IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. ïo. 2385 Vrijdag 26 September 1930. Acht en veertigste jaargang holen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. Eerste Blad. Zijn Nichtje. Voor Zelfscheerders GEMEENTERAAD. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, ijs per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post fl,65 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiênvan 1 tot4regels 75ct.; iedere regel meer 171/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. BEZOEK VAN DEN COMMISSARIS DER KONINGIN. )e Burgemeester der Gemeente Tholen brengt openbare kennis dat volgens by hem ingekomen rijven de heer Commissaris der Koningin in deze ivincie het voornemen heeft deze Gemeente te oeken op Dinsdag, den 30 September a.s. en jan des namiddags ten 14,35 ure in het Gemeente* aan Colleges en bijzondere personen alhier estigd, die Zijn HoogEdelGestrenge wenschen te eken, daartoe de gelegenheid zal geven, fholen, den 23 September 1930. 15 SCHERPENISSE, 22 Sept. 1930. Voorzitter de Bargemeester, Secretaris L. C. Doorn. Tegenwoordig alle 7 leden. Notulen vorige vergadering onveranderd vast- iteld. Overgelegd en voorgelezen de volgende inge- cen stokken 1. Kennisgeving van den ontvanger der ecte belastingen te St. Maartensdijk betreffende r deze gemeente ontvangen gewetensgelden f463.32. 2. Idem betreffende ontvangen opcenten di- lend en tantième-belasting over Aogostos 1930 f 15.82. 8. Dankbetuiging van 11. M. de Koningin >r de aangebodeu geluk wensch op H. M.'s en jaardag. 't, Schrijven Ged. Staten betreff. goedkeu- l wijziging jaarweddenregeliog voor personeel den keuringsdienst ?au waren te Goes. 5. Goedgekenrd bealoit van 19 Ang. 1930 reff. verhuring der gem.woningen. Idem idem onbebouwd terrein achter die DingeD. 7. Schrijven Ged. Staten dat de concept- feliug jaarwedden bnrgemeesters enz. definitief vastgesteld behoudens eenige wijzigingen en de Kroon ter goedkeuring is gezonden. Procesverbaal van kasopoemiug bij den D.-ontvanger op 22 Sept. 1930. Schrijven v. d. Centrale vereenigiog ter lartiging der Maatschappelijke belaogen vau iqw- eu zielszieken betreffende verzoek toe- nning subsidie. d. Toeristenbood voor Ne- verzoek toekenning contri- [)p Woensdag 1 October 1930 tusschen 12 en 1 uur zal er in de O. L. School gelegenheid bestaan kostelooze inenting tegen pokken. 'holen, 25 September 1930. voor kennisgeving aaDge- 10. Schreven land betreffende lie. Al deze stokken men. Besloten aan het burgerlijk armbestuur alhier 1930 een tweede verhoogd subsidie vau 50 uit de gemeentekas toe te kennen. De begrooting der iok. en nitg. voor 1930 rdt gewijzigd wat den gewonen dieost betreft eene vermeerdering van iok. en oitg. van 55.20 en wat den kapitaaldiensl betreft met Termeerdering vaD iok. eD oitg. van f1522.40. FEUILLETON. Naar het Eogelsch. P U D/NC PAS RISK •A.'J-JPOL.AK* C/Q O/V/A/C^/V Nadat de voorzitter nog medegedeeld heelt dat de heer Comm. der Koningin op Dinsdag 30 Sept. a.s. des namiddags 1.20 uur de ge meente hoopt te bezoekeD, wordt de vergadering LAND- EN TUINBOUW. Een onzer correspondenten schrijft Het is een treurtooneel als men langs de aard appelvelden gaat, waar de arbeiders bezig zijn met hel rooien na het opzoeken van de goede, blijven er nog zooveel kwade liggen, dat men de handen in een slaat. Zooals het hier is, is het natuurlijk ook elders en nic Noord-Brabant vonden wij o. a. naar aanleiding van do vraag over de geruchten van de aardappel voorziening in den aanstaanden winter, dat er wel eens te kort zou kunnen kumen aan provisie, maar uit kringen, die mei den ver