IERSEKSCHE EK THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Bieten rooien 0.3387 Vrijdag 10 October 1930. Acht en veertigste jaargang Iiolen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. Eerste Blad. GEVULDE HEEREN Van Dixhoorn FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELER. INTERC. No. 16. D. Verdronken gronden. S,s 3 Ijlfes s 6 cent. Kremerstraat, BERGEN OP ZOOM. I Tw Wi\i\r ,wordt mljt> Np Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, ijs per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad fl,376, franco per post fl,65 -f 15 ct. disp. kosten. UITGAVE Advertentiênvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 171/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. Borgemeester en Wethouders van Tholen maken rend, dat in de vergadering van den Raad van Juni 1930 vastgesteld z\jn een verordening betretfende de classificatie van de gemeente voor de helfiog der geraeentefondsbe- lasting; een verordening op de heffing van opcenten op de gemeentefondsbelasting; een besluit tot bepaling van het aantal opcenten op de gemeentefondsbelastiDg voor 1931/32; een verordening betreffende de classificatie van de gemeente voor de heffing der peraoneele be lasting een verordening op de heffing van opcenten op de peraoneele belasting een verordening op de heffing van opcenten op de vermogensbelasting verordeningen op de invordering der belastingen bedoeld sob b, c, e en f. I op de heffingen de KoniDklyke goedkeuringen rkregen werden bij Koninklijk Besluit dd. 22 Sep- mber 1930. no. 8. Tholen, den 9 October 1930. 25 aardappelen rooien en andere land arbeid, veroorzaakt kloven iu de banden en maakt ze ruw en pijnlijk. Dit versacht en geneest men met S9550 9 p| Tpni Doos 30, 60 eu 90 ct. JL lxI— loedij ivert imioi ijn 0 3e n iij E WaDneer men over den Scheldedam Zeeland irijdt, ziet men aan de rechterzijde een uitge rekte vlakte bekend als het Verdronken land an Zuid-Beveland, vreeselijke watervloeden heb- an hier de twee uren breede en vier uren lauge lakte doen ontstaan, waar Reijmerswale met nog ele arabachlsheerlijkhedeu en dorpeu lageo, 'aarvao nog de sporen niet zijn uitgewischt, aar op de naakte slikkeu nog de groudalageo &q kerken, torens en andere gebouwen zijn op maken. De visscher, die ous over de Schelde oert, spreekt van Het groote Kerkhof". Men raagt zich af of nog uiet eenmaal deze kille chorreo iu weer bloeiende akkers zalleu her- chapeo worden eu ol de vruchtbare landstreek an weleer niet eeomaal uit haar graf verrijzen I tot de heerlijkheid van een nieuw leven, levens rijst dau voor oos de vraag of oude rechten bp die gronden uu nog bestaan? H Zeeland is nu eenmaal het land der Heerlijk- Rieden, wijl er nauwelijks één dorp op de eilanden ™|9, dat niet dezen of gene als Ambachtsheer irkenuen moet, of anders rechten plant-, visch-, acht-, bedijkingsrechteo aan het Kroondomein ïehooren. Eigenaardige toestanden zijn hier ont- lO itaau door de uitgifte van aanwas, eoz., waut de overheid of de Grafelijkheid hield het oppereigen- dom bij elke uitgifte van gronden aau zich, waarvan I het bewijs ook ligt opgesloten io de sinds eeuwen jO gevolgde gewoonte, om ondergevloeide gronden, jg na een jaar en zes weken te doen terogvallen aan de Ambachtsheer of bij gebieke van dien ■■aan de Grafelijkheid. Wanneer dus een polder B|was overstroomd en indien gelanden DÏet biDoeu II vermelden tijd bedijkten of liever bever«chten, 'dan werd geacht, dat de Ambachtsheer weer het recht kreeg op dezen grond als een brokstuk van het op hem verleide leeo. Men begrijpt, dat dit recht waarvaD men zou zeggen, dat het hard eo ongehoord is tegenover de oorspronkelijke bezitters, iu verband met even- toeele bedijkingen op plaatsen als hierboven vermeld tot zeer bijzondere toestandeu aanleiding kan geveu. Dit recht wordt verklaard a.v. omdat in Zeelaod alleen de erve de biatgeveode oppervlakte der landeo, den gelandeo, en de groud, de bodem, op welke de erve of erve rust, deo Ambachtsheer behoort, zoo heeft men altijd geoordeeld, dat, wanneer landeo „jaar en dag" gedreven hadden, de erve er alsdan afgespoeld was, waardoor