IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. fo. 2386 Vrijdag 3 October 1930. Acht en veertigste jaargang holen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. Eerste Blad. fo' Firma van Dixhoorn SPECULAASSOORTEN Huiduitslag. Aan het Strand van.... de Schelde. Kremerstraat 15-17, tel. 189 BERGEN OP ZOOM. Wederom steeds versch al onze 12-15-18-22 en 25 ct. p. ons. Dit blad versehijnt eiken Vrijdagavond, ys per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post f 1,65 4- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.iedere regel meer 17'/2 ct Grootte der letters naar plaatsruimte. BI] abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. Beëindiging Zomertijd. De Burgemeester van Tholen breDgt onder de aan- :ht, dat de vervroeging met een uur van den wette en tijd, bedoeld in artikel 1 der wet van 23 Juli 08 (St.bl. no. 236), zal eindigen Zondag 5 October te drie uur in den voormiddag. Op dat tydstip wordt wederom ingesteld de tijd- eling naar den middelbaren zonnetijd van Am- rdam, welke tydregeling alsdan aanwijst twee uur den voormiddag. Op nitnoodiging vau den Minister van Binnenlandscbe ken en Landbouw zal ten aanzien van de tijdsaan- zing op de openbare, door het gemeentebestuur beerde klokken met het vorenstaande rekening ge- aden worden. Tholen, 30 September 1930. De Burgemeester van Tholen zal op Zaterdag n 11 October 1930, des middags te 12 uur, ten adhuize aldaar TWEE HOOPEN COMPOST bliek verkoopen. 39522 [)e aanwijzing geschiedt door den Earreman. Tholen, den 1 October 1930. 9 920 18 Burgemeester en wethouders van Tholen brengen ter onis dat aangifte voor ruiming van privaatputten en Donderdag 9 October a.s. kan geschieden. De aangiften te bezorgen in de brievenbus van Stadhuis. Tholen, 1 October 1930. 7 Een onzer correspondenten schrijft Er is reeds eenige jaren geleden uit volle rst gezongen van r Aan het Strand van de liderzee 1", maar na zal het onder de hand rarieerd worden door*Aan het Strand van Schelde" en niet langs Walchereu's of Schon- q's kost enz., maar aan de Oostzijde in de bijheid van Bergen op Zoom. Wij hoorden hans spreken van grooische plannen in dit zicht, waarvan wij den afloop maar kalmpjes Hen afwachten, daar ze voor ons moeilijk zijn bespreken, nit gebrek aan bepaalde gegevens kend is, dat van het strand reeds zeer bruik wordt gemaakt en dat het een mooi and is niet alleeD, njaar ook een prachtigen itergrond voor de bezoekers van de oude stingstad, die in de laatste 35 jaren in zielental gestegen van 13000 in 1895 tot 22000 op den; na de ontmanteling; is een nieuw leven gounen door den vreemdeling wordt Bergen Zoom een gezellige plaats genoemd, met veel risselingwandelingen langs de Schelde, lom- srrijke wegen ten Noord an en ten Zuided der d, bieden heel wat natuurgenot Het is geen reclame <roor Bergen op Zoom, 23, 1 ons het bovenstaande: in de pen gaf, maar 24,, ndi dere plaatsen in Zeeland doet zich een zelfde verschijnsel voorbinnendijks, aan den voet van een zeedijk, zagen wij reeds jaren lang in een potje in een overigens haast steeds droge berm- sloot, het zoete water bij vloed stijgen, om bij ebbe weer Dormaal terng te zakkeD. Van dat broowater van St. Gertrudis nu wordt beweerd, dat onze Prins Frederik Hendrik groote baat vond bij gebrnik en dat dientengevolge op zijn kosten in 1631 het zoogenaamde fonteintje met hardsteen werd opgemaakt en dat er een eeuw later een koepel werd omgebouwd, die helaas in 1747 reeds werd vernield door de Eranschen het was overigens niet alleep Fre derik Hendrik die van dit wonderdoend water gebruikte, maar ook Prins Willem III en de gezanten bij de Vereenigde Gewesten op voor schrift van de geneesheeren werd