bouw van dit gewas goed op de hoogte zijn, werd verzekerd, dat voor ongerosiheid in dit opzicht geen gevaar bestaat. Er zijn perceelen waar het verlies groot is, vooral laag gelegene, maar nu moge 20 0/q verlies als gemiddelde aangenomen uit financieel oogpunt aan den aardappelverbouwer een schade post veroorzaken, maar daarmode gaat nog geen gevaar gepaard voor niet voldoende voor ziening, te meer waar de teelt een groote opper vlakte inneemt. In onze eigen omgeving, het eiland Tholen staat in dit opzicht bovenaan in onze beole provincie, is de aardappelteelt verbazend groot en brengt de aardappelziekte bij velen waarschijnlijk geen aange name gewaarwordingen, maar, zooals de bladen uit Brabant meldden, zou er geen reden tot ongerust heid zijn, alleen is niet uitgesloten, dat de prijzen er invloed op zouden kunnen hebben, üver het algemeen is de kwaliteit, wat smaak betreft, van onze bonten en blauwen ook niet als in een vorig seizoen. In de gewone maandelijksche vergadering van het Dagelijksch Bustuur der Z. L. M. in deze maand werd o. m. behandeld een kwestie over onkruid- bestrijdiug, naar aanleiding van een ingekomen sehrijven behelzende de mogelijkheid van het in leven roepen van wettelijke voorschriften dienaan gaande, zooals in België en Frankrijk reeds het geval is. Er werd besloten zich tot Ged. Staten te wenden met de vraag of dergelijke voorschriften mogelijk zijn. Waarom gebruik maken; van de openbare Arbeidsbemiddeling Werkgevers, die personeel noodig hebben en werknemers, die een betrekking zoeken, vinden elkaar niet steeds even geinaklijk. Zeer veel kost baren tijd gaat dikwijls met zoeken verloren, doordat beide partijen onvoldoende bekend ziju met vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, terwijl mede daardoor dikwijls een werkgever niet de voor hem meest geschikte werkkracht, een werk zoekende Diet de voor hem passende betrekking vindt. geleide had geboden eu dat hij bet eerst op gegeven had, toeü die haar veilig en wel onder de hoede vau den ouden beer had gesteld. HOOFDSTUK II. ,,Dat moet het nichtje zijn geweest van Rey- uold Revill nep de tante van Hugh Lommer, Lady Gertrude Creswell, toen hij het avontuur van dien middag aan haar had verteld. „Maar waarom houdt hy dat arme kind zoo opgesloten binnen de vier mureD Kent U hem, Tante?" „Ja, ik ken hem, sinds mijn huwelijk. Wallace en hij waren onde vrienden. Het is een man, om achting voor te hebben. Hij slaat aan het hootd van een bloeiende reederij." „Ik geloof, dat U eeu aanbidster is van het Gouden Kalf, Tantetje Wat zult U dan min achtend neerkijken op zoo'n armen drommel, als ik ben." „Malle jongen! Het is niet zijn rijkdom, dien ik bewonder, maar zijn^energie ;Jwant toen bij de zaken van zijn vader overnam, was de firma zeer achteruit gegaan en hij heeft ei alles toen weer zoo prachtig bovenop gewerkt. Hij is wat gereserveerd, maar dat is dan nok hl, wat je van hem zeggen kant." „Ik wilde wel, dat U van hem gedaan kreeg, dat hij ziju nichtje wat meer vrijheid gaf. Hel Met het doel, hierin regelend op te treden, en aan beide partijen de noodige hulp en voor lichting te verschaffen, werden in de grootere plaatseu de arbeidsbeurzen en in de kleiuere gemetnten de agentschappen der arbeidsbemidde ling in het leven geroepen. Arbeidsbeurzen eu agentschappen te samen vormeo (onder een ceotraal punt in 's Gravenhage) de organisatie der openbare arbeidsbemiddeling. Genoemde organen hieronder gemakshalve steeds met het woord „arbeidsbeurs" aangeduid, staan steeds met elkaar in contact en zijn daardoor in staat om een tekort aan werkkrachten van een bepaalde