IERSEKSCHE El THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. '2383 Vrijdag 31 October 1930. Acht en veertigste jaargang iolen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. Eerste Blad. FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. GEMEENTERAAD. Dit blad -verschijnt eiken Vrijdagavond, s per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post f 1,05 -1- 15 ct. disp. kosten. UITQAVE TELER. 1NTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.iedere regel meer 171/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBUCATIEN. argemeeater en wethouders van Tholen brengen ter nis dat aangifte voor rniming van privaatpotten n Donderdag 6 Nov. a.a. kan geachiedeu. aangiften te bezorgen in de brievenbus van Stadhui*. holen, 29 October 1930. 7 THOLEN, 29 October 1930. Voorzitter Wethouder Goossen. Secretaris heer H. J. Laban. ffwezig met kennisgeving de heer C. van 1 Berge wegens ziekte. Weth. Goossen deelt mede dat debur- neester wegens familieomstandigheden :e vergadering niet kon presideeren. )e notulen der vorige vergadering die visie hebben gelegen worden eerst be- ïdeld. )hr Dekker zegt wat betreft de kwestie trent het vierde lokaal is niet goed ge- ligeerd. De voorz. leest dit gedeelte nog eens voor. Dekker zegt, toen de raad dit heeft gestaan is er een blanco crediet gegeven dat is nu juist altijd sprekers bedoeling veest, de finaneieele zijde van dit onder- rp. De voorz. antwoordt als er een raadsbe- lit is dat er 4e lokalen zullen gegeven rden en daar is een crediet voor ver- nd dan kan dit toch uitgevoerd worden Dhr Dekker vraagt welk crediet, want blanco crediet is onbeperkt. De voorz. antwoordt wij houden ons aan Ii raadsbesluit en hij vraagt of de notulen nnen worden vastgesteld. Dhr Dekker houdt vol dat dit niet goed geredigeerd. Weth. Wagemaker vraagt wat de heer ikker dan zou willen Dhr Dekker antwoordt dat er in moet men te staan het finaneieele vraagstuk t hij daarop heeft gewezen. IDe voorz. vindt geen bezwaar dit er in vermelden, waarna de notulen worden istgesteld. Ingekomen stukken; Een boekwerk van de stad Nijmegen ten lenste der t.b.c. bestrijding. Proces-verbaal van kasopname bij den imeente-ontvanger en van het gasbedrijf. Van Ged. Staten eenigo missives goed- uring raadsbesluiten. Van het centraal bestuur van de ver. 95kt bestrijding van Zenuw- en Zielsziekten n als lid toe te treden. B. en W. stellen voor deze stukken voor P mnisgeving aan te nemen, waartoe met st. besloten wordt. Een verzoek van J. Kooien te Halsteren vermindering van pacht. De voorz. zegt daar dit stuk eerst heden ingekomen, stelt bij voor het te ren- ayeeren naar B. en W. om advies. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Een verzoek van de Ver. tot verstrekking an lager onderwijs op Ger. grondslag om 286 subsidie voor bet vervolgonderwijs. B. en W. stellen voor dit bedrag te ver- eenen. Weth. Wagemaker merkt op mits er 0 leerlingen zijn. Dhr Moetker vindt de opmerking van en heer Wagemaker mits er 10 leerlingen ijn juist en hij vraagt of B. en W. er toezicht p zullen houden, juist, want er wordt wel ens een handje mee gelicht, hoewel spr. iet wil zeggen dat dit hier gebeurt. Dhr Dekker vraagt hoeveel de cursus 929/30 gekost heeft. De voorz. antwoordt dat toen is gevraagd 290. Dhr Bogert deelt mede dat zich reeds 5 leerlingen hebben opgegeven. De voorz. zegt toe toezicht te zullen doen [ouden, waarna met alg. st. besloten wordt it bedrag toe te staan. Hierna wordt de vergadering geschorst in wordt overgegaan in comité-generaal. Na heropening der vergadering stelt de oorzitter aan de orde