dit water ge bruikt met Bijnwijn en suiker. Bij het aanleggen der vestingwerken door Coehoorn verminderde het opwelleD, vermoedelijk door afsnijding van een der toevoerkanalen en na de bovenvermelde verwoesting door de Franechen in 1747 hoorde men niet meer spreken over de St. Gertrudis- bronne, maar in 1844 werden door de Regeering de fondamenten van den koepel bloot gelegd en de heer N. La Fontijn, kapitein der Infanterie, stelde later wel een Dader onderzoek in Daar de bron, maar moeilijkheden daarbij waren oorzaak dat het werk gestaakt werd. Toch bleef de plaats der bron bij ebbe waar te Demeo, om du weer opnieuw in werking te worden gesteld. Wij meenden, dat deze vermelding over een zaak onze Schelde aangaande, wel vermeld mag worden. 39351 20 LAND- EN TUINBOUW. In eeD mooi overzicht der veilingen wordt er op gewezen, dat de teelt van appels en pereD slecht is, op de bloei, die reden tot tevredenheid gaf, in ons gewest natuurlijk ook, maar een periode van vrij hooge verwachting, werd gevolgd door een uitkomst waaruit bleek, dat de oogst, speciaal der appels, gering zon zijn, want de joDge Vruchten vielen bij massa. De ToinboawconsQleni Ir. v. d. Plassche zegt in zijn deskundig overzicht o.m. dat de zomer met regen en wind, veroorzaakte aan de vruchten minderwaardigheid door schurft en wiodschade, de laatste erger dan vorige jaren, wat. vooral 20 September uitkwam. Vogels brachten ook schade aan vruchten, meer dan ander?. De sterke wind kwam direct op de veilingen zeer goed uit en daarom is voorzichtigheid in dit opzicht geboden aan de kooplieden, ieder fruitteler zou dit goed van de markt moeten houdeD. Verder worden tal van bijzondarheden medegedeeld over de prijzen der verschillende soorten en gezegd, dat in een jaar als 1930 de waarheid zich demonstreert van verschillende genoemde variëteiten, omdat zij wat hun vruchtbaarheid betreft zelden teleurstellen. Waar er nog al wat aan fruitteelt in de laatste jaren wordt gedaan in onze omgeving, zijn der gelijke deskundige verslageD natuurlijk van grooe* beteekenis, ook voor hen, die voor de teelt wat voelen. In het rapport over de maand Juni]930 van de derde Zeenwsche Legwedstrijd te St. Maartensdijk der V. P. Z., waaraan 8 toornen deelnemen en waarvan de stand van den toom is 1 A. Bromooge, 2 Gebr. van den Berge, 3 W. J. van SchelveD, 4 mej. P. H. Kakebeeke, 5 H. A. Hacken, 6 P. Vermaas 7 C. F. Verwilgben en 8 H. A. Hacken, alle Witte Leghorn behalve de laatste N.H. Blauwen, wordt medegedeeld: Ge middelde productie van de medediugende dieren in de verschillende maanden tot en met Juni, le wedstrijd 27/28 105,6 eieren, grootste aantal per her, 163 stnks, 2e wedstrijd, 28/29 100,5 eiereD, grootste aantal 161, 3e wedstrijd 29/30 136 eieren en 185 stuks. Willebrordusstraat te Rotterdam de 25-jarige mej. M. vermoord gevonden. Haar hals was zoo goed als geheel doorgesnedan, zij had voorts een groote wond nabij het linkeroor, en het wapen, waarmee de misdaad vermoedelijk is ge pleegd, een gewoon broodmes, was het slachtoffer in den mond gestoken. Bovendien had zij een zware wond aan deu schedel. Een schrijfbureau iD de kamer, waarin het lijk is gevonden, was opengebroken. Zondagavond was mej. M. met haar man en haar kindje van ongeveer 10 maandeD, op bezoek geweest bij haar schoonmoeder, bij wie een nichtje woont van 12 jaar. Mej. M. heeft het kind eeD .jjop beloofd en haar gezegd, dat zij de pop maar den volgenden dag moest komen halen. Het bind kwam, maar op haar bellen kreeg zij geen antwoord. Zij vroeg aan den rijwielhande laar benedeD, de dear voor haar te opeuen, maar dat wilde deze niet doen. Hij ging weg. Even later kwam een meDeer met een flets. Ook aan