soort in de ééne plaats van bet land aan te vullen met eeD mogelijk elders be staand overschot van die krachten. Hieruit volgt dat ook dan, wanneer een werkgever meent, dat de door hem benoodigde krachten toch niet ter plaatse te vinden zullen zijn, het voor hem van belang kan zijn om bij het plaatselijk orgaan der arbeid?bimiddeling een aanvraag in te dienen, aangezieD dat orgaan de gevraagde werknemers wellicht van elders kan betrekkeu. Het moest eigenlijk overbodig zijn, nog eens de motieven te moeten voorleggen, op grond waarvan sommige werkgevers zich (geheel ten ourechte) van medewerking meenen te moeten onthouden, omdat deze vrijwel steeds hnn oor sprong vinden in misverstand omtrent doel en werking der arbeidsbenrzeo. Onze bedoeling is vooral, met dit artikel werkgevers te bereiken, die omtrent onderstaande punten nog onjuiste opvattingen hebben. Onjuist is de meeriing dat de arbeidsbeurs voornamelijk eeu controle instelling zou ziju ten behoeve van de werkloosheidsverzekering eu zoodoende hoofd zakelijk hare bemiddeling zou verleeueo aan leden van werklieden-organisaties. In werkelijkheid maakt zij geen onderscheid tusscle i georgani- ee.rden tn ougeo ganiseerden, behalve oatourlijk, wanneer in eenig vak in de collectie arbeids overeenkomst het verplichte lidmaatschap is opgenoroeu. Even o 'jaist is bet, dat de arbeidsbenrs alleen ingericht zou zijn voor de bemiddeling van handarbeiders, althans van ^arbeiders" in den gebruikelijken zin. Evenzeer strekt zij hare be middeling nit over de plaatsing van personeel, waaraan eiscben van administratieve of techuische bekwaamheid, in het algemeen eischen van in- tellectueelen aard gesteld worden. Bij de plaatsing van dergelijk personeel zal zij zich weteu aan te passen aau de eischen, die men aan deze bemiddeling stelt; indien slechts de werkgevers, die dit personeel behoeven, de arbeidsbeurs haar vertrouwen schenken, door zoo uitvoerig mogelijk huo wenschen kenbaar te maken, zal zij zich dit vertrouwen weten waardig te makeD. Meteen komen we hier bij de verkeerde op vatting, dat bij de arbeidsbeurs alleen werkloozeu is heelemaal uit den tijd, om haar zoo opgesloten te houden." Lady Gertrude nam zich voor, er waarlijk eens over ua te denkeo, want haar vriendelijk hart ging naar allen, die op de een of andere manier haar hulp behoefden. Bovendien hield zij dol van haar neef Hugh, den eenigen zoon van haar oudsten broer, die vóór zijn vader overleden was, zoodat Hugh, als zijn grootvader er eeus niet meer zou zijn, titel en goed van den ouden graaf zou erver. Lady Gertiude was al jong met Mr. Creswell getrouwd, een rijk zakenman eu zij had nooit berouw gehad van haar keuze. Of het toeval het zoo wilde, k*am zij zelve, toen ze eeu paar dagen later boodschappen deed in de stad, Rpyoold Revill tegen. „Ik beb den laatsteu tijd dikwijls aau U ge dacht, zei ze, terwijl hij haar naar haar rijtuig geleidde. „Inderdaad Daar voel ik mij dan wel zeer door gevleid." „ik zal U eens vertellen: een paar dagen ge leden had ik mijn ueef, Hugh Lorrimer, bij mij logeeren. Hij is nu weg, maar bij heeft mij ver leid, dat bij op zeer romar tische wijze heeft keuDis gemaakt met uw nichtje. De indruk, dien ik van hem kreeg, wa», dat zij een allerliefst staan ingeschreven. De patroons die dit meenen redeneeren allicht degenen die het eerst werkloos zijn, zijn vaak niet de besten en daaroit zou ik dus toch geeu keuze kunueu doen, dos maar niet aanvragen bij de arbeidsbeurs. Niet alleen werkloozen, doch ook zij, die van betrekking willen veranderen, schrijft de arbeids beurs in als werkzoekenden. Immers, daardoor