ver zoekt het aan te houden tot een volgende vergadering. Dhr Quist ondersteunt het voorstel en bij discussie zegt hij dat het verstan digste was om dat kot van den burge meester maar op te ruimen. Zelf wordt in deze discussie het publiek als getuige geroepen. Ten slotte brengt de Voorz. het voorstel in stemming het wordt verworpen met 3 tegen 7 stemmen. Voor de heeren Quist. Dekker en Overbeeke. De Voorz. leest hierna voor een schrijven van Ged. Staten dat de jaarwedde van den ambt. van den Burg. Stand is gebracht op f340.Deze post wordt verminderd met f50. De commissie merkt op dat de gascom- missie nimmer bij de aankoop van kolen is. De Voorz. zegt toe dat B. en W. zal zorg zullen dragen dat dit voortaan gebeurd. Met de rekening van het brugbedrijf kan de commissie zien vereenigen. Ook met die van het woningbedrijf. De begrootingen worden in stemming gebracht en vastgesteld met 8 tegen 2 stemmen, die van de heeren Quist en Dekker Dhr Baaij wil aangeteekend zien dat hij stemde tegen de post subsidie Concordia evenals dhr Bogert Aan de orde komt nu de voorloopige vaststelling der rekening van de gemeente en die der bedrijven over '1929. Dhr Dekker vraagt naar de post voor een kachel die niet is uitgegeven. De Voorz. antwoordt dat dit bij de Cen- trale verwarming is gevoegd. Dhr Dekker zegt die kachel is niet ge plaatst en vindt niet juist dat de raad verkeerd wordt ingelicht. Dan ook is er sprake dat er vloerzeil is gelegd de heer Dekker vraagt waar dat is gelegd. Weth. Wagemaker zegt dat is van den bode blijven liggen en van hem overge nomen. De comm. vindt f72 voor een deskundig advies nog al hoog. De voorz. antwoordt dat B. en W. dit ook zeer hoog vonden, maar er is niets aan te doen. De comm. was het niet bekend dat er een album was aangeschaft voor de foto's van de brug. De 'voorz. antwoordt dat dit gedaan is als bewijs van beleefdheid tegenover de firma Kloos en ook als er eens een proce dure kwam. Dhr Dekker vindt het een groote nala- ligheid dat dit niet eerder in den raad is getoond en hij gelooft dat de raad het niet had gezien als er de aandacht niet op was gevestigd. De voorz spreekt dit tegen, want het heeft lang geduurd eer het album klaar was, het is dus geen nalatigheid. Nog enkele onbeduidende vragen en men gaat over tot stemming. De rekeningen werden met alg. st. voor- loopig goedgekeurd die van de gemeente in ontvang op f 185495 955 en in uitgaaf op f 174344.74, alzoo een batig saldo van f 1II51.21s, de kapitaaldienst in ontvang op f257036.06 en in uitgaaf op f237859.09 alzoo een batig saldo van f'19770.97, van het woningbedrijf in ontvang en uitgaaf op f 8176.40. Die van het gasbedrijf in ontvang en uitgaaf op f53981.196 meteen verlies van f 873 85. Die van het grondbedrijf in ontvang en uitgaaf op f514175 met een verlies van f461.125; die van het woningbedrijf in ontvang op t 3106 68 en in uitgaaf op f2522.84, alzoo een batig saldo van f 584.84, die van het alg. armbestuur in ontv. op f 3735.14 en in uitgaaf op f 3724.332, alzoo een batig saldo van f 10.82; die van het PotMeijerfonds in ontvang op f 1934.765 en in uitgaaf op f507.40, alzoo een batig saldov an f 1427 36'. Bij de rekening alg. armbestuur blijft dhr Moelker buiten stemming. Dhr Overbeeke zegt de comm. tot het nazien der rekening bestaat uit 3 leden en nu hebben maar 2 leden deze onder zocht. Spr. vraagt is dat nu geoorloofd en I zou het geen aanbeveltng verdienen de volgende keer een reserve te benoemen. De voorz. zegt toe dat dit zal gebeuren. Dhr Dekker vraagt of B. en W. de ont vangsten en uitgaven ook controleeren. De voorz. antwoordt dat daar een ac countant voor komt en zij houden steek proeven. De voorz. bedankt de heeren van de commissie voor hun gedane werkzaamheden Ter tafel komt het rapport over d eWa- terl. Mij. met het verzoek van de gemeente van (Jud-Vossemeer om adhaesie te be tuigen aan het gezonden adres aan den Minister van Handel, Arbeid en Nijverheid. B. en W. stellen voor geen adhaesie te betuigen. Dhr Moelker, zegt zonder advies van B. en W. toch niet voor adhaesie betuigen geweest te zijn. Hij heeft het rapport zoo goed als het ging gelezen en hij zal hopen dat er ter zijner tijd hulp der regeering komen zal. Dhr Dekker is ook niet voor adbaesie- betuiging en wil een afwachtende houding aannemen. Dhr Bogert spreekt in denzelfden geest. Dhr Baaij zegt als het kalf verdronken is dempt men den put. Spr. vindt het een financieele ramp voor het eiland want ze s te duur. Hij is echter ook niet voor ad- haesie-betuiging. Met alg. st. wordt besloten geen adhaesie te betuigen. Bij de rondvraag vraagt de heer Baaij om de Vischmarkt weer in orde te brengen. De voorz. antwoordt dat dit reeds de aandacht van B. en W. heeft. Dhr Dekker vraagt weer naar de vaca ture op de Openb. School. De voorz. antwoordt dat er nog steeds aan wordt gewerkt. Hierna sluiting. BUITENLAND Deze week is in ons land eenige onge rustheid gewekt over de mededeeling dat de aanleg van vier sporen op het traject Antwerpen-Esschen zou geschieden uit stra tegisch oogmerk. Men is bevreesd dat bij het opnieuw uitbreken van een oorlog, onze Zuiderburen dan ons land tegenover Duitsh- land als opmarschgebied zullen gaan ge- bruiken. Nu wordt vanuit België gemeld dat de aanleg van die twee sporen extra alleen geschiedt uit het oogpunt van beter goede renvervoer naar de Antwerpsche haven, daar men in de omgeving van die haven plaats overgeen voldoende rangeerterreinen beschikt en tegenwoordig dit rangeeren te Roosendaal geschiedt. Frankrijk is opnieuw ongerust, want Mussolini is weer eens aan het woord ge- j weest. Daarbij deed hij den kreet hooren dat Italië in gevaar verkeert, wijzende op j de uitbreiding van militaire werken door I Frankrijk aan Raliës grenzen. Dat is juist, doch Mussolini vergeet erbij te voegen, dat Italië reeds jaren geleden aan de Fransche I grenzen veel garnizoen gelegerd heeft en 1 een sterke fortengordel deed bouwen 1 En tevens doelde Mussolini er op dat de toekomst van Ralië in het Oosten gezocht moet worden, waarbij hij dus te kennen gaf dat Yoego-Slowakije het kind van de rekening zou worden. I'e Raliaansche couranten juichen. En in Frankrijk is men temeer ongerust, omdat men zegt dat het verdrag van Versailles herzien moet worden en men een en al lof is voor de Duitschers Wat beerscht er toch een vredelievende stemming daar in het Zuiden van ons werelddeel! De Braziliaansche opstandelingen hebben het pleit gewonnen. De regeering is weggejaagd. Eerst meende men dat ze de opstandelingen aan kon, doch toen de leerlingen van de militaire academie, aangevoerd door hoogere offi cieren de zijde van de opstandelingen kozen en daarna de trouw gebleven vloot ook de zijde der regeering verliet, was het pleit spoedig beslist. De President en alle ministers werden gearresteerd, doch van de laatsten werden alleen die van oorlog en justitie gevangen gehouden en de andere vrijgelaten. Hondenslagers We kennen ze ui kerken maar in letterlijken zin tre daar geen meer op, al is het vast vroegere tijden ook werkelijk hun f geen sinicure was. Buiten de kerken er ook aangestelde hondenslagers, de steden dienst deden. Uit onze hoofdstad Middelburg in de oude rekeningen de stad betre posten aangetroffen van belooninge hondenslagers. Een gewilde betrekking? P. van sloeg er in 1400 niet minder dan 252? en in '1408 toen de stad zeer belas! met honden een ambtgenoot 307, De hondenslagers hadden een codM knods met ijzer beslagen en een kruiv De en spade. "U En de vraag of het gewild was, k; Ha antwoord worden met het feit dat el maal vermeld wordt, dat de aange: gaatie van gevangenisstraf kreeg aanvaarding in 1409 een Jansz. „van