de eigendom der vorige geleenden geheel was te niet geraakt, en dat er een nieuwe vruchtbare laag over den bodem moest komen, op welke de laatste eigenaars geen aanspraak hadden. De be kende oudheidkondige Mr. J. Verheije van Citters geeft eenige voorbeelden van dit bijzondere w) recht. In het jaar 1671 verzochten de ingelanden van een geiuuodeerden polder van Scherpenisse en West-Kerke, aan de Staten van Zeeland, lot herstel van bon dijkage 3000 pood vl. af te lossen in de 14 volgende jaren, waarop door deze Staten is goedgevonden, het verzoek te stellen in handen van Ambachtsheeien van Scherpenisse en Weslkerke, om, in cis de voornoemde polder binnen een jaar en zes weken niet wederom werd bedijkt, of met de zee gemeen bleven, wederom kwame in te breken, hetgeen God verhoede (zoo loidt de resolutie letterlijk) en binnen een jaar en zes weken, wederom mocht wordeD be- verecht, en dienvolgende grond wederom aan de ambachtsheeren kwame te vervallen, of in zoo danig onverhoopt geval de ambachtsheeren niet zooverre van haar voornoemd recht zouden ge resolveerd ziju te wijken, dat de penningen, die wijders aao den voornoemden polder zouden worden verstrekt, altoos op hem, hetzij drijvende of bedijkt zijnde, zouden blijven gehypothekeerd, en daarvoor zoowel in het eene als in het andere geval wezen verbooden, eu executabel, zoowel voor de verloopeo interest als kapitaal (Staten not. anno 1671). Meerdere gevallen zooden ïd dit opzicht ver meld kuoneo wordeD. Reeds in 1564 werd door „Mannen van de Grafelijkheid van Zeeland" verklaard. Een generaal recht en coustrone in Zeeland zijn dat de aanwas, en geinudeerde en bevloeide landen, competeert en toebehoort den Ambachtsheeren, zoolang zij dezelve haar Am bachtsheerlijkheid verheffende zijn, eD dat de Graaf, noch iemand anders, als ware dat zij te voreu Groudheereo geweest waren, tot de ge- innudeerde landen gericht zij en zulks gecon stitueerd en gehouden voorrecht en jadicio con- tradictorio et extra, als namelijk in de geinnu* deerde landen van Zaid-Bevelaud, Noord-Beve- laod, enz. Io verband met eventueele bedijkingen op plaatsen reeds eeuwen geleden geinnudeerd en drijvende gebleven, kan dit recht aanleiding geven tol verwikkelingen, want aan den Staat behooreode wegen en straten, welke te zijnen laste zijn, de stranden der zee, de bevaarbare en vlbtbare stroomen en rivieren met hun oevers, de groote en kleine eilanden en de platen welke in die wateren opkomeD, gelijk ook de havens en reeden, onvermioderd de door titels of bezit verkregen rechten vau bijzondere psrsoDen of gemeenschappen. In de laatste zinsnede ligt het recht der oade herkomsten op vermelde gronden voor Ambachts heeren, BINNENLAND. Landeigendom en pacht. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de oppervlakten land hier te lande, die in eigendom, en de oppervlakten, die in pacht worden geëxploiteerd. In de ko lommen voor gepacht land is niet opge nomen het land, dat van ouders werd gepacht. Het komt namelijk vrij veel voor, dat eigengeërfde boeren, wanneer zij stil gaan leven, hun bedrijf aan een of meer hunner kinderen verpachten. Een derge lijke pacht heeft economisch een andere beteekenis, dan de gewone vorm. In ver band daarmede zijn de daarop betrekking hebbende cijfers afzonderlijk vermeld. Ter vergelijking zijn tevens opgenomen de betredende uitkomsten van de telling van 1921. s-a: T- C^OCOD'lOlOOOXD- ot ci^OM>ooc'iT-r5co Ol ---------- -O C O eo *-> eg o o.. -C O GO^^OCOGOCOOOCOrH ÏX CO O O O O ti X coo t>o_gc t-« lOttin 33 co CO Ol i Cl Cl ^-8 F'lOOClO^^Oin-H -^-^OXOOXXOCiiOCO Cl COCOTO tOO CO CO CO CD CO CD cT m" oT o" x~ i>" co r—co' o o bfl-7 *3 tl r- OOCOcOOlt-OOCl—'Cld .5 S ci co d co co lo co oo c-r oo 5 c*ooci c^iflcj^oo io cT i> of cT af lOlDOlOOCOCO t>OtOi U O) 3 -O O 'C C3 <3 ClCO^v^^-^OOlCOtT-lD -th CDX—■XO-COC-OOl-^O 01 CNCO CD^CO v^ïr-^tD, 2 cd" iO\t>" o" —T co" lO t>" ClC-CD-rHlO^ClOilO^CD CDClCDt>r~-Cl-^--HL'00 O CD LO x co co Cl lO C- Cl 55 iO, Cl ^L-^^Ci^iO v* O cq Cl t>"CD>'t>"iC CC"cd' cd"cf «r- 't>t>C0X>*^XOlLOt>-t> C XJ c T3 .2 P "O o c Eo e: hc c U 60C - M rr C 4) r- C3 DOT" u u u u ffl 