kan zij haar doel, het brengen van ieder op zijn juiste plaats, behoorlijk nastreven. Dat het daar door voorkomt, dat personen die werkloos zijn, Giet het eerjt in aanmerking komen voor het bezetten eener open plaats, wekt wel eens wrevel bij de betrokken werkloozen, doch dit kan de arbeidsbeurs moeilyk kwalijk genomen worden. De beslissing blijft, evenals zonder arbeidsbenrs, bij den werkgever, die aanvraagt. Dit brengt teveus een ander ongegrond be zwaar van sommige patroons naar voren. Deze meenen dat de arbeidsbeurs de werk zoekenden feitelijk beschouwen als nummers, zoo dat bij een ingediende aanvrage de werkgever verplicht zoa worden, diegene te nemen, die volgens zijn nummer toevallig aan beurt was. Hoe vreemd bet ook lijkt, deze zoo totaal ou- juiste opvatting moet nog zoo dikwijls weerlegd wordeD, dat wij haar hier niet oobe- sproken mogen lateu. De werkelijkheid is juist het tegengestelde daanaa. Bij iedere aanvrage wordt nagegaan, wie vau de ingeschreven werk zoekenden, op grond van de omtrent hem ver kregen inlichtingen, het meest geschikt is, het best beautwoordt aan de door deu werkgever gestelde eischen. De arbeidsbeurs beoordeelt dus in de eerste instantie de geschiktheid, doch de beslissiug over de aanneming van een door de arbeidsbeurs aaugewezeu werkzoekende wordt geheel overgelaten aan werkgever en werkuembr, die zij alleen tot elkaar breogt. De arbeisdbeurs saat geheel neatraal tusschen werkgevers en werknemers, onverschillig van wtlke gods dienstige of politieke richting; zij tracht, geeu invloed nit te oefenen op arbeidsvoorwaarden e. d., doch beoogt alleen het tot elkaar brengen van werkgevers en werknemers, die het best bij elkaar passen. Hiermede achten wij de voornaamste bezwaren (zij het kort) besproken. Meer durveo we voorloopig niet van Uw aan dacht vrageD. Wij zijn echter steeds gaarne be reid U over bovenstaande en over hetgeeD U anders omtrent onze instelling weusebt te welen uitvoerig io te lichten. Voor het district Bergen op Zoom kan men zich wenden tot: W. v. d. Ploeg Riaihuis Oud-Vos9emeer, Burgemeester of P. C. H. van Oost, Raadhuii Stavenisse. F. M. Boogaard, Raadhuis St. Anoaland. J. E. B. Meloen, Raadhuis St. Maartensdijk, H. P. Kleppe burgemeester, Raadhuis St. Philipsland. P. J. Blaas, Brugstraat 31 Tholen, Eerst een weinig Purol goed in de haid wrijveo en daarna pas inzeepeo. Dat scheert schoon, zacht en pijnloos. 6 39505 gedachte bij mij op, dat het wel wat zelfznchlig vau U is, om haar zoo voor uw vriendeu ver borgen te houden." „Maar zij is nog veel te jong, om uit te gaao. Zij is niet veel meer dan eeu kind I" „De volgende week gaan wij naar Abervieuw. Mag zij dan met ous mee Mijn beide dochtertjes zoudeD dat heerlijk vinden." „Ik kan het nog niet vast beloven, want Vida is maar eeu zwak kind eo beeft tot nog toe in groote afzondering geleefd." „Aberview is een gezonde plaats en het geze1- schap vau de meisje3 zal baar ook goed doen. Maar dénkt U er nog eens over!" Dieu volgenden dag staarde haar Ladyschap echter al een briefje, waarin zij de uitnoodiging schriftelijk herhaalde, mede uit naam vau de meirjes, die zich zooveel voorsteldeu van het vriendinnetje. Oom Revill had wel i.iet zooveel op met die uituoodigiog, maar hij wist geen grondige redenen, om te bedanken dü» ging Vida die volgende week naar Abervieuw. Dit was een buitenhuis, dat Wallace Creswell als zomerverblijf hield voor zich en aiju familie. Hel was gelegen op het schilderachtigste plekje in Wales eo Vida voelde er zich al heel gauw thuis. fWnr Ht PA gn t o ft t

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1