feiten gevangen" die 215 honden doo(jr en in 1416 een ander van beruchte gevangen. In later dagen wordt gezegd, da scherprechter naar Doornik werd gez< om een hondenslager te zoeken. In werd een schip met honden tot op 't V gevoerd en volgens die van 1555 wer een schipper 20 schellingen betaald dat hij met zijn scepe volgende gebo de Heeren alle de honden uit de sta IR klei een plaete gevoerd ende aldaar verilSe heeft." De honden werden dus eenv D' op een zandbank in de Westerschek zet om te verdrinken. De heer G. F. H. Kools, ambt der Posterijen alhier, heeft, toen hij h dat de Zeppelin binnenkort eentochl,^ ons land zon maken, dr. Eckener gevi' of het mogelijk zou zijn om ook een v over Tholen te maken. Heden ontvin Kools bericht, dat, gezien de korte d een vlucht over Tholen deze reis nie gelijk is, doch dat bij een vlucht die^ gend jaar zal worden gehouden, we aanzijn verzoek zal kunnen worden vol Donderdagavond hield de Vereen „Door oefening Volmaakter" alhier voorzitterschap van den heer W. Mo ten huize van den heer M. J. Hoek algemeene vergadering. De opkomst was gering. De notule vorige vergadering worden ongewijzigd gesteld. Goedgekeurd wordt de rekde over 1929 en de begrooting voor 1931 bestuurslid wordt herkozen de heer N de Zande. Besloten wordt om evenals >u jaar tusschen Kerstmis en Nieuwjaar soiree te geven. Het motorschip „De Hoop" van schi C. Scheermeyer te St. Annaland, is W< dc dag in het kanaal Terneuzen-Gent, tuss Terdoonk en Bagatelle gezonken. De schipper met zijn vrouw en 3 kind konden gered worden. .1. v. d. Sande, zettersleerling b firma J. M. C. Pot alhier, heeft bij he langs te Goes vanwege de leerlingen missie in de Grafische Vakken geho eerste examen, dit met goed gevolg afge Onbestelbare brieven en briefkaartei welke de afzenders onbekend zijn. Binnenland (Brieven) 1 Redactie van Rotterdamsch Nienw Rotterdam. Nota. Aanbevolen wordt om het adrei afzender op de stokken te vermeldeB, deze bij onbestelbaarheid kannen «orden t in gegeveD. Voorts is het gewenscht alle per te versenden stukken steeds van een volL adres - straatnaam en huisnummer te vooi daarbij tereni gesterkt door bet gebruik Glazen Buisje 75 ct. Bij Apotb, en Drogistc 6 39828 BINNENLAND. Opnieuw is een ontwerp ingediend tot verlenging van de opschorting van de vac cinatiebepalingen en wel met een periode van ttvee jaren dus tot 1 Januari 1933 Uit het advies van den Gezondheidsraad blijkt, dat zoowel in 1929 bij de veelvul dige inentingen tijdens de Variola-epidemie als in 1930 bij de in aantal zeer sterk ver minderde inentingen aandoeningen van het centraal zenuwstelsel zich hebben voor gedaan. Ter toelichting van de omstandigheid dat thans een verlenging van de opschor ting van twee jaren wordt vastgesteld, her innert de minister er aan, dat de hoofd inspecteur van de Volksgezondheid met 's ministers goedvinden de geneeskundigen heeft opgewekt om zooveel mogelijk vac cinatie in het eerste levensjaar te bevor deren. Men kan evenwel nog niet zeggen dat de moeilijkheden worden ontgaan door vaccinatie in het eerste levensjaar. De er varing zal moeten leeren welk oordeel voor Nederland over deze practijk het juist is. OUD-VOSSEMEER. Gedurende de logsjaren had de Geitenfokvereeni f alhier groot succes en kon financieel ta., lijk mooi gewerkt wordenhet aantal geir houders is evenwel verminderd een w bokhouderij is roet in het eten ko werken, enz. Nu heeft men nog vai gemeente voor 1930 een subsidie verkri van f30.waardoor men voor te over het loopende jaar cenigszins vrijwaard is. POORTVLIET. Dat het Bestuur va school met den Bijbel goed gezien door een ontwikkelingscursus voor volgonderwijs op te richten blijkt da; dat reeds een ruim voldoende aantal voor deze cufcm i 4ou B ara rei m aa ja lOj in tl< f,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 2