punt 2 der agenda, oekenning van gelden aan het bestuur 'an de school met den Bijbel, welke ver- oekt om het schoolplein met een asphalt- »ag te bedekken. )L B. en W. stellen voor aan dit verzoek te voldoen. De heer Overbeeke is er niet voor as- phalt te nemen, maar acht veel beter om tegels te leggen. Wij hebben nu in de Julianastraat ook asphalt liggen, spreker vindt dat er veel onderhoud aan is en als men ziet op de markt daar liggen tegels, dat is voor altijd klaar. Spr. vindt als er iets moet gebeuren dan het te doen met tegels al moest het dan f 100 meer kosten dan is het toch veel beter, maar spreker gelooft niet dat het veel meer zal zijn. De Voorz. antwoordt dat er keus was tusschen tegels en asphalt en men achtte asphalt beter omdat men bang was dat de tegels stuk zullen gaan, want als er cokes gebracht moet worden, moet de kar over die tegels en daar zijn zij niet voor ge schikt, het ook is verboden op de markt om er met kar of kruiwagen over te rijden. Op het schoolplein van de andere scholen is dit ook zoo en het bevalt uitstekend. Dhr Overbeeke meent als men cokes aan voert dit gebeurt met de handwagen en door den gemeente-werkman Kurvink en dat is dan niet zooveel zoodat hij niet kan gelooven dat die tegels dat niet kunnen hebben. Ook zal er, als er tegels gelegd worden maar een enkele kar zand voor aange voerd moeten worden, en anders zal er veel vervoer zijn, dat kost ook veel. Hij zou haast denken dat het met tegels het voordeeligste is. De Voorz. zegt toe het voordeeligste en duurzaamste te zu len nemen. Met alg. stemmen wordt het verzoek in gewilligd. Aan J. A. Vercouteren wordt op diens verzoek verkocht een stuk bouwterrein van 251 M2 voor den prijs van f2.50 per M2. B. en W. stellen voor om aan L. Geluk een stukie grond in erfpacht te geven voor f9.50 per jaar. Met algem. stemmen wordt dit goed gevonden. Goedgekeurd word de periodieke ver hooging van de jaarwedde van den burge- meesler. B. en W. stellen voor een wijziging der begrooting van 1930. De heer Dekker vraagt welke leerlingen van de H. B. S. er bij zijn gekomen om dat het bedrag zoo verhoogd is. De Voorz. zegt dit niet precies te kunnen zeggen, maar zal het in de vulgende ver gadering mededeelen. Met alg. stemmen wordt de wijziging goedgekeurd. B. en W. stellen voor om in beginsel te besluiten het grondbedrijf op te helfen. De heer Dekker vraagt naar den boek houder van dit bedrijf. De Voorz. antwoordt als dit wordt op geheven dan krijgt bij ontslag. Met alg. stemmen wordt het voorstel van B. en W. aangenomen. B. en W. stellen voor om een subsidie van f2600 te geven aan het alg. armbestuur Metalg. stemmen wordt dit goedgevonden (de heer Moelker hield zich buiten stem ming.) Thans stellen B. en W. voor de subsidie aan de gymnastiekvereeniging Olympia, aan de Ned. Ver. tot afschaffing van alco holische dranken van f 25 en aan deschiet- vereeniging Koningin Wilhelmina van f25 De Voorz. stelt voor om dan tevens te behandelen een gedeelte van het rapport van de commissie die de begrooting heeft nagezien waarin over deze post wordt gehandeld. Een lid zegt in die rapport dat als de subsidie van de schietvereeniging mocht worden aangenomen, hij genoodzaakt zou zijn tegen alle subsidies le stemmen en een ander lid was tegen alle subsidies, De Voorz. zegt wal dit gedeelte van het rapport betreft daar zal altijd meenings- verscbil zijn en blijven. De heer Moelker zegt uit het rapport blijkt dat een lid was tegen een subsidie en een ander lid tegen alle subsidies. Spr vindt een subsidie aan de Ver. tot af schaffing van alcoholische dranken niet van veel beteekenis maar hoewel hij tegen is zal hij toch niet tegen deze subsidie stemmen. Dhr Baaij zegt dat de groote malaise die thans heerseht en dat ieder dubbeltje Ook de Oostersche vrouw weet dat Purol de huid gaaf en gezond maakt en bovendien fluweelzacht. 906 18 39627 bezuinigd moet worden, hem geen vrij moedigheid geeft om voor deze subsidies te stemmen, daar deze dingen niet strikt noodzakelijk zijn. Spr. gelooft dat zij op de school genoeg gymnastiek krijgen. Wat betielt de ver. tot afschaffing van alcoho lische dranken, hij gelooft niet dat er een borreltje minder om gedronken zal worden. Spr. kan er wegens de groote malaise die heerseht niet voor stemmen, ook niet voor de muziekvereeniging, want men houdt de kinders er niet mee van de straat maar men brengt ze er juist op. Hij hoopt dan ook dat de raadsleden die f 350 subsidies niet zullenjgoedkeuren, wantmen moet goed op de dubbeltjes passen. Hij is er dan ook vierkant tegen. De voorz. antwoordt het is de heer Baaij zijn goed recht om zijn bezwaren naar voren te brengen, maar ik deel ze niet. De schietver. kan men als een soort sporl noemen en als men dan de land- stormdagen ziet, dan is men vol enthou siasme en ook is het noodig dat wij een weerbaar volk zijn, nu heeft ieder zijn meening daarover. Dan de gymnastiek vereeniging »01yinpia" dat is ook sport, maar ik vraag me af wat moet men met de kinderen doen om ze van de straat te houden. Spr. is veel op straat en ziet dan kinders loopen, dat hij denkt waarom nemen de ouders die niet onder hun hoede en als men des avonds door de wandeling gaat, dan rilt men van de onzedelijke taal en de vloeken die er worden geuit, is het dan niet beter dat zij lid waren van Olym pia, dan waren ze binnen. De apostel Paulus veracht de sport ook niet al zegt hij wel ze is van weinig nut, toch verbiedt hij het niet. De muziekver. dat zou men ook een soort sport kunnen noemen. Spr. acht het een groote kunst zich te oefenen in de muziek. De post van de Ver. tot afschaffing van alcoholische dranken zal hij niet bespreken. Dhr Overbeeke zegt in het rapport staat een lid van de commissie is tegen de subsidie van de schietver. Alle leden weten natuurlijk dat dit spr. is, hij is daar op grond van principieels bezwaren tegen hij heeft naar voren gebracht dat, hoewel hij tegen de andere subsidies niet is, toch tegen zal stemmen indien deze subsidie mocht worden aangenomen. De voorz. acht dit verkeerd. Dhr Overbeeke wil er mee bereiken, wat hij bereiken wil. De voorz. zegt wel dat we trotsch moeten zijn op een weermacht, maar hij acht dit van geen nut om zicli te beoefeden in een kunst om een ander naar een andere wereld te helpen. Wij kunnen onze centen beter gebruiken. Spr komt op tegen de bewering als zou ons boschje de plaats zijn van onzedelijke en ontuchtige dingen. Spr heeft een middel aan de hand gedaan om daarvan af te komen, door de vest er mee te dempen. Weth. Wagemaker zal daar nooit voor stemmen. Dhr Overbeeke acht het dan hoe eerder weg hoe beter als het zoo'n goddelooze plaats is. De voorz. antwoordt dat het de heer Overbeeke zijn recht is om tegen de post te stemmen, maar hij zou het niet fair vinden om dan ook tegen de andere te stemmen. Spr. respeteert het beginsel als men ergens tegen is, maar dat moet geen middel zijn om anderen oo' niet te geven. Wat betreft het opruimen van het boschje, daar is spr. zeer tegen, maar hij acht het een roeping van de ouders om daartegen te waken, want het roept wraak als men al die <aal hoort. Dhr Overbeeke is het volkomen eens met den voorzitter, maar waarom moet het boschje daarmede worden besmet. Spreker meent als het dan zoo erg is het boschje dan maar weg. De voorz. sluit de discussies er over. Dhr Overbeeke grieft bel als er zoo over liet plantsoen wordt gesproken. Dhr Bogert is het eens met den heer Baaij. Hij verklaart zich dan ook tegen deze posten met het oog op den slechten tijd. Hij vindt Olympia een nuttige vereeniging maar als de menschen dat zoo graaag doen dan maar zelf de gelden bij elkaar brengen, maar dit niet op de gemeente schuiven. De schietvereeniging vindt spr goed, het is goed als ons land bewapend is, maar laten ze aankloppen bij den minister van Defensie om patronen. De muziek vindt spr goed, maar hetstrookt niet met sprekers godsdien stige opvattingen dat deze vereeniging uit voeringen geeft op Zondag. Wat betreft de post voor afschaffing van alcohol, dranken daar is spr voor. Hij heeft het nuttige werk van deze vereeniging gezien en hij bewon dert het dat iemand die aan den drank is verslaafd er van afgebiacht kan worden. De voorz. zegt wij zullen wel van mee ning blijven verschillen en gaat over tot stemming van deze subsidies. In stemming komt de subsidie van dé vereen, tot afschaffing van alcoholische dranken van f 25. Met 9 tegen 1 stem, die die van dhr Baaij wordt deze toegekend. Dan de subsidie van de gymnastiekver eeniging „Olympia" deze wordt toegekend met 8 tegen 3 stemmen, die van de hh. Baaij, Bogert en Quist. Over de subsidie van de schietvereeni ging staken de stemmen. Tegen de heeren Baaij, Bogert, Quist, Overbeeke, Dekker, zoodat dit wordt aangehouden tot de vol gende vergadering. Nu komt aan de orde de vaststelling van de begrooting voor de gemeente en voor de bedrijven dienst 1931. De commissie vraagt bij de post huur gemeentewoning waarom deze post f72 lager is geraamd. De voorz. zegt dat de ontvangsten minder zijn geworden. Dhr Overbeeke zegt deze zaak is net behandeld in de besloten vergadering en zal er dus niet verder over uitwijden, zijn zienswijze is echter nog niet veranderd en hij ziet spoedig ontruiming legem.oet. De voorz. antwoordt dat met zijn wensch rekening zal worden gehouden. Dhr Baaij is ook voor ontruiming en anders maar verkoopen. Dhr Dekker kan zich aansluiten hij het gesprokene. De commissie meent dat de post huur zoute vest te laag is geraamd. De voorz. zegt dat B. en W. dit ook hebben ingezien en stellen voor deze post te verhoogen tot f 100. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Wat betreft de huur tuintje van Os deze kan vervallen. Nu de uitgaven. De commissie vraagt naar de post druk en bindwerk. Hoe is de verdeeling, daar de eene leverancier meer levert dan de andere? Dhr Over beeke zegt dat hij wegens ongesteldheid van zijn medelid v. d. Berge, door dezen is verzocht dit te vragen. De voorz. antwoordt dat door B. en W. zooveel mogelijk de billijkheid is betracht. Dhr Overbeeke is overtuigd dat billijk heidshalve de firma Pot het leeuwenaan deel dient te hebben omdat dit de grootste zaak is. De voorz. zegt toe dat B. en W. een en ander nog eens na zullen gaan. Dhr Moelker zegt dat vroeger andere leveranciers veel moeilijkheden hij leve ranties veroorzaak ten, terwijl de firma Pot altijd goed leverde en daar nimmer moei lijkheden door zijn ontstaan. Het is ook de grootste zaak in die branche. Dhr Boogaait vindt zeer billijk als de verdeeling plaats heeft naar gelang van de werknemersdie er in de zaken werk vinden. Dhr Overbeeke brengt nog in het mid den dat Zachariasse ook boekhandel heeft en drukkerij. Dhr Wagemaker zegt dat Zachariasse géén erkend boekhandelaar is, hoewel er

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1