5 I. 5 .5 G, ü^QOODZnnZJZ Prof. Dr. M. W. de Visser f. Iu deo ouderóo n vaa 54 jaren is Dinsdag morgen plotseling na ten laigdarige ziekte Ie Leiden overleden prof. dr. M. W. de Viseer, hoogleeraar io het Japansch aan de universiteit aldaar. Prof. dr. M. W. de Visser werd 23 October 1875 te Stavenisse geboren. Op 11 Drcember 1900 promoveerde bij aan de Leidsche univer siteit cum lande lot doctor iu de letteren eu wijsbegeerte. In 1917 werd dr. De Visser aan de Leidsc'oe universiteit benoemd tot hoogleeraar in het Japansch, welk ambt hij op 30 Mei vao dat jaar aauvaardde >uet een inaugnreele rede over den invloed vao China en Iodië op de Japansche taal en literatuur. Verschillende werken, betrekking hebbend op de geschiedenis, godsdienst, kunst eoz. vau Japan zijn van zijn hand verschenen. 39551 10 GEMENGD NIEUWS. Het Engelsche luchtschip R 101 in Noord- Frankrijk tegen een heuvel geslagen en in brand geraakt Het bericht Zjodag door de radio verspreid, dat Zindagmorgeo tegen twee aar te Beaavais het Engelsche Lichtschip R 101 was verongelukt en verbrand, heeft groote ontstelteui9 teweegge bracht. Zaterdagi was het luchtschip uit Engeland vertrokken om nair Britsch Iodië een tocht te ondernemen. Ziterdagavond zes minuten over half acht werd het luchtschip van zijn aukermast losgemaakt, terwijl kort voor het vertrek de Mi nister vau luchtvaart, die tot d9 passagiers be hoorde, had verklaard dat zij met het grootste vertrouwen vertrokken en hopen Karachi in vier a vijf dagea te bereiken eu Simla een dag later, waar men twee dagon zon blijven. Maandag 20 October zou het luchtschip weer in Engeland terug ziju. Er waren in het geheel 55 personen aan boord, ouder wie Lord Thomson, minister van Lucht vaart Sir Sefton Brancker, vice-luchtmaarschalk en directeur vau de civiele luchtvaart Irwio, commandant vau het luchtschip; de eskiderleiders Palstra van de Australische luchtmacht (Neder lander van afkomst) en W. H. L. O'Neil, welke laatste zic'a als vetegen woordiger vau den minister van Indië naar Karachi wilde begeven Com mandant R. A. B. Coluiorc Luit.-sol. V. C. Richmood, onderdirecteur van den luchtdienst en ontwerper vau de R 101 majoor G. H. Scott, commandant van de R 100, en verier tal vau officieren en ingenieurs. Met alle lichten aau verhief het trotsche lacht- schip zich in de lucht en vloog in de richting van Londen. Het was eeu heel gevaartr, 217 meter lang en 42 meter hoog, gemeten vanaf den gondel tot boveukant van het omhalsel. De voortstawende kracht werd geleverd door vijf motoren, ieder van 585 pk. die aan het lachtschip een snelheid van 120 K.M. per uur konden geven. De bedoeÜDg van de reis was om na te gaan hoe het luchtvchip zich zou houdeu bij een reis over een grooten afstand en in de tropen, van daar dat zooveel vooraanstaande mannen op luchtvaartkundig gebied deu reis medemaakten. De laatste radioberichten. Het luchtschip zond geregeld radio-berichten. Zoo werd half elf geseiud dat men de kast van Eugelaud onder hevige regens en krachtige wind was geuaderd. Men bereikte Frankrijk en 10 minoten voor 2 kwam het bericht dat het lucht schip zich 2 K.M. van Beauvais bevood, 70 K.M. ten noordeo van Parijs en dat alles aan boord wel was. Dit is het laatste bericht vau het luchtschip geweest. Even nadien hoorden sommige bewoners van Beauvais het geluid vau de motoren, waardoor sommigen zich uit bed begaven om tiet lucht schip te zien passeeren. Eenige inwoners wachtten reeds tevoren op de komst vao het luchtschip eo waren dan ook getuige van de ramp De regen viel bij strootuen neer en er woedde een vrij bevigen storm inet plotselinge ruk winden. Men kreeg deo indruk, dat het luchtschip hel tegen de rukwinden zwaar te verautwoordeu had. Tut driemaal toe dook de kop van hei gevaarte naar beneden, bat schip voer slechts langzaam en daarna werd bet voorste gedeelte van de R 101 tegen een zich daar bevindenden vrij hoogen heu el neergesmakt. TT 1. 1CICI1 keurig zitten, krijgt mooier glans en valt niet uit, indien U 1 uf 2 maal per week een weinig Parol in het haar vveg- wrijft zoodat het daarin wordt opgenomen. 