hem vroeg het kind de deur van de woniüg van baar tante te opeuen. De meueer deed dit met zijn eigen huissleutel, die op de deur van de familie M. bleek te passeD, en ging weg. Het kind is daarop alleen de woning binnen gegaan. In de achterkamer vond zij haar tante op deu grond liggeD, badende iu haar bloed. Het doodelijk verschrikte kind is daarop naar huis geloopen, waar zij heeft verteld, wat zij had gezien. Dadelyk werd de politie gealarmeerd. De politie kon gemakkelijk binnen komen, doordat het kind de dear in haar verslagenheid had laten openstaan. Het bleek dat de vronw dood was. Zij was niet alleen geheel gekleed, maar had ook haar mantel aan. Blijkbaar was zij juist thuis ge komen, toen zij is overvallen. Uit het onderzoek bleek, dat de echtgenoot van het slachtoffer, die met een broer en een vriend een handel in poetsartikelen drijft, des morgens om half zeven de deur was uitgegaau. Buren hebben de vrouw om 10 uur nit zien gaan om boodschappen te doen. Vermoedelijk is zij dns vermoord, toen zij van dit bood schappen doen thois kwam. Men heeft niets ver dachts gehoord. Nog denzelfden avond is op het statioD te .'s-Hertogenbosch aangebonden de 22-jarige blik- werker M. uit Oss, eeo zwager van de verslageue. Deze heeft bij zijn arrestatie een volledige be- keutanis afgelegd. Twee geldkistjes met het ge stolen geld (f4300) en een bebloede bijl zijn bij hem in beslag geDoaieD. Als motief voor zijn weerzinwekkende daad gaf hij op, dat dit zijn eenige kans was om aan geld te komen. GEMENGD NIEUWS. Watch de aangedane plaatsen met warm water en Purolzeep en doe er dan wat Purol op, en bij jeakende of vocht-afscbeidende uitslag en eczema bovendien nog wat Parolpoeder. Herhaal dit eiken dag, zoolang het noodig i*. 9 39524 Roofmoord te Rotterdam. Maandagmiddag werd iu hare woning aan de Moderne struikrooverij. Een Düitscher, die met zijp. vrachtauto vol geladen met boter en eieren haiswaarts keerde, passeerde onderweg, in de boort van Elnupt bij Roermond een naast den weg staand^n loxs auto, waarvan de bestuurder oogenschijnlijk bezig was met een motor-reparatie. AaDgezieD dit niets ongewoons is, sloeg hij daar geen acht op. Een eind verder stond iemand op den weg, die hem door teekens beduidde te stoppen. De chauffeur, die meende, dat deze persoon mee wilde rijdeD, maar er niet erg op gesteld was, reed door. In het volgend dorp had hij nogal watoponf- hood en na een tijdje voegde zich de man, die hem had wiilen doen stoppen, bij hem. Deze verhaalde, dat het niet eökel zijn be doeling was geweest om mee te rijden, ma^r vooral om hem te waarschuwen. Hij had d.1. gezien hoe de quasi-defecte loxe-anto achter den vrachtauto aangereden was en een der inzit tenden daarvan over de motorkap achter in deu vrachtauto gekropen was en daaruit eenige kisten op den weg gegooid had, waarna hij zich weer langs denzelfden weg in ziju eigen wagen had begeven. Bij onderzoek bleken uil den vrachtauto inder daad twee vaatjes boter eo drie kisten eieren verdwenen te zijn. De man op den weg had het nummer van den luxe wageD opgenomeD, maar bij navraag bij de politie bleek, dal ze daardoor geen stap verder kwamen. De wagen was een week vroeger ergens gestolen. Schietpartij. la een klein caté in de Vlamingstraat te 's-Gravenhage is Woensdagavond ruzie ontstaan tusschen H. L. B., wonende in de Binckhorst- straat, en B. M., wonende op het Oranjepleip. Beiden zijn bij de politie niet gunstig bekeod en maken steeds de hevigste ruzie met elkaar. Bij één van die ruzies heeft M. onlangs B. zeer ernstig mishandeld, zóó zellfs, dat B. daarvoor in het ziekeuhnis is verpleegd en er thans Dog kreupel vaD loopt. Onder zijn kornuiten was het bekend, dat