iERSEKSfïlE El THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Gemest "envevpauit de-huid Bieten rooien 9.2381 Vrijdag 17 October 1930. Acht en veertigste jaargang iolen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. Eerste Blad. BOTERSPOORBANKET Van Dixhoorn Gymnastiek. de renommée sinds 1856. Kremerstraat, tel. 189. S9572 20 BERGEN OP ZOOM. 30-60 90cL Tube 8 Oei Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, s per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f l,37s, franco per post fl,05 -f- 15 ct. disp. kosten. UITQAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiénvan 1 tot 4 regels 75ct.; iedere regel meer 17'/j ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Js wij onze oogen naar de ons omringende den richten, moeten wij constateeren, in Nederland niet zooveel aan Gym- liek wordt gedaan als dit in het Buiten- d het geval is. Wij weten dat er in tschland geen dorp is of er zijn een of er bloeiende gymnastiekvereenigingen, r oefenavonden steeds getrouw worden ocht en waar geregeld meerdere malen week ernstig wordt geturnd, lok in België heerscht op turngebied een 'ewekt leven, dat er, hetgeen wel op- rkelijk is, indertijd werd gebracht door 11 heer Cuperus, thans overleden, die een es van geboorte, zich tientallen jaren eden in België vestigde. !u is opmerkelijk dat over het algemeen turnleven in ons land meer bloeit op platteland in het Noorden, dan in an- e Provincies het geval is. n Friesland b.v. zijn tal van dorpen ar groote en bloeiende Gymnastiekver- ligingen bestaan, zeer ten voordeele van jongens en meisjes en de jonge mannen er deel van uitmaken, in het is juist op bet lichamelijk welzijn >r hen die de Gymnastiek beoefenen, wij eens de aandacht willen vestigen. Immers er is geen sport die het lichaam 6 s ter en harmonischer ontwikkelt dan de 5 i oefening der Gymnastiek. Dat ligt hierin de oefeningen er op gericht zijn iedere ierbundel van het lichaam te ontwikkelen, wijl nimmer oververmoeidheid zal op- iden, hetgeen bij beoefening van andere ken van sport zoo dikwijls het geval is. erbij kornt nog dat andere takken van ort, hoe goed ze ook voor het individu, s ze beoefent kunnen zijn, steeds een- dig zijn. JZoo zullen voetballers b.v. in de meeste vallen ook lid van een Gymnastikvereeni- ïg zijn, omdat ze daardoor die lak van ort beter kunnen beoefenen, daar de aining van het geheele lichaam door gym- stiek goed plaats heeft, hetgeen weer ten lede komt aan het uithoudingsvermogen ,n den voetballer en aan zijn spelkwali- iten. Gymnastiek geeft aan dengene die deze k van sport beoefent een lichaam dat iter de vermoeienissen verdraagt dan dat n iemand die zich van die beoefening zijdig houdt. Bovendien scherpt het den ■est, want de beoefening van de z.g. vrije ifeningen vraagt èn inspanning van het :haam èn de werkzaamheid van den geest gelijkertijd. Velen beseffen niet het groote nut dat 'mnastiek voor hen heeft, omdat zij af- jdig blijven en er dus vreemd tegenover |g! aan. En dat is jammer, omdat iemand tj| e aan gymnastiek doet zijn lichaam har- ls onisch ontwikkelt, zich onderwerpt aan :n zekere tucht en in zijn later leven eeds ondervindt dat hij beter tegen ver- oeienissen bestand is dan iemand die ch afzijdig van de turnzaak heeft ge- isjouden. En als wij hier een woord van opwek- ng aan de ouderen zoowel dames als eren toevoegen om lid te worden van Olympia" hopen wij tevens dat ook de iders die kinderen hebben, deze naar de I irnzaal zullen sturen, gedachtig aan de uze„Een gezonde ziel in een gezond cbaam". 1931 gedenkt „Olympia" haar 30-jarig estaan. Laten onze inwoners doen zien at ook zij overtuigd zijn van de groote ivoedende waarde die in Gymnastiek is gelegen, zoodat „Olympia" als een bloei ende vereeniging haar lustrum moge vieren met een aantal leden, zooals de vereeni ging nog nimmer heeft gekend. BINNENLAND. Mr. S. van Houten, t Te Den Haag is in den ouderdom van 93 jaar overleden de oud-Staatsman mr. S. van Houten. Hij was Minisler van Binnen- landsche Zaken in het kabinet Roël van Mei 1897 tot 1897. Tijdens zijn minister schap kwam de nieuwe Kieswet tot stand. Mr. van Houten werd in 1837 te Gro ningen geboren en promoveerde daar in 1859. Hij was op zeer jeugdigen leeftijd gemeenteraadslid, daarna wethouder te Groningen vervolgens van 1869 tot 1894 Tweede Kamerlid. Na zijn Ministerschap van 1904 tot 1907 Eerste Kamerlid. Van zijn harid verschenen tot voor kort de bekende staatkundige brieven. Van 1889 tot aan zijn dood was hij president van den Raad van Toezicht der Maatschappij van Hypothecair crediet in Nederland. Het ma algebod. Bezwaren. Zooals bekend, overweegt de regeering de in voering van een raaalgebud. In verband met de hoerschende malaise op landbouwgebied, dienen maatregelen te worden genomen. Wal den tarwe bouw betreft, is (de aandacht der regeering in het bijzonder gevestigd op de instelling van een ver plichting tot vermaling van inlandsche tarwe tot een zeker percentage bij de bereiding van broodbloem, gelijk in eenige andere landen reeds in toepassing wordt gebracht. Daardoor zoo aan de* inlandsche tarwe een nieuw afzotgebied kunnen worden verschaft. Naar het Hbl. meent te weten, slaan de bakkers- patroonserganisaties op grond van velschillende be zwaren alwijzend tegenover het denkbeeld der regeering. O.a, meent men, dat de boeren, voor wie deze maatregel zou worden getroffen, hiermee niet zullen worden geholpen. Bovendien zou een dergelijk maalgebod groote technische bezwaren met zich meebrengen, terwijl het moeilijkheden zou op leveren voor het meDgen, waardoor de kostprijs van tarwebloem belangrijk zou worden verhoogd en als gevolg daarvan weer de kostprijs van het brood, waarmee het publiek niet zou zijn gebaat. Volgens andere geruchten zegt het blad, wordt thans reeds veel buitenlandsche tarwe iu ons land ingevoerd, welke buitenlandsche tarwe straks als inlandsche tarwe zal worden aangeboden. Dal is mogelijk omdat chemisch en natuurkundig niet is te constateeren, of men met Fransche, Belgische of inlandsche tarwe te doen heeft. Een practiseh gevolg van het maalgebod zou kunnen zijn, dat de invoer van Amerikaansche tarwebloem stop komt te staan on dat, terwijl de Amerikaansche tarwebloem onmisbaar is voor ons land. Op het oogenblik komen in ons land verder groote hoeveelheden tarwe uit Canada, Argentinië en den laatsten tijd ook uit Rusland. In de kringen der meelfabrikanten is men weinig met dezen regeeringsmaatregel ingenomen, omdat de fabrikanten een deel van hun grondstoffen niet langer op de wereldmarkt mogen koopen. Men ver wacht een verhooging van den meelprijs van f 0.75 tot f 1.50 per zak van 50 K.G. benevens een achter uitgang van de brood-kwaliteit, welke geen goed zal doen aan het toch al dalende broodgebruik. Bovendien betoogt men, dat de inlandsche tarwe, al naar de streek van herkomst, zeer varieert .in kwaliteit, afgezien nog van de weersomstandigheden gedurende den oogsttijd. Meer dan 3 tot 4 procent inlandsch kan het brood volgens de meelfabrikanten op het oogenblik niet verdragen, zonder in kwaliteit achteruit te gaan. Wat de meelfabrieken óók huiverig maakt voor dezen maatregel, is dat de ervaring in andere landen geleerd heeft, dat een maalgebod leidt tot uitbreiding van de tarwecultuur in het binnenland, met andere woorden, het percentage inlandsch, dat iDgemalen moet Werden zal van jaar tot jaar moeten worden verhoogd. Hieraan kan natuurlijk direct worden toegevoegd dat deze noodmaatregel allicht toch niet jarenlang gehandhaafd blijft. Ook de meel-importeurs brengen ernstige bezwaren te berde, ja, zij achten zich zelfs in absoluten zin in hun bestaan bedreigd. Onder hen heerscht de meoDiug, dat aangezien zij o.a. geen pakhuizen, opslag plaatsen, of andere gelegenheden tot vermenging hebben, hun product zóóveel duurder in prijs zal worden, dat zij niet langer met de labrieken kunnen concarreeren en dus hun zaken wel zullen moeten sluiten. Zij zullen n.1. het in dichtgenaaide merk- zakken aankomende meel, dat thaus direct ot vrijwel direct naar de bakkerijen gaat, moeten uitstorten, vermengen, opzakken, extra vervoeren, enz., waar door de fabrieken een welkomen voorsprong op de importeurs zullen krijgen. RECHTZAKEN. Oneerlijk Postbeambte. Voor den Politierechter te Breda stond Maandag o. a. terecht de brievenbesteller A. J. K. oit St. Philipsland, verdacht gelden hem als post ambtenaar toevertrouwd zich toegeëigend te hebben Verdachte erkende dat ie verschillende keeren giro-gelden hem door hewoners buiten St. Phi lipsland ter hand gesteld niet gestort te hebbeD hij gaf dan een niel-geldig ontvangbewijs af. Maar dat ie zich het geld toeeigende wilde K. niet toegeven omdat ie niet wist waaraan hij het besteedde. Bij het verhoor van den veldwachter en ver- dachte's chef bleek dat de besteller op allerlei manieren had geknoeid eu steeds deed voorkomen of alles in orde was. Ook na de ontdekking der verduistering probeerde K. nog zich onschuldig voor te doen, draaide steeds er omheen. Na langdurig verhoor requireerde de Off. van Jaatitie, die de gepleegde verduistering een ernstig ambtsbedrijf noemde, 6 mnd. gevangenisstraf. De verdediger bepleitte clementie, vroeg 'n onder zoek naar verdachte'* geestvermogen», voor waardelijke veroordeeling, waarna K. zelf beter schap beloofde. De Politierechter voelde niets voor een onder zoek naar verd. geestvermogens evenmin als voor 'n voorwaardelijke straf en veroordeelde de on eerlijke brievenbesteller tot 4 mnd. wegens meer malen gepleegde verduistering. aardappelen rooien eo audere land arbeid, veroorzaakt kloven in de handen en maakt ze ruw en pijnlijk. Dit verzacht en geneest men met 39576 9 pi |pni Doos 30, 60 en 90 ct. ir KJ I\V7U THOLEN, 17 October 1930. Uit de Oude Doos. Van Zeeuwsche koortsen. De ouderen van ons weten Dog mee te spreken over de Zeeuwsche koortsen, die voorheen beel wat menscben in de miièrc brachten in onzen tijd booren wij er niet meer van. Bekend i*, dat de Engelsche troepeD, die pl.m. 1 ,/4 eeuw geleden in Zeeland waren gelegerd er ernstig onder geleden hebben de Zeeuwen zeiden dat de ziekten en koortsen bij de landiug onder die troepen in 1809 moesten toegeschreven wordeD aan dieetzondeD. Meo vergete niet, dat men in die dagen niet op de hoogte was van de werkiDg der bacillen Nu moge het waar zijn, dat niet uit sluitend deze ziekten e,D koortsen te wijten waren aan de bedoelde dieetzonden, vast is het, dat het ounoodig verblijf in morgen- eD avondlucht niet dieoden tot wering der koortsen. De meeste Eugelsche doctoren meenden, dat men die Zeeuw sche koortsen het best kon genezen door ze te doen avorteeren. Daarvoor werd de koudwater kuur aangewend; kunstkoude moest de ziekelijke koude voorkomen. Men zag de Engelsche sol dalen bij menigte voor de pompen staan om bun bloote ruggen met kood water te laten Dinsdagavond trad in Hotel Hof van Holland voor een zeer goed bezette zaal op BelSachini Jr. Eq zij die naar Hof van Hollaud gekomen zijn, hebben een merkwaardigeu avond meegemaakt. Da heer Bellachini tooverde oit het niet biljard- ballen te voorschijn, die op eveu geheimzinnige wijze verdwenen. Hij bakte van papier koekjes eu zette op de zelfde mysterieuze wijze koffie, waarbij de suiker op eveozoo geheimzinnige wijze te voorschijn kwam. Ja tn wat we nog meer zagen, alles was even wonderbaa'. De guldens kwamen bij een der too- Te-arijen overal vandaan, uit de lucht, oit de kleederen van de aanwezigen in de zaal eu ze kletterden langs alle zijden te voorschijn komend in den daartoe gebezigden koelemmer. Eeo spelende gramaphoon vordween op onver klaarbare wijze speleod en wel voor onze oogeD. Wij zagen een schat van bloemen verschijnen zonder dat er van te voren iets was. Eeuige be wegingen met een zijden sjaal en de mooiste bouquetten werden toegevoegd aao de bloemen- schat, die steeds grooter werd. Eo zoo hield de tooveuaar ons den geheelen avond op aangename wijze bezig. Wij zagen een dame io de lucht zwevend, zonder dat ze op eeuige wijze verbonden scheeu. Eq nog tal van onbe grijpelijke toeren kregen wij te zieD, die telkens een dankbaar applaus oogstten. Dinsdagavond heeft de bezoekers een avond gebracht zooals we nog nimmer te Tholen hebben gezieo. B. en W. van TholeD hebben gunstig be schikt op het verzoek van ons muziekgezelschap om ee.D verloting te mogen houden om de geld middelen te krijgen, noodig voor aankoop van muziekinstrumenten voor het gezelschap. Onmiddellijk na de bekomen vergunning zijn de loten gereedgemaakt en verkrijgbaar gesteld. Nu wie zou voor vijftig cent niet eeDs eeu kansje willen maken om een fiets te winnen Natuurlijk zullen er wel liefhebbers genoeg zijn, want een gelegenheid om voor vijftig cent een heeren- of damesrijwiel te krijgen, wordt niet iedoreu dag geboden. Wespreken van heeren-of damesrijwiel, omdat het Bestanr meende dat ook de Thoolsche dames ons gezelschap wel wüleu steunen en wat zou een dame nu met een heerenrijwiel doen P Ook kwam de gedachte naar voren dat, indien men kinderen heeft en de eigenaar van het lot zou den hoofdprijs ten deel vallen, terwijl hij rijn zoon of dochter dan een mooi St. Nicolaasgeschenk wil geven, het geen bezwaar mag zijn om bf een dames- of heerenrijwiel te kiezen. De hoofdprijs is aangekocht bij dhr. Daine, die het rijwiel in zijn etalage heeft opgesteld. Doch zooals gezegd, de keuze van heeren- of dame9fijwiel blijft vrij. Het Bestuur van „Concordia" hoopt dat de Thoolsche ingezetenen niet achter zullen blijven om er een geslaagde loterij van te maken. Als in ieder gezin twee loten worden gekocht, dan is het gezelschap uit deu nood, en een gulden kaa men toch Dog wel missen. Er zijn ook nog wel onder de ingezeleneo die wel meer dau eeu tweetal loten knnneu koopen Bij hen houdt „Concordia" zich aaubevoleo. Firma DeurlooVan Sliedrecht, P. Goedege- buure en Firma J. M. C. Pot hebben zich be reid verklaard de loten belangeloos te verkoopeo. Donderdag werd in Hotel Hof van Holland" alhier eeu algeuieene vergadering van ousNots- departement gehouden. De Voorzitter de heer W. Moelker heette ds aanweiigeu welkom, waarna als Commissarissen der Nutsspaarbank dealtreder.de hh. G Amsing Jr. P. M. vau deu Broek en W. Moelker werden herkozen. Met algemeene stemmen werd besloten van de Nutsspaarbank een afzonderlijke stichting te maken. Eeu viertal nieuwe leden werd tot het Depar tement toegelaten. Als sprekers zullen optreden 4 November, dhr. Alt, 4 Drcember dr. v. d. Slee», 9 JaD. Komaaert Kleiu eu 18 Februari mr. Kamp. Doos GENEZING van foSftlFKN!* 31 39590

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1