39549 7 Een geweldige ontploffing werd gehoord gevolgd door een vunrzee en ontsteld schoten de enkele toeschoowers vau aogst over- maud toe. Een van de eersten die te hulp snelde, was de Eugelsmau Darling, die reeds jaren lang te Beatmis woont eo de komst van het luchtschip had afgewacht. Hij zag, dat het gevaarte een zwaren strijd had te voeren tegen den storm en volgde het met zijn auto. Toen de ramp plaats greep, bevond hij zich op geriugen afstand en zoo was hij een van de eersten die ter plaatse aanwezig was. Hij arriveerde er, toen 't schip Dog in brand stond. Met drie vau de overleven den kroop hij in dat deel van het schip, dat het verst van deu vuurhaard was verwijderd, samen wisten zij tot in de machinekamer door te dringen, maar zij vonden hier niemand. Zij kropen verder, doch de vlammen joegen hen terug. Machteloos moesten zij toezien, hoe de inzittenden, door het VQur omringd, trachtten zich nog een uitweg te banen, doch half verstikt of verbrand uchterover in de vuorzee stortten. De ramp voltrok zich met zulk ecu snelheid dat do meeste passagiers als het ware in den slaap door de vlaaim.-n verrast werden en geen tijd meer hadden om zich in veiligheid te stelleD. De eukelen, die het leven er af gebracht hebben, behooren dan ook tot de bemanning, dn op het oogenblik van de ramp met de bedieoing van het luchtschip was belast en sommigen hebben bovendien hun redding ook nog aao eeü wonder baarlijk toeval te danken. Er zijn 48 opvarenden in de vLmroen om- gekomeu, er waren seveu geredden, waarvan ft nog drie aan hun hevige brandwonden zijn be zweken. De inmiddels samengestroomde menscheu stonden machteloos toe te zien en konden abso luut geen hulp bieden. Zij die ontsnapt zijn aan de vlammen, hebben dat aan een gelukkig toeval te danken. Twee der mechaniciens zijn alleen gered, doordat de watertanks boven hun hoofd barstten en door deu waterval die ontstond, werden ze tegen de vlammen beschermd en kouden zij zich redden. Een der marconisten verleide aan een corr. van do Telegraaf „Wst er gebeurde, weet ik oigeulijk niet. Plotseliag dook het schip snel uaar voren eu raakte den grond. Ik hoorde een geweldige bot sing en een reeks ontploffingen.4 O/eral om mij heen schoten verblindende vlammen op. Het vuur loeide van deu boeg tot aan deu achtersteven. ,Jk kan niet vertellen, hoe de brand ontstond, maar ik geloof, dat hij midscheeps uitbrak eo niet in deu boeg. De vlammen waren verschrik kelijk, onmogelijk te beschrijven. Het was één massa vuur, loeiend als een oven. Ik had maar één gedachte eu die was; uit het schip te komen. Ik trachtte het omhalsel stuk te scheuren, maar dat lukie niet. Toen ging ik zitten en plotseling kwam ik tot de ont dekking, dat ik op nat gra9 zat. Het omhulsel bleek aan de onderzijde reeds gescheurd te zijn en ik kroop du langzaam langs die scheur verder, tot ik mij buiteu het brandende schip bevood. Ik liep toen nog langs het lachtschip om te zieu of ik iemand helpen kon, maar er was nieta meer voor mij te doen. Alles was in eeB minaat gebeord." De marconist heeft terstond nadat hij het braodeod gevaarte was oulsuapt, het mioisterie vao Lnchtvaart te Londen opgebeli om dit mede- deeling van de ramp te doeD. Na ureulang wachten doofde het voor en kon men de lijken gaan berger. Slechts 15 ervan konden worden herkend. De andere zijn slecht! eeu massa ineengeschrompeld zwart verbrand vlee8ch, verschrikkelijk om aan te zieo. Het meereudeel van de lichamen zijn door den doidstrijd ontzettend verwrongen. Nadat alle overblijfselen gekist waren, werden de lijkkisten iu een gebouw der gemeente over gebracht, vanwaar ze onder militair eerbetoon naar twee Engelsche torpedojagers zijn overge bracht en naar Engeland veischeept. Het was stormweer eu eeu der j »gers liep aan den grond, zoodat de lijkkisttu door deu torpedojager Tem pest moest^worden overgenomen. Drie der gereddei, wier wonden niet v».n zoo'u ernstigeu aard w«r n, maakten de r*if medf. Wat moet er bij deze d ie man eu zijn omgegaan, toen zij als eerst* n die dro ve stoet gevolgd hebben Te Londen werd de droe> e stoet onder een

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1