hij steeds messen bij zich droeg om zich ïd geval van Dood daarvan te kannen bedieneD. Woensdag was hij blijkbaar op het ergste voorbereid: hij droeg een geladen revolver bij zich. Beiden hadden in het café hoogloopende rozie met elkaar, blijkbaar over een vronw. Plot seling trok B. de revolver nit zijn zak en loste drie schoten op zijn aartevijand. Alle drie schoten waren raak. Eén trof M. in de heup en twee andere in een dijbeen. In de buurt zijode politie agenten schoten toe en arresteerden B. Hij is in het hoofdbureau van politie opgesloten. De geneeskundige dienst bracht M. naar het ziekenhuis aan deu Zuidvral. Kind verbrand. Dinsdagavoud hebbeu burgers brand ontdekt op den zolder van een woonhuis in de West molenstraat te Schiedam, bewooud door de familie T. Bovengekomen, zag men een bed in brand staan, waarin het 7-jarige dochtertje Elisabeth lag, dat brandwonden over het geheele lichaam had gekregen. Een driejarig kind stond voor het brandende bed en was ongedeerd. De bor- gers nameD het kind uit bed en bluschten den brand. In de nabijheid lag Dog eeD kind van 5 jaar. Dr. Groenewegen was 9poedig ter plaatse en liet het gewonde meisje per brancard Daar het ziekenhuis brengen. Vermoedelijk hebben de kindeken met lucifers gespeeld, want een doosje is in bed gevonden. De moeder was den heelen middag en avond afwezig. Een 14-jarig dochtertje had de kinderen tegen 7 unr naar bed gebracht en daaroa ook de woning verlateD. De vader werkt in Eener- veld. Het kind is aan de bekomen brandwonden overleden. Smokkelarij van opium. Drie Cbineesche stoker», die zich door de poort van het terrein van de Stoomvaart-Maat schappij Nederland, naar bon verblijvea wildeu begeven, werden door de contiöle aangebonden, aaDgezien zij er voor hnn doen nogal gezet uitzageD. Bij fouilleering werd op hen 3 K.G. opium gevonden. De politie van het bureau Kattenburg heeft de smokkelaar», nadat tegen hen proces verbaal was opgemaakt wegens over treding van de Opiumwet opgesloten. Bij hun verhoor hebben zij de gebruikelijke verklaring afgelegd, dat zij de opium te Marseille hadden opgekocht eu dat zij het verdooveode middel voor eigeD gebruik wildeu aanwenden. Het drietal zal ter beschikking van de justitie worden ge steld. Een berucht echtpaar. De Nijmeegsche recherche heeft te Groes beek aangehouden A. J. E. H. en zijn vrouw, gedomiliceerd in Den Haag. De laatste IU jaar is meermalen in de bladen tegen hen gewaarschuwd wegens oplichting. Zij ziju zeer goede bekenden van politie en justitie in heel Nederland. Aanleiding tot deze aanhouding gaf een bijna geslaagde poging van H. om een juwelier te Nijmegen voor een gouden horloge op te lichten. Het was hem reeds zonder betaling aan het door hem opge geven adres te Groesbeek toegezonden. Het echtpaar is overgebracht naar Voorst; de burgemeester van die gemeente en ook de burgemeester van Gorsel hebben beider aanhouding verzocht, terzake van oplichting van pensionhouders en winkeliers aldaar. EEN MISLUKT HUWELIJK. Men meldt aan de N. Bott. Grt. Woensdagochtend, op het oogenblik, dat een trouwlustig paartje met getuigen en vrienden het Brusselsche raadhuis binnen trad, werd de dertigjarige bruid door twee rechercheurs gearresteerd en ondanks de smeekingen van den bruidegom, die 35 jaar ouder was dan zij, naar het politiebureau geleid en vervolgens in de gevangenis te Vorst opgesloten. De gearresteerde vrouw was een Duitsche, die enkele weken ge leden uit het land was gezet en trots verbod te p-yssel was teruggekeerd. Door een 65-jarigen Belg hche naturalisatie te fe«f>D het laatste oogen- one inifident ver in het Brussel- "»trek